Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6qGo3xKl74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G6p3Q1e1Thu6174bqlNcSpe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l7LXvhu5xww7Lhuqd74buH4buP4buDe+G7izfhu4l74bup4buD4bq74bqne+G7oTjhu4N74buhaMSp4buHe+G7oTUsL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+LuG6qGo3xKl74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G6p3Q1e1Thu6174bqlNcSpe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l7LXvhu5xww7Lhuqd74buH4buP4buDe+G7izfhu4l74bup4buD4bq74bqne+G7oTjhu4N74buhaMSp4buHe+G7oTUsL+G7my4s4bubLizhu6E14bql4buL4bqre+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu4k14buj4buB4buDxKkkXeG7m+G7sXs1cOG7oWo+Lizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4buD4buJ4buBe+G7n+G7o+G6p+G7tD7hu4fhu6Hhu6Hhu5skLy/huqU1auG7m+G7h3Dhu6Hhu4dqJuG7qcSpL2rhu4vhuq3huq014buhNS/hu6vhuqvhuqXhu5/hu4Phu6Hhuqsv4buh4buDxKkt4buhcOG6py3hu59wLcOs4buD4bqrxKkvW3194bqm4bq+4bqkM1swMMO9L119fTMvNC9bW+G6qls0IjAww70yNC9bXV0zMjMiMlsyNDMgX+G7oeG7g8Sp4buhcOG6pybhu4Hhu4Phur8+ezXhu4vhu4Phu4HEqeG7tD7hu4vhuqvhur/hu6E+Liwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4bubLuG6qOG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhu4Y3e+G7qMOhxKl74buG4buD4bq5xKl74buLN+G7iXvhu6nhu4Phurvhuqd74bup4buT4buDe+G6pzbhuqd74bqp4buNxKnhu4F74bqn4buH4buFe+G7i2HEqeG7h3vhuqk4anvhu6FoxKnhu4cmLC/hu6Hhuq0uLC/hu6Hhu6MuLC/hu6E14bql4buL4bqrLuG7muG7oEote+G6qGo3xKl74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G6p3Q1e1Thu6174bqlNcSpe8OM4buDxKnhu4d74buhw6kte+G7nHDDsuG6p3vhu4fhu4/hu4N74bqtanvhuqnhu43EqeG7gXvhuqfhu4fhu4V74buGN3vhu6jDocSpe+G7huG7g+G6ucSpLXtU4bute+G7qeG7g2XEqXvhuqThuqbhu4Z74bug4bujcMSp4buBe8O64buRxKnhu4F74bqoOcSp4buBLXvhuqbhu4d0e8Sp4buH4buD4bq74buJe1Thu6174bqlNcSpe8OM4buDxKnhu4d74buhw6kte+G7nHDDsuG6p3vhu4fhu4/hu4N74bqtw6LEqXvhuqnhurdwe+G7qeG7pTV74buLZcSpe+G7oeG7h8Oh4buJe+G7qTd74buLN+G7iXvhu6nhu4Phurvhuqd74buhOOG7g3vhu6FoxKnhu4d74buhNSZ74bug4buDw6nhu5t74bupN3vhu4s34buJe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6nhu5Phu4N74bqpajfEqXvhuqdre+G6pzbhuqd74bqp4buNxKnhu4F74bqn4buH4buFJHvhu4ZqN8Sp4buBe+G6rOG6r8Spe+G7iDjhuqcte+G7muG7h2t74bqk4buFe+G7oeG7h8O6e+G7oOG7h8O64buZxKnhu4F74buh4buj4bun4bqne+G7oGjEqeG7h3t04butKnvhu5rhu4dyxKnhu4F74buow6HEqXvhu6BqN8SpLXtU4bute+G7qeG7g2XEqXvhuqThu6Dhu6h74bugaMSp4buHe3Thu60te+G7muG7h2t74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG6qMSo4bqse+G7oWjEqeG7hyp7xKjhu4Fw4butw6rEqXvEqOG7gW3huqd74buGOeG7gy17VOG7rXvhu6nhu4NlxKl74bqk4bug4buoe+G7oGjEqeG7h3t04butLXvhu5rhu4dre+G6puG7h3R74buhZ+G6p+G7h3vhu6Dhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7oeG7o+G7p+G6p3tQ4bqkxKjhuqx74buhaMSp4buHKnvhuqc24bqne+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhu4thxKnhu4d74bqpOGp74buJ4buP4buhe+G7n8Oye+G7n+G7lyp74bqlNcSpKnvEqeG7gTfEqeG7h3vhuqd0NXvhu6FoxKnhu4cmLOG7my7hu6A44buDe+G6pXDDteG7g3vhu4s34buJe+G7qeG7g+G6u+G6pyp74bqpajfEqXvhuqlhe8Sp4buB4buH4bqre+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvEqOG7gXDhu63DqsSpe8So4buBbeG6p3vhu4Y54buDe+G6pTZqe+G6pzZqe8Os4buHNuG7g3vhu51wNuG7oXvhu6FmxKnhu4d74buHZsSp4buHe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvDrMOpe+G7h2o44bqn4buHe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqS174buxYXvhu4fhu4/hu4N74bqndDV74buhaMSp4buHe8Spw6Hhu4l7XX19M3vhu6k3e8Sp4buH4buD4bq74buJe+G7qXN7xKnDoeG7iXtdfX00JnvEqMOh4buJe119fTN74bqna3vEqeG7h+G7g+G6uXB7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqSp74buh4buHNuG6p+G7h3vhu6Hhu4fDueG6p3vhu59qxKnhu4F74bqpw7rhu5Xhuqd74buf4bune+G7nXA1xKl74buh4bqv4buJKnvhu4Hhu4Nx4bube+G6qcahe+G6p2t74buH4buD4bq7cHvhu51wOXvhuqd0NXvhu6Dhu6NwxKnhu4F7w7rhu5HEqeG7gXvhu6k3e+G6pzbhuqd74bql4buPKnvEqeG7gTfEqeG7hyp74buf4bune+G6p8Oye+G7gcOgxKnhu4F7xKnDtHvhu4vhu6fhuqd74bqndDV74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5sqe+G6pzbhuqd7xKnhu4E3xKnhu4cqe+G6pzbhuqd74bqtajXEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu6k3e8Sp4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74buh4bujasSp4buBe+G7oWjEqeG7hyp7w4zhu6Ate+G7sOG7hnvhuqd0NXvhu6FoxKnhu4d74bupw6LEqXvhuq1w4bute+G7oeG7o2Z74buhw7Lhuqd74bqp4buPe+G7ocOhxKnhu4F74buh4bujw7rhu5fEqeG7gXvDrOG7hzYme8O9xKl7xKnhu4PEqeG7h3vhu51ww7Lhuqd74bub4buHbMSp4buBe+G7qTd74buh4buj4bqz4buhe+G7oeG7p3vhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3vhuqnDuuG7leG6p3vhu4Hhu4PGsHvhu6nGsMSp4buBJnvhu6DDsuG6p3vhuqnhu4974buhw6HEqeG7gXvhu6Hhu6PDuuG7l8Sp4buBe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74bqpOOG7oXtbfSoy4bu4JXvhu6Hhu4dwe8Sp4buH4bqz4bube+G6pWbEqeG7h3vhu51w4bqvxKl74bqp4bq3cHvEqeG7gcO64buZ4buDe8Spw6Hhu4l7XX19M3vhuqk44buhezIqMlt74buh4buj4buD4bq7cHvhuqnhu43EqeG7gSV74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe8Spw7PEqeG7gXvhu4vhuq/hu4l7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5ste+G7oeG7h3Thu6174bufOcSpe+G7ocOhxKnhu4F7IuG7uCV74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buhw6HEqeG7gXtbMOG7uCV74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G6pzbhuqd7xKnhu4E3xKnhu4d74bqtZ+G6p+G7h3vhu6lze+G7ocOhxKnhu4F7WzAqW+G7uCV74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne8Os4buD4buJe8Sp4buBOOG6p+G7h3vhu7Fw4bqx4buhe8Os4buH4bq1cHvhuqk44buhe10xMipbe+G7oeG7o+G7g+G6u3B7UOG7nuG6rCp74buhw6HEqeG7gXtdW+G7uHvhu59qe+G7qeG7k+G7g3vEqcOh4buJe119fTMme+G6qOG6vXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buhw7Lhu6F74bqnNuG6p3vhu4lz4bqne+G7oeG7g2Vwe+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w4zhu6At4buw4buGe8Spw6Hhu4l7XX19NHvhu6k3e+G6pzl74buB4buDNeG7g3vhuqlqOMSpe119fTEte119W30qe+G7oWjEqeG7h3vhuqnhurl7xKnhu4Hhu4dne1Thu6174bqlNcSpe8OM4buDxKnhu4d74buhw6kte+G7nHDDsuG6p3vhu4fhu4/hu4Mqe+G6puG7h+G7hcSp4buHe+G7m+G7h3R74bupN3vhuqc24bqne+G6peG7j3vEqeG7gTfEqeG7h3vhu6Dhu6NwxKnhu4F7w7rhu5HEqeG7gXvhu4fDtHvhu6Hhu6Phu5V74bqp4bq3cHvhu6HDunvhu4fhurt74buh4buHw7LEqeG7gXvhu6Hhu4d04bute+G7i+G7leG7g3vhu6lyxKnhu4F74bqp4buN4buDKnvhuqc24bqne+G7oXDhu63DqcSpe+G6qWV7w6zDqeG7oXvhu4fhu5Xhu5t74bup4buT4buDe+G7geG7gzVqe+G7oeG7h8OzxKnhu4Eqe+G7h+G6u3vhu6Hhu4fDssSp4buBe+G6qWUqe8Osw6gqe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhuq3hu4N74bqt4bqvxKl74buhNuG7g3vhuqlnxKnhu4d74bqnw7p74bqn4buHanvhuqc24bqne+G7sWF74bupcsSp4buBe+G7i3V74budcGLhu6Eqe+G7i8Oy4bqne+G7sWo24butKnvhu7Hhuqvhu4l74buxYuG7oXvhuqXDtXvhu59wxKnhu4F74budcOG7rXvhu4dqOOG6p+G7h3vhuqnDujV74bua4buHcXvhu6Dhu4dte+G7izd74buh4bujcMSp4buBe+G7oeG6r+G7iXvEqeG7h+G7g+G6u+G7oXvhuqnhu4PhurvEqXvDrOG7h3B74bup4bun4bqnKnvhuqnhurdwe+G7ocO6e+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhuq3hu6d7NsSpe+G6pznhu4N74buhOGp7xKnhuq/EqeG7gXvhuqfhurHhu5t74bqnOcSp4buBe+G7qOG7g+G6u+G7oXvhu6Dhu6NmKnvhuqnDuuG7mcSp4buBe+G7n8Og4buhe+G7hjd7xKjhu4/hu4Mte+G7ijdqe+G6pjXhu4MmJiYs4bubLuG7njVwe8Os4buH4buDe8Sp4buB4buH4bqre+G7oWjEqeG7h3vhuqU2anvhuqc2anvhu6k3e+G6pzbhuqd74buh4buHN8Sp4buHe+G7qeG7g2XEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqpajfEqXvhu6Hhu4c5anvhu4tw4bqzxKl74bub4buH4bqvxKl74buh4buF4bqn4buHe+G6pzbhuqd74buJ4bqj4buhe+G7oeG7h3DhurPEqXvhu4vhu5Xhu4Mqe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bupN3vhu4nhu4/hu6F74bufw7J74buB4buDOeG7g3vhu5vhu4c24bube+G6qeG6vXvhu6FoxKnhu4d74bua4buHcXvhu6Dhu4dte8Os4buHNeG7g3vhu6Hhu4c24bqne+G7ocOy4buhe+G6pzbhuqd74buh4buD4bq54buJe8Spw6HEqeG7gXvhuqnhur174buh4buHceG6p3vhuqnhurXhu617w4zhu6Ate+G7sOG7hnvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpJnvhuqjhu43EqeG7gXvhuqfhu4fhu4V74buGN3vhu6jDocSpe+G7huG7g+G6ucSpLXvhuqbhu4d0e8Sp4buH4buD4bq74buJe1Thu6174bqlNcSpe8OM4buDxKnhu4d74buhw6kte+G7nHDDsuG6p3vhu4fhu4/hu4N74bqpYXvhu4Hhu4fhu4N7xKnhu4fhurPEqXvhu6k3e+G6peG7g+G6vXB74bqtw7rhu5HEqeG7gXvEqeG7h8awxKnhu4F7w6zDqeG7oXvhu51wOXvhu4k3e+G7oWjEqeG7h3vhuqlhe+G6qTjhu6F74bqpw7rhu5Xhuqd74buh4bujasSp4buBe8Spw6Hhu4l7XX19Myp74bqp4buNxKnhu4F74bqn4buH4buFe+G6p3XEqeG7gXvhu6Hhu4fDssSp4buBe8Sp4buH4bqx4buhe+G7qeG7k+G7g3vhuqc24bqne8Os4buDw6nEqXvEqeG7geG7h2d74bqndDV74buhaMSp4buHJnvDjMOp4buhe+G7i3DhurPEqXvhu6E44buDe+G6pXDDteG7g3vhu4s34buJe+G7qeG7g+G6u+G6pyp74bqp4buNxKnhu4F74bqn4buH4buFe+G7hjd74buow6HEqXvhu4bhu4PhurnEqXvhuqlhe8SpZXB74bujNXvEqeG7h8awxKnhu4F74buJ4bqj4buhe+G6p2zEqXvhu6Hhu43EqXvhu6E44buDe+G6p+G6t8Spe+G7o3Hhu6F7w6zhu4PEqeG7h3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74budcDZ74buh4bujZsSp4buHe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6lze8Spw6Hhu4l7XX19M3vhuqd0NXvhu6FoxKnhu4d74bqp4bq9e+G7oeG7pXvhuqlre+G6p2t74bql4buD4bq7xKl74bub4buHNuG7m3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buhw7Lhu6F74buH4buRxKl7w6zDqXvhu4dqOOG6p+G7h3vhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8OM4bugLeG7sOG7hnvEqcOh4buJe119fTQqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqlre+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhuqnhurl7xKnhu4Hhu4dnJHvhuqbhurfEqXvhu6HDocSp4buBe+G6p8O64buZxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G7i2HEqeG7h3vhuqfhu4doe+G6qThqKnvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7geG7gznhu4N74bub4buHNuG7m3vhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqn4bun4bqne+G7h+G7kcSpKnvhuqfhu4d0e+G6qeG7j8Sp4buBe+G7oeG7hzZqe+G7gcahe+G6pzbhuqd7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqXvhu6nDuuG7k8Sp4buBe+G7icOg4bqne8Sp4buH4bqh4buJe+G7oeG7h3Hhuqd74bqp4bq14bute+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w4zhu6At4buw4buGe+G6pzl74bup4bq5e+G7i8O64buVxKnhu4F74bupN3vhuqfhu4fhurHhu6Eqe+G6p+G7h3F74buh4bujbcSp4buBe+G6qeG6teG7rXvhu4k4xKnhu4d74bqn4buHcOG7reG6vcSpe+G6rWfhuqfhu4d74bqn4buRe+G6p+G6sXB7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqSp7w6zhu4c14buDe+G7oeG7hzbhuqd74buh4buHw6l74buJOMSp4buHe+G7oTjhu4N74bqn4buHw7Qqe+G7ocOhxKnhu4F74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G7nznEqXvhu5vhu4fhurXhu4l74bqndDV74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F7xKnDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bubKnvhuqbEqC174bug4bug4bqmxKgqe+G6qeG6teG7rXvhu4k4xKnhu4d74buh4buHcHvhu4dx4buhe+G6qeG6t3B74buhw7omJiYs4bubLuG6pnLEqeG7gXvEqeG7gTfhu6174bqp4buNxKnhu4F74bqn4buH4buFe+G7hjd74buow6HEqXvhu4bhu4PhurnEqXvhu6k3e+G6qWo3xKl74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G6p3Q1e1Thu6174bqlNcSpe8OM4buDxKnhu4d74buhw6kte+G7nHDDsuG6p3vhu4fhu4/hu4N74bqpYXvhu4s34buJe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6nhu5Phu4N74bqnw7PEqeG7gXvhu6Hhu6174buecOG7m+G6q3vhu5vhu4fDsuG7oXvhu5vhu4c24buhe+G7qTd74buHazV74bqn4buH4bqx4buhe+G7iuG6r+G7iXvhu6Dhu4c1aiZ74buccDV74buh4buH4bun4bqne+G7ocOpe+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhe8Os4buDxKnhu4d74bqtajXEqeG7h3vhuqd0NXvhuqbDs8Sp4buBe+G7oeG7rXvhuqdyxKnhu4F74bqnNuG6p3vhu697w6zhu4PDqcSpe+G6qTbEqeG7h3vhu4Hhu4M2Knvhu5vhu4fhuq/EqXvhu6Hhu4Xhuqfhu4d7xKnhu4Fw4butZcSpe8Sp4buH4bqvxKkqe+G6peG7g+G6u8Spe+G7m+G7hzbhu5t7w6zhu4fDoOG6p3vhu5vhu4dz4bqne+G7oeG7h3Hhuqd74bqp4bq14bute+G7nznEqXvhu7Fw4bqx4buhKnvhuqnhu43EqeG7gXvhuqfhu4fhu4V74buGN3vhu6jDocSpe+G7huG7g+G6ucSpe+G6qWF74bqpNsSp4buHe+G7geG7gzZ7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6p8Oye+G7gcOgxKnhu4F74bqndDV74bqnw7PEqeG7gXvhu6Hhu6174buh4bujasSp4buBe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhuq1w4bute+G7oeG7o2Z74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74bqndcSp4buBe8Sp4buHw7p7xKnhu4fGsMSp4buBe8Spw7R74buL4bun4bqne+G7oeG7hzZqe+G7gcahe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bupN3t0xKnhu4F74buH4buPe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuqnhurl74buxcOG6seG7oXvDrOG7g8OpxKl7xKnhu4Hhu4dne+G7oeG7hzZqe+G7gcahe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bqn4buHanvhuqfDs8Sp4buBe+G7oeG7rXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDe+G6qeG7g+G6veG7iXvhu4fhu4PhurvEqXvEqTXhu60mLOG7my7hu6Dhu6NqxKnhu4F74bqp4buV4buhe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vEqTfhu60qe+G6qWo3xKl74bqpYXvhuqnhu4N74buh4buHw6Dhu5t74buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6k3e+G7oeG7o+G7jcSp4buBe+G6p+G6r+G7rXvhu4vDunB7xKnhu4Phurvhu4l74buhOOG7g3vhuqjhurnEqXvhu4ZyxKnhu4F74bupN3vhuqjhurnEqXvhu4nDonB74bqucHvhuqbhu5Eme+G7iCbhu5o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
2024-07-18 20:38:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long