Cập nhật:  GMT+7
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhurZoMGcs4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqvLOG6r+G7oyIs4bui4bulLMSDImcs4buD4bq5Z8OpLOG7leG6qSwtLOG7kOG7l2rhuq8sw6ls4bq5LOG7hTBmLHXhurli4bqvLOG7lTHhurks4buV4bq/Z8OpLOG7lSIkL8OpISUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMOJ4bqzIuG6sTsl4bq2aDBnLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzhuq/hu6MiLOG7ouG7pSzEgyJnLOG7g+G6uWfDqSzhu5XhuqksLSzhu5Dhu5dq4bqvLMOpbOG6uSzhu4UwZix14bq5YuG6ryzhu5Ux4bq5LOG7leG6v2fDqSzhu5UiJC/DtCUkw7QlJOG7lSLEg+G7heG6syzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647ZiLhu5Nl4bq5Z+G7sijDtMO5LCLhu5fhu5VoOyUk4buV4buTJSThu5XhurElJOG6uWZlLOG7meG7k+G6r+G7rjvDqeG7leG7lcO04buyLy/EgyJow7TDqeG7l+G7lcOpaOG7uHVnL2jhu4XhurHhurEi4buVIi/DuuG6s8SD4buZ4bq54buV4bqzL+G7leG6uWct4buV4buX4bqvLeG7meG7ly3hu4PhurnhurNnLyEuLuG6rsSQxIJbIT4+4buxLyguLlsvXS8hIeG6siFdKT4+4buxfV0vISgoW31bKX0hfV1bPF/hu5Xhurln4buV4buX4bqv4bu4ZeG6ucSROywi4buF4bq5ZWfhu6474buF4bqzxJHhu5U7JSQv4buV4bqxJSQv4buV4buTJSThu5Xhu5MlJOG7leG6sSUkw7Ql4bq2a2dlLOG6r8Op4bq7LMOJMCxVNGcsw4nhurnhuqtnLOG7hTBmLHXhurli4bqvLHXDs+G6uSzhuq8g4bqvLOG6t2tnZSzhuq/DqeG6uyzhu4UzZ8OpLOG6tzFoLOG7leG6v2fDqeG7uCQv4buV4bqxJSQv4buV4buTJSQv4buVIsSD4buF4bqzJcOU4buUSC0s4bq2aDBnLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzhuq/hu6MiLOG7ouG7pSzEgyJnLOG7guG6uWfDqSzhu5XhuqktLOG7kOG7l2rhuq8sw6ls4bq5LOG6sWgs4bq3a2dlLOG6r8Op4bq7LMOJMCxVNGcsw4nhurnhuqtnLSzhu6Lhu6UsdeG6ueG6rWcsxILhuq7DiSzhu5Thu5Phu5dnZSzhu6FvZ2Us4bq2MmdlLSzhuq7DqeG7oyxnw6nhurliZizhu6Lhu6UsxIMiZyzhu4Lhurlnw6ks4buV4bqpLSzhu5Dhu5dq4bqvLMOpbOG6uSzhurHDo2cs4bq3w6Dhu5csdXEiLOG7heG6rWcs4buVw6k0Zix1MCzhu4UwZix14bq5YuG6ryzhu5Ux4bq5LOG7leG6v2fDqSzhu5Ui4bu4LOG7lOG6ueG6qcO0LHUwLOG7hTBmLHXhurli4bqvLHXDs+G6uSzhurdoMGcs4bqvaSzhuq8g4bqvLOG6t2tnZSzhuq/DqeG6u+G7sizDiWgwZ2Us4bqwYWcsRjHhuq8tLMOUw6lpLMSC4bq7LOG7lcOp4buhLOG7lMOp4buhw7JnZSzhu5Xhu5Ny4bqvLOG7lOG6v2fDqSzhu6Phu6Xhu7Ysw5TDqeG7m2dlLFU0Zyzhu5RoMGctLOG7ouG7pSx14bq54bqtZyzEguG7lFUs4buU4bq/Z8OpLOG7o+G7pS0sw5TDqWks4bquw6nhu6Ms4buVw6rhuq/DqSzDieG6tkfhurAs4buV4bq/Z8Op4bu2LEdl4buX4bulZGcsR2XDrOG6ryzDiTLhurktLOG7ouG7pSx14bq54bqtZyzEguG7lFUs4buU4bq/Z8OpLOG7o+G7pS0sw5TDqWks4bquw6nhu6Ms4buVw6rhuq/DqSzhu5TDqeG7ocOyZ2Us4buV4buTcuG6ryzhu5bEgkfhurAs4buV4bq/Z8Op4bu2LOG6ryDhuq8s4bq3a2dlLOG6r8Op4bq7LOG7hTNnw6ks4bq3MWgsZmzhu5Us4buZaizhu5nhu4/hu7YsxIMiZ+G7tixnZTBnw6ks4bqv4bujIizhu5Xhur9nw6nhu7gkw7Ql4buUMeG6uSzEg+G7l23hurks4buFMGYsdeG6uWLhuq/hu7Ys4bq3aDBnLOG6tzMsZ2XDqeG6syzhurdrZ2Us4bqvw6nhurssR2Xhu5fhu6VkZyxHZcOs4bqvLMOJMuG6uSzEgyBoLOG6ryBoLOG7g8OpIOG6uSzhu5Hhu5cg4buVLOG7leG6vWfDqSzDqeG6vWfDqSzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhu4Phuqksw6loMeG6r8OpLMO0w6kg4buVLOG7leG7k+G6uWNnLOG7g+G6uWfDqSzhu5XhuqktLMO5MyzDqWzhurks4bqv4bujIizhu5Xhur9nw6ksZzRmLCguLlssdTAsZ8Op4bq5YmYsdeG7nSxnNGYsKC4uXeG7uCxHNGYsKC4uWyzhuq9pLGfDqeG6ueG6q+G7lyzhu4PDqWks4buDw6k0Z+G7tizhu5XDqSDhuq/DqSzhu5XDqXDhuq8s4buZaGdlLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5lyLOG7keG7lyJnLOG7lWFm4bu2LGXhurnGocO0LOG6t8O1LOG6r2ksw6nhurli4buXLOG7keG7lzIs4bqv4bujIizhu5Thu5Phu5dnZSzhu6FvZ2UsdTAs4bqvIOG6ryzEg2zhu7YsZ2UwZ8Op4bu2LOG7mXIs4bqvaixlNWdlLGduLOG7hXLhuq8s4bqv4bujIizhuq8g4bqvLOG6r8Ohw7Thu7Ys4bqvIOG6ryxnZTBnw6nhu7Ys4bqvIOG6ryzhurFoImfDqSxnZcOp4bq5YsO0LHUwLGfDqWFnLOG6sWFnLOG7leG7k2hnZSzhu5Xhur9nw6nhu7Ys4buC4buULSzDmcOJLOG6r+G7oyIs4buV4bq/Z8OpLHXDo2cs4bqx4buX4bulLOG7leG7k+G6vSzhu5Vq4bqvLOG6t2ws4buVNGdlLOG7leG7k+G7oeG7j2dlLOG7g8OpIOG7uCzhu7FnLGfhurlnw6ks4buR4buXauG6ryzDtMOpw61nZSx1MCzhu5Xhu5PhuqHhu5Us4buVcizDuTMsw6ls4bq5LOG6t+G7oeG7jeG6ryxl4bq5dCx1dGdl4bu4LOG7lGrhuq8s4bq3bCzhu5U0Z2Us4buV4buT4buh4buPZ2Us4buD4bq5Z8OpLOG7leG6qSzhurcx4buVLCEu4bu2fVfhu7Qs4buVw6nhu5csZ8Op4bqhw7QsxIPhur1nw6ks4buR4buXYWcs4bq3w6Dhu5csZ2Xhu6HDsuG6uSxnNGYsKC4uWyzhurcx4buVLH3hu7Z9ISzhu5Xhu5Phurli4buXLOG6t2tnZeG7tCxl4bq5ICzhu5Xhu5PDqizhu5kyZyzDueG7l8Oh4buVLGfEqWdlLOG7hWFmLGdlw6nhurliw7QtLOG7lcOp4buj4bulLOG7mTJnLOG7lTRnZSwpV+G7tCxl4bq5ICzhu5Xhu5PDqizhu5kyZyzDueG7l8Oh4buVLOG6r8SpZ2UsZ2XDqeG6uWLDtCzhu5U0Z2UsIT5X4bu0LGXhurkgLOG7leG7k8OqLOG6ryDhuq8sZ2UwZ8OpLOG6scOq4bqvw6ksdeG7nSzhu5U0Z2UsIT7hu7YhV+G7tCxl4bq5ICzhu5Xhu5PDqizhu4PhurlmLGdlMeG6r8OpLMO54buXw6Hhu5Us4buDw6nhuqPhu5cs4bq3MeG7lSwoe33hu7YhLOG7leG7k+G6uWLhu5cs4buW4buY4bqw4bu2LOG7lTRnZSwoIVcs4buZaCx1w7PhurksZzRmLCguLlvhu7gs4bq2Yyzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhu5Vq4buVLOG6ryDhuq8sZuG7neG6ryzhu5Xhurnhuq3hu5csw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4buC4buULcOZw4ksZzRmLCguLl0sdTAs4bqvMixl4bq5IuG6uSzhurdoMWcsKC4uey0sKC4hLuG7tizhu5Xhur9nw6ks4bq34bqrLGdlw6nDqizhu6Lhu6UsxIMiZyzhu4Lhurlnw6ks4buV4bqpLSzhu5Dhu5dq4bqvLMOpbOG6ueG7tizhuq7DqeG6u2fDqSzDtMOp4bujLHUwLOG6ryDhuq8sxINsLGdlMGfDqSzhu5Thu5Phu5dnZSzhu6FvZ2Usw6luLOG7leG7k+G7jSzhurfDoOG7lyzhu5Xhu6Esw6liLOG7lcOpamdlLOG7lcOp4buj4bulLOG7heG7jeG6uSx14bubZ2Us4bq3a+G6ueG7tizhuq8g4bqvLOG7leG7l+G7peG6qWcs4bq34bqtLOG7g+G6qeG7lSzDqeG7jcO0LHXDs+G6uSxl4bq5Imgs4buVw6nEqWdl4bu2LMOpYizhu5XDqWpnZSzhurfhuq3hu7Ys4buDw6jhu7Ys4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4bqx4bq5LOG6sWFnLOG7lSDhurks4bq3w6pnw6ks4bqv4buhLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLMO5Myx14bubZ2Us4buF4bufLOG7keG7l+G6teG7leG7tizhu4Vq4bqvLMO5aCDhu6Xhu7Ysw7nhurNmLMO54bq14buVLMSDbSzhu5nhu5dnZSzhu5Hhu5fhu6Usw6loMeG6r8OpLOG6t+G7oSIsw5TDqcahLOG7lMOpw6ws4buFMCzhu5Xhu5Phu5dnZSzhu5VhZixnw6nhurli4buVLOG6t+G6uWJnLOG7g8Op4buXLHVy4bqv4bu2LOG6t8Og4buXLOG7leG7oSzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhurFyLCBnLOG6rzLhurks4buVMWgsZ2FnZSzhuq/DocO0LOG6rzJnZSxV4bq5YuG7lSzhu5Thu5Phur3hu7Ys4bq34buhw7JnZSzhu5k14buVLMOJMCxHbOG6uS0s4buEMGgs4bquIuG6ueG7uOG7uOG7uCTDtCXhu5gi4buXLOG7g8Op4bq5LGdlw6nhurMs4buV4bq/Z8OpLMSDIGgs4bqvIGgsdTAs4bqvIOG6ryzhu5XDqTBnw6ksdeG6ueG6rWcs4buV4buTaGdlLOG6t2gwZyzhu5XDqTJoLOG7heG7l+G6oWcsw7TDqWFnLOG7leG6u+G6r8OpLOG6ryDhuq8sZjfhu5Us4buVw6nhu5fhuqFnLOG7heG7jeG6ueG7tizhu4PDqWks4buDw6k0Zyx1MCxmbOG7lSzhu5lqLGXhurky4bq5LMO0w6kgw7Qs4bq3Yyzhu5Xhur9nw6ksw5TDqcahLOG7lMOpw6ws4buDw6ki4bq5LOG7lcOpIOG6ryzhu5Vq4buVLOG6ryDhuq8s4buV4bq54bqrZixnNGdlLOG6t2Ms4buVw6nGoeG6ryzhurfhuqPhu6Us4buC4buULSzDmcOJLMO0w6kg4buVLOG7leG7k+G6uWNn4bu4LOG6tmtnZSzhuq/DqeG6uyzDiTAsVTRnLMOJ4bq54bqrZy0s4bquw6nhu6MsZ8Op4bq5YmYs4bui4bulLMSDImcs4buC4bq5Z8OpLOG7leG6qS0s4buQ4buXauG6ryzDqWzhurks4bq3Myxlw6nhurksZ8Op4bqhZyx1MCzEg+G6uWPhu5cs4bqx4buhb2dlLGfDqXRnZSzhu4Phuqnhu5Us4buR4buXMixmMCzhu5Xhur9nw6ks4bq3Myzhurcx4buVLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5Xhu5NoZ2UsZzRmLCguLlvhu7Ys4bq3a2dlLOG6r8Op4bq7LOG6r+G7n2dlLOG7lcOpamdlLGfDqcOh4buVLHXDs+G6uSzhuq8g4bqvLOG7g+G6ueG6qWcsZ2XDqcOqLOG6r+G7oyIs4buV4bq/Z8Op4bu4LOG7guG6qeG7lSzhu4Xhu5fhuqFnLOG7lTHhurksxIPhu5dt4bq5LOG7hTBmLHXhurli4bqv4bu2LOG6t2tnZSzhuq/DqeG6uyzDiTAsVTRnLMOJ4bq54bqrZyzhurczLGfhuq3hu5cs4buTIixnw6l0Z2UsZjfhu5Us4bqvw61nLOG7lWtnLOG7lTHhurks4bqvw6BnLOG7k8ah4buVLOG7g+G6uWfDqSxnZcOp4bq5YmYs4buV4buTaGdlLOG7keG7lyAs4buV4buT4bq9Z8OpLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLGfDqeG6uWJmLHXhu50sZzRmLCguLlss4bqv4bujIizhu5Xhur9nw6ks4bq3Yyzhu5VxLOG6t2ks4bqvaSzEg+G6uWJnLMO0w6kgw7Qs4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buVauG7lSzDqW9nLOG7g+G6qSzDqWgx4bqvw6ksw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4buC4buULcOZw4ksZzRmLCguLl3hu7Ys4buV4buTaGdlLOG6t2ks4bq3a2dlLOG6r8Op4bq7LOG6t+G6qyxnZcOpw6rhu7Is4bquw6BnLOG7lTRnZSzhuq/hu6HDsmdlLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzhu4UzZ8OpLOG6r8Op4bq/LOG6tzFo4bu2LOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLGfDqeG6ueG6q+G7lyxl4bq5MuG6uSzDtMOpIMO0LOG7leG6u+G6r8OpLOG6r3Lhuq8sw6lvZ+G7tizhuq/DqeG7oyzhurdsZ2Us4buVw6kgaCxlw7Us4bqvIOG6ryzhu4PDqWks4buDw6k0Zyx14buhw7NnZSxmNeG6ryxnw6k2Zizhu5XDqcah4bqvLOG6t+G6o+G7pSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhu4Lhu5Qtw5nDiSzhuq8yLHXhuqss4buF4buh4buNZ2UsdTAs4bqvw6nDoeG7leG7tizhuq/DqcahLOG7leG7k8OsZ2Us4bq34bqj4bulLGYxZ8OpLOG6r8Op4buX4bulY2cs4bqxw6rhuq/DqSzhuq9vLOG6r8Oh4buXLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqnhu7Ys4buDw6ki4bq5LOG7lcOpIOG6ryzhu5XDqeG6qSxmMWfDqSzhu5Ux4bq5LOG6r8OpbuG7tizhu5U0Z2UsZeG6uSAs4buV4buTw6os4buZMmcsw7TDqeG6o2Ys4bqv4bujIizhu5kyZyzDueG7l8Oh4buVLGfEqWdlLGdlw6nhurliw7Thu7Ys4bquRy0s4buU4buU4bquR+G7tizhurfhuqPhu6UsZjFnw6ks4buVw6nhu5csw6nGoeG7lSzhurfDoOG7lyzhu5Xhu6Hhu7jhu7jhu7gkw7Ql4bqu4bubZ2UsZ2Uw4bulLOG6t2tnZSzhuq/DqeG6uyzDiTAsVTRnLMOJ4bq54bqrZyx1MCzhurdoMGcs4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqvLOG6r+G7oyIs4bui4bulLMSDImcs4buC4bq5Z8OpLOG7leG6qS0s4buQ4buXauG6ryzDqWzhurks4bq3Myzhu4UwZix14bq5YuG6ryx1w7Phurks4bqvxKlnZSzhu5Xhu6Us4buY4buXw7ThurMsw7TDqWrhu5Usw7TDqSDhu5UsdTAsw6lpIizhuq/DqcOh4buVLOG7hGFmLOG7lMOpImjhu7gs4buQ4buXIizhu5XDqXLhuq8s4buV4bqpLOG7mTJnLMO54buXw6Hhu5Us4buD4bq5Z8OpLOG6sWgiZ8OpLOG6r+G7oyIs4bquxKlnZSzhu5Xhu6Us4bqv4bubZ2Us4bqvIOG6ryzhu6cs4buD4bq54bqpZyzhurcgZ8OpLGXhurkg4bu2LMO0w6lhZyzhu5Xhurvhuq/DqSxnZeG7l+G7peG6rWcsZ8OpYWfhu7YsxIPhurliZyzDtMOpIMO0LOG7g8OpNeG6ryzDtMOp4bud4bqvLOG7lcOpxqHhuq8s4bq34bqj4bulLOG7mTJnLMO54buXw6Hhu5Xhu7Ys4bq3a2dlLOG6r8Op4bq7LMOJMCxVNGcsw4nhurnhuqtnLOG6tzMs4bq3IGfDqSxl4bq5ICxnw6l0Z2Us4bqvaixlNWdlLOG6r+G7oyIs4bqvxKlnZSzhu5Xhu6Us4buV4buTaGdlLHXhurli4bqvLOG6seG7l+G7pSzhu5Xhu5Phur0s4buZMmcsw7nhu5fDoeG7lSzhuq/hu59nZSxnw6nhu6EsZ8OpdGdlLGduLOG7hXLhuq8s4buVw6kgaCxlw7Us4buDw6lpLOG7g8OpNGcsdTAs4bujZ2Usw6lsLGfDqXRnZSzhurfhuqssw7nhu5fDoeG7lSzhu4PhurnhuqlnLGdlw6nDqizhu5XDqSBoLGXDtSzhu4PDqWks4buDw6k0Zyzhuq/DqWgs4bqvxKlnZSzhu5Xhu6Us4buV4buTaGdlLOG7lcOpw7Lhurks4bq34bq5Y2Ysw6nhurliZyxnIuG7peG7uCTDtCXhu5Thu5NoZ2Us4bq34buN4buVLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryxnMOG7peG7tizhurdoMGcs4bq3Myzhurfhurks4buVw6k1w7Qsw6nhu6FvZ2UsdTAs4buV4buTa2dlLOG6r2Hhu6Us4buF4buh4buXLGfhurliZizhu5Ux4bq5LOG6tuG6q2csw4nhu5tnZSx1MCzhurbhuqtnLGbDo+G7lyxB4buXLOG6rm/hu7gsRuG7uMOU


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long