Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eTnhu5bhuqThu5RB4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkHhu4ZZ4bq0QcO1KkHhu4DhurThu5RB4buQT+G7lE5B4bus4buKQS1BbOG7rlDhu4ZBTlJPQeG7kuG6pOG7mEE9T8So4buGQeG7rOG6pk9B4bus4buO4buUTkHhu6zhurR4L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l5OeG7luG6pOG7lEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rMOC4buGQeG7hlnhurRBw7UqQeG7gOG6tOG7lEHhu5BP4buUTkHhu6zhu4pBLUFs4buuUOG7hkFOUk9B4buS4bqk4buYQT1PxKjhu4ZB4bus4bqmT0Hhu6zhu47hu5ROQeG7rOG6tHgvxq95eMaveXjhu6zhurThu4Dhu5JGQeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu5jhurThu6pNT+G7lOG7qeG6oMavJUHhurThu67hu6zhu5bhu7l5eOG7rOG7qnl44bus4buCeXhP4buYTUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uU7hu6zhu6zGr+G7qS8v4buA4bq04buWxq9O4buu4busTuG7luG7rT3hu5Qv4buW4buS4buC4buC4bq04bus4bq0LyRG4buA4buwT+G7rEYv4busT+G7lC3hu6zhu67hu4Yt4buw4buuLeG7kE9G4buUL8OAw4HDgTfhurU24bq2w4DEgsSCLi/huqDDgcOB4bq2L+G6si/DgMOAYcOA4bqy4bqixILEgi7hurDhurIvw4DhuqDhuqDhurbhurDhurbhuqLhurDDgOG6sOG6suG6tsODX+G7rE/hu5Thu6zhu67hu4bhu61NT0zhu7lB4bq04buST03hu5TDuuG7ueG7kkZM4bus4bu5eXgv4bus4buCeXgv4bus4buqeXjhu6zhu6p5eOG7rOG7gnl4xq95OVHhu5RNQeG7hk7Dk0HhuqXhuqRB4bub4bqq4buUQeG6pU/hu4jhu5RB4buS4bqk4buYQT1PxKjhu4ZBPcOaT0Hhu4bDguG7hkHhu4RR4buUTUHhu4ZOw5NB4buS4bqo4buUTkHhu4Thuqbhu5ZB4bus4buO4buUTuG7rXgv4bus4buCeXgv4bus4buqeXgv4bus4bq04buA4buSRnlrb+G6uy1BOeG7luG6pOG7lEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rMOC4buGQeG7hlnhurRBw7UqQeG7gOG6tOG7lEHEkU/hu5ROQeG7rOG7ii1BbOG7rlDhu4ZBTlJPQeG7guG7lkHhu4RR4buUTUHhu4ZOw5NB4bql4bqkQeG7m+G6quG7lEHhuqVP4buI4buULUHDtSpBPU/DjOG7lEE2N+G6pUFv4buq4buu4buUTUHhu7JV4buUTUE54bqs4buUTS1BN05ZQeG7lE5PxKjhu5hBw7UqQeG7gOG6tOG7lEHEkU/hu5ROQeG7rOG7ii1BbOG7rlDhu4ZBTlJPQeG7guG6vuG7lEHhu4Thurrhu65BPeG7tuG6tEHhu5LDjOG7lEHhu6xO4bqq4buYQT3huqRB4buS4bqk4buYQT1PxKjhu4ZB4bus4bqmT0Hhu6zhu47hu5ROQeG7rOG6tOG7rUFvT+G7isavQT3huqRB4buS4bqk4buYQT1PxKjhu4ZBPcOaT0Hhu4Thu5bhuqThu5RB4buGxqBB4buGw4Lhu4ZB4buEUeG7lE1B4buGTsOT4bupQeG6peG7luG6pOG7lE1BOMOJ4buUQcOp4bqm4buGLUFrTsagQTbDk0Hhu6xO4buyQW9O4buyw5nhu5RNQeG7rOG7quG7uOG7hkFv4buO4buUTkFZKuG7sUFrTlfhu5RNQeG7m+G6quG7lEFv4buW4bqk4buULUHDtSpBPU/DjOG7lEE2b+G7m0Fv4buO4buUTkFZKi1Ba07GoEE3TllB4bus4buM4buGTkHhuqU54bq5OEHhu6zhu47hu5RO4buxQeG6uU3hu64qS+G7lEHhurlN4buc4buGQeG6peG6rE8tQcO1KkE9T8OM4buUQTZv4bubQW/hu47hu5ROQVkqLUFrTsagQTdOWUHhu6zhu4zhu4ZOQW9O4buyw5nhu5RNQeG7rOG7quG7uOG7hkHDszbhurk4QeG7rOG7juG7lE7hu7FB4buGw4Lhu4ZB4buEUeG7lE1B4buGTsOTQeG7kuG6qOG7lE5B4buE4bqm4buWQeG7mFLhu6xB4buwUEHhu7Dhu6bhu7FB4buA4bq04buU4buxQeG7lE3huqThu5ROQeG7hlnhurRB4bus4buO4buUTuG7rXjGr3lv4bqmT0Hhu4Dhu65TT0Hhu5LhuqThu5hBPU/EqOG7huG7sUHhu4Thu5bhuqThu5RB4buE4bqoQeG7lE1ORkHhu4RR4buUTUHhu4ZOw5NB4bq5TeG7ripL4buUQeG6uU3hu5zhu4ZB4bql4bqsT0Hhu4DDguG7lkHhu4bDguG7lkHhu5BOw4JPQeG7qOG7rsOC4busQeG7rMOS4buUTkFOw5Lhu5ROQeG7rE7hu7jhu4ZBTk/EqOG7lEHhu5Dhu4pBTuG7luG6puG7hk5Bxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buQT+G7lE5B4bus4buKLUEl4bqoQU5ST0Hhu4ZZ4bq0QeG7rOG7juG7lE5B4buU4bqq4buYQeG6oMOBw4HhurZBPeG6pEHhu5ROT8So4buYQT1YQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgcOB4bqy4butQeG6ueG6quG7mEHhuqDDgcOB4bq2QeG7hsagQeG7lE5P4buI4buuQeG7kE7GoEHhu5BO4bqq4buU4buxQeG7rE7DguG7hk5B4busTuG7tOG7hkHhu7Dhu5bhu5RNQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu7Dhu7hB4buo4buu4bq04buUQeG7rMOJ4buY4buxQU1PVsavQeG7hMWoQeG7hsagQU5PxKjhu65B4buo4buu4bqsQeG7hlnhurRBb+G7quG7ruG7lE1B4buyVeG7lE1BPeG6pEHhu4bDguG7hkHhu4BS4buxQeG7lE3huqThu5RO4buxQeG7sOG7uEHhu4ZQQU1C4buUTUHhu5RUQeG7kuG7uOG7hkHhu4ZZ4bq0QeG7hsOC4buGQeG7huG6uMav4buxQeG7hsOC4buGQeG7lE3huqThu5RO4buxQeG7hsOC4buGQeG7guG7luG6tOG7lE5B4buUTU5PxKjGr0E94bqkQeG7lE7DieG7lEHhu4LDieG7lEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7rOG7juG7lE7hu7FBxJFvLUHhu6PhuqVB4buGWeG6tEHhu6zhu47hu5ROQT3hur7hu5RB4buC4buuKkHhu6zhu6rDkkHhu6xQ4buGQeG7hFJB4bus4bqq4buUTUHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQeG7kE7DguG7rUEu4buUQeG7lE/hu5ROQeG7qOG7rlDhu4ZBxq9O4bua4buUTUE94bqkQeG7rOG7quG6vOG7rEHhu6zhu7hBJeG6qEFOUk9B4buE4buy4buk4buGQU1PI0E9I+G7lE3hu61Bb1Dhu4ZB4buEUkHhu6zhuqrhu5RNQeG7rOG7quG7suG7puG7lE1B4buQT+G7lE5B4bus4buKQeG7hOG6puG7rEHDgMOB4bux4bqw4bul4burQeG7rE7hu65B4buUTuG6vMavQeG7gMOS4buUTkHhu6jhu67DieG7lEHhu4Thurrhu65B4buUTeG7ssOZT0Hhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgeG6tkHhu4Thuqbhu6xB4bqw4bux4bqww4BB4bus4buqT8So4buuQeG7hFHhu5RN4burQU1Pw4JB4bus4buq4buMQeG7sOG6rOG7lEEl4buu4bq44busQeG7lOG7oOG7lE1B4buSw4nhu5hB4buUTU5PxKjGry1B4busTlkqQeG7sOG6rOG7lEHhu6zhuqrhu5RNQeG6ouG7peG7q0FNT8OCQeG7rOG7quG7jEHhu7Dhuqzhu5RBJeG7ruG6uOG7rEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7lE1OT8Soxq9B4bus4bqq4buUTUHDgMSC4bul4burQU1Pw4JB4bus4buq4buMQeG7hsOC4buGQeG7lE3huqThu5ROQeG7guG7jOG7hk5BPVhB4bus4bqq4buUTUHDgMSC4buxw4Dhu6Xhu6tBTU/DgkHhu6zhu6rhu4xB4buQT+G7mEHhu5RN4bqm4buGTkEl4buu4bq44busQeG7kE7DiuG7rkHhu4Thuqbhu6xB4bqg4bqu4bqw4buxw4BB4bus4buqT8So4buuQcOzbjjhu7FB4bus4bqq4buUTUHhuqDDgOG7pUHhu7Dhu5ZBPcOaT0Hhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgeG6tuG7rUE5SkHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4busUOG7rEHhu4bDguG7hkHhu5hY4buGQeG7rE/DjOG7rkHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lEHEkW8t4buj4bqlQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgcOB4bqyQT3huqRB4buG4bqsQU1P4bq0T0Hhu4Thu5bhuqbhu5RB4bqgw4HDgeG6ri1B4bqgw4HDgMOB4buxQeG7rOG7juG7lE5B4buE4buIQeG7lE1O4buMQcO1KkHhu4DhurThu5RBxJFP4buUTkHhu6zhu4otQWzhu65Q4buGQU5ST+G7sUE3TsOT4buUTkHGr05ZQT3huqRB4buGw4Lhu4ZB4buAUkHhu5RN4bqk4buUTkFv4buq4buu4buUTUHhu7JV4buUTUFOVEHhu6zhu6rhu6RB4buE4bq64buuQeG7rOG7skFOxKhB4busTlDhu5RNQeG7rE5ZKkHhu5Lhu6RPQT1X4buUTUHhu4RRT+G7sUHhu4bDguG7hkHhu6zhu64q4buK4buUQeG7hMOMQeG7kOG7iuG7rEFO4bukxq9BPcOaT0FNT+G6tOG7lkHhu6xO4bug4buUTeG7sUFOxKhB4busTlDhu5RNQeG7hMOM4buxQeG7kMOo4buxQeG7rE7hu7jhu4ZBTk/EqOG7lEHhu4JPQeG7gsOJ4buUQeG7rMOCT0Hhu4Thu4zhu5ROQeG7huG7skHhu4ZO4buWQeG7hsOC4buGQSXhuqhBPVfhu5RNQeG7ksOdQeG7qOG7rkfhu6zhu7FB4buSUOG7hkEl4buWw4Iq4buxQSVG4buYQSVH4busQeG7gFNB4buw4buu4buUTUHhu6jhu64qQU7hu5bhuqbhu4ZOQeG7hOG7suG6tEFrTlZBb07hu5xB4buS4bqkQeG7rOG7quG7ruG7lE1B4busw4nhu5hB4buUTk/EqOG7rEHhu4RPxKjhu5RB4buQTuG7rkE94bu44buG4buxQeG7hOG6uuG7rkHhu6zhu7JB4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQeG7guG7uEHDguG7lEHhu4bhuqxPQeG7rOG6puG7lkHhu5TDieG7lE1B4buG4bq4xq9B4buG4bqs4buUTUHhu5tPxKjhu6xBb+G7qsOS4buxQeG7hOG7ssOZ4buUTUHhu7BC4busQeG6peG6pEHhurlSTy1BZeG6pOG7lkE34bq0T+G7reG7reG7rXjGr3lu4bq04buuQeG7kE5PQeG7lE1ORkHhu6zhu47hu5ROQeG7gMOC4buWQeG7hsOC4buWQT3huqRB4buGw4Lhu4ZB4busTuG6pOG7lE5BPU/DjOG7lEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu6xO4bqs4buWQeG7kuG7ruG6vOG7lEHGr07DieG7lEHhu6zDk+G7hk5B4buGw4Lhu4ZB4buYROG7rEHhu6xO4buu4bq84buUQeG7kuG7pE/hu7FB4buQTsagQeG7kE7huqrhu5RBPeG6pEHhu5hS4busQeG7sFBBTU/huqxPQcavTsOCxq9B4buESkHhu6zhu47hu5ROQWtOVkFvTuG7nEHhu5BO4bq0T0Hhu6xOw4Lhu4ZB4busUOG7rEHhu4bDguG7hkHhu6xP4buI4buYQeG7lOG6quG7lE1B4buESkHhu6xOVuG7hkHhu4TDiipBxJFvLUHhu6PhuqVBxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5Thu61BOVHhu5RNQeG7hk7Dk0HhuqXhuqRB4bub4bqq4buUQeG6pU/hu4jhu5QtQTdOWUHhu5ROT8So4buYQcO1KkHhu4DhurThu5RBxJFP4buUTkHhu6zhu4otQWzhu65Q4buGQU5ST0Hhu4ThuqhBTU5PQeG7lE7hurzhu5RBPeG6pEHhu4BPSuG7rkHhu4Lhu7JV4buUTUHhu5ROI+G7lE1B4buQ4buK4busQeG7qOG7ruG6rEHhu5jhuqRB4bus4buO4buUTkHhu4ThuqhB4buE4bqm4busQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7lOG6quG7mEHhuqDDgcOB4bq24buxQeG7hFHhu5RNQeG7hk7Dk0Hhu4bDneG7lE1B4busTlDhu5RNQeG7lE7hurjhu6xBPcOaT0Hhu4bDguG7hkHhu5BP4buK4buUQeG7lE1O4buMQeG7hlnhurRB4bus4buO4buUTuG7rUHEkeG7iuG7rEHhu5Lhu67hurzhu5RB4bus4bqmT0Hhu4Dhu65TT0Hhu5LhuqThu5hBPU/EqOG7huG7sUHhu4RR4buUTUHhu4ZOw5NB4bql4bqkQeG7m+G6quG7lEHhuqVP4buI4buUQeG7hOG6qEHhu5TDjOG7rkHhu6rhurRB4buUTiPhu5RNQeG7mEThu6xB4buG4bua4buUQeG7rFHhu5RB4bus4bqmT0Hhu4bhurrhu5RB4buqVuG7rEHhu5BP4buUTkHhu5RNTk/EqOG7mEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7qOG7rsOCQeG7rOG7qsOS4buUTkHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4buUTk/EqOG7mEE9WEHhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HDgeG6tkHhu4ZZ4bq0QeG7rOG7juG7lE5B4buESkHhu6zhu7ZB4buExqBB4buGxqBB4buAT8So4buUQcavTsOCxq9B4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQeG7rFDhu6xBTlXhu5RB4buQ4buKQU7hu5bhuqbhu4ZOQcavTsOC4busQeG7rOG7qk9K4buUQcSRby3hu6PhuqVB4buU4bqq4buYQeG6oMOBw4HhurLhu7FB4bus4buq4buW4buUTUHhu4TGoEHhu4RR4buUTUHhu4ZOw5NB4buE4buIQeG7lE1O4buM4bupQTfhurrhu5RB4bus4bqq4buUTUHhu4bhu7LDmeG7lE1B4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkHhu5Lhuqjhu5ROQeG7hk7hu45B4buE4bqm4buW4buxQeG7rE7hu7jhu4ZBTk/EqOG7lEHhu5ROT+G7iOG7rkFNT+G6rE9Bxq9Ow4LGr0Hhu6zDk+G7hk5B4buG4bu44buGQU5V4buU4buxQeG7hk5ZQeG7hFLhu5RNQeG7rE7DguG7lkFNxahB4buGw4Lhu4ZB4buQTsagQeG7kE7huqrhu5RBPeG7ssOa4buUTUHhu5hC4buGQeG7lE5D4buYQeG7rE5W4buGQeG7hMOKKkHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lEHEkW8t4buj4bqlQeG7huG6rEE94buIQeG7kuG7suG7pOG7lE1BPeG6pEHhu4ZO4bq44bus4buxQeG7hk5WQeG7rOG7quG7nOG7lE1B4buEw4oqQeG7mOG6puG7lE5B4buGTuG7ripK4buUQeG7guG7jOG7hk5B4buGVUHhu4bhurjhu65B4buQT+G7lE5B4bus4buK4buxQeG7kE7hurRPQeG7rE7DguG7hkHhu6xO4buKQeG7mOG6puG7lE5B4bus4bqmT0Hhu4ZOVOG7sUHhu6zhuqrhu5RNQU1Pw4JB4bus4buq4buMQeG7sOG6rOG7lEHGr07DiuG7mEHhu4ZZ4bq0QeG7sOG6rOG7lEEl4buu4bq44busQeG7lOG7oOG7lE1B4buUTU5PxKjGr+G7sUE34bq5LUFvbzfhurnhu7FB4buEw4oqQeG7mOG6puG7lE5B4busTuG7rkFOVuG7rEHhu4Thurrhu65B4bus4buy4but4but4buteMaveTdX4buUTUHhu5RN4bqkKkHhu4RR4buUTUHhu4ZOw5NB4bql4bqkQeG7m+G6quG7lEHhuqVP4buI4buUQT3huqRB4buE4buW4bqk4buUQeG7huG7oOG7lE1B4busw4Lhu4ZB4buGWeG6tEHDtSpB4buA4bq04buUQcSRT+G7lE5B4bus4buKLUFs4buuUOG7hkFOUk9B4buE4bqoQeG7kuG6pOG7mEE9T8So4buGQT3Dmk9B4buG4bug4buUTUHhu6wqQW7hu67Gr0ZBxq9OUOG7rEHGr07DguG7rEE94bqkQU7GoOG6tEHhu4ZO4bq44busQWXDieG7mEFvTuG6tOG7luG7rUFs4buu4bq0QeG7rE7hu7jhu4ZB4bus4buKQeG7sOG6rOG7lEEl4buu4bq44busQeG7kE/hu5ROQeG7guG7luG6tOG7lE5B4buGWeG6tEE34bug4buUTUHhu6wqQeG7hlfhu5RNQeG7hsOC4buGQSZB4buQT+G7iuG7lEHhu4TDguG7lE5BTU/DguG7sUHGr07DieG7lEHhu6zDk+G7hk5B4buUTeG7rirDjOG7lEHhu5ROw4nhu5Thu7FB4buAT8So4buUQcavTsOCxq9B4buQTkLhu4ZBxq9OWOG7hkHhu6xOVuG7hkHhu4TDiipB4buw4bqs4buUQSXhu67hurjhu6zhu7FB4buEUeG7lE1B4buGTsOTQeG6peG6pEHhu5vhuqrhu5RB4bqlT+G7iOG7lEHhu4ThuqhB4buEw4Lhu5ROQU1Pw4JB4buUTiPhu5RNQeG7hlBBTULhu5RNQeG7hlnhurRB4buG4bug4buUTUHhu6wqQeG7rOG7quG7luG7lE1BPU/EqOG7hkHhu4Lhu64qQeG7rOG7qsOSQeG7sOG6rOG7lEEl4buu4bq44busQeG7hsOd4buUTUHhu5RO4buyQeG7lE4j4buUTUHhu5RUQeG7kuG7uOG7hkHhu6xOw4Lhu5ZBTcWoQeG7kE7GoEHhu5BO4bqq4buUQT3huqRBWeG7lE1BTlJB4buUTiPhu5RNQeG7hOG7iEEl4buu4bq44busQeG7kE/hu4rhu5RB4buUTU7hu4xB4busTsOC4buWQU3FqEHhu5BOxqBB4buQTuG6quG7lEHhu4ZO4buWQeG7huG7oOG7lE1B4busKkHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7rE7DmU9B4buET0rhu5hBTk/EqOG7lEHhu5ThurQq4buteMaveW/hu6rhu5bhu5RNQeG7hOG7pOG7rEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rMOC4buGQeG7lOG6pCrhu7FB4buE4buW4bqk4buUQeG7hOG6qEHhu4RPQeG7rE5Cxq9BTuG7slXhu5RNQT3huqRB4bus4buqUeG7lE1B4buGw4kqQeG7kuG7suG7rkHhu5RPxKjhu5hB4bus4bqmT0E54buI4buUQeG6pVfhu5RNQT3huqRBOeG7iOG7lEHhu5jhur7hu65BMOG7rkE3VeG7rUHDqeG7rWs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long