Cập nhật:  GMT+7
xanDjXh2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LDrMOMw5pO4bq44buvxrAww5LhuqLDk3bEkOG7ksOTSXbDmuG6oMSQdsSQxq/DgHZr4buydkTDgMOTdsOs4buqdlLDjeG6oFJ2aMOZ4buYxJB2w43hu5bDjHZJw43DjHbDk8ON4bqqw5N2WOG6onbDmsOM4buGUnbDmsONw5l2w5PDjVfDk0l24bu0dk3DjOG7hsOTdljhu4J2xJDEgsOMdsSQ4bqgxJDDjXbDmuG7qnZSw43huqBSxakvw414xrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LhuqPhurjDgEXhu6/GsGfDrOG6qS12w6zDjOG7hlJ2w5rFqMSQdsSQw43hu6rhu5zDk0l2w5pU4buIw5PDjXZNw43EgsOSdlXhuqDDmnZYw4zhu4TEkHbDmsON4buuxJB2w43DjOG7hMOTdlLDjeG6oFJ2TsOZ4bqqw5p2WOG7gnbDmsagdsSQw43hu7DEkHbEkOG6oMSQdsSQ4bucdlPDmcOAw5N2w4nDjOG7gsOZdsOaVMOAdsON4buIw5PDjXZV4buudXbhu4/DosOt4bqtIHV2w6w94bqtIHbDmsON4bq4w5J2w5rDjMOTw412w5rDjeG6qMOTduG6rUnDjcSodlPDmeG7suG7hsOaduG7s8OBdsSQxq/DgHZd4buWdiLDjeG7isOTw412w5pUxKh2WOG7gnbEkMSCw4x2xJDhuqDEkMONdsOa4buqdlLDjeG6oFJ2w4nhu4bDk3bDk+G6sE92eXd5d3V2w5NJ4bqi4buydnkt4buzdXYww5LhuqLDk3bEkOG7ksOTSXbDmuG6oMSQdsSQxq/DgHZr4buydkTDgMOTdsOs4buqdlLDjeG6oFJ2xJDGr8OAdmjDmeG7mMSQdsON4buWw4x2TcON4buMw4B2w7TDo8Ojw6N2RcOSdsOJ4buUw5NJdsSQw43hu4p2IOG7quG7nMOTSXbhuq1Jw5XEkHbhuq1J4buqw5ktdmfDjeG7jHYiw43Gr3bDk8ONw4zhu4RPdmvhu7J2RMOAw5N2w6zhu6p2UsON4bqgUnZO4bqiT3bDmlThu6pQw5NJdsOJw5LhuqLDk3bDieG6rnZO4bqiT3ZYw4zhu4TEkHbDmsODw4x24buLXeG6rSB2w5rDjeG6osOTw412UsON4buYduG7j8OM4buEw5p2w6xU4buIw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Jdw5JF4buy4buvxrDDrMODw4x2RMOZxqDDjHZO4bqiT3ZYw4zhu4TEkHV2w4nDg8OMdkXDjOG7hMOTdsSQ4bqgxJB2w4nhu5zDk3ZYxKh2IuG7ksOTSXbDgMOTdXbDrD3huq0gdXbhu4/DosOt4bqtIHbDmsON4bqiw5PDjXZSw43hu5h24buPw4zhu4TDmnbDrFThu4h2w4nhuq52w5pUxIJ2TuG7nsOMdXZO4bqiT3ZU4buQdk/hu5bDmnZV4buYdsOT4buWw4x2RcOZw5NJdsOJw5LhuqLDk3bEkOG7ksOTSXbDmuG6oMSQdlPDmcOAw5N2w5rhuqZPdsOJ4buUw5NJdsOaw43hu57DjHbDk+G7gMOZdk7hu4DDk3bDk8ONV8OTSXZNw43hu4x2TcON4bqww5N1dsOa4buUw5N2w5rDg8OMdsOaVMOSw5NJdlPDmeG6oHbDmlThu4jDk8ONdsOaw43hu67EkHbDjcOM4buEw5N2w5PDjcOM4buET3ZYxajDunYwRnbDk+G6psOTSXbEkMOAw5J2xJDDjeG6rMOadk7hu6rhu6DDk0l2xJDEgsOMdsSQ4bqgxJDDjXbDmuG7qnZSw43huqBSdsSQxq/DgHbDmsON4bqiw5PDjXZSw43hu5h2w5Phu4zDjHZUw4zhu4DDk0l2WOG6onbDmkrDk8ONdmfDjeG7pHbDrMONw5V2w5Phu4zDjHbEkMONw5nDk0l1dk7huq7Dk8ONdsOJw4PDknbhu4td4bqtIHbDmsON4bqiw5PDjXZSw43hu5h2WOG6onbEkOG6oMSQdsOJ4bucw5N2WMSodk7DjOG7gMOTdlPDmcOAw5N2w4nhuq52w4nhu6rDgHZUw4B2w5PDjVfDk0l2w4nhu4J2w53DmeG6rMOadXZNw4zhu4bDk3bDk0nDjcSodljhu6LDjHbDicOS4bqiw5N2xJDhu5LDk0l2w5rhuqDEkHZY4buCdk/hu5bDmnZV4buYdsOT4buWw4x2RcOZw5NJc3Yi4bqow5N2w5rhurDDk0l2w5pAdk7hu4R2w6zDjUJPdlLDjeG6oMOTdsOaVOG7gMOTdsOaxqDDk0l2VeG7mHZEw4zhu4DDk3bEkMON4buGdsSQ4bqgw5N2ROG7lnV2xJDhu5LDk0l2xJDDjeG7sMSQdsOTSeG6osOTw412w6w94bqtIHbDk8ON4bqyT3bDicSCT3ZExILDknbEkMON4bqsw5p2TuG7quG7oMOTSXbDneG6usOadsOdVnR2w5rhurDDk0l2w5rDjUJPdlPDmeG7suG7gsOTdsSQw43DknbDieG7lsOMdsOTSeG7qHZNw4xGT3ZV4bqgw5p2WMOM4buAw5N1dsOJw4zhu4LDmXbDmlTDgHZYw4zhu4DDk3ZVw5LDk0l2VcOSw5NJdljhu6LDjHZYw4zhu4TEkHZE4buUw4x2ReG7qlHDk0l1dsOJ4bqiw5J2w5rDg8OSdsOJ4bqgUnbhu7DDk0l2w5PDjcOM4buET3ZYxah2w5pUw5LDk0l2w5rhu4jDk8ONdsON4buIw5PDjXZP4buiw4x0dsOaw4zhu4ZSdsOaxajEkHbDk0nDjcOM4buAw5N2xJDhu7DDmXZY4bqidsSQ4buMdsON4buq4buiw5NJdsOJxqDDjHZP4buiw4x24bqj4buWw4x2w4nhu5TDk0l2w5rDmeG7skbDk3bEkMONw5XDk3bDrMONQk92UsON4bqgw5N2w4nhu5jDjHZY4buiw4x2w6w94bqtIHZY4bqidk3DjEZPdlXhuqDDmnZYw4zhu4DDk3bDieG7mMOMdljhu6LDjHbhu4/DosOt4bqtIMO6diLhuqDEkHbDicODw4x2RMOMRsOZdsSQ4buow5NJdsSQw43DknZU4bqyw5NJdljDjOG7hMSQdsOaw43huqLDk8ONdk7huqpSduG7j8Oiw63huq0gdXbDrD3huq0gdk3DjcOZdljhu67EkHZO4bqidsSQw43hu6rDgHZSw43hu6Z2w43hu6BSdXbDk8ON4bqsw5p2TuG6onZY4buiw4x2w5pKw5PDjXZPw4zhu4LDk3bDk+G7pMOMdsOTw43hu6p2Z8ON4bukdsOsw43DlXZFw5J2w4nEqMOAdkThuqLDk3ZU4buWw5NJdXZJw4zDgMOSdsOaw43hu5LDk0l2w4nDjHZOw4PDjHZNw43hu4x2TcON4bqww5N1dsOaVOG7iMOTw412w4nhu5Z2ReG6psOTdsOaVOG7inbEkMON4buqw4B2xJDDgMOS4oCmxakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8aww6zDjcOA4buydk/hurTDmnbDicOS4bqiw5N2xJDhu5LDk0l2w5rhuqDEkHV2w4nhu5TDk0l2xJDDjeG7inYg4buq4bucw5NJduG6rUnDlcSQduG6rUnhu6rDmS12Z8ON4buMdiLDjcavdsOTw43DjOG7hE92a+G7snZEw4DDk3bDrOG7qnZSw43huqBSdmjDmeG7mMSQdsON4buWw4x2w4nhuq52ScONw4x2w5PDjeG6qsOTdsOTw41Xw5NJduG7tHZNw4zhu4bDk3V2w4nhu4J2w53DmeG6rMOadsSQxq/DgHbDmsON4bqiw5PDjXZSw43hu5h24buPw4zhu4TDmnbDrFThu4jDunbhuq3DjVfDk0l2w4nhu4J2w5NJw43EqHbEkMavw4B2xJDhuqDEkHbDk0nhuqLDk8ONdljhuqJ2w4nEqMOAdlLDjeG7quG7nMOTSXZO4bqidsSQ4bqww5N2xJDhu7B2w4lGdjDDkuG6osOTdsSQ4buSw5NJdsOa4bqgxJB2w5rGoMOTSXbDjeG7oFJ1dsOaVOG7iMOTw412aMOZ4buYxJB2w43hu5bDjHbDneG6uE92w53hurrDmsO6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8aw4buPw4zhu4TDmnbhuqPhuqLFqS9SxrA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”
2024-06-21 08:30:00

baophutho.vn Gần tám thập niên trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long