Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9M4bqg4bqlcsah4bq7a8ah4bqlw4DGoeG7nWvGoeG6pcOAxqHhuqLhuqXhuqx44bub4bql4bu54bqg4bq7deG6pWvhur3hu7fGoeG7j+G6pcOi4bqs4bufw4DhuqVr4bq/dcahw6LhuqXDgMOq4bub4bqlPUHhuqB14buX4bql4bu44bqg4bura8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqlw4FBazPDoi8va8OgauG6ucO64bu3xqHhuqDDgMahw7rDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqtw6nhuqtkL2LDqWzhuq3huqfEkeG6q+G6q2PhuqfDgOG6rWRkZOG6qeG6q3Phuq3DoHHhu7fhu5fDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6r1XGoeG6pnXhu5fhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWrDqnXhuqVt4buxdeG7l+G6pcah4bq9dcah4bql4bqseOG7m+G6pWvhurtr4bqlcsah4bq7a8ah4bqlxqHhur114buX4bqlw4DDquG7m+G6pcOixqBuQuG6oeG6pT5u4bql4buXw7rDouG6pXPhur3huqVi4bqla8O6deG6peG6rOG7n8OA4bqla+G6v3XGoeG6pcOAxqHhuqDhu61r4bql4buX4bub4burdeG7l+G6peG6rOG7n8OA4bqldOG7seG7m8Oh4bqldOG7rcOA4bqlc8O64bq94bub4bql4bqs4bufw4DhuqVr4bu14bqldcahxanDoeG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6pW3hurbDvWvhuqV14bqg4bup4bub4bqlbeG7k+G6pXPhur104bqla+G6v3XGoeG6peG6rOG6veG6pW3hurbDvWvhuqVt4bq24bq54bql4bqsw7ThuqXDgOG6tOG6pWvGoWnhuqDhuqVJ4bqgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/DosagbkLhuqHhuqU+buG6peG7l8O6w6HDouG6peG7ueG6oOG6u3XhuqVr4bq94bu3xqHhu4/huqXDgMOq4bub4bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pcOAaXThuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vhuqU9xqHhur11xqHhuqVN4bupw6HhuqXDgOG7oXXGoeG6pT3hurLhuqV74bqgQuG7j3XDoeG6pT1B4bqgdeG7l+G6peG7uOG6oOG7q2vDoeG6pW3hurl14buX4bqlc+G6veG6pcOAaXThuqVt4bub4buTdOG6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7a+G6pcOiw4DGoeG6tsO9deG7l+G6pW3DtcOhw6LhuqVtZmvhuqVq4bub4buRw4DhuqVz4bq94bqla+G6u2vhuqVqw6p14bqlw4BBw7LDoeG6peG6rHjhu5vhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVy4bubdcah4bqlbMO64bq5dcah4bqlcuG7m+G7k+G6oOG6pXR44bub4bql4bqg4burdeG7l+G6pWvhur3hu7fGoeG7j+G6peG6rOG6veG6pXXhu5fhu4N04bql4bqs4bufw4DhuqVr4bq/dcahw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9VxqHhuqZ14buX4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVqw6p14bqlbeG7sXXhu5fhuqXGoeG6vXXGoeG6peG6rHjhu5vhuqVr4bq7a+G6pXLGoeG6u2vGoeG6pcah4bq9deG7l+G6pXPhur3huqVi4bqla8O6deG6peG6rOG7n8OA4bqla+G6v3XGoeG6pcOAxqHhuqDhu61r4bql4buX4bub4burdeG7l+G6peG6rOG7n8OA4bqldOG7seG7m8Oh4bqldOG7rcOA4bqlc8O64bq94bub4bql4bqs4bufw4DhuqVr4bu14bqldcahxanDoeG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6pW3hurbDvWvhuqV14bqg4bup4bub4bqlbeG7k+G6pXPhur104bqla+G6v3XGoeG6peG6rOG6veG6pW3hurbDvWvhuqVt4bq24bq54bql4bqsw7ThuqXDgOG6tOG6pWvGoWnhuqDhuqVJ4bqgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hu5bhu5vhurvhuqVq4bq7deG6pXPDsuG6pcOAQeG7j3XhuqXDgMah4buf4bqlw4BB4bq2eXXhu5fhuqVr4bqu4bq54bqldHbhu5vhuqVrw7p14bql4bqs4bufw4DhuqVrw7nhuqVq4but4bqlc+G7qXXhu5fhuqXDgEHhu4N14buX4bqldOG6oOG7q8OA4bqldeG6vULhuqVz4buPdeG6pcOAeOG7m+G6peG6reG6p8Og4bqn4bqn4bqn4bqlVcahaXXhuqVsaXXhuqXDgOG7kS9rw7p14bql4bqjcsahw7rhur914buX4bql4bqtw6Bi4bqn4bqn4bqlJCNMw6PDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3huqBC4bqldcah4bub4buPdcOh4bqldcah4bqmdeG7l+G6pWvDunXhuqXhuqzhu5/DgOG6pXXhur1C4bqlbeG6tsO9a+G6pW1udOG6pcOAeOG7m+G6pW1pQuG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pW3hu5PhuqVq4bq7dcOh4bqldOG6veG6pXPhur3huqVt4buT4bqlcsah4bq7a8ah4bqlxqHhur114buX4bql4bqs4bq04bq54bqlw4DGoeG6tuG7s3Xhu5fhuqXDgMah4bqya+G6pWvhur3hu7fGoeG7j8Oh4bql4bqs4bq04bq54bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6pXXhu5fhu4N04bql4bqs4bq94bqla8ahxILhu7fhuqXhur91xqHhuqVrxqHhuqB14buX4bql4bqseOG7m+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVzw7rhur3hu5vhuqXhuqzhu4vDgOG6pWvDueG6pW3hurt14buX4bqlQuG7j+G6oOG6peG6rOG6veG6pWzhurt14buX4bqlbeG7m+G6pXXhu5fhu63huqV14buXxqFwdcah4bqldeG6vULDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rzx44bub4bqlxJFl4bqlVcahaXXhuqVsaXXhuqXDgOG7keG6peG6o8OA4bq2d3Xhu5fhuqVt4bq2d3Xhu5fhuqXhuq3huqfhuqUkI0zDo8Oh4bqlcsah4bq7a8ah4bqlxqHhur114buX4bqla8O54bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bqlc+G7j3XhuqXDgHjhu5vhuqXDqeG6p+G6peG7t8ah4bqiw4DhuqVt4buT4bql4bqs4bq04bq54bql4bqg4burdeG7l+G6pWvhur3hu7fGoeG7j+G6peG6rOG6tOG6ueG6pWvGocSC4bu34bql4bq/dcah4bql4bqseOG7m+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVrw7p14bql4bqs4bufw4DhuqVr4bq/dcahw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9N4bubw7ThuqDhuqVyxqHhu5vDtXXhuqVr4bq7a+G6pXLGoeG6u2vGoeG6pcah4bq9deG7l+G6pcOAxqHhu51rxqHhuqXDgMah4bqi4bqla8ah4buddcah4bqlc+G6veG6pXPDuuG6veG7m+G6peG6rOG7i8OA4bqlbeG6u3Xhu5fhuqVC4buP4bqg4bqldeG6vULhuqVyxqHhu6l14buX4bqlxqHDtOG6pcahw7rhur914buX4bqlw4HDveG6pcOAQeG6tnhr4bqldOG6u0LhuqXhur91xqHhuqXGoeG6uULhuqVt4bub4buRdeG6pcOAxqHDusOq4bub4bqldcah4bq24bqla+G6u2vhuqVzw7rhur3hu5vhuqXhuqzhu5/DgOG6pXLGoeG6u2vDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G6uHXGoeG6pVPhurnhuqVM4bub4buR4bqg4bqlPUHhu6PDoeG6peG6qWThuqXDgOG6oOG7r+G7m8Oh4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVt4buxdeG7l+G6pcOB4bq7deG7l+G6pXPhu4vhu7fhuqXhu7nhuqDhurt14bqla+G6veG7t8ah4buP4bqlw6LGoG5C4bqh4bqlPm7huqXhu5fDusOi4bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgOG6peG6uXXGoeG6pW3hu4HhuqV14bq/QuG6pUHhurnhuqVD4bqlw4Dhurbhu7N14buX4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVy4bubdcah4bqlbMO64bq5dcah4bqlw4BB4buPdeG6pXLGoeG7m+G6peG6uXXGoeG6pXXGoeG7i3XhuqXDgMahw61C4bqlw4HDguG6pW3hurt14buX4bqlQuG7j+G6oOG6pWvhuq7hurnhuqV1xqHhuqZ14buX4bqla8O6deG6peG6rOG7n8OA4bqla+G6v3XGoeG6pUvhurlzc+G6pUzhuqBrcuG6pXThur3huqXhurl1xqHhuqV14bqg4bup4bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9SxqHhu6l14buX4bqla8ah4buh4bqla8ahxILhu7fhuqXhur91xqHhuqXhuqx44bub4bql4bqs4bufw4DDoeG6pWvhurtr4bqlbOG6oOG6pXLGoeG6u2vGoeG6pWvhu6V14bqla8O54bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bql4bqs4bqg4bub4bql4bqsw7LhuqXhuqx44bub4bqlxqHhurnhu5vhuqVrxqHhuqLhuqVzw7114bqldOG7m3Xhu5vhuqXhuqPDgG7hurlr4bqg4bu34bql4bu34bub4buXw4HDo+G6pXThur3huqVr4bqk4bq54bqlxqHhur114buX4bqldHjhu5vhuqVt4bq24bq54bql4bqsw7TDoC/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t+G6uOG6oMOAxqHDukHDouG6rz3GoW7DuuG6pT09ezxVxIMv4bu34bqv

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển du lịch ở miền tây Nghệ An

Phát triển du lịch ở miền tây Nghệ An
2024-05-24 16:09:00

Bên cạnh những lợi thế do thiên nhiên ban tặng như là một trong hơn 10 Khu Dự trữ sinh quyển của Việt Nam; có hệ thống sông, suối dày đặc với nhiều thác ghềnh; có nhiều vùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long