Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buH4buGw5LDlcOT4buo4buo4bukQ+G7pkzGr0Phu45MO0M6UeG7lMavQ8OSV8av4bugQ8OTWEPDkuG7gsOSQ8av4bugOzHhu5TGr0M6w43DkkMqOzHGoMavQyZR4buUxq/hu6BDOjzDgi9QxJDhuqTDgjrhu4bDk+G7psOVQz86MeG7psOV4bu5QsWo4buGJuG7oFHGr8ODRSUwQ+G7hjs64buoQuG6pMOCOibhuqTDgjrhu4zhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEM/JsOS4bu5Qi8vw5LhurDDk+G7huG7qCVQOzpQ4buo4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy/EkOG6vkThurov4bq44bq+4buMRUTDiuG6uuG6usSQRTrEkOG6uuG6usOK4bq64bq84bumxJDhurDDmSXhu6BCQy/huqTDgi864buM4bqkw4IvOibhuqTDgjom4bqkw4I64buM4bqkw4Il4bqkw6HGr1BDxahRxq9QQ1Dhu6zhu4bhurBD4bqya+G7oDtZxq/Dg0M34buH4buj4bq0w4IvJeG6pMOCLzrhu4zhuqTDgi86JuG6pMOCLzrhu4bDk+G7psOV4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG7hcOV4buG4buMQuG6pOG7h+G7hsOSw5XDk+G7qOG7qOG7pEM/4buYQ8OSV8av4bugQ8OTWEPGr+G7oDsx4buUxq9DOsONw5JDKjsxxqDGr0MmUeG7lMav4bugQzo8Q+G7pkzGr0Phu45MO0M6UeG7lMavQyLhu4RDOjvGr+G7oEMm4buGQ8OS4buCw5JDIlHhu4zDleG7qENQPOG7uMav4bugQ+G7jE/Gr0PGr+G7oDxAUUPhu4wuxq/hu6BDw5NR4buWOkPhu448I8OSQ+G7hlFDw5Lhu6pDKjsxxqDGr0M6JjsxQ8OSTSVDOlBXxq/hu6BDOlHGr0PDkijhu4ZDUOG7rOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRiw53Gr+G7oEM6UOG7glFDxq/hu4QxQ+G7jFHhu6LGr0Mm4buGQybhu4ZDOibhu6jGr+G7oEPDk1hRQ8OSR8avUEPFqEbGr+G7oEMwSENQw51RQ+G7puG7uMavQ8avUEs6QzpQ4buWQ+G7oFHhu7hRQ8OSUDtOxq9Dw5NUQ8OSUOG7qEMiUeG7msOSQzpQUsOSUEPGr+G7oFBRQyLhu7hRQ+G7pjtNOkPDk0fhu6hDIuG7mkPhu4xdQ+G7plHhu5o7Q8Wo4bu4UUPDkijhu4ZDY3JDP8ONJUPhu448I8OSQ+G7giVD4buMIcav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7g1Hhu4LFqEPhu45Yw5JD4buOUcagO0NQ4buExq9QQyLGoEPDkuG7gsOSQyo7MUM6w43DkkMmUeG7lMav4bugQzo8Q8OSKOG7hkPhu4fhu4bDksOVw5Phu6jhu6jhu6Thuq5DYyZRxq9DY+G7oOG7hsav4bquQ8OSUOG7qEPDk1Hhu5Y6Q8OS4buCw5JDIlHhu4zDleG7qEPGr+G7hDFDP+G7mEPDklDhu6hDxq/hu6A8QFFD4buMLsav4bugQ8OTUeG7ljpDw5Lhu4LDklBDKjtHxq9D4bumMkPhu4xdQ+G7plHhu5o7Q8Wo4buEQ+G7h+G7hsOSw5XDk+G7qOG7qOG7pEM/W0Phu4whxq/hu6BD4buO4bucQ1BR4bucxq9DOlBUQyo7R8av4bugQ8OS4buC4buo4bquQ8OS4buCw5JQQzDhu6rhu4ZDw5Lhu4LDkkPDk+G7hFFDIlHhu5Y6Q8OSKeG6rkMi4buEQ8avUF3Gr+G7oEPhu6BTQzBHMUMm4buGQyLhu7hRQ+G7jF1D4bumUeG7mjtD4bukUFFDxq/hu6A8QFFD4buMLsav4bugQzDhu6rhu4ZDOuG7hFFD4bukUOG7qEfGr+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThu4fhu4bDksOVw5Phu6jhu6jhu6Thuq5DIuG7uFFDUOG7tsavQ0VDOjVDxq/hu6A8QFFD4buMLsav4bugQzom4buUxq9DOuG7qOG7hMavQzpQ4buWQ+G7oFHhu7hR4bquQ8OSUOG7qEPDk1Hhu5Y6Q1Dhu6xDw5JQPOG7hkPDk+G7huG7qEPhu6BRQEPDklfGr+G7oEPDk1hDw5Lhu4LDkkM6UFfGr+G7oEM6UcavQyLGoEPDkuG7gsOSUEPDklfGr+G7oEM6MUMwW0Phu6YyQzpQV8av4bugQzpRxq9Dw5Io4buGQ8av4bugPEBRQ+G7jC7Gr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxUFfGr+G7oEPDk+G7guG7qEPGr+G7hDFD4bum4buEQ8Wow506Q+G7jEs7Q1BR4buaO0PDkijhu4ZDxq9QXcav4bugQ8av4bu0Q+G7pn3DkkPDkijhu4ZD4buH4buGw5LDlcOT4buo4buo4bukQ+G7juG7nEPDklA7TsavQ8OTVEM/xKjGr0M/4buExq/hu6BDOlBSw5JQQ8av4bugUFFDIuG7uFFD4bufOzFDw5JQ4buWQ+G6rUfhu6hDIuG7mkPhuqtdQ+G7plHhu5o7Q3Hhu7LGr+G7oEMqO+G7gjpD4bqy4buD4bqr4buj4buh4bq0Q8OSKOG7hkNjckPDk8ONOkPhu45MO0PDkuG7qkNQUeG7mjtD4bumfcOSQyLhu4Thu6hDxq/hu6Dhu4QxQ0Xhurov4bq64bquQ+G7juG7gsavUEPhu4xLO0M/fUM6UOG7hjFD4buO4buyUUPhu6bhu7jGr0PGr1BLOkPDkijhu4ZDw5Lhu4LDkkMqOzFDOsONw5JDw5NH4buoQ8WoTTpD4buMXUPhu6ZR4buaO0PDkuG7gkPGr1BKxq9D4buk4bucQzp7Q+G7pFBRQybhu4ZD4buOQFFDZsavOsOVJsavw5U64bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFQw5Xhu6hD4buD4bqr4buj4buh4bquQ8OS4buCw5JDw5JXxq/hu6BDOjFDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQ+G7jFTDklBDIiFDZsavOsOVJsavw5U6Qz/hu5hDJVBHUUPDk+G7guG7qEPDkuG7guG7qEPDkuG7gsOSQyJRQyVQRsWoQ+G7jF1D4bumUeG7mjtDOibhu6jGr+G7oEMi4buwxq/hu6BDw4pFQ+G7oFFA4bquQ8OSKcav4bugQ8avUDxDw5JQ4buoQyVQw5QlQ+G7pFDhu4LDklBDUOG7hMav4bugQzA7SzpD4buMXUPhu6ZR4buaO0Mi4buEQzDhu6rhu4ZDw5JQLMav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6A7MeG7lMavQzrDjcOSQyZR4buUxq/hu6BDOjxDw5Io4buGQ+G7h+G7hsOSw5XDk+G7qOG7qOG7pENQUeG7msavQ8av4buGMUM64buCw5JQQ8OTUeG7mjpDw5Lhu4LDkkPhu45RxqA7Q+G7pFDhu6hHxq9DIuG7hEPhu45RxqA7Q+G7pFHhu5rGr0PDkijhu4ZDxq/hu6A8QFFD4buMLsav4bugQ+G7jjwjw5JDOlDhu67hu4ZDOlA7TcavQ+G7pFBRQ+G7hlFD4buO4buqQ8WoPUPFqMOdOkM64buEUUPhu6RQ4buoR8av4bquQ8OT4buG4buoQ+G7oFnFqEM6e0MiUeG7msOSQ8OSUOG7qEMlUMOUJUPGr+G7oDxAUUPhu4wuxq/hu6BD4bukUeG7nMWoQz/hu6jhu4I6Qz99QyZR4buUxq/hu6BDOjxDw5Io4buGQ1Dhu6zhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcTtMxq9DOiY84bu4w5Lhuq5D4buDUeG7gsWoQ+G7jljDkkPhu45RxqA7Q1Dhu4TGr1BDw5Io4buGQ+G7h+G7hsOSw5XDk+G7qOG7qOG7pENwUMOVJjHhu6ZDcOG7hsav4buMw5PDlSbhu6BD4buOSEPDklfGr+G7oEPDk1hD4buH4buGw5LDlcOT4buo4buo4bukQz/hu5hDOkbhu6hDJuG7hkPFqMOdOkM6JjvGr+G7oEM6SsWoQ8OTR+G7qEPFqE06Q8Wo4bu4UUPGr1DDjMWoQ+G7juG7ijpDw5Lhu4LDkkM6UFHhu5Y6Q+G7pk0lQ8OTR+G7qEPFqE06Qyo74buGxq9DOibhu6zGr+G7oEPDkijhu4ZDxahGxq/hu6BDMEhDUMOdUUMixqBDxajDnTpDxq/hu7ZR4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7g+G6q+G7o+G7oUM6Scav4bugQ8WoRsavUEPFqD7DkkMlUEY6Q+G7jlhRQyLhu7hRQ8OS4buCw5JDw5JXxq/hu6BDOjFDw5NUQyJRQyVQRsWoQ+G7pjtNOkPDk0fhu6hDIuG7mkPhu4xdQ+G7plHhu5o74bquQ8OS4buqQ+G7pFBHQ8avScav4bugQzpJxq/hu6BD4bq4w4FD4buM4buo4buGxq9QQzpQO0NQ4buExq/hu6BDxq9JxahDOibhu5TGr0M64buo4buExq9Dw5JMO0NQ4buo4buKw5JDRURDOiZR4buaO0PDlTsm4buo4bqwQ+G7h+G7hsOSw5XDk+G7qOG7qOG7pEPhu45IQyVQR1FD4buOWFFDxajhu4o6QyLhu7hRQ8OS4buCw5JDw5I7w53DkkPhu45RxqA7Qzom4buGQzp7Q8OS4buCw5JDw5Lhu7ZDKjvhu4bGr0MqO0fGr0Phu6YyQ8OSKOG7hkNjckMixqBDIlHhu5rDkkM/W0Phu4whxq/hu6BD4buMXUPhu6ZR4buaO0PGr+G7oDxAUUPhu4wuxq/hu6BDIuG7hEM6UMOV4buoQ+G7jFZRQ8OS4buCw5JDUOG7qEY6Q+G7jsOdxq/hu6BDOiZ9w5JDOjsx4buWxq/hurDDgi8l4bqkw4Il4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJTc7OlDhu6gmQuG6pHFQw5Xhu6hD4buxUcOVOsav4buGxagrw4IvJeG6pA==

Theo Vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

5 điểm nhấn của smartphone năm 2018

5 điểm nhấn của smartphone năm 2018
2018-01-23 09:09:47

Sẽ có nhiều sản phẩm bất ngờ xuất hiện trong năm 2018, nhưng có 5 thứ đã được giới công nghệ chờ đón ngay từ bây giờ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long