Cập nhật:  GMT+7
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg8Op4buC4buy4bq0UuG7gkDhurThu5jhu5bDiVThurQo4buWw5JT4bq0KOG6uOG6tOG7lMOZxKjhurThu7jhu5ZT4buU4bq0xKjDicSo4bq0S+G7quG7luG6tEAjPsOUU+G6tEDhu5RFUuG6tEos4bq04buFfeG6tEDhu5Thu5bhurTEqOG7lMOZU+G6tOG7lMOZxKjhurThu7jhu5ZT4buU4bq04buY4buW4buk4buW4bq04buTI8avxKjhurThu5jhu5ZF4bq04buX4bq54buR4buX4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6pEQt4bqmw4LhuqTEkOG6oi/hu5ThuqTDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/EqEHhu4hFVOG7suG7lCNA4buUVEEoUy9KTOG7uFBAVOG7si9TTCnhu7gv4bqkROG6qOG6qC/huqhESuG6puG6pEPhuqbhuqrDgkRA4bqkQuG6pOG6rOG6qOG6plHhuqRB4bug4buy4buY4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2bDilPhu5ThurRL4bq6VOG6tOG7lVnhurTDqeG6t8O94bqz4buX4bq0QOG7glPhu5jhurThu7Qj4bq44bq0S+G7qlPhu5jhurQo4buWw5JT4bq04buY4buWw4lU4bq0KOG7lsOSU+G6tOG7lD9WU+G7mOG6tErhu4pT4bq04buUw5nEqOG6tOG7uOG7llPhu5ThurTEqMOJxKjhurRL4buq4buW4bq0QCM+w5RT4bq0QOG7lEVS4bq0SizhurRQfeG6tEDhu5Thu5bhurTEqOG7lMOZU+G6tOG6ueG7lcOp4bq04buTI8avxKjhurThu5jhu5ZF4bq0UVbhu7LhurThuqThuqbhurThu5fhurnhu5Hhu5fhurRT4bq+UuG6tOG7lMOZxKjhurThuqbDguG6pEQt4bqmw4LhuqTEkEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6uUxFSuG6ssOD4buR4buX4bqz4buX4bq0LeG6tOG6seG7lOG7luG7jiPhurThuqzDgi3huqTDguG7ueG6tOG7lVnhurTDqeG7lsOJVOG6tEolxKjhurQo4bq44bq04bqz4bq4VOG6tEDhurpU4bq0QOG7sOG6tMSo4buUOsSo4bq04buY4buC4buy4bq0UuG7gkDhurThu5jhu5bDiVThurQo4buWw5JT4bq0KOG6uOG6tOG7lMOZxKjhurThu7jhu5ZT4buU4bq0xKjDicSo4bq0S+G7quG7luG6tEAjPsOUU+G6tEDhu5RFUuG6tEos4bq04buFfeG6tEDhu5Thu5bhurTEqOG7lMOZU+G6tOG7lMOZxKjhurThu7jhu5ZT4buU4bq04buY4buW4buk4buW4bq0w4Dhurnhu5XDqeG6oOG6tOG7kyPGr8So4bq04buY4buWReG6tOG7l+G6ueG7keG7l+G6tFPhur5S4bq04bqmw4LhuqRE4bq0LeG6tOG6psOC4bqkxJBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7lEVS4bq04buY4buWReG6tFB94bq0QOG7lOG7luG6tMSo4buUw5lT4bq04bq54buVw6nhurThu5Mjxq/EqOG6tOG7mOG7lkXhurThu5fhurnhu5Hhu5fhurRT4bq+UuG6tOG7lMOZxKjhurThuqbDguG6pEThurQt4bq04bqmw4LhuqTEkOG7ueG6tOG7lVnhurTDqeG7lsOJVOG6tEolxKjhurQo4bq44bq04bqz4bq4VOG6tEDhurpU4bq0S8OK4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRRw43hu7LhurThuqTDguG6tEvhu6rhu5bhurRAIz7DlFPhurQoVuG7luG6tEThuqThurRMUuG6tEos4bq0QOG7lOG7luG6tFnhurTEqMOJxKjhurRSxahT4bu14bq04buXVMOJU+G7ueG6tMO6w41A4bq0UXvhu7nhurThurlVReG6tOG7lMOZxKjhu7nhurThu5Xhu5ZT4buU4bq04buUw5nEqOG7ueG6tGjhu5gh4bq0KOG6vlPhu7nhurRm4bucxKjhu5ThurThu7gu4bu54bq04bqz4bucReG6tFF74bu54bq04buX4buWU+G6tOG7lMOZxKjhu7nhurThu5fhu5bhu4xT4buY4bq0IFPhu5ThurQo4bq44bq04buX4buW4buMU+G7mOG6tOG7keG7lMOJ4buyQeG6tOG6s8OJU+G7mOG6tMSo4buUPeG6tHvhu7nhurTEqFXhurThuqjhurThu5TDmcSo4bq04bu44buWU+G7lOG6tFFW4buy4bq04bqkw4LhurRZ4bq0xKjDicSo4bq0S+G7quG7luG6tEAjPsOUU+G7teG6tOG7l1TDiVPhu7nhurThu5fhu5bhu4xT4buY4bq0IFPhu5ThurQo4bq44bq04buV4buWU+G7lOG6tOG7lMOZxKhB4bq0aOG7lOG7luG7jiPhurRMUuG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEvhu6rhu5bhurRAIz7DlFPhurRLw4rhurRAO1Phu5jhurRL4bq6QOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tMSoRVThurRA4bq64buW4bq0xKjDicSo4bq0UH3hurThurnhu5XDqeG6tOG7kyPGr8So4bq04buY4buWReG6tFPhur5S4bq04buUw5nEqOG6tEDhu7Y/VsSoQeG6tOG6s+G7quG7luG6tEAjPsOUU+G6tOG6ueG7lcOp4bq0xKgqReG6tEDhu6JT4buU4bq04bu4w5PhurRKVOG6tOG7l+G7tj9XU+G7mOG6tOG7l+G6ueG7keG7l+G6tOG6seG7lCM+w5JT4bq04bq5JFPhu5jhurTDuj/hu65T4buY4bq0PEc+4bq0SixT4buY4bq0UOG7jOG6tOG7lFThurrEqOG7lOG6tOG7iOG7qOG7luG6tEo/w51T4buYQeG6tOG6s0c+4bq0UeG6uOG6tEvhu65T4bq0KOG7nOG6tMSoVeG6tEDhu7YjPuG7jlPhurRA4buUxq9T4buY4bq04buI4buo4buW4bq0Sj/DnVPhu5jhurThu5TDmcSo4bq04bu44buWU+G7lOG6tOG7mOG7luG7pOG7luG6tOG7kyPGr8So4bq04buY4buWReG6tMSoKkXhurRA4buiU+G7lOG6tCjhurjhurRL4bq6QOG6tEs/WMSo4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tEDGoMSo4buU4bq0QOG7tlRT4buY4bq0UH3hurRA4buU4buW4bq0U+G6uD5B4bq04buX4bu2VFPhu5jhurRQfeG6tEDhu5Thu5bhurTEqOG7lMOZU+G6tOG6ueG7lcOp4bq04buTI8avxKjhurThu5jhu5ZF4bq04buX4bq54buR4buX4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6pEPhurQt4bq04bqmw4LhuqRE4bu54bq0S1ThurhT4bq04buUw5nEqOG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4buiU+G7lOG6tOG7keG7lD3hurThu5fhu5TDmeG6tMSoVeG6tEJEL0TDguG6tOG7lMOZxKjhurThu7jhu5ZT4buU4bq0SizhurRA4buU4buW4bq0S+G6ukDhurThu5jhu5bhurzhu5bhu7nhurRL4buCxKjhurThu4jhu5bDlUDhurTEqFXhurThuqbhurThu5jhu5bhurzhu5bhurRo4buUSEDhurRSxahT4bq04bqz4bucReG6tFHGoEHhurRo4buUIVPhu5jhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tEDGoMSo4buU4bq0S1XhurRLw4rhurThu5hV4buy4bq04buy4buUSVPhurRQ4buU4buEU+G7mOG6tEvhu5xT4buU4bq0QOG7luG7jlLhurRT4bq+U+G7mOG7ueG6tCjhu5zhurRA4buU4buM4bq0xKgqReG6tFPhu5jhurhT4buU4bq04buY4buWw4lU4bq0SiXEqOG6tEDhu6JT4buU4bq0U+G7lOG6uOG7t+G6tFHhurjhurRL4bucReG6tOG7suG7lD/hu65T4buY4bq0U+G7hlLhurRA4bu2VFPhu5jhurRAxq/hu7LhurRLSSPhurTEqCpF4bq0xKjhurzhurRTP1bEqOG6tCjhu47hurRAXeG6tFHDleG6tEtU4bq6QOG6tOG7mOG7luG6vOG7lkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bq64buW4bq04buII+G7sOG7luG6tOG7mOG7guG7suG6tFLhu4JA4bu54bq0xahT4buY4bq0aOG7mCM+4buQU+G6tGfhu5ZT4buU4bq04buXP1dT4buY4bq04oCT4bq0w6nhu5bDiVLhurRLxq/EqOG6tOG7lVnhurTDqeG7lsOJVOG6tEolxKjhurQo4bq44bq04bqz4bq4VOG6tEDhurpU4bq0QOG7olPhu5ThurRLw4rhurRL4buqU+G7mOG6tCjhu5bDklPhurQo4bq44bq0QOG7glPhu5jhurThu7Qj4bq44bq0xKjhu5RU4bq0QFThurhT4bq0QOG7lMOU4bq04buY4buWw4lU4bq0KOG7lsOSU+G7ueG6tMSow4nEqOG6tExS4bq04buUw5nEqOG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7quG7luG6tEAjPsOUU+G7t+G6tEvhu6hT4buY4bq0QOG7lFfhu5bhurRL4buO4bq0U+G7mOG7lOG7nOG7ueG6tMSow4nEqOG6tEDhu5RJPuG7ueG6tMSoxajhurRA4buW4buM4buy4bq0QCXEqOG6tMSoKlPhu5jhurTEqMav4bq0UOG7luG7jFPhurRA4buUOsSo4bu54bq0UOG7llPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5VS4bq0UeG6uFLhurThu4jhurjhu5bhurTEqOG7lFThurThu5TDmcSo4bq04bu44buWU+G7lEHhurThurHDicSo4bq0TFLhurThu5TDmcSo4bq04bu44buWU+G7lOG6tChW4buW4bq0UOG7luG7jFPhurRA4buUOsSo4bq0KOG6uOG6tFDhu5ZT4buU4bq0U+G7mOG7lOG7lsOVUuG6tEs/WMSo4bq0xKjDicSo4bq0QOG7lEk+4bq0xKjFqOG6tEDhu7ZFU+G7mOG6tOG7iOG7nOG7ueG6tOG7iOG7mlPhu5ThurRA4bueU+G7lOG7ueG6tEAs4bq0QOG7llPhu7nhurRAw43hu7LhurRA4bu2I1Phu5jhurRA4bu2xqDhurRAI8OV4bu54bq0U8OSI+G6tMSoRVThurRA4buWU+G7lOG6tEDhu5RJU+G6tOG7tCM+4buMQOG6tEBHUuG6tOG7mOG7luG6uFPhu5ThurRQ4buMQOG6tOG7tCPhurzhurTEqEVU4bq0U+G7lEhA4bq0QOG7tlRT4buY4bq0xKjDicSo4bq0UH3hurRA4buU4buW4bq04bu44buA4buy4bq0QFbhu5ZB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7IgI0Dhu5RU4bu24bqyw4PhurkjPuG6tOG7l+G7lOG7gFPhu5jhuqIv4buyw4M=

Huy Thắng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Ươm mầm xanh” nơi đất khó

“Ươm mầm xanh” nơi đất khó
2018-10-28 07:38:08

PTĐT - Nhờ hàng loạt chính sách ưu tiên, hỗ trợ của chính quyền các cấp, mấy năm gần đây tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT ở bản Mỹ Á (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn) đã tăng đáng kể.

Thanh Sơn: Đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ mầm non

Thanh Sơn: Đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ mầm non
2018-10-25 17:00:20

PTĐT- Chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng một vai trò rất quan trọng đến việc phát triển của trẻ em. Do đó, thời gian qua, các trường mầm non trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã chú...

Lâm Thao và mô hình sắp xếp lại trường học

Lâm Thao và mô hình sắp xếp lại trường học
2018-10-20 07:38:57

PTĐT - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về việc rà soát, sắp xếp trường lớp, biên chế cán bộ, quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục công lập, thời gian qua,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long