Cập nhật:  GMT+7
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOd4bqk4bqtKOG6uSNvKMOzI8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursjOOG6p+G6qeG6u+G6pyNvKDjhuqcjw7Phuq3hurHhursjw6nhu5PDrOG6u+G6peG7rCPhu7Xhuqbhu6DDk+G7rCPhu7Xhuqbhu57huqbhu6wj4bu14bqmw5Phurojw7M84bqtI+G7tT7hur0j4bqn4bqt4bqz4bq5I+G7n3sj4bqnaOG6rSPDs2PhurvhuqdZL+G6pyTDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdWeG6reG6ueG6pSNvbjjDmUAvLzjhu643IeG6vWzhuqfDssOz4bqn4bq94buu4bud4bq7LznDoW9lw7Phur1sL+G6u8Oh4bujby8lPSYkLyYuOSYkKj09Kj3DsyQ7KiY7PcOpJOG7rsSRbOG6pUAjL8OdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnUFn4bq74bqlIzjhuqfhuqkj4bq64bqlw7Lhu6HhurXhursj4bucfeG6uyNF4bqn4buHw6Ej4oCTI8OTbuG7k2rhurvhuqUjYeG6vSnhursj4bql4bqtKOG6uSNvKMOzI2Xhuq/DsyPDqcOyNOG6uyM3w7Jp4bqtI8OpKeG6uSPhu53huq3hurc44buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnUzDk0HDkyMtI8OT4bqt4bqvbCPDs8O1OCM44bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+G6peG6rSjhurkjbyjDs+G7rCNvKOG6u+G6pSMkPy8kPeG7rCNhZ+G6u+G6pSM44bqn4bqpI+G6uuG6pcOy4buh4bq14bq7I+G7nH3hursjReG6p+G7h8OhIy0jw5Thu6Ej4bud4bqtxIPhursj4bu1IeG6uyPDk+G6p+G7k+G7ieG6u+G6pSPhu53DtSPDk2Phurvhuqcjw7Thu6Hhu6wjw5Nu4buTauG6u+G6pSPhu7Uh4bq7I8OTaSM44bqn4buZOCPDk2Phurvhuqcjw7Thu6Hhu6wjw5Nu4buTauG6u+G6pSPhu7Uh4bq7I+G7nH3hursj4bqnw6ohIy0j4bueeyPhuqdo4bqtI+G6pkHhurrhu7kjw7Nj4bq74bqnI8OpKeG6uSPDs27hu5Nq4bq74bqlI2Hhur0p4bq7I2F7IzjDqiM3w7Jp4bqtI+G6peG6rSjhurkjbyjDsyPDs+G6q+G6u+G6pyPhuqfhuqvhurvhuqcjw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyM44bqn4bqp4bq74bqnI28oOOG6pyNs4bqnKGwjw6nDsjTDsyPhu53hurEjw7Phuq3hurHhursjw6nhu5PDrOG6u+G6peG7rCPhu7Xhuqbhu57huqbhu6wj4bu14bqm4bugw5Phu6wj4bu14bqmw5PhurojYWbhuq0j4bud4buL4bqtI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDqSHhur0jYWjhurvhuqUj4bql4bqtIeG6rSNh4bq9POG6uyPDs+G7lSPhurt94bq5IyU9JDsjYeG6r+G6uyPhursh4buhI8OzPOG6rSPhu7U+4bq9I+G6p+G6reG6s+G6uSPhu597I+G6p2jhuq0jw7Nj4bq74bqn4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG7t+G7j+G6u+G6pSPDs+G6pyHhurkj4bql4bqtISNh4bq9KeG6uyPhuqXhuq0o4bq5I28ow7MjOMOqIzgoOCNhZ+G6u+G6pSM44bqn4bqp4buqI+G7teG7j+G6rSNB4bqr4bq74bqnI8OT4bqn4bqtIy0jw5Thu6Ej4bud4bqtxIPhursj4bu1w5Phu5wjw5Nj4bq74bqnI8O04buh4busI8OTbuG7k2rhurvhuqUj4bu1IeG6uyPDk8Oy4buhxIPhursj4bql4bqtKOG6vSPDk2Phurvhuqcjw7Thu6Hhu7Aj4buc4bqtI+G6uDzhurvhuqcj4bqm4buP4bq74bqlIy0jw5Nj4bq74bqnI8O04buhI+G7neG6rcSD4bq74busI0zhuqfDqiPhu7fhuqfDtCPDs2I44bqnI+G6pkHhurrhu7kjw7Nj4bq74bqn4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG7ueG7lyM3w7Jp4bqtI8OpKeG6uSPhu53huq3hurc4I+G7neG6sSNs4bqn4bqpISPDkuG7teG6uuG7uSPDs2PhurvhuqcjOMOqI2Fn4bq74bqlIzjhuqfhuqkj4bqmZyNBPOG6rSPhu7nhu5HhurvhuqUjLSPDlOG7oSPhu53huq3Eg+G6uyPhu7XDk+G7nCPDk2Phurvhuqcjw7Thu6Hhu6wjTOG6p8OqI+G7t+G6p8O0I8OzYjjhuqcjw5Lhu7Xhurrhu7kjw7Nj4bq74bqn4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOT4buVI+G6u33hurkjJT0kOyNh4bqv4bq7I+G6uyHhu6Hhu6wj4bu1PuG6vSPhuqfhuq3hurPhurkj4bufeyPhuqdo4bqtI8OzY+G6u+G6pyNheyPDs8OyMeG6uyPDs+G6p8O0IzgoOCNtw7Lhu6EjYWLhurvhuqcjOMO0ISNs4bqnKGwjw6nDsjTDsyPDs27hur3hurvhuqUj4bud4bqt4bq3OCPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7Izjhuqfhuqnhurvhuqcjbyg44bqnI+G7neG6sSPDs+G6reG6seG6uyPDqeG7k8Os4bq74bql4busI+G7teG6puG7nuG6puG7rCPhu7Xhuqbhu6DDk+G7rCPhu7XhuqbDk+G6uuG7riPhu7fhu4XhurvhuqUjw7MoOCNs4bqnZuG6rSPhuqfEqWwjOOG6p+G6rSPDs24+Izjhuqfhuq8jYWgjNz7hur0j4bqn4bqt4bqz4bq5I+G6peG6reG7myEjOMOsI23DsiHhursj4bu1PuG6vSPhuqfhuq3hurPhurkj4bufeyPhuqdo4bqtI+G7nSkj4bu14buTw7IjYeG6reG6t+G6uyM4w6oj4bqn4bqt4bq3w7IjbcOyPuG7rCNhPuG6uSM3PuG6vSM44bqn4bqtI2Hhuq/hursjw7Mh4buhI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDs+G6p8O1I+G6p+G7k2rhurvhuqXhu64jT2Yjw6nhu5PEqeG6u+G6pSNhZuG6rSPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEjNz7hur0j4bqn4bqt4bqz4bq5I+G6u+G6pSnhu6EjOCnhurvhuqUjw7N94bq74bql4buuIy4jw7Phuqco4bq74bqlI2Ezw7Ij4bq7feG6uSMlPSU94busI8Oz4bq9KeG6uyPDs2PhurvhuqcjOMOqI8OzbsSD4bq7IyQ6O+G7rj09PSPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEj4bu14bqm4bue4bqmIzdbw7MjN8OyaDjhu6wjYTzDsyPhuqUz4bq7Iy4/4bumI2Xhuq8j4bqn4bq9PDjhuqcjYeG7k8SpOCPhuqXhuq0h4bq94buwI+G6pTPhursjJSbhu649PT0j4bq74bql4buT4buJ4bqtI8Oz4bqnIeG6uSPhuqXhuq0hI+G7teG6puG7nuG6piPDs+G7lyPhurvhuqXDsuG7oeG6t+G6u+G7rCNhPMOzI+G6pTPhursjLC7hu6YjZeG6ryPhuqfhur08OOG6p+G7sCPhu7XhuqbDk+G6uiPDs+G6p8OyI+G6p+G7jcOzI8OzbsSD4bq7IyQ/P+G7rj09PSPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSHhu6wjYTzDsyPDs27Eg+G6uyMuJuG7piNl4bqvI+G6p+G6vTw44bqn4buuI8OTcyPDqeG6tyM3IeG6vSNs4bqnw7Qj4bu14bqm4bugw5MjYTzDsyPDs27Eg+G6uyMuKuG7piM5MeG6uyNvZuG7riMuI8Oz4bqnKOG6u+G6pSNhM8OyI+G6u33hurkjJT0lPeG7rCPDs2nhurvhuqUjb2Yjw7PhuqfDsiPhu7Xhuqbhu57huqbhu6wj4bu14bqm4bugw5Phu6wj4bu14bqmw5Phurojw6kpI8OzbsSD4bq7Iyrhu649PT0jw7NzI2Fn4bq74bql4busI2E8w7Mj4bqnw6zhursjOyXhu6YjZeG6ryPhuqfhur08OOG6pyPhuqXhuq0h4bq94buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOT4buVI+G6u33hurkjJT0kOyNh4bqv4bq7I+G6uyHhu6Hhu6wj4bu1PuG6vSPhuqfhuq3hurPhurkj4bufeyPhuqdo4bqtI8OzY+G6u+G6pyNheyPhu5/GoSNs4bqnPMOzI+G6pynhurvhuqcjOOG6p+G6qeG6u+G6pyMkKiNhw6zhursj4budYiNvxqEjOcO14bq74bqlI8OpIeG6vSNhaOG6u+G6pSPhurvEqSNh4buB4bq74bqlI8Oz4bqt4bqx4bq7I+G7teG6puG7nuG6puG7rCPhu7Xhuqbhu6DDk+G7rCPhu7XhuqbDk+G6uiPhu53hu4vhuq0jw7Np4bq74bqlI29mI8Oz4bqt4bqx4bq7I8OzbsSD4bq7IyUmPyPDs27huq3hurfDsiNhZ+G6u+G6peG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53hu7XEg+G6uyM4POG6u+G6pyPhurvhuqfhu5vhurvhuqUjZeG6r8OzI23Dsj4jYTzDsyNh4buTxKk44busIzgoOCNhPOG6rSM34bqt4bqzw7Ij4budKSPDs+G6pynhurvhuqcj4bud4bqtxIPhursjw7Nu4bq94bq74bqlI2Hhur0p4bq7I+G6peG6rSjhurkjbyjDsyM44buR4bq74bqlI2F7I8Oz4bqnPuG6vSPDqcOyNOG6u+G7rCPDqSnhurkjbuG7gyPhuqfDrOG6uyPhurlow7Mjb2YjZeG6p8OqI2Xhuqd94bq74busI+G7neG7k+G7i+G6u+G6pSPhurlbOCPDs27hur3hurvhuqUjbcOyKCPDs27huqvhurvhuqcjw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyM4KDgjOOG6p+G6ryNhaCM44bqn4bqp4bq74bqnI28oOOG6pyNhZuG6rSPhu53hu4vhuq0j4bq74bql4buT4buJ4bqtI8OpIeG6vSNhaOG6u+G6pSPDs27Eg+G6uyNhYiEjNynhursj4bq74bqn4buT4buqI+G7nDbhursjOOG6v+G6uyPDs+G6q+G6u+G6pyPDs2484bq74bqlIznhur0h4bq74bqnI+G6u+G6peG6p+G6reG6t2wj4bq7xKkjYeG7geG6u+G6pSPhu7Xhuqbhu57huqbhu6wj4bu14bqmw5PhurojZcOg4bq9Izkp4bqt4buwIzjhuqfhuq0jbOG6p+G6qSNl4bqnKOG6uSM44bqn4bubISM34bq34bq74bqnI+G7teG6puG7oMOTI8OzfeG6u+G6pSPhurvhuqch4bq74bqnI8OzbuG6veG6u+G6pSNl4bqn4bqtI+G6ueG7mTgjYcOq4bq74bqlI+G7teG6puG7oMOTI2Xhuqfhu4XhurvhuqUjw7N94bq74bql4buwI+G7neG6reG6tzgjODHhursjYWbhuq0jw7PhuqfDsiMtIzjhuqfhuq0jZeG6pyjhurkjOOG6p+G7myEjN+G6t+G6u+G6pyPhu7Xhuqbhu6DDkyM4w7QhI8OzY+G6u+G6pyM44bq/4bq7I2XhuqfDqiNl4bqnfeG6u+G7sCPhurnhu5k4I+G6p8OtI8OzbsSpI2HDquG6u+G6pSPhu7Xhuqbhu57huqYjw7Phu5cj4bq74bqlw7Lhu6HhurfhursjOOG6v+G6uyPDs+G6pzJs4oCmWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnUXhuq/DsyPDqcOyNOG6uyM3w7Jp4bqtI8OpKeG6uSPhu53huq3hurc44busI2Fn4bq74bqlIzjhuqfhuqkjw5Nu4buTauG6u+G6pSNh4bq9KeG6uyPhuqXhuq0o4bq5I28ow7Mj4bql4bqn4bqtI+G6u+G6pzThursjb+G7lyM4ZiPhuqVb4bq74bqlI+G6uSkj4bu1PuG6vSPhuqfhuq3hurPhurkj4bufeyPhuqdo4bqtI8OzY+G6u+G6pyNhPMOzI2Hhu5PEqTgjw7Nu4bq94bq74bqlI+G7neG6reG6tzgjw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyM44bqn4bqp4bq74bqnI28oOOG6pyPDs+G6reG6seG6uyPDqeG7k8Os4bq74bql4busI+G7teG6puG7nuG6puG7rCPhu7Xhuqbhu6DDk+G7rCPhu7XhuqbDk+G6uiNhZuG6rSPhu53hu4vhuq0j4bq74bql4buT4buJ4bqtI8OpIeG6vSNhaOG6u+G6peG7riNB4bqzI2XhuqdbOCNs4bqnw7U4I+G6u+G6p+G7m+G6u+G6pSNl4bqnw6ojZeG6p33hurvhu6wj4bud4buT4buL4bq74bqlI+G6uVs4I+G6u8SDw7Ijw7NuxIPhurvhu6wjYWfhurvhuqUjOOG6p+G6qSPhu6HEg8OyIzgzw7Ijw7Phuqfhu4nhuq0j4bql4bqtIeG6uyPDs+G7i+G6reG7rCPhurvhuqUp4bq74bqnI+G7teG6puG7nuG6piM4M+G6uyPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7I2Hhu43hurvhuqUjOCg4I23DsuG7oSNhYuG6u+G6pyM4w7QhI2zhuqcobCPDqcOyNMOzI+G7neG6sSPDs+G6reG6seG6uyPDqeG7k8Os4bq74bql4busIzgoOCNtw7Lhu6Ejw7Nu4bqr4bq74bqnI8Oz4bqnw7Lhu6wjw7PhuqfDsiPhurvEqSM3PuG6vSPhuqfhuq3hurPhurkj4bq74bqnXeG6uSNs4bqnKMOzI8OzbuG6reG6s+G6uyNhZuG6rSPDs+G7k8Sp4bq74bqlI8Oz4bqnIeG6uSPhuqXhuq0h4buwI2zhuqdm4bqtI+G6p8SpbCM44bqnIsOzIzjhuqfDoyPhuqfDrOG6uyPhurvhu5shI+G7neG7i+G6rSM4KDgjb2rhu6wj4bq74bqlKeG6u+G6pyM4w7QhI8OzY+G6u+G6p+G7rCM4KDgjYWIhI2zhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27hur3hurvhuqUj4bud4bqt4bq3OCPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7Izjhu4XhurvhuqUjw7MoOCPhu7Xhuqbhu57huqbhu6wj4bu14bqm4bugw5Mj4budKSPhuqXhuq0+4bqtI23DsuG7oeG6r8Oz4busI+G7n8ahI8OpcCM4KDgj4budMuG6uyNh4bqxI8Op4bqtxIPhursjbcOyIeG6uyPhu53hurEjbcOy4buh4bqx4bq7I+G7nSkjw6nEqeG6rSPhuqk44bqnI+G6p8SpbCNs4bqnKGwjOMO0ISPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEjNz7hur0j4bqn4bqt4bqz4bq5I8OzbsSD4bq7I2FiISM3KeG6u+G7sCPDs33hurvhuqUjOOG7k+G7ieG6u+G6pSPDs8Oy4buhxIPhursjw7Nuw7Lhu6HhurHhursjOMO1I8Oz4bqn4bqzI+G7neG6sSPhurto4bqtIznDsuG6u+G6pSPhu50pI2zhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs+G6p+G7mTgjw7Phuq3huq9sIzg04bq7I2Fm4bqtI+G7neG7i+G6rSPDs+G7leG6u+G6pSPhurvhuqfDquG6uSNhZuG6rSPDs+G7k8Sp4bq74bqlI+G6u+G6p13hurkj4bql4bqt4buNbCPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jOTHhurvhu6wjOeG6vSHhurvhuqcj4bq74bql4bqn4bqt4bq3bCPhuqfhuq3hurPDsiNh4buTxKk4I23DsuG7oeG6seG6uyPhu50pI+G6u+G6peG6p2QhI+G7ncO14busI8Oz4buVI2HDqiPDs+G7lyPhuqXhuq0oOCPDs+G6pyHhurkj4bql4bqtISM3PuG6vSPhuqfhuq3hurPhurnhu7Ajw7Phuq3huq9sI8Ozw7U4I2E14buhI+G6uTzhurvhuqcjOD7huq0jOCg44bqnI+G6pynhurvhuqcjOOG6p+G6qeG6u+G6p+G7rCPDs33hurvhuqUjOOG7k+G7ieG6u+G6pSPhu5nhurvhuqUjOcO14bq74bqlI+G7t+G6usOTw5Mjw7Nu4bq94bq74bqlIzgoOCPhuqfhur08w7MjYWjhurvhuqUj4bq74bql4bqn4bqt4bq3bCPhu53DteKAplkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbHXDssOz4bqn4bq9bkDDneG6puG6vcyCzIDhurvhuqUj4bq64bqnw7LhurvhuqVZL2zDnQ==

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long