Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhoSeG7sEXDlVPhu5xF4buQVEXhu6hJVEUxSEXhu5Dhu67hu7BSRcOVIEZFLlN9I+G7sFJF4buqSVRFw43hu7BTRVN9KuG7sFJF4buQ4buc4buwRcavVOG7sFNFLuG7nEUu4busSOG7sEXDlU8h4bqsL1Phurjhuqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxU4buqUkUsO8OVw4DEkC8vw5XhurThu45G4busP1MhLlPhu6zhurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq6w4nDicOKL8OK4buEw5TDieG6uOG7hOG6uOG6uuG6vuG7gi7hurjhu4Dhu4TDieG7hOG6vOG7qOG6uOG6tMWoP1LEkEUv4bqo4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9o4buSRsOUxJDhuqhjR8OVRcOVUyE04bua4buwRVJURkXDlVPhu6xFO8So4buwUkXDlUfDlUXhu45U4bue4buwRT9TRz9FU0nhu7BFw5VT4bucReG7kFRF4buoSVRFMUhF4buQ4buu4buwUkXDlSBGRcavVOG7sFNFw5Thu6xG4buwU0Xhu7BTxKjhu6pF4buwUuG7iuG7sEXDlVNK4buwRSwiReG7qE00ReG7qEbhu7BFw5U+RkXDlMOZw5VTRTFU4bua4buqReG7kH0k4buwUkVTw51FU04/RcOVTj9Fw5Thu6xFw5VTPuG7sFJF4buqPVRFw5U+RkUxVDshLEXDleG7rDvhu6zhu7BGReG6pOG6usOJ4bq44buELeG7sGPhu6x24bqmRcOV4buuRS5T4bugRSzGoEVSTTRFO0ZF4buwUzDhu7BSRcON4buwU0VTfSrhu7BSRS5U4buaIUXDlSLDlUXDlVPhu6xF4buw4bui4buwRcavVOG7sFNFLuG7nEUu4busSOG7sEXDlU8h4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqhzIkXhu44p4buwUkU/U0cuRcOUw5nDlVNFMVThu5rhu6pF4buQfSThu7BSRVPDnUVTTj9Fw5VOP0XDlOG7rEUxVDshLEXDleG7rDvhu6zhu7BGReG7kMOMRcavU1Thu5zhu7BF4buq4bu2LkUs4buyRToh4buyw5VFUlRGRcOVw43hu7BTReG7jkfhu6xF4buwUn0kVEXDlE3hu7BFU+G7rErDlUVHP0Xhu5BKLkXDlUfDlUXhu45U4bue4buwRT9TRz9FU0nhu7BFw5VT4bucRcOUIUXhu6jDmcOVU+G6skUuO+G7rOG7sFJFxq9TVEXhu7BTVOG7oiFFU8OM4buwUkVTSOG7sFJFxq9Tw53hu7BSRS5Tw53hu7BSReG7jkfhu6xFLknhu6pFw5Rd4buwUkVT4busSsOVRcOV4buILkVSVMON4buqRcOVR8OVRcOVUyE04buc4buwReG7jkY0ReG7kOG7nOG7sEUxSEXhu5BURS5dRXQ7IeG7sFJFcSHhu7LDleG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqoxJHhu5zhu7BF4buwRjThurJFLjvhu5rhu7BFLlPhu5xFUlQ9VEXhu5DDjEXDleG7rkXGr1Phu6zDjeG7sFJF4bq64bq+RToh4buyw5VFUlRGRTFIRTEp4buwUkXhu6jDjOG7sFNFLlPhu7hFM0fDlUXhu7BTw5Phu7BFw5VHw5VFLjt9JOG7sFJFUyU/ReG7qE00ReG7sFNUUOG7quG6tEV0VeG7sFNF4buQ4buc4buwRVPhu5wuReG7sFJINEXhurgv4bq64bqyRXQ7IeG7sFJFcSHhu7LDlUXDleG7rkUu4bu44buwUkXDleG7tuG7sFJF4bq4w4rhurTDiuG6uOG6uEXDlUZF4buwU1RQ4buq4bqyRS7hu4rhu7BSReG6uuG6tOG6vuG7hMOJReG7sFJ9JFRFLOG7rEUxPVRFLjt9PcOVReG7kOG7rkXhu6rhu7YuReG7sFJINOG6skUuO+G7rOG7sFJF4buQ4buuReG6vMOJw4pF4buwUn0kVEXhu5DDjEUuIEUx4bus4buwUkXDlOG7rEXDlMOZw5VTRTFUOyEsRcOV4busO+G7rOG7sEbhurRFxJHhu5zhu7BFLEfhu7BSReG6ui/hurrhurJFLOG7skXDlUZFLiBFMeG7rOG7sFJFLuG7iuG7sFJF4buo4bua4buwReG6vMOJ4bq+RS47fSThu7BSRVMlP+G6skUuO+G7rOG7sFJF4buQ4buuReG6vMOJw4pFw5VGRSpFdDsh4buwUkVxIeG7ssOVRTFIReG7quG7ti5Fw5VGRSpFcFNU4buoVD8/VOG7sOG7kizhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qHThu7hFw5VTW8OVRXlFLuG7nEV0U+G7nEVSVD1UReG6pHdob+G6pkXhu7BSSDRF4bq8w4kv4bq4ReG7kMOMReG7jkbhu7BF4buO4buyRS7DmuG7sFNFLjtJ4buwUkU0RS7hu5xFxq9Tw5Lhu7BFw5VOP0Uxw5pFw5TDmcOVU0Xhu47hu57hu7BTReG7qkhFw5XDjUUuU+G7nEVSVD1URTohRuG7sEUuTeG7qkVb4buwUkU/U+G7ruG6skXhu7BTfeG7sFJF4buw4buuVEU7xKjhu7BSRcOVR8OVRVNJ4buwRcOVU+G7nEUuU30j4buwUkXhu6pJVEUxSEXDlCFF4buow5nDlVNFLuG7rEjhu7BFw5VPIUXhu6hIRcavU8Od4buwUkXDlU/hu7BFLlNU4bucLuG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqodFPhu5Lhu6xFdFThu5zhu7BFLOG7pkVlO1TDlUV04bus4buw4buSO+G6skVTV8OVRVJUw41Fw5VG4busRcOVTj9FLklURXQ7IeG7sFJFLk3hu6pFYeG7sEXhu7BU4buwU0V5RS7hu5xFauG7rFPhu7AsRWjhu6w/xq9U4buwLOG6skUxVOG7nsOVRVNJ4buwRcOVU+G7nEVT4busSS5F4buQ4bu24buwUkXDlT5GReG7qkc0ReG7jkY04bqyRS5IIUUuUyE04bui4buw4bqyRS5IIUVTWEZFMUhFM+G7kkXDlSNFUlQ9VEXDlVNV4buwU0Xhu6hIRcavUypUReG7kE8hRcOVPkZFMVThu57DlUXhu5Dhu67hu7BSRcOVIEZF4buw4bui4buwRcavVOG7sFNFLuG7nOG6skUxSEXhu5BU4buiIUXhu7BINEXDleG7rkUuU+G7oEXDleG7rkXDjeG7sFNFU30q4buwUkXhu5Dhu5zhu7BFLuG7rEjhu7BFM8OMRVPhu7ZU4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqhi4bua4buwRcOVSeG7sFNF4buQ4buu4bqyRcavU8Od4buwUkXDlVPhu6RFw5VHw5VFU8OM4buwUkVTSOG7sFJFxq9Tw53hu7BSRcOV4buILkVSVMON4buqRVPhu6xJLkXhu5Dhu7bhu7BSRcavVOG7sFNFw5Thu6xG4buwU0UuSVRFdDsh4buwUkVxIeG7ssOV4bq0ReKAnG5SfSRURcavU+G7uOG7sFJF4buo4bu04oCdRcOVw53hu7BSReG7sFJT4bueRWE/P+G7qOG7kkVp4buww5XhurRF4buwUkg0ReG6uC/hurpFLlPDneG7sFJF4buOR+G7rEUuSeG7qkUuUyRUReG7kOG7ruG7sFJFw5UgRkUu4busSOG7sEXhu47hu7ZFw4rhurpFw5UgRkVTSOG7sFJFMUhFMeG7iuG7sEU/U1bhu7BSRcOVU1Xhu7BTRS5TW8OVRS5JVEV0OyHhu7BSRXEh4buyw5VF4buQSVRF4buoPMOV4bq0RWfhu6zhu6xS4buo4buS4bqyRWHhu6pGeuG7rOG7sEUxSEVtVMOVO+G7rCzhu6xRLkUuO309w5VF4buQ4buuRcOVe+G7sFJF4buQw4xFw5XDneG7sFJF4buO4buyRcav4bucRVPhu6xJw5VTRS5J4buqRS5TJFRF4buQ4buu4buwUkXDlSBGRcOVR8OVRTHhu4rhu7BFP1NW4buwUuG6skUuO+G7rOG7sFJFxq9TVEVzLkY74buOIcOVxq8sRTFIRW3DlWThu6zhu7BG4buow5RF4buQw4xF4buQ4buu4buwUkXDlSBGReG7quG7ti5FLOG7skXDlVMhQFRFw5UgRkVTSOG7sFJFLklUReG7kE00ReG7sFN9ReG7quG7ti5F4buOVOG7nuG7sEU/U0c/RT9TVuG7sFJF4buwUl1G4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqhhPz/hu6jhu5JFw5VT4busRVNGNEXDlCJGRS474bua4buwRS5N4buqReG7qDVFLlPDk+G7sEUuO1fhu7BSRTFIReG7qCRURcavUyE04bua4buwReG7qj1UReG7sFNOLkUuXUXDlUfDlUXDlVMhNOG7muG7sEVSVEZFNEUu4bucRVNI4buwUkXhu5BPIeG6skVTw4zhu7BSReG7sEg0RSzGoEXhu5Dhu67hu7BSRcOVIEZFLk4uRcOVw41FMeG7iuG7sEU/U1bhu7BSRcOVw53hu7BSRS404bqyRcOVIEZFU0jhu7BSRTFIRS47IeG7sFJFLk3hu6pF4buoVOG7muG7sEXhu6hJw5VFLklURXQ7IeG7sFJFcSHhu7LDlUXhu5BJVEXhu6g8w5VFw5VT4busReG7kOG7nOG7sEXhu7BSSDRF4buEL+G6uuG6tEVhPz/hu6jhu5JFw5V74buwUkXhu45INEUuWEXhu6rhu6zhu7BSReG7qiHhu7Lhu7BF4buqKkXhu6hJVEXDlUfDlUXDlSBGRVNI4buwUkXEkMOVSOG7sFJFLD3hu6pFw5VI4buwUkUu4buyLsSQ4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqht4bu2LkVT4bu2VEXhu7BSU8OZRcOU4busRWRUUOG7sEXhu5BI4buwRWtU4buwU0Uu4bucRXRT4bucRVJUPVRF4bqkd2Vm4bqmRTFIRXEhOUViVOG7qOG7qEXEgkVt4buS4buoVOG7sMOURkVnRi7hu5IsRS7hu7hFw5VTW8OVRTFI4busRS5TR+G7sFJF4bq4w4kv4bq6w4nhurjhu4RF4buQw4xFLsOTP0UuOyHhu7BSRS5Tw43hu6xF4buoIcOT4buwRTHhu6JFw5VHw5VFLkfDlUXhu5Dhu7bhu7BSRS5U4buaIUXDlSLDlUXDlT5GReG7sFMw4buwUkVTSeG7sEXDlVPhu5xFLlN9I+G7sFJF4buqSVRFMUhFw5QhReG7qMOZw5VTRS474bus4buwUkXhu47hu7JURcOVw43hu7BTRTPDjTRFO0ZF4buQSVRFw5TDmcOVU+G6tEV0OyHhu7BSRS5N4buqRWHhu7BF4buwVOG7sFNFeUUu4bucRWrhu6xT4buwLEVo4busP8avVOG7sCxF4buQw4xFxq/hu5wuReG7qCHDk+G7sEU7xKjhu7BSReG7sEBURSwlRVPDjFRFMUhFLCJFxq9Tw53hu7BSRcOVU+G7iMOVRcOVU+G7iOG7sEXDlFRQ4buwRTtGRS474bus4buwUkXDlUfDlUXhu5AlLkXhu44p4buwUkU/U0cuReG7kElURcOUw5nDlVNFLjvhu6zhu7BSRTohR0XGr1Nb4bqyReG7sFJGNEXDlcONRS474bus4buwUkVSVD1URVNJ4buwRcOVTj9FOiHhu7LDlUVSVEZFU+G7rErDlUXGr1MhRTEiw5XhurJF4buQw51URcavU1RF4buQw4xFw5Thu4zhu7BF4buQ4buc4buwRcOVR8OVReG7jlThu57hu7BFP1NHP0XGr1Thu6Dhu6pFLOG7rEcuReG7jlThu5rhu7BFUlQ9VEXGr1PDneG7sFJFw5VTVeG7sFNF4buQR+G7sFLhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qHdob0Xhu7BSSDRF4bq84bq4L+G6uEXhu5DDjEXGr+G7miFFUldURcOVR8OVReG7sH09w5VF4buqKkXDlSBGReG7jlThu5rhu7BFUlQ9VEXhu5Dhu6BFw5QhNEUuO8OaRVJURuG7rEUuU30j4buwUkUxSEXhu5BUReG7qElU4bqyRcOUKUXDlUfDlUU6IeG7ssOVRVJURkXDleG7rkU6ITThu6Lhu7BFRz9Fw5Q84buwUkXDlUfDlUXhu45U4bue4buwRT9TRz9F4buOw43hu6xFMeG7nkXDlcOd4buwUkXDlE3hu7BFxq9TVEXDlMOZw5VTRTFU4bua4buqReG7kH0k4buwUkVTw51FU04/RcOVTj9Fw5Thu6xFMVQ7ISxFw5Xhu6w74bus4buwRkXDlVM+4buwUkXhu6o9VEVSTTRFO0ZF4buQRuG7sFJFU+G7rEjhu7BTRVNI4buwU0UuSVRF4buwU1Thu6IhReG7sCNU4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqh0O309w5VF4buQ4buu4bqyRXThu7jhu7BSRWdUR+G7qkXhu5Dhu7LDlUV3aG9FdOG7ksOUO+G7rCxFYcOUU0bhu7Dhu6zhu6pFZ1Phu5Lhu4474buSNOG7kiwhLEXDlXvhu7BSReG7sFNO4buwReG7qknhu7BTRS7hu7hFw5VTW8OVReG7sEg0RcavU8Od4buwUkXGr1MhNOG7nOG7sEXDlUfhu6xFU0nhu7BFw5VT4bucReG7kFRF4buoSVRFU0Y0RVJURuG7rEUuU30j4buwUkUxPVRFdDsh4buwUkVxIeG7ssOV4bq0RXRT4buS4busRcOd4buwUkV04buSw5Q74busLEVhw5RTRuG7sOG7rOG7qkVnU+G7kuG7jjvhu5I04buSLCEs4bqyRTFU4buew5VFd2hvReG7jkbhu7BF4buO4buyRS7DmuG7sFNFLjtJ4buwUkXGr1PDkuG7sEXDlU4/RTRFLuG7nEUu4busSOG7sEXDlU8hReG7kOG7slRFMT1URcOUw5nDlVNF4buO4bue4buwU0UxVOG7muG7qkXhu5B9JOG7sFJFU8OdRVNOP0XDlU4/RcOU4busRcOVUz7hu7BSReG7qj1URcOVPkZFMVQ7ISxFw5Xhu6w74bus4buwRkVSTTRFO0ZFxJDGr1PDneG7sFJFP1PDjVRF4buoSEXDlSHhu7bDlUXhu45YRT9TVOG7nCFF4buOTi5FLlXhu7BF4buwU1Thu57hu6pF4buQ4buyVEUxPVRFdDsh4buwUkVxIeG7ssOVxJBF4buqSEXhu6rhu7JURTohRuG7sEUuTeG7qkXhu6g94buwReG7sFNOLkXhu6hIRcSQxq9Tw41F4buw4buK4buwUkUxVDshLEXhu6hG4buwRSxG4buwUkXDlUfDlUXhu7B9PcOVRcOV4buuRVPhu55FLlPhu7Lhu7BSRTRFLuG7nEU04bucIUVTI+G7sMSQ4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9hIS5T4busO8SQ4bqodFPhu5Lhu6xFdHR4dm7huqwvP+G6qA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Nhộn nhịp khí thế lao động đầu xuân

Nhộn nhịp khí thế lao động đầu xuân
2020-02-01 07:42:53

PTĐT - Những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, không khí lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Ngoài các nhà máy công nghiệp duy trì hoạt động...

Giá khẩu trang y tế tăng cao

Giá khẩu trang y tế tăng cao
2020-01-31 20:26:36

PTĐT - Lo sợ virus Corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế dùng một lần khiến mặt hàng vốn có giá chỉ từ 50.000 - 60.000/ hộp (50 chiếc) nay đã lên tới 200.000 đồng, có...

Đầu xuân nô nức xuống đồng

Đầu xuân nô nức xuống đồng
2020-01-30 14:04:23

PTĐT - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân, lòng người ai cũng háo hức hướng về một năm trọn vẹn, sum vầy, nhưng vui xuân đón Tết, người dân trên địa bàn tỉnh...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long