Cập nhật:  GMT+7
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5E84bul4bq84bub4bql4buMR+G7ueG7m+G7ueG6rOG6sOG7m8OS4bunw4rhu5vhurzhuqzGoMO6w7LDssOy4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhuqzhu4bhu7nDtC/huqzhu6Phu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU08w4DDukHGoeG7keG7uMO54bu54bub4bq84bqs4bul4bubw4nhuqzDisO64bub4bqs4buG4bu54bubPOG7peG6vOG7m+G6peG7jEfhu7nhu5vhu6Lhu5bDuuG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6ruG6vOG7m+G7ueG7lOG7jOG7m0/DuuG7m+G6uknDkuG7m+G6uMOK4bun4bqo4bubTcOK4bq4UOG6usOA4bubQcOV4bq84bqm4bub4bu54bqsw4rhu5vhurzhuqzGoMO64bub4bqs4bux4bq84bqm4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7t+G7seG6vOG6puG7m+G7ucO54bu54bqs4bubw5Phu5rhu5tBw5Thurzhuqbhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqm4bqs4bqy4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhuqzhu4bhu7nDsuG7m8Oi4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubTeG6rMO5TeG7m+G7ueG6rOG6sOG7m8OS4bunw4rhu5vhurrhu4jhuqjhu5vhuqzhu5TDuuG7m+G6rOG6ouG6vOG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5tPw7rhu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m+G6vOG6rMagw7rhu5vhuqrDkuG7m8OBSeG7ueG7m+G6rOG7p+G6qOG7m+G6rOG7iuG6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7kTPhuqzhur7hurrhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhuq7hurzhu5vhu7nhu5Thu4zhu5vDkuG7luG7myM84bubMMOaPuG6reG6qcOz4bub4bqtw4DDiuG7jOG6uOG7m+G7ouG7peG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDklDhu5vhuqzDisO54bub4bu54bqseMOS4bubPOG7peG6vOG7m+G6peG7jEfhu7nhu5sxKeG7m+G7uOG6rMOA4bq64bub4bui4buWw7rhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bu3R+G7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m03huqzDucOS4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bq84bulUOG7m+G7ueG7kMO64bub4bqs4buG4bubw5JP4bqu4bq84bubw5Lhu6dN4bub4bu54bqs4bqq4bub4oCc4bu4RuG6vOG6puG7m+G6vOG6puG6rOG6suG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bqs4buG4bu54bub4bui4bul4bubw4lV4bubw5Lhuqzhu4zDvcOS4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhuqzhu4bhu7nigJ3Ds+G7m+G7ueG6vuG7m8OS4bqs4bq04bubw5LhuqzDulDhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G6vOG6rOG6qOG6ruG6vOG7m+G6uOG6qOG6suG7jOG7m+G6rMOKw7nhu5vDkuG6rOG7p+G7ueG6rOG7m0HGoMO64bubw5JP4bqu4bq84bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7nhuqx4w5Lhu5vhuqzDisO54bub4bqs4buG4bu5w7LDtMOSw7rhu7fhurjDgOG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG6usO6T+G6puG6qOG6vG7hu59N4bug4bubw7rhu4zDksOKxqHhu5HDtMOST+G7kcO0w5JB4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vDk0/hu7nhu4nGoeG6rMOSw5JNbi8v4bu3w7rDik3huqzhu4zDkuG6rMOKw7Lhu6Lhurwvw4rhurhBQcO6w5LDui/hu57DgOG7t8OT4bqow5LDgC/DieG6rMOKw7ot4bqsw4rhu7kt4bu5w4rhurzhuqYt4bq84bqm4bqsw4Av4buf4bud4buj4bujL+G7oy/hu6Phu59x4bufdeG7ocOaKOG7oeG7n3Uv4buj4bufcXXhu6Phu6Nz4buj4budcXVydF/hurzhuqzhu4zDusOTw7JFTeG6psah4buRw7Qvw5JB4buRw7Qvw5JP4buRw7TDkk/hu5HDtMOSQeG7kTPhuqzGoMO64bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhurrDiuG6vOG6puG7m+G7ueG6rMSo4bubw5PEguG7m8OS4bqsd+G6vOG7m8OS4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bui4buI4bqo4bub4bq6RuG6qOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqs4buK4bq84bubw5PDiuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6uMOK4bun4bqo4bub4bq84bqsxqDDuuG7m+G7ueG6rOG6sOG7m8OS4bunw4rhu5vDkuG7luG7m+G7ucO54bu54bub4bq84bqs4bqo4bqu4bq84bub4bq44bqo4bqy4buM4bub4bqsw4rDueG7m8OS4bqs4bun4bu54bqsw7LDtC/DkkHhu5HDtC/Dkk/hu5HDtC/DksO64bu34bq4w4Dhu5Hhu7jDueG7ueG7m+G6vOG6rOG7peG7m8OJ4bqsw4rDuuG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OS4bqo4bq84bubT+G7seG6vOG6psOz4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6puG6rOG6suG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m+G6vMO6UOG7m+G7ueG6vuG7m8OS4bqs4bq04bub4bu54bqsw4rhu5tN4bqs4bqgTeG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5vhu7nDueG7ueG7m8OTxanhurzhu5tN4bqs4buz4bq64bub4bq84bqsxqDDuuG7m8OS4bqsd+G6vOG7m8OS4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bq6RuG6qOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqmw7Phu5vhu7nDueG7ueG7m+G6uMOK4bun4bqo4bub4bq84bqsxqDDuuG7m+G7ueG6vuG7m8OJ4bqsxanhu5vhurzhu6nhurzhuqbhu5vDksag4bubTeG6rHfhurzhu5vhuqzhu4xU4bub4bui4bul4bub4bqqw5Lhu5vDgUnhu7nhu5vDkuG6quG6vOG6rMOyw7RN4buRM+G6puG6rOG6qOG6ruG6vOG7m+G7ueG7lOG7jOG7m+G7ueG7kMO64bub4bqs4buG4bubw5LDvU3hu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vhu6Lhu6XDiuG7m8Oiw4rhurhQ4bq4w7rhu7nDkuG6qOG7ueG7m8Oa4bu54bqoQeG7m+G7j8OiMcOaw7XDs+G7m+G6uknDkuG7m+G6uMOK4bun4bqo4bubTcOK4bq4UOG6usOA4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vDgcO64bq84bqm4bub4bq84bur4bq64bub4bqm4bqo4buc4bub4bu54bqsQsO64bubw4nhuqzDisO54bubw4HhurThu5vDk8Wp4bq84bub4bug4buMeMOS4bubT8O64bub4bq84bqsxqDDuuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m07hu4zDuuG7m8OSxqDhu5vhurzhuqzhuqjhuq7hurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6vOG6puG7jEjhurzhu5vhu7nhur7hu5vDkuG6rOG6tOG7m8OSw7nhuqjhu5vhu7nhuqzhurDDssO0TeG7kSnhuqjDucOK4bubw5Phu5jhu5vhuq3DuuG6vOG6puG7m+G7heG7jE3hu5sxw4DDgMOz4bubw5JP4buYS+G6vOG6puG7m+G6vOG6rOG6vuG6uuG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6ruG6vOG7m+G7ueG7lOG7jMOz4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7fhuqjhurDDksOz4bubTcOK4bq4UOG6usOA4bub4bq44bul4bub4bu5w7nhu7nhu5tN4bqsd+G6vOG7m8OS4bua4bubw4Hhu5hK4bu54bubw5JC4bq64bubw5Lhuqx4UOG7m+G6rOG7seG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7pVDhu5tB4buY4buI4bqo4bub4bu5w7nhu7nhu5tB4bun4bq84bqm4bub4bu5w7rDiuG7m8OT4buM4bub4bui4bul4bub4bq84bqsxqDDusOy4bub4bu4w7nhu7nhu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m03DiuG6uFDDgMOTw5LDgE/hu5vhu6Lhu6Xhu5tNw4rhurhQ4bq6w4BP4bub4bu54bqs4buO4bq84bqm4bubw5LDuuG7m0HDleG6vOG6puG7m+G6rOG7seG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhuqx54buM4bub4bqs4bqww5Lhu5vhurjhu6Xhu5vDk8Wp4bq84bubTeG6rOG7s+G6uuG7m8OS4buW4bubQXnhu4zhu5vhuqzDisO54bubw5Lhuqzhu6fhu7nhuqzhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhu7nhuqzhurDhu5vDkuG7p8OK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubTuG7jMO64bub4bu5w7nhu7nhu5vhurrDuVDhu5vhurjhu4bhu7nhu5vhuqzDiuG7reG7ueG7m+G7oOG7muG7m+G6uFHhu5vhuqzDisO54bub4bu54bqseMOSw7LDtE3hu5Fm4bubw5Lhu5hL4bq84bqm4bubw5PFqeG6vOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m03DiuG6uFDhurrDgOG7m8OS4buW4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4buiw73DkuG7m+G6uOG6qOG6suG7jOG7m8OS4bqs4bqo4bqu4bq84bub4bq84bqs4bqo4bqu4bq84bub4bu54bq+4bubw5LhuqzhurThu5vDksO54bqo4bub4bu54bqs4bqw4bubw5Lhuqzhu4zhu5vhuqzhu47DkuG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+G7ueG6rOG7juG7m1Hhu5tBw4rhu5vDk8ag4bub4bq4w4rhu5vhurzhuqbhu6fhuqjhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bu54bul4bq84bqm4bubw5Lhu6nhurzhuqbhu5vhu6Lhurbhu5vhu6J44bq84bubw4Hhurbhu5vhurpG4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzhuqbhu4xI4bq84bubw5Lhu6Xhuqjhu5vhurzhuqbhu4xQ4bqu4bq84bub4bqsw4rDueG7m8OS4bqs4bun4bu54bqs4bubw4HDuuG6vOG6puG7m0F54bq84bub4bu54bun4bq84bubw4nhuqjhurLDksOy4bubw6Ixw5rhu5vhurjhu6Xhu5vhurpJw5Lhu5vhurjGoMO64bub4bu54bqs4buG4bq84bubw5JHw5Lhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G6vOG6rMagw7rhu5tBxqDDuuG7m8OST+G6ruG6vOG7m+G6vOG6puG7jEjhurzhu5tBeeG7jOG7m+G6uuG7gsOz4bub4buiQuG7m+G6vOG6vuG7m+G7ouG7lsO64bub4bu54bq+4bubw5LhuqzhurThu5tN4bqsd+G6vOG7m+G6rOG7kFDhu5vDgeG7mErhu7nDs+G7m+G7ouG7lsO64bub4bqqw5Lhu5vDgUnhu7nhu5vDkuG6quG6vOG6rOG7m8OBR+G6qOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7ucOK4bq84bub4bq84bqm4buYxKjhuqjDssO0TeG7kWHhurzhuqbhu5sxw4DDgOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bqo4bqww5Lhu5tu4bub4oCc4bu24bux4bq84bqm4bub4bu5w7nhu7nhuqzhu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m8OJ4bqw4bub4bqsw4rhu6fhu7nhuqzhu5vDieG6sMOS4bub4bqsSk3hu5vhuqbhuqjhu5zDuuG7m+G7lOG6vOG6puG7m0HDlOG6vOG6puG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bqs4buG4bu54bub4bui4buI4bqo4bub4buU4bq84bqm4bubQcOU4bq84bqm4bub4bu54buQw7rhu5vDgOG6vHpQ4bq6w4DDs+G7m+G7ueG6rOG7juG6vOG6puG7m8OSRuG6qOG7m8OBxrDhu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG7jOG7m07hu4zFqeG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bqs4buG4bu54bub4bu5w7rDiuG7m0HGoMO64bubw5JP4bqu4bq84bubTuG7jMO54bubw5JPQuG6vOG6rOG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5vDojHDmuG7m+G7ouG7peG7m+G7ueG6rHjDkuG7m8OBSOG6vOG6puG7m0Hhu6fhurzhuqbhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhurzhur7DsuG7myPhuqjhurbhu4zhu5vhurzhu6VQ4bub4bu54bq+4bub4bq84bqm4bqsxJDDuuG7m+G6uOG7peG7m8OTxqDhu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m+G7ueG7kMO64bubPeG7ucOK4bq44bqo4bub4bu3d1Dhu5vhuqbhuqjEqOG7m+G6uOG7peG7m+G6rOG6qOG6suG7jOG7m07hu4zFqeG7m+G7ueG7kMO64bub4bui4bqo4bqy4bu54bubw5PFqeG6vOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m03DiuG6uFDhurrDgOG7m+G6vOG6rHfhurzhu5vDkuG7p8OKw7Phu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5tO4buMw7rhu5vhurpJw5Lhu5vhu7fhu5jhu4jhu7nhu5vhurjhuq7hurzhu5vhurrDgOG6vMahw7LDtE3hu5Hhuq3GoOG7m+G6vOG6vuG6vOG6puG7m+G6uOG6ruG6vOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vhu7l54buM4bub4bui4bul4bub4buieOG6vOG7m8OB4bq24bub4bq6RuG6qOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bubw4nhuqzDueG7ueG7m8OS4bqs4buO4bu54bub4bqm4bqow5Thu7nhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhuq7hurzhu5vhu7nhu5Thu4zDs+G7m03huqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bu34bq24bq84bub4bui4buc4bq84bqm4bub4bu5w7nhu7nhu5tO4buMUOG7m8OST0Lhurzhuqzhu5tBxqDDuuG7m8OST+G6ruG6vOG7m+G7ucO54bu54bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m8OS4bul4bqo4bub4bq84bqm4buMUOG6ruG6vOG7m8OSw7nhuqjhu5vDkuG7p8OKw7Lhu5vhu7jhuqzhuqjhurDhurzhu5vhurjhu5hK4bu54bub4bq64buI4bqo4bub4bqs4buc4buM4bub4bqq4bu54bqs4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7nDueG7ueG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vDieG6rMOKw7rhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vDieG6rMO54bu54bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqu4bq84bub4bu54buU4buM4bubw5PFqeG6vOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m03DiuG6uFDhurrDgOG7m+G7t+G7seG6vOG6puG7m07hu4zDueG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vhurjhuq7hurzhu5vhurrDgOG6vOG7m8OST8ag4bu54bubw5LhuqjhurBN4bubw5Lhu5bhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6vOG6puG7jEjhurzhu5vhu7nhur7hu5vDkuG6rOG6tOG7m8OSw7nhuqjhu5vhu7nhuqzhurDDsuG7m+G6qeG6rMOAw4rhu5vhuqnhuqjhurzhu5vDkuG7lOG7uQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ chiến tranh

Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ chiến tranh
2009-11-25 08:38:00

hững cuộc nội chiến và xung đột vũ trang tại châu Phi sẽ tăng lên trong khoảng thời gian từ nay tới năm 2030 do tình trạng ấm lên toàn cầu.Trước đây những nghiên cứu về tác...

Việt Nam - Phần Lan hợp tác khoa học

Việt Nam - Phần Lan hợp tác khoa học
2009-11-25 07:43:00

áng qua, sau 4 tháng ký kết hiệp định, Văn phòng Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (Dự án IPP) khai trương, khẳng định cam kết của hai bên trong việc đẩy mạnh...

Mẹo in ảnh đẹp và tiết kiệm

Mẹo in ảnh đẹp và tiết kiệm
2009-11-23 09:22:00

hiều khi bức ảnh hiển thị trên máy tính và bức ảnh khi in ra khá khác nhau. Một số mẹo dưới đây sẽ giúp bạn khắc phục được nhược điểm đó.Chọn đúng kích cỡBạn có thể ra lệnh cho...

Phát hiện hoá thạch “cụ tổ” loài cá sấu

Phát hiện hoá thạch “cụ tổ” loài cá sấu
2009-11-20 14:18:00

heo Reuters, Daily Mail, các chuyên gia khảo cổ thuộc trường đạo học McGill University ở Montreal, Canada hôm qua vừa phát hiện hoá thạch của một số loài cá sấu cổ đại xuất...

Địa cầu có thể nóng thêm 6 độ C

Địa cầu có thể nóng thêm 6 độ C
2009-11-20 09:28:00

hiệt độ trung bình của hành tinh xanh sẽ tăng thêm 6 độ C vào cuối thế kỷ này nếu nhân loại không nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Newscientist cho biết, Global...

Nước Nga ngày càng rộng

Nước Nga ngày càng rộng
2009-11-20 08:24:00

iện tích của quốc gia rộng nhất hành tinh tiếp tục tăng lên nhờ động đất và những đợt phun trào núi lửa ở khu vực Viễn đông.Một trận động đất trên đảo Sakhalin vào năm 2007...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long