Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu50gOGlyJuG7q+G7gsOJ4buS4buYR3LEgkXEqOG7mHLhuq7hu6tGRXLhu5Lhu7HEgkVy4bq5dcO6cmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuG6rlFyZTvhu6pyIuG7q+G7hOG6tuG7kuG7my9FdOG7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSDhurbhu6vhuq5x4budZeG7q+G7lHJGRcOJ4bqo4buUcuG7gsOBRnLhu5jhu5DhurpyRUd3RuG7k3Lhu5jEqMOJcsOU4buU4burciA4aXIm4bur4buCw4nhu5Lhu5hHcuG6sHdyxILhu4hGxJByw4PEqHJ1dXLEgsOB4buUcuG7mEXhu5xy4bqwS8OJcuG6uXXDunLDlOG7lMSoxIJyxJDDieG7q3Lhuq5RcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5JyVOG7rUdy4buYReG7sUbEkHJ0deG7mXIqdkZy4bqu4burRkVy4buS4buxxIJFckZFw4BGcuG6sOG7nsOSxIJy4buSUXLhurBKRsSQcuG7mEXhu5TDgEZyxILhu5zhu6tyxJDDiU/DiXLEgkXhu5TDmeG6pkZy4buE4buIRnLDg+G7jMOJcsSC4buxxIJyxILDgeG7lHLhu5hF4buccuG6sOG7nsOSxIJyxIJFw41GcuG6sOG6qOG7lHLEgkhyw5VFR0bEkHLhurBLcuG7mMSo4buY4buZ4bubL8OV4bud4bub4buY4burw4Phu4LhurZy4buS4buYw5nhu4LhurZvceG7hOG7q+G7kMSQw4lGw7R1w5XDmnLhu6vhu5Thu5hHceG7neG7m+G7mOG7kOG7neG7m+G7mOG6ruG7neG7m8OJ4buExJBy4buS4buQxIJvcUXhu5jhu5jDlcO0Ly/Dg+G7q0fDlUXhu5Thu5hFR+G7mVRGL0fhu4Lhuq7huq7hu6vhu5jhu6svVeG6tsOD4buSw4nhu5jhurYv4buYReG6ti3hu5hF4burRy3EkMOJ4burw4kt4buY4buQw4kvdXN0dC90L3R14buldcawJsO64buqdSrhu6ovdHXhu6Xhu6l0c+G7qXXGsMO5c8O6dF/hu5R1w7rhuq7hu5Lhu5nhu4DDlcSQceG7neG7my/hu5jhuq7hu53hu5sv4buY4buQ4bud4bub4buY4buQ4bud4bub4buY4bqu4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu504R0bEkHIiw4nhu6tGxJDhu5Nyw6nhu5DDjUbEkHIgR+G7rUbEkOG7k3LDqUXhu61GRXI44bueTkbEkHLhu4Lhu61yxILhu7HEgnLhu5jhu5Dhu5pyxIJL4buYcsSC4buc4burcuG6uXXDunJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hOG7mXJWRkXDtHIgR+G7rUbEkHIg4but4buZ4bubL+G7mOG6ruG7neG7my/hu5jhu5Dhu53hu5sv4buY4burw4Phu4Lhurbhu53hu5vDleG7nSbhu5TEqMOJcuG7mEXhu7FGxJByxrDhu5NyIDhpcibhu6vhu4LDieG7kuG7mEdyxJDDjcOJcsO6w7pyxILDgeG7lHLhu5hF4bucclThu61HcuG6sEvDiXLhuq5RcuG7mOG7lMOZQkZy4bq5dcO6cmnDieG6quG7mHJh4bur4buE4buZcmThu5Thu6tyRU5GckXhu6vDiXLhu5hF4buxRsSQcuG7mMOAw5Vy4buC4buUw5nhuqpG4buTcuG7hEvhu5hyxIJF4buUw5nhuqxGcuG7mMOAw5VyReG7lEFG4buTcuG7hEvhu5hy4buCw4FGcuG6sEHhu5RyJuG7lMOVcuG7l8SQw4l2w4lyxJDDieG7q0dyRVPhu5RyaV1dcibhu5TDlXJ1c3Phu6nhu5NyVOG7iHLhurDhurzEgkXGoXJU4butclThu63DiXLhu5jhu5DDgEZyxJDDieG7q0dyRVPhu5Thu5NyIDhpckbEkOG7nsOTw4lyKkpyOuG7rUdyYUXhu6ty4bquw4FGcuG7mEXhu6tGRXLhu4LDjcSCcuG7glHEgnLhu4Lhu57DkkbEkOG7mXJhxJDhu57Dk8OJcsSCRUFGcuG7mEXhu55ORsSQ4buTckbEkOG7nsOTw4ly4buGReG7iEbEkHLEgkhyw5VFR0bEkHLhurBLcuG7mMSo4buYcsOVRXbDiXLhu5DDk8OJcuG6sEvDieG7mXJhxJDhu6vDmXLhu5jhu5Dhu55PxIJy4buGRcOJcsSCRcSo4buYcuG6ruG7q0ZFcuG7kuG7scSCRXJ1dXJGxJDhu57Dk8OJ4buTcuG7iEbEkHLEgklGcuG7mExGxJByxIJLRsSQcnXhu6lyxILDgeG7lHLhu5hF4buc4buZ4bubw5Xhu53DqeG7kOG7nk/EgnJpXV1yJuG7lMOVcuG7hE/DiXLhurDhu7nDmeG7k3IgOGlyJuG7q+G7gsOJ4buS4buYR3Lhu5hQRsSQcuG7mOG7lMOZ4bqmRnLDg8SocuG7kuG6pHLEgkXEqOG7mHLhuq7hu6tGRXLhu5Lhu7HEgkVy4bqwS8OJcuG6uXXDunJGxJDhu6vDmXLhu5Lhu6vhu5Ry4buGRcOJcsSQw4l2w4lyxJDDieG7q0dyRVPhu5RyRuG7rcOZcuG7huG6rOG7mHLhu5hF4buWxILhu5lyYUXhu55GxJByVE/DiXLhu4Lhu6Ry4bquR3LEgkhyw5Thu5Thu7FyRkXDieG6qOG7lHJU4bq8cuG7mOG7kOG6uHLhurBKRsSQcuG6sOG6qOG7lOG7k3Lhu4hGxJByw5VFdsOJcuG6sMOSw4ly4bqw4bqsRnLhu5Lhu7Hhu5hyxJDDicOTcuG6sHhGxJBy4buG4bukcuG6ruG7q0ZFcuG7kuG7scSCRXJUT8OJcirhu6tGcuG7mExyxIJF4bugxIJy4buET8OJcuG7guG7reG7hHLhurDhu57DksSCcsSC4buIRsSQclTDieG6qsSCcuG7kEHhu5hy4buGRUhy4buGRXhGckbhu63DmeG7meG7m8OV4budw6nDieG6puG7lHLEgkXhurhy4buSxKhy4buES+G7mHLhurBCcuG7iEbEkHLEgkXDjUZy4buQ4burcnV1csSCw4Hhu5Ry4buYReG7nHLhuq5RcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5JydeG7pXLhu4Lhu61y4bqwS3Lhu5jhu5RMw4nhu5lyYeG6rOG7lHJF4burw4lyxILDgeG7lHLhu5hF4buccsSC4bu5RnLhu5jhu63DiXJGReG7q+G7lOG7k3JGxJDhu57Dk8OJcuG7mOG7kMOCckVORnLhurDhu57DksSCcsSCRcONRuG7mXLhuq9GxJByJuG7q+G7gsOJ4buS4buYR3Lhu5hFTHLhu4JL4buTcuG6rsagcsSCReG7nuG7q3LEgkV5xIJy4buS4bqkcuG7mMOJ4bqsw5Vy4buY4buaxIJy4buC4but4buEciA4aXLhu5jhu5TDmUJGcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuG7hkXDiXJFw5LDlXLhurBKRsSQcuG6sOG7sUdyReG7r0Zy4buXw7ovdXN0c8ah4buTcuG7iEbEkHJU4bqiRnLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyRsSQ4buUw5nhuqZGcuG7mHnEgnJG4butw5lyRkXDveG7hHLhurB24buEcsODdkdy4buSUXLhu4bhuqxy4buYRVDhu6tyxIJFR3LhurBLw4ly4bq5dcO6cmnDieG6quG7mHJh4bur4buE4buZcnRzcsSCw4Hhu5Ry4buYReG7nHLhurDhu7FyxJDDiXbDiXLhu4LDgUZyRuG7rcOZclThuqJGcsSCSUZy4bqw4buccuG7mOG7lEzDiXLhurBCcsSCSHLhu4Thu7Phu5hy4buMcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5Jy4buYw4nhuqzDlXLhu5hF4bq2R+G7mXJ1dXLEgsOB4buUcuG7mEXhu5xy4bqw4buew5LEgnLEgkXDjUZyxIJJRnLhurDhu57DksSCcuG6sHbhu4Ryw4N2R3Lhu5jhu5DhuqZGckbEkOG7lMOZ4bqmRnLhu5h5xIJy4buETcOJclThurxy4buY4buQ4bq4csSCSHLhurDhu5xyReG7q8OJckbEkOG7nsOTw4nhu5lyOUvhu5hy4bqw4buxcsSCReG6uEZFclThu61y4buES+G7mHLhuq5RcsOD4bq84buZcsOpReG6tkdy4bqwSOG7k3Lhurl1w7pyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4buY4buvw4lyZTvhu6pyIuG7q+G7hOG6tuG7knJ14bulcuG6sOG7nsOSxIJyxIJOcsSCQeG7lHLEkMSo4buEcnVy4buYReG7nHLhu4Thu4hG4buTcsawckXDgOG7lHJU4bqq4buTcsawcuG7mMOJ4bqoRnJU4bqqclThu61yw7ly4buYw4nhuqhGcuG6sOG7r0fhu5nhu5vDleG7nSZIcuG7pHLhu4bDieG6rEZy4buCR3JGxJDhu6/DiXLhu5DDvUbEkHJUw4nhuqrEgnIgOGlyJuG7q+G7gsOJ4buS4buYR3LEgkXDinLhurDhurbhu4RyReG7q8OJcuG7mEXhu5xy4buE4buIRnLhurDhuqxGcjjhu61HcuG7guG7rXLhu4RL4buYcuG7klFy4buE4buvR3JFw4lC4buE4buZcjrhu7Phu5hyxJDDiXZy4buYRcOJ4bqs4buYckbhuqzhu5RyxIJ2ckXhu6vDiXJGxJDhu57Dk8OJcuG6sOG6qOG7lHLEgkVBRnLhu5hF4bueTkbEkHJFR+G7s8SCcuG7guG6vkZFcuG7mEXDguG7k3Lhurl1w7pyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4buS4bqkcsSQ4buzw5Vy4buGRUjhu5ly4bqvRsSQcuG7gsOAw5Vy4buY4bugxIJy4buY4buQQUZy4burRnLhu4ZFw4lyxIJFR3LDg8OJ4bqs4buY4buTckbhuqzhu5Ry4buY4buQ4buew5NGxJByRcOSw5VyRuG7rcOZcsOadsOZcuG7kOG7q+G7k3LhurDDieG6qOG7lHLhu4LhuqpyZTvhu6pyIuG7q+G7hOG6tuG7knLEgkVHcsOVReG6ssOVcsODTHLhu5Lhu5RGxJBy4buYReG7nHLhu4Thu4hG4buZ4bubw5Xhu50mRcONRnJ1dXLEgsOB4buUcuG7mEXhu5xy4bqwSkbEkHJGxJBF4bq+4burclRPw4lyVMOJ4bqqxIJyxalyRsSQ4buew5PDiXLEgklGcuG7guG7r8OJcuG7kuG6pHLDlUV2w4ly4buMckZF4but4buZciA4aXIm4bur4buCw4nhu5Lhu5hHckZF4bq6RnJGRcOARuG7k3Lhu6VyRsSQ4buew5PDiXLhu5jhu5BHRsSQcuG7ksSocuG6sEhy4bqw4buccuG7mOG7rcOJcsSCSHLhu4Thu7Phu5hy4buMcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5JyRnjhu4RyRuG7q8OZckZF4bueRsSQckXDjXLDg+G6vHLhu4JH4buvw4lyVOG6unLhu5jhu5RMw4ly4bqww5PDiXJGRcOJ4bqo4buUckVORnLEguG7scSCcuG6sEpGxJByRsSQRcOJ4bqqw5Vy4bqw4buew5LEgnLEgkXDjUbhu5lyZeG7q+G7lHLDg1Phu6tyxIJO4buEcuG7mMSow4nhu5Ny4buIRsSQcsSQUsOJcuG7gsOTw4lyxIJ24buEck5GcuG7mE/DiXJGRVNGxJByRsSQ4buew5PDiXLDg+G6vHLhu4JH4buvw4nhu5Nyw4Phu4zDiXLhu5hF4bq2R3Lhu4hGxJByRcONcuG6sHdy4bqwSEbEkHLEkEjDlXLhu5BB4buYckZFw4nhuqjhu5RyxIJFR3LhurBLw4lyw4PDvUbEkHJGTXLhu4JRxIJy4buYw4DDlXLhu4Lhu5TDmeG6qkZy4buS4buUxKjhu5hy4buYRcOTw4lyxJDDieG7q0Zyw5Thu5Thu6vhu5nhu5vDleG7nTpLw4ly4bq5dcO6cmnDieG6quG7mHJh4bur4buEckXDieG6qkZyRuG7q8OZcsSCRcOKcsSCSUZyw7pyxILDgeG7lHLhu5hF4buccuG7mFBGxJBy4buYRcOJcuG6sEHhu5Ry4buMcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5JydXNzxaly4buC4butcjhHRsSQciLDieG7q0bEkOG7k3LDrOG7lOG7uUZyIMOSw5Xhu5NyVOG7rXLDqUXhu6tGRXIq4bq6RkVyLXLEgsOB4buUcuG7mEXhu5xy4buYRcOJcuG6sEHhu5Ry4buYUHJFSsOJcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5JydXNzw7rhu5nhu5vDleG7nT/hu6tGRXLhu5Lhu7HEgkVy4bqwS8OJcuG6uXXDunJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHLhuq5RcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5JydeG7peG7k3Lhu5jhu6/DiXI44butR8O04bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50gOGly4buY4buQ4bue4buMRsSQw7RyIOG6tkbhu5DDicOU4buU4bq2cibhu6vhu4LDieG7kuG7mEfhu5vDleG7ncOp4buQw5Jy4buC4bukw7RyOOG6pnIg4buU4bumRkVyOuG7oMSC4buRcmHEkOG7lMOZQ0ZyaXhGcmXhu6jhu5NyYcSQ4buUw5lDRnI64bugxIJyw6lFeUbEkOG7k3LDqeG7kMOBRnJpeEZyN0Xhu7FGReG7k3JhxJDhu4hyOOG6pnIqw71GxJDhu5vDleG7ncOpReG7nHLhu4Thu4hGcuG7l3XGocO0csOpQUZyw6nhu5Dhu57Dk0bEkHLhu5c6SkbEkHLDqUXhu7HDlcah4buTcjdFR+G7q3I6w4lCRnLhu5fDqWNyICY5xqHhu5vDleG7nSDDgOG7lHJU4bqqcuG7l8awxqHDtHLDrOG7lOG7uUZyIMOSw5Xhu5NyOcOJRkVyOuG7oMSCcuG7l8OpReG7q0ZFciBI4burxqHhu5NyOuG7r8OJcjpKRsSQcuG7l8Op4buPw6lyIOG7rXJhS8OJxqHhu5NyOEdGxJByIsOJ4burRsSQcuG7l8Opw4nhuqhGciLDieG7q0bEkMah4buTciBH4butRsSQcmThu5R2RsSQcuG7l2UgKnI64butcmHhu7dGxJDGoeG7k3JhxJDDjcSCcuG7qkZFcuG7l2Hhu6vhu4RyOuG6vEZFxqHhu5NyJuG7iEbEkHI5w4lGReG7k3I64bq6RkVyOkpGxJBy4buXZeG7iEbEkHI44bur4buEcmHEkEXhuqpy4buqRsah4buZ4bubw5Xhu53DqcOJ4bqoRnJU4bqqcuG7l8awxqHDtHLDqeG7kMONRsSQciBH4butRsSQ4buTcml4RnIq4bq6RkVy4buXZeG7iEbEkHI44bur4buEcmHEkEXhuqpy4buqRsah4buTcsOpReG7scOJcj/hu55ORsSQcuG7lyDhu6rhu5kiw4nhu6tyOOG7q8OJxqHhu5Nyw6lF4butRkVyOOG7nk5GxJBy4buXIOG7rXJhS8OJcuG7qiYqxqHhu5Nyw6lF4burRkVyIOG7nkbEkHLhu5dlICpyOuG7rXJh4bu3RsSQxqHhu5NyZOG7lOG7pHJlUuG7lHLhu5c6SkbEkHLDqUXhu7HDlcah4buTcsOpw4nhuqxGcsOpReG7rUZFcuG7l2HDiUZFcirhurpGRcah4buTcj/hu6tGRXJhxJDDjcSCcuG7l2Hhu6vhu4RyOuG6vEZFxqHhu5nhu5vDleG7ncOpw4nhuqhGcuG6sOG7r0dy4buXw7nGocO0csOpReG7q0ZFcirhurpGRXLhu5c6SkbEkHLDqeG7ueG7hHI4R0bEkHLhu6pGxqHhu5NyOuG6ukZFcsOpxqBGxJBy4buXw6lF4burRkVyIEjhu6vGoeG7k3I54buvRkVyP+G7okbEkHLhu5dh4bur4buEcjrhurxGRcah4buTcmHEkMONxIJy4buqRkVy4buXZeG7iEbEkHI44bur4buEcmHEkEXhuqpy4buqRsah4buZ4bubw5Xhu53FqXLEgsOB4buUcuG7mEXhu5xyw4Phurxy4buCR+G7r8OJw7Thu5svw5Xhu505w4lGRXJhRVHhu5jhu5NyaXhGciDDjcSC4buTcibhu6tHcibhu57Dk0bEkOG7k3JpeEZyN0V2w4nhu5Nyw6l4RsSQcsOp4buUQUbhu5NyZOG7lOG7q0bEkHJpw4lGReG7k3JpeEZyP+G7lMOZ4bqq4buY4buZ4bubL8OV4budw6lF4bq2R3JpRuG6tsOaw5Xhu5Dhurbhu5Lhu5I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hợp đồng của HLV Calisto vẫn chưa chốt

Hợp đồng của HLV Calisto vẫn chưa chốt
2009-11-24 14:03:00

Đề nghị gia hạn hợp đồng thứ hai của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với HLV Calisto tiếp tục bị nhà cầm quân này từ chối trả lời ngay lập tức, với lí do “cần thêm thời...

Chelsea và MU được bật đèn xanh vụ Ribery

Chelsea và MU được bật đèn xanh vụ Ribery
2009-11-24 07:51:00

ayern không còn quyết tâm níu giữ đến cùng siêu sao người Pháp và lần đầu tiên nghiêm túc nói đến việc họ sẵn sàng để cầu thủ này ra đi.Kể từ khi được một loạt đại gia mà nổi...

Nơi chắp cánh những ước mơ

Nơi chắp cánh những ước mơ
2009-11-23 15:50:00

Trường lớp rất đàng hoàng, chỗ ăn, ngủ nghỉ của các cháu đều đảm bảo, BGH nhà trường và các thầy cô đều chu đáo, dù nhiều thầy cô còn khá trẻ nhưng đều có kinh nghiệm và trách...

Lee Nguyễn ra đi

Lee Nguyễn ra đi
2009-11-23 13:27:00

ái tin Lee Nguyễn thanh lý hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã mang lại nhiều tiếc nuối cho giới hâm mộ bóng đá. Bởi vì tìm một Việt kiều đá bóng có tài năng như Lee...

Quyền anh Việt Nam tại SEA Games 25:

Quyền anh Việt Nam tại SEA Games 25:
2009-11-23 09:20:00

Giã từ những ngày buồn?Sau khi trở lại vào đầu những năm 2000, nếu như đấu kiếm liên tiếp có được những tấm HCV tại các kỳ SEA Games, thì đến nay quyền anh vẫn hát mãi điệp...

Hiddink được liên hệ làm đồng HLV với Maradona

Hiddink được liên hệ làm đồng HLV với Maradona
2009-11-23 08:43:00

LV trưởng đương nhiệm của tuyển Nga không phủ nhận khả năng sẽ hỗ trợ "Cậu bé vàng" trong đội tuyển Argentina dự World Cup 2010.Hiddink vẫn còn hợp đồng với LĐBĐ Nga đến hè...

Tottenham cuốn trôi Wigan bằng chiến thắng 9-1

Tottenham cuốn trôi Wigan bằng chiến thắng 9-1
2009-11-23 08:21:00

ermain Defoe đi vào lịch sử khi ghi đến 5 bàn trong chiến thắng khó tin tại Ngoại hạng Anh, tối qua. Sau trận đấu tối qua, Defoe đã có tổng cộng 15 bàn thắng, dẫn đầu danh sách...

Cristiano Ronaldo có thể tới Việt Nam năm 2012

Cristiano Ronaldo có thể tới Việt Nam năm 2012
2009-11-21 15:02:00

ó là tiết lộ của Jorge Mandes - nhà môi giới cầu thủ nổi tiếng thế giới, nhân dịp ông tới Việt Nam theo lời mời của CLB V-League, T&T Hà Nội. Cristiano Ronaldo.Mendes là đại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long