Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW0mxJDhu6/hu4/hu4jhu6lJ4buPw5Thu6Hhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu4jEgnhC4buP4bus4buf4buv4buPw4N04bqq4buP4bqs4bquQeG6quG7j8OU4buC4bqu4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu4jDjOG6smwvxILDtG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1s4bqu4bqow4Phu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buv4buJ4but4bujQknEgsSo4buIxIJC4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL8O04bud4buZw7Uv4buZ4buddsO0w7XGocO14bub4buT4buZ4buIw7Thu5fGocO0w7Xhu5PhuqzDtOG7ieG6pEnDg+G7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbSbEkOG7r+G7j+G7iOG7qUnhu4/DlOG7oeG7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7iMSCeELhu4/hu6zhu5/hu6/hu4vhu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G6qsSC4bun4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/huq/DjMSo4bqqw4Phu4/hu4jhu6fhuqjhu4/huqbhuq7huqrEguG7j3ZC4buj4bqqxILhu4/hu69N4buj4buPZOG6ruG6oOG6quG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buP4bqsxKjhurjhuqrhu4/hu4jhu6nhuqrhu4/hu4jhurbhuqrEguG7j8SCT+G7guG6qsOD4buPduG7seG6quG7j+G6psSC4buf4buvxILhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqmxILhuq7hu4934bu54bqq4buPw4Phuq7hu6NC4buPduG6suG7r8SC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSSZ44bujduG7jW3huqHhuq9X4bqv4buPLeG7j8SD4bujxKjhu4/EguG7huG6quG7j+G7k+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/hu67EguG6tOG7j+G7iMSC4bqy4buPw7Xhu5Ut4buu4bqvL+G6r8SR4buP4buvTeG7o+G7j+G7rMOK4buP4buuxILhurDhuqrEguG7j+G7iMOM4bqy4buPw5RB4buPd+G7q+G7mOG7j+G6qHDhuqrEguG7j8SCxJDhu6/hu4/hu4jhu6lJ4buPw5Thu6Hhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu4jEgnhC4buP4buIT+G7j+G7iE9H4bqqw4Phu4vhu493cELhu493w5Phu6/hu4vhu49JxIJC4bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/EguG7jybhurzhu4/hu67EguG6sOG7jz7huq7huqrEguG7j2rhu67EguG6tOG7j+G7iMSC4bqy4buPw7Xhu5Vr4buL4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7iMSC4bqu4bu54buI4buP4buIxILhu4zhu6/hu4vhu4934bq+4bqu4buP4bqo4buC4bqu4buL4buPV3HhuqrDg+G7j+G7rcOK4buPZOG6ruG6oOG6quG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buPd3Dhu4jhu493T0bhu6/hu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6puG7ueG7iOG7j8ONxKhx4buP4bqmxIJx4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqoxJDhuq7hu4/huqzDguG6qsSC4buPw5Thu4zhu6/hu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4vhu493w7rhu6/hu4/hu63huq7DgeG7iOG7j+G6rOG7oeG7j+G7iHBC4buPd09G4buv4buP4buK4buM4buP4buvxILEqOG7mMOA4bqq4buP4but4bqu4bu54bqq4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iMSo4buPdk9I4bqqw4Phu4vhu4/DjMOo4bqq4buP4bqsxKjhu5jDgeG6quG7j3dwQuG7j3fDk+G7r+G7i+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j0nEgkLhuqrDg+G7i+G7j+G6rOG6uuG6ruG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j3fDiuG6ruG7j+G6qsODTuG7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buL4buPd3HhuqrDg+G7j8OU4bqu4bu34bqq4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbVfDgOG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G7rsSC4bq04buP4buIxILhurLhu4/DteG7leG7j3dw4buI4buPxILhuq7DgcSo4buPw43EqHHhu4vhu49XceG6qsOD4buP4butw4rhu49k4bqu4bqg4bqq4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu493cuG7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j+G7r8SCT+G7huG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7j8SC4buh4bqqxILhu493w4rhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4bqm4bu54buPxIJCcOG7r8SC4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buPw4N04bqq4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrEguG6rsOB4bqo4buPw5RM4buP4buvTeG7o+G7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7j8OU4buh4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buPe8ODxILhurLhu4/DjcSo4buY4bu54buI4buP4bqvw4zEqOG6qsOD4buPT+G7huG6qsOD4buP4buZ4buL4buP4bqmxIJD4buj4buPZT8/4buPw5RB4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/hu5Lhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu4vhu4/hu6/EguG6tOG6qsSC4buPd+G6uuG6quG7j1dx4bqqw4Phu4vhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j3dD4buL4buPV3HhuqrDg+G7j+G7rcOK4buP4buS4buf4buv4buPd+G6suG6qsSC4buPw4zDieG7j+G6psSC4bunxKjhu493w4rhu4jhu49JxILhu5/hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8SCxJDhu6/hu4/hu4jhu6lJ4buP4buvTeG7o+G7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7j8ODdOG6quG7j8OU4buC4bqu4buPw4Phuq5x4bqu4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j+G6puG6sknhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8OUxanhuqrhu493QeG7j+G7rcOT4buv4buP4buSSuG7r+G7i+G7j+G6quG6vuG6ruG7j+G7r8OK4bqo4buP4buIcOG6ruG7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7ieG7j1fhurzhuqrDg+G7j+G7r8SC4bqw4buPV+G7gOG7j3vhu6Phuqjhu48mceG6ruG7jy3hu4/hu6zhurDhu4/hu4jEgk/hu49XceG6qsOD4buPTeG7mOG7i+G7jyrhuq7hu5/huqjhu4934bq64buv4buPZOG6ruG6oOG6quG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buP4buvxILhuq7hu6Phu4/hu4rhu7PDreG7j+KAnFdx4bqqw4Phu4/hu63DiuG7j3dy4buP4buS4buf4buv4buPd+G6suG6qsSC4buP4bqqw4rhuq7hu492xKjhuqrDg+G7j3fDiuG7iOG7j0nEguG7n+G7j+G6qsSCdeG6qOG7j+G7iHBC4buP4buvxILEqOG7mMOA4bqq4buP4but4bqu4bu54bqq4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/EgsSQ4buv4buP4buI4bupSeG7j8OU4buh4buP4bqs4buh4bqo4buP4buIxIJ4QuG7j+G7iE/hu4/hu4hPR+G6qsOD4buL4buPd3BC4buPd8OT4buv4buL4buPScSCQuG6qsOD4buP4buv4buf4buvxILhu48m4bq84buP4buuxILhurDhu48+4bqu4bqqxILhu4/hu4hw4bqu4buPd+G7huG6quG7j8OU4bqy4buP4bqs4buh4buPxILEkOG7r+G7j+G7iOG7qUnhu49JxIJC4bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G6rHThuqrDg+G7j+G6qsODxIJ44buL4buPd+G6uuG6ruG7j+G7iMSCQnDhuq7hu4/hu4jEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G7ksSo4buY4bu34bqq4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4vhu4/hu4jhurDhu6/EguG7j+G7r+G7jOG7r+G7j+G6qnThuqjhu4/hu6104buI4buP4buv4buG4buP4buKR+G7j3fDgOG7j+G7r0Phu4/DjcSo4buY4bu54buI4buP4buK4buf4buvxILhu49JxIJL4buPxIJGSeG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7r8SC4bq04buPd3BC4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buJ4buPKcSC4bunxKjhu493w4rhu4jhu49JxILhu5/hu4/hu4jEgsOT4buP4buR4buP4bqo4buh4buPV3HhuqrDg+G7j+G7rcOK4buP4buI4bupSeG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j+G7r8SC4bq04buPd3BC4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqs4buh4buPd+G7q+G7mOG7j+G6qHDhuqrEguG7j8OD4bqu4bufQuG7j3ZM4buv4buL4buP4but4bq84bqu4buPdk9I4bqqw4Phu4vhu4/hu4jhu6lJ4buPxILEqMWp4bqq4buPw5RB4buP4bqm4buc4buP4bqqc+G6qsOD4buL4buP4buI4buf4buv4buPScSCQuG6qsOD4buP4bqsQeG7j+G6rOG6uuG6ruG7j8OD4bqu4bujQuG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4vhu4/hu6/EgnPhuqjhu4/hu4pD4buv4buP4bqmxILhu5/hu6/EguG7j8SC4buh4bqqw4Phu4vhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu493w4rhu4/EguG7oeG6ruG7j+G6rEThuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buPxILhu6HhuqrDg8Os4buP4buS4buf4buv4buPd+G6suG6qsSC4buP4buvxILhurThu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j8OUQeG7j3fDiuG7j8SC4buh4bqu4buP4bqsROG6qsOD4buP4bqmxILhu5/hu6/EguG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqzhu6Hhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7r8SC4bqw4buPd+G7n+G6qsSC4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G7iHDhuq7hu4934buG4bqq4buPw5ThurLigJ3hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxIJ4QuG7j3dD4buL4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/hu6/hu4bhu4/hu4pH4buP4bqqw4rhuq7hu492xKjhuqrDg+G7j3fDiuG7iOG7j0nEguG7n+G7j3dB4buPw4zhu6Phu4vhu49XceG6qsOD4buP4butw4rhu4vhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/EguG6ruG7j+G7rcOK4buP4buIw4zhu4zhu6/hu4/hu4jEgsSow4rhu6/hu4/hu5Lhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buPd8OA4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqmxILhu6fEqOG7j3fDiuG7iOG7j0nEguG7n+G7j+G6qsSCT8Ot4buP4bqv4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j3fhurrhuq7hu4/hu4jEgkJw4bqu4buPd+G6suG6qsSC4buP4bqm4buW4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4PDrOG7j+G7iHPhuqrDg+G7j+G7r0/hu4ThuqrDg+G7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4934bqu4buP4buv4buG4buP4buKR+G7i+G7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7iMOM4buM4buv4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G6qMOK4buI4buP4buK4bq64buPd+G7huG6quG7j8OU4bqy4buP4buvROG6quG7j+G7r0Phu4/huqjDuuG7iOG7j+G7mOG7ucSow6zhu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buP4buIT+G7huG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4/huqhw4bqqw4Phu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G6qsSC4bun4bqq4buP4buK4buM4buP4bqqw4rhuq7hu4/hu63DiuG7j3fDgOG7j+G7iMOM4bujQuG7j3fhur7huq7hu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buP4buI4bqu4bqq4buPw4Phuq7DleG7o+G7j+G6rHLhuqrEguG7j3dwQuG7j8OU4buC4bqu4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7j8OU4buh4buPw4Phuq7DleG7o+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qsSC4bun4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4nhu49Xw7rhu6/hu4/hu63huq7DgeG7iOG7i+G7j8ONxKjhu6Phu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6puG7t+G6qsSC4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG6quG7j+G7iMOS4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buPw5Thu6Hhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4934bqy4bqqxILhu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7j+G6qEzhu6/hu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7r8SCxKjhuqrDg+G7i+G7j1dx4bqqw4Phu4/hu63DiuG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jhu6fhuqjhu4/hu6/EguG6tOG7j3dwQuG7j8OUQeG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r+G7huG7j+G7r8SC4bu54buPScSC4bq64bqu4buPxIJGSeG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4/huqbhuq7huqrEguG7j3ZC4buj4bqqxILhu4/DlOG7oeG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7rcOK4buP4buv4buG4buP4buvxILhu7nhu4/hu4jhuq5B4bqq4buP4bqsT+G7huG6qsOD4buL4buP4buv4buG4buP4buvxILhu7nhu4/DjcSoceG6quG7j+G7iMOM4bqy4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/hu4rhu4zhu4/DlEHhu493QuG7j3fDiuG7j8SC4buh4bqu4buP4bqsROG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G6psSC4buf4buvxILhu4/EguG7oeG6qsOD4buL4buP4buI4bquQeG6quG7j+G6rE/hu4bhuqrDg+G7j8OD4bquw5Xhu6Phu4/hu5Hhu4/huqbEguG6uuG6ruG7j+G6puG6ruG6qsSC4buPdkLhu6PhuqrEguG7i+G7j+G6puG7nOG7j+G7iMSCxKjhu6nhu4jhu4/huqrEgnXhuqjhu4/huqhM4buv4buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu4rhu4zhu4/hu6/EgsSo4buY4bu34bqq4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j8OU4buh4buP4buK4buM4buPScSC4bq64bqu4buPxIJGSeG7j8OD4bquw5Xhu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu63DiuG7j0nEguG7qeG6quG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buL4buPw4N04bqq4buP4bqm4bu54buI4buPw43EqHHhu4/hu6/EgsSo4bqqw4Phu4934bqy4buj4buP4but4buh4bqq4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4jEgsSo4buP4bqqxILhu6lJ4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buP4buR4buP4bqmxILhurrhuq7hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tZOG7guG6ruG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqxCcOG7iOG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8OD4bquceG6ruG7j0nEguG7n0nhu493T0bhu6/hu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4vhu49XceG6qsOD4buP4butw4rhu49k4bqu4bqg4bqq4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu4/hu4jEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G7ksSo4buY4bu34bqq4buPd+G6uOG6quG7j3fhurrhu6/hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/EguG6ruG7j+G7rcOK4buP4buIw4zhu4zhu6/hu4/hu4jEgsSow4rhu6/hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6puG7luG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buPxIJCcOG7iOG7j+G7r8SC4bqu4buP4butw4rhu49JxIJx4bqu4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqm4bquw4Dhuqjhu4934bquw4Dhuqjhu4vhu4934buf4bqqxILhu4/Dg+G6ruG7n+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buPxILEkOG7r+G7j+G7iOG7qUnhu4/hu67EguG6tOG7j+G7iMSC4bqy4buPw7Xhu5Xhu4vhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqqw4PEguG6ruG7t+G6quG7j+G7r8OTxKjhu4/hu4jhu6Hhuq7hu4/huqzhuq7DgcSo4buL4buP4bqm4bu54buPxIJCcOG7r8SC4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4buv4buf4buv4buPw4Phuq5x4bqu4buPScSC4bufSeG7j3dy4buPd0Hhu4/DjOG7o+G7ieG7j+G6o8So4buj4buPd0Phu4vhu4/huqbhu7nhu4jhu4/DjcSoceG7j+G7r8SC4bq04buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/DlEHhu493w4rhu4/EguG7oeG6ruG7j+G6rEThuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OU4buC4bqu4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4924bqy4buvxILhu4/DlEzhu4/DlOG7oeG7j+G7r8SCxanhu4jhu4/huqxPRuG6qsOD4buPScSCTOG7r+G7j8OUTOG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7i+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu69N4buj4buPd+G7huG6quG7j8OU4bqy4buP4buIw5LhuqrDg+G7j+G7rU/hu4Lhu6/hu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G6rOG7t+G6quG7ieG7j+G7ruG7n+G7r+G7j8OUxanhuqrhu493QeG7j+G6quG6vuG6ruG7j+G7r8OK4bqo4buPw5RB4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/huqhw4bqqw4Phu4/huqxP4buC4bqu4buPd3Lhu493T0bhu6/hu4/hu4jhu6lJ4buP4buIw4zEqOG6qsOD4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqrDg8So4bq84bqq4buP4bqs4buM4buv4buPd8OA4buPw4Phuq5x4bqu4buPw43EqOG7mOG7ueG7iMOs4buPw5TFqeG6quG7j3dB4buPw5RB4buPw43EqOG7mOG7j+G7r8SC4bu54buP4buI4bquQeG6quG7j+G6rE/hu4bhuqrDg+G7j3dy4buPdsaw4bqq4buPd09G4buv4buPw4Phuq5x4bqu4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/DjcSo4buj4buPd+G6suG6qsSC4buPxIJP4buC4bqqw4Phu4934bq84bqqw4Phu4/hu63DiuG7j+G7r+G7huG7j+G7r8SC4bu54buPw4Phuq7DleG7o+G7j+G6psSC4bq64bqu4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buPw5Thu6Hhu4/huqbhu5zhu4/hu4jEgsSo4bup4buI4buJ4buP4bqvw5Lhu4/huqbhu7nhu4jhu4/DjcSoceG7j3dD4buPd3Lhu4/hu4jhu5/hu6/hu493w4rhuqrDg+G7j+G7iOG6uuG7iOG7j3fhu7nhuqrhu4/EguG6rsOBxKjhu4/DjcSoceG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buP4buvTeG7o+G7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7ieG7j+G6r8OS4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO1w7Thu5fhu4934bu54bqq4buP4bqq4buj4buY4buL4buP4bqsRuG6ruG7j+G6qsSCxKjhu6nhuqrhu492QuG7o+G6qsSC4buP4buIxILEqOG7j+G7r03hu6Phu49k4bqu4bqg4bqq4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G6ocSCSuG7j+G6r8SCxJDhu493QcSo4buPw5RPRuG7iOG7j+G6puG7ueG7j8SCQnDhu6/EguG7j3dB4buPw4zhu6Phu4nhu4/hu67EguG7ueG7j3fDiuG7j+G7iOG7oeG6ruG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/DjcSo4buj4buP4buv4buf4buv4buPd0bhu4jhu4/huqbhuq7DgOG6qOG7j+G7iELhu5/huqrhu4vhu4/hu4jEguG7o+G6qsSC4buP4buIw4zhu6Phu493T0bhu6/hu4/hu5Lhu5/hu6/hu4934bqy4bqqxILhu4/huqzhu6Hhu4/huqzhu6HhuqrEguG7j+G6qHDhuqrEguG7i+G7j3dK4bqqw4Phu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4vhu4934buE4bqu4buP4buK4bq64bqqw4Phu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/huqzhu6NC4buPd8OK4bqqw4Phu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4bqqw4PDkuG6qsOD4buPd09G4buv4buP4bqq4bun4bqqw4Phu4/huqzhu7fhuqrhu4nhu4/DtMO1w7Vm4buP4bqmxILhu5/hu6/EguG7j8SC4buh4bqqw4Phu493QcSo4buPd09G4buv4buPw4PEkOG6ruG7j8SCReG6ruG7j+G7lOG7j+G6puG6ruG7ueG6quG7j3fDgOG7j3fhu5/huqrEguG7j8OD4bqu4buf4buPd8OK4buPxILhu6Hhuq7hu4/huqxE4bqqw4Phu4/hu4rhu6PEqOG7j+G6psSC4bqu4buP4bqsdEnhu493w7rhu4jhu4924bqy4buvxILhu4/DlEzDrOG7j+G7m8O1ZuG7j+G6psSC4bqu4bu5xKjhu4/huqpw4bqu4buP4buvTeG7o+G7j+G6psSC4buf4buvxILhu4/EguG7oeG6qsOD4buPd09G4buv4buPw4Phuq5x4bqu4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j+G7iHDhuq7hu4/hu6/EguG7gOG7i+G7j8O0w7XDtWbhu4/huqbEguG6ruG7ucSo4buP4bqqcOG6ruG7j3dPRuG7r+G7j8OD4bquceG6ruG7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu493SuG6qsOD4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j8ONxKjhu5jhu4934bqy4bqqxILhu4nhu48+cOG6qsOD4buPZOG6ruG6quG7o0nEgkLhuqp44buP4bqs4bqu4bu34bqq4buP4buITOG7r+G7j3dPRuG7r+G7j+G6qEfhu4/DjMOK4bqqw4Phu4/DlEvhuqrDg+G7j0nEgk3hu4/hu4pD4bqqw4Phu4vhu493w7rhu6/hu4/hu63huq7DgeG7iOG7j+G6qHDhuqrDg+G7j+G7kyrhu4vhu4/hu5kq4buPd3Lhu49JxIJN4buP4buKQ+G6qsOD4buPw7TDtcO1ZuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j3fhurLhu6Phu4/hu63hu6Hhuqrhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4934bquw4Dhuqjhu4934bq44bqqw4Phu4924bun4bqq4buP4buvT+G7j3fDgOG7j0nEgkzhu6/hu4/DlEzhu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buPxILhu6HhuqrDg+G7ieG7j3vDg0Lhu6Hhuq7hu4/DjOG7o+G7j8OU4buhQuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qsOD4buh4buY4buP4bqs4bqg4buL4buP4buI4bu54buI4buL4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/huqrEguG7qeG7iOG7j+G6psSC4buf4buvxILhu4/EguG7oeG6qsOD4buL4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G6rOG7qUnhu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7j3dBxKjhu4/hu69D4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4buvxIJz4bqo4buP4buKQ+G7r+G7j+G7r0zhu4/hu4jEgsOA4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7rkvhuqrDg+G7j8OU4buC4bqu4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7r03hu6Phu4934buG4bqq4buPw5ThurLhu4vhu4/hu4jDkuG7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO04buX4buPd+G7ueG6quG7j+G6quG7o+G7mOG7i+G7j1dx4bqqw4Phu4/hu63DiuG7j2Thuq7huqDhuqrhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buP4bqhxIJK4buP4bqvxILEkOG7j3dy4buPTeG6qsOD4buPxILDiuG7j+G7keG7j+G7iOG7muG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7r8SCQuG7j+G6o8So4buc4buPw5Thurbhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/huqrDg8SCw6hC4buP4buvTeG7o+G7j+G7iOG6tOG6qsSC4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu493QcSo4buPd0PhuqrDg+G7j8ODQ0nhu49N4bqqw4Phu4/EgsOK4buP4buv4buf4buv4buPw43EqOG7nOG7j+G6psSCxKjhu5jhu7nhuqrhu4/EgsSQ4buv4buL4buP4bqmxILEqOG7mOG7ueG6quG7j+G7iOG7oeG6ruG7j1fFqeG7iOG7j+G6r+G6vuG7i+G7j+G6o8So4buc4buP4butcULhu4/hu4jDjEbhu4/hu4jDjOG7s+G7j3jhuqjhu4vhu4/huqPEqOG7nOG7j+G6qnDhuqrhu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G7r8SCxanhu4jhu493w4rhu6/hu4924buj4buP4buv4buj4bqo4buJ4buPZOG7guG6ruG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6puG7ueG7iOG7j8ONxKhx4buPd3Lhu493cOG7iOG7j3dPRuG7r+G7i+G7j+G6rOG6ruG7t+G6quG7j+G7iEzhu6/hu4/hu4jDkuG7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO04buX4buPd+G7ueG6quG7j+G6quG7o+G7mOG7i+G7j1dx4bqqw4Phu4/hu63DiuG7j2Thuq7huqDhuqrhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buP4bqhxIJK4buP4bqvxILEkOG7j3dw4buI4buPduG7o+G6qsSC4buPxILhuq7DgcSo4buP4bqvw4xC4bqqw4Phu4/hu4pw4buvxILhu4/DlMOV4bqqw4Phu4/huqhw4bqqxILhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7reG6rsOAxKjhu4nhu49kw5Lhu6Phu4/DjcSo4buj4buL4buPV3HhuqrDg+G7j+G7rcOK4buPZOG6ruG6oOG6quG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/huqHEgkrhu4/huq/EgsSQ4buPw5Thuq7huqrEguG7j3bhu4zhu4/huqzhu6Hhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPV3HhuqrDg+G7j+G7rcOK4buPd+G6rsOA4bqq4buPxILhurbhuqrEguG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4buuxILhurThu4/hu4jEguG6suG7j8O14buV4buPd09G4buv4buP4bqv4bq04bqqxILhu49N4buY4buP4buIw7rhuqrDg+G7j+G7rHXhuqrDg+G7j+G6psSCeOG6quG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6LEqOG7iMSCQsOM4buNbeG6o8So4buW4bqqxILhu4/hu67EguG6rmwvSW0=

Quỳnh Chi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mang đũa Việt ra thế giới

Mang đũa Việt ra thế giới
2024-06-05 16:02:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong việc mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương, anh Nguyễn Ngọc Ánh, ở...

Thanh niên Đất Tổ làm theo Bác

Thanh niên Đất Tổ làm theo Bác
2019-10-05 06:03:33

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trong tỉnh...

Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn

Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn
2019-09-03 07:05:18

PTĐT - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, Đảng bộ Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thanh Ba đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo...

50 năm trung hiếu bên Người

50 năm trung hiếu bên Người
2019-09-02 09:06:39

PTĐT - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào từ khắp mọi miền của Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài người nối người hành hương...

Lời Bác - Chân lý trường tồn

Lời Bác - Chân lý trường tồn
2019-09-02 06:34:29

PTĐT - Sau thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tại Điện Biên Phủ, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và các đoàn thể...

Tết Độc lập khắc ghi lời Bác dạy

Tết Độc lập khắc ghi lời Bác dạy
2019-09-02 06:33:04

PTĐT - Mừng Tết Độc lập, mỗi người dân Đất Tổ lại bồi hồi nhớ đến vị lãnh tụ kính yêu đã dành trọn đời mình cho nước, cho dân. Kỷ niệm ngày Quốc khánh năm nay cũng là dịp kỷ...

Bác Hồ với Phú Thọ

Bác Hồ với Phú Thọ
2019-09-01 08:41:07

PTĐT - Lúc sinh thời, với cương vị là Chủ tịch nước, dù bận nhiều việc nhưng Bác vẫn dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ sự quan tâm đặc biệt.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long