Cập nhật:  GMT+7
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6Phu5TDucSp4bq1QeG7t8O64bq14bu5w6lz4buZ4bq1xKnhu5Xhu43hurVB4buVw4HGsMSp4bq1QeG7t+G6tuG6teG7uWfDgeG6tUHhurbigKbhurXhu5Xhurlz4buVOeG6tUHhu6Xhu5fhurXhuqThurnhurV2QeG6oy/hu5XhuqXDo+G6o0Fl4buJcWzhurXhu7lB4bqocWwx4bqzcmXhu7fhu5nhu5dzN+G6p+G7s+G6rOG6tWXDgUF04bqzw6PhuqNB4bu3w6PhuqNBasOj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu5RsZWrhurPDo+G7lMO5xKnhurVB4bu3w7rhurXhu7nDqXPhu5nhurXEqeG7leG7jeG6tUHhu5XDgcawxKnhurVB4bu34bq24bq14bu5Z8OB4bq1QeG6tuKApuG6teG7leG6uXPhu5U54bq1QeG7peG7l+G6teG6pOG6ueG6tXZB4bqjL+G7s8Oj4bqjL0Fqw6PhuqMvQeG7t8Oj4bqjQeG7t8Oj4bqjQWrDo+G6o0Fl4buJcWzhurXhu7lB4bqocWwx4bqzcmXhu7fhu5nhu5dzN+G6p+G7s+G6rOG6tWXDgUF04bqzw6PhuqNB4bu3w6PhuqNBasOj4bqj4buXcuG7meG6teG7ueG7t8SpMeG6s+G7lUFB4buzNy8v4buJZXThu7Phu5XDgUHhu5V0YeG6pHMvdHFqamVBZS/huqZs4buJ4bu54buXQWwvcOG7lXRlLeG7lXTEqS3EqXRz4buZLXPhu5nhu5VsL+G6p8Oiw6JkL8SRL+G6peG6pUzhuqXEkeG6p+G6reG6peG7kmLhu4gv4bql4bqn4bqnZGNk4bqn4bqt4bql4bqtxJFk4bqpX+G7lWVz4buVQXThu5d0QWHhu6Hhu7Phu5nhurPDo+G6oy9BasOj4bqjL0Hhu7fDo+G6o0Hhu7fDo+G6o0Fqw6PhuqMvQWrDo+G6oy9B4bu3w6PhuqMvQWXhu4lxbMOj4bqj4buzw6NQ4buVxalz4buZ4bq1xKnhu5Xhu6PhurVx4bq54bq1c+G7lcOCc+G7meG6teG7meG7l2XhurXhuqThu53hurVBw4HhuqjDtUHhurXhuqR34buXOeG6teG7leG6uXPhu5U54bq1QeG7peG7l+G6teG6pOG6ueG6tXZB4bq1xKnDunPhurXEqXXhurVBw6nEqeG6tWrhuqJz4buZ4bq14bqsw4Fl4bq1a8OB4bux4buX4bq14bu5Z8OB4bq14buJw7nDoeG6tUtn4bqo4bq1ceG6ueG6teKAnHPhu5nDgeG6qMOyc+G6tXHhu5fDtcOB4oCd4bq1a8O04bq14bqr4bq14buVw7nEqeG6teG7ueG7l3Phu5XhurXhu4llc+G7meG6tSNBQWXhu7fhurXhu7Lhu7dlamzhu7nhu5XhurXDoOG7s+G7lcahZeG6teG7ieG7gcSp4bq1SHPhurVL4bur4bqh4bq1ceG6uXLhurVzw7Jz4bq1cXThurvhu5fhurVB4buVw4HGsMSp4bq1QeG7t+G6tuG6teG7uWfDgeG6tUHhu5Vnc+G6tUHhu5Xhu5fDtXPhurXhuqR24buX4bq1csWp4buX4bq1QeG7t+G6rndz4buZYeG6o+G7s8OjUOG7lcOpxKnhurXhuqR24buX4bq1xKnDqcSp4bq1cXThurvhu5fhurVB4buVw4HGsMSp4bq1QeG7t+G6tuG6teG7uWfDgeG6teG7lXVl4bq14buVw7nEqeG6tXDhu5XDqcSpOeG6tUHhu5XDgcawxKnhurVB4bu34bq24bq14bu5Z8OB4bq1xKnDg2XhurVz4buVdXLhurXhu5XDucSp4bq14bu54buXc+G7leG6tXPhurnhuqjhurVw4buVxalz4buZ4bq1ceG6uXLhurVB4buVdMOp4buX4bq14buVdWXhurVr4bur4bq14buz4buV4bub4bq1c+G7leG7l8Oyw4HhurXEqcODZeG6tWtoQeG6tWvhu6lz4buZ4bq1QeG7lXfhu5fhurXEqeG7leG7l+G6teG7s+G7lcah4bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEHhurVB4buVaOG7s2HhuqPhu7PDo1Phu43DgeG6tWrhuqBz4buZ4bq1QeG7lcOBxrDEqeG6tUHhu7fhurbhurXhu7lnw4HhurXhu5V1ZeG6teG7lcO5xKk54bq1c8Wpc+G7meG6tWpnc+G6tUhz4bq1S+G7q+G6teG7s+G7leG6veG7l+G6tWrhuqBz4buZ4bq14buZaXPhurXhuqVw4buZ4bq1QeG7lcOBxrDEqeG6tUHhu7fhu53hurXhu5nhu5fDqeG6teG6reG6q8Oi4bq14bu3w4Hhu7Phu5fhurVB4bu3w7Jz4bq1cuG7q0HhurXhu5VtxKktQWXhurXhu5V0ZeG6tXLhurnDgWHhurXEqMO6c+G6tUHhu5VsdOG6tcSpxalz4buZ4bq1QeG7leG6sMSp4bq1QeG7lcOBxrDEqeG6tUHhu7fhurbhurXhu7lnw4HhurXEqcODZeG6tXPhu5V1cuG6teG7lcO5xKnhurXhu7nhu5dz4buV4bq1c3Xhu5fhurVB4bu3w7JzOeG6tXPFqXPhu5nhurVqZ3PhurXEqeG7leG7o+G6tcSpaXPhurVBxrBz4bq14bqnw6LhurXhu7fDgeG7s+G7lzfhurXhuqXDosOi4bq14buZZXLhurXhu5Xhurlz4buV4bq1QeG7t+G7q3PhurVx4buLc+G6teG6pHbhu5fhurXhuqXDosOi4bq14buZZXLhurVB4bul4buX4bq14bqk4bq54bq1cuG7q0HhurVz4buBcuG6tXZB4bq14bqsZXPhu5XhurXhu5XDumXhurXhuqR24buX4bq1cuG7q0HhurVx4bqueHPhu5nhurVz4bqudsSp4bq14bqk4bq2ZeG6tWvDg2HhurXhu7TDgWXhurVy4burQeG6teG7ieG6rnbEqeG6tXHDucSp4bq1a+G7r3PhurXhu5nhu5fhur1z4bq1ceG6ueG6tXPFqXPhu5nhurVqZ3PhurXEqXXhurVB4buVw4HGsMSp4bq1QeG7t+G6tuG6teG7uWfDgeG6tWvDtOG6tWrhuqBz4buZYeG6o+G7s8OjxKjFqeG6tXPhu5V1cuG6tUHhu7fhuq55c+G7meG6teG7uGXhu5VsceG7l+G6teG7mMOB4buzQWU54bq14buU4bu44bq1cXbhu7PhurXhuqXhuqXhurVB4bu34bqud3Phu5nhurXhu5jhu7ZS4bq1w6BB4buV4bq5c+G7leG6teG7s+G7lcaw4bq14buIZeG7t2zhu5dxceG6qOG6oTnhurXEqeG7lXThurXhu4nhu5fhu41B4bq14buJ4buHc+G7meG6tcSpw6nEqeG7leG6teG7s+G7lWdz4bq1QcahxKnhu5XhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G7mcOB4bqow7Jz4bq1QeG7gcSp4bq14bu54buXc+G7leG6teG7lcO5xKnhurXEqeG7r+G6teG7ieG6vXPhurVq4bquduG7l+G6teG7ueG6suG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1auG7i3PhurXEqcODZeG6teG7meG7l8OpdOG6teG6pOG7l8Oyc+G6teG7ueG7l3Phu5XhurXhuqTDrUE54bq14buYw4Hhu7NBZeG6teG6pOG6ueG6teG7icawc+G6teG7ieG6u3PhurVB4bu3dHPhu5nhurVz4buVdXLhurVrw6rhurXhu7nDqXPhu5nhurXEqeG7leG7jeG6tXPDsnPhurVxdOG6u+G7l+G6tUHhu5XDgcawxKnhurVB4bu34bq24bq14bu5Z8OB4bq1a+G7q8Sp4bq1a8OpdOG6tXPhurnhuqhh4bqj4buzw6NA4buVbHThurVB4buVaeG6qOG6teG7meG7l8OpdOG6teG7ueG7l3Phu5XhurXhuqTDrUHhurXhu7ZsbHNl4bq1KGXhu7fhu7nhu5VzbOG6qDnhurVz4buZ4bqud+G7l+G6teG7leG6rnZz4buZ4bq1auG7i3PhurVz4buVdXLhurXhu5XDucSp4bq14bu54buXc+G7lTnhurVxdOG6u+G7l+G6tUHhu5XDgcawxKnhurVB4bu34bq24bq14bu5Z8OB4bq1c+G6ueG6qOG6teG7lXThurlz4bq1QXThurlz4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tcSpdeG6tcSp4buVaEHhurXhu5V1ZeG6teG7lcO5xKk54bq1xKnEgnPhu5nhurVw4buVxalz4buZ4bq1xKl14bq1QcOpxKnhurVq4bqic+G7meG6teG6rGjDgeG6tcSp4buVdOG6tWtoQeG6tcSpxIJz4buZ4bq1c+G7leG6ruG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhur1z4buV4bq14buV4bqueXPhu5nhurVr4buNc+G6teG7ueG6sMSp4bq1cOG7leG7pWzhurXEqXRz4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVw4buV4buX4bq1a+G6rnjEqeG6teG7ueG6tOG6tWrhuqJz4buZ4bq1QeG7t8Oyc+G6tWvhu6lz4buZ4bq14bu3w4Hhu6tz4buZYeG6o+G7s8OjQOG7t3Rz4buZ4bq1cOG7leG7l+G6tWt1OeG6tUHhu5VsdOG6tcSpw6nEqeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14bqk4buXw7Jz4bq1xKnDg2XhurVz4buVdXLhurXhu7nDqXPhu5nhurXEqeG7leG7jTnhurVA4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tT7hurVB4buN4bq1QOG7leG7jeG6teG7meG7l3bhu5fhurXhuqThurnhurXEqOG7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6tVLFqeG7l+G6tUHhu7fhuq53c+G7meG6tVHhu5fDsnPhurXhu5Xhu5fDteG7s+G6teG7tcOBxrDEqeG6teG6rnbEqeG6tUHGoXPhu5XhurXhu7fhu4dz4buZ4bq1cuG7reG7l+G6tXPhur9y4bq1xKl14bq14bqt4bq1QeG7t+G7l8O1w4HhurXEqcWpc+G7meG6tXPhu5Vnc+G6tXPFqXPhu5nhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7PhurV54bq1xKnDqcSp4bq1c+G6rnbEqeG6tWtlc+G7meG6teG7s+G7lcOpQeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurXhu4nhu53hurVz4buV4buX4buRcuG6tWvhu6vEqeG6tXPhu4Nz4buZ4bq1QeG6tuG6tUHhu5XDgcawxKnhurVB4bu34bq24bq14bu5Z8OBYeG6o+G7s8Oj4bu4w6lz4buZ4bq1xKnhu5Xhu43hurXEqcODZeG6teG6q+G6teG7lcO5xKnhurXhu7nhu5dz4buV4bq1c+G6ueG6qOG6tXHhurnhurVy4burQeG6tUHhu7d0c+G7meG6teG7ucaw4bq1xqFB4bq14bu5w6lz4buZ4bq1xKnhu5Xhu43hurXEqcODZeG6teG7iWVz4buZ4bq1I0FBZeG7t+G6teG7suG7t2VqbOG7ueG7leG6tWvhuq54xKnhurXEqeG7lcO5c+G6tUHhu5VlcuG6tWrhurLhurXhu5Thu6vhu5fhurVz4buZ4buV4bud4bq1UOG7lXRl4bq14buVw7nEqeG6tUDhu5Xhu5fhu43DgeG6tXPhu5Xhu5fhurXhu7TDgcawxKnhurXhu5nhu5dl4bq1SHPhurVL4bur4bq1auG7l+G7kXPhurXhu7dl4bq1xKnDgcaw4buX4bq1QeG7lcOpc+G7meG6tXPhurnhuqhh4bqjL0Fqw6PhuqMvQeG7t8Oj4bqjL0Fl4buJcWzDo0Dhu5VsdOG6tUpnc+G6tUDhu7fGoQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chạy thận bằng... kim cương

Chạy thận bằng... kim cương
2008-12-08 07:37:00

Những màng kim cương cực mỏng được khoan những lỗ siêu nhỏ bằng tia laze có thể trở thành một thiết bị lọc thẩm tách nhiều ưu điểm để ghép cho bệnh nhân suy thận.

Manh nha nghề nuôi dông vùng cát

Manh nha nghề nuôi dông vùng cát
2008-12-06 14:32:00

Ở nơi toàn cát, cây bụi và phi lao của Phú Yên, đang manh nha nghề nuôi dông, một loài bò sát hoang dã đang có nguy cơ tuyệt diệt do “phong trào” tiêu thụ đặc sản này rộ lên...

Cụ ông 72 tuổi đăng kí sáng chế thứ 3

Cụ ông 72 tuổi đăng kí sáng chế thứ 3
2008-12-05 07:39:00

Cụ Nguyễn Đăng Lương, 72 tuổi, người đã được Cục Sáng chế Hoa Kỳ cấp bằng vừa đăng kí sáng chế thứ 3. Chỉ cần bật nắp lon nước, thức uống sẽ tự làm lạnh chỉ sau vài giây mà...

Microsoft nối lại đàm phán mua Yahoo!

Microsoft nối lại đàm phán mua Yahoo!
2008-12-02 13:10:00

Ngày 30/11, Microsoft đã nối lại đàm phán với Yahoo! để thương lượng mua lại tập đoàn này. Theo Sunday Times, giá mua lại Yahoo! kỳ này được Microsoft đưa ra chỉ 20 tỉ USD.

Quy luật của thế giới ảo

Quy luật của thế giới ảo
2008-12-01 10:41:00

Lướt một vòng qua các hot blog Việt (những blog Việt có nhiều người đọc) mới thấy thật ngạc nhiên: hầu như không có nhiều ý kiến bàn về chuyện Bộ Thông tin - truyền thông sắp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long