Cập nhật:  GMT+7
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR8O0PuG7suG7iCZZw53hu7jhu4g2NOG7jj/hu4jDmXvhu7Lhu4gk4buyJsOd4buIJlnDneG7suG7rirhu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4jDtOG7i+G7ocOs4buIJVAm4buINsOd4bqj4buIw5NGL8OdSkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdG4buyKlnhu4g1NFVE4buKLy9V4buAVOG7jj8yw503NsOdP+G7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9K4buMTcOTL03hu4zDmk1KTkrhu4zEqEw2Sk/DksSoTEwlSuG7gD0yWeG7iuG7iC9HRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR2nhu7Thu4g2w53huqHhu4jhu7NAJsOd4buIw6HDouG7iGk54buy4buI4buf4buyJsOd4buIw63DneG7njfhu4gyw53DlTbhu4hU4buyVjfhu4g24buQ4buy4buIw50+4buy4buIJlnDneG7uEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikd34buz4buL4buz4buILeG7iOG7oVnDlMOi4buIS8OSL0pK4bq+4buINuG7kOG7suG7iMOdN8Oi4buuJuG7iOG7s+G7nibhu4jDvVsm4bq+4buI4buzw53huqEiJlnhu4g2NMSDVeG7iMO04buL4buhw6zhu4g2QCbDneG7iDZ74buIVcOd4bqjVeG7iMOdPuG7suG7iCZZw53hu7jhu4g2NOG7jj/hu4jDmXvhu7Lhu4gk4buyJsOd4buIJlnDneG7suG7rirhu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4hVw6Hhu47hu4jDtOG7i+G7ocOs4buIJVAm4buINsOd4bqj4buIw5Phur7hu4gmw53hu7Lhu64q4buIJOG6p+G7iEvEqEpP4buI4oCT4buIS8SoS0rhur7hu4jhurdd4buy4buIVcOdw6Hhu4jDmeG7rOG7iOKAnOG7s+G7lCZZ4buIVeG6oSImWeG7iCop4buy4buIMzfhu44m4buIw53hu67hu4gyw50p4buy4buIw50gMuG7iFnhu7LhurHhu47hu4jhu7PDneG6oSImWeG7iDY0xINV4buIw7Thu4vhu6HDrOG7iOG6t13hu7Lhu4jhu7Vp4buhw6zhu4jhurfDlOG7iOG7tWnhu5/hu7Phu7N44buIJsOdxqAq4buIJuG7niZZ4buIVeG7jj/hu4hVw53hu6A24buIJeG6oSAmWeG7iMOd4buy4buuN+G7iDM34buS4buIw50/4buQNuG7iMOZPiZZ4buIVcOh4buO4buIw7Thu4vhu6HDrOKAneG7gOG7iOG7izwmWeG7iFXDneG7tOG7iGk54buy4buI4buf4buyJsOd4buIw63DneG7njfhu4gt4buIw4HDouG7iOG6t+G7suG7qibhu4hpw63DtOG7iOG7szQ3Jlnhu4jhuqFbJlnhu4jhu4vhu5ImWeG6vuG7iGnhu7Thu4g2w53huqHhu4jhu7NAJsOd4buIw6HDouG6vuG7iMOtw53DoeG7iDbhu7hVw53hu4jDtOG7i+G7ocOs4buINkAmw53hur7hu4jhu7M04bqhMCZZ4buIw5k/w5Qm4buI4buLaXjDtOG7iDZAJsOd4buIVcOdQOG7iMOZ4buQP+G7iMOdPuG7suG7iCZZw53hu7jhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHRuG7sipZ4buINTRVROG7ii8vVeG7gFThu44/MsOdNzbDnT/hu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvSuG7jE3Dky9N4buMw5pNSk5K4buMxKhMNkpPw5LEqExMJUvhu4A9Mlnhu4rhu4gvR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikd3w53DlTbhu4hU4buyVjfhu4gkw53hu47hu7Lhu4gq4buQVeG6vuG7iMOZPCZZ4buIVcOd4bu04buIw6zhuqFbJlnhu4jDtD/DlCZZ4buIw7ThuqFbJlkt4buIw4HDouG7iOG6t+G7suG7qibhu4hp4buz4bq24buI4buzQCbDneG7iMOhw6Lhur7hu4h3w5064buIw63DncOh4buINuG7uFXDneG7iOG7s8Od4bqhIiZZ4buINjTEg1Xhu4jDtOG7i+G7ocOs4buINkAmw53hu4gmw53hu6Am4buIKuG7kCbDneG6vOG7iOG7s8OdIuG7suG7iFnhu7Lhu44m4buINl3hu7Lhu4hVUCbhu4g24buy4buwMuG7iDZhVeG7iDbhu5QmWeG7iFXhuqEiJlnhu4hVKCZZ4buINsOVVeG7iDLDnSnhu7Lhu4jDnSAy4buIWeG7suG6seG7juG7iOG7s8Od4bqhIiZZ4buINjTEg1Xhu4jDtOG7i+G7ocOs4bq+4buI4bu1aeG7ocOs4bq+4buI4bu1aeG7n+G7s+G7s3jhu4g2ND8mWeG7iFXDnTdSJuG7iFThu7jhu4jhurfDlOG7iDZ74buIVcOd4bqjVeG7iFXDlVXhu4gk4bqn4buIw50sMsOK4buINjQ/Jlnhu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4g24buy4buwMuG7iOG6tThV4buIVeG6r+G7iDY04buyw4rhu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4hZ4buyw5Uq4buINcOVNuG6vuG7iCTDneG7kj/hu4g1w5U2w4rhu4hVKCZZ4buINsOVVeG7iDbhu7Lhu7Ay4buIVSgmWeG7iMOa4bueJuG6vuG7iFnhu7LDlSrhu4g1w5U24buI4bq34buy4buuVeG7iFnhu7Lhu5Lhu7Lhu4gzN8Oi4buwNuG7iCTDneG7suG7sDfhu4gm4buQ4buy4bq+4buINinhu4hVw5U/4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8Otw5VV4buIw5nhu5Dhu7Lhu4hU4buyVjfhu4jDmeG7mOG7iDbDneG7jirhu4glN1Em4buIJsOd4buy4busN+G7iCY+4buy4buIw5o3Jlnhu4gl4buy4buqJuG7iDM34buOJuG7iMOZ4buwJuG7iFUoJlnhu4g2w5VV4buIMsOdKeG7suG7iMOdIDLhu4g2ND8mWeG7iOG6t+G7suG7rlXhu4hVw503Uibhu4hU4bu44buINnvhu4hVw53huqNV4buIJOG6p+G7iMOdLDLhu4jDtOG7i+G7ocOs4buIJsOd4bqh4buIVVAm4buIw5l74buy4buIKl3hu7Lhu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4g24buy4buwMuG7iOG6tThV4buIVeG6r+G7iDY04buy4buINjThuqFdVeG7iOG6t8OU4buINeG7jjfhu4gk4bqn4buIw50sMsOK4buIJcSD4buO4buIVcOdLCbhu4gmPuG7suG7iMOaNyZZ4buIWeG7ssOVKuG7iDXDlTbhu4g2w53hu7Lhu7A24buINsOdxINV4bq+4buIw53hu7Lhu6434buIMzfhu5Lhu4Dhu4jhu4vhu5Dhu7Lhu4hU4buyVjfhu4hVw6AmWeG7iMOZ4bus4buIJlnDneG7uOG7iDZAJsOd4buINV0q4buIVTrhu4jDneG6oV0mWeG7iMOaUybhu4jhurfhu6zhu4jhurfhu7Lhu65V4buINcOVMuG7iCbDnVEy4buIVcOVVeG7iOG6teG7mOG7iDY04buqJuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDZAJsOd4buIw5lW4buIw5nhu7jhu47hu4gyw53huqFbJlnhu4g2NOG7slYm4buIJMOd4buO4buy4buINsOdxINV4buIw53hu7Lhu64m4buINjQ/Jlnhu4g2w50i4buy4buIWeG7suG7jibhu4g2XeG7suG7gOG7gOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdG4buyKlnhu4g1NFVE4buKLy9V4buAVOG7jj8yw503NsOdP+G7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9K4buMTcOTL03hu4zDmk1KTkrhu4zEqEw2Sk/DksSoTEwlTOG7gD0yWeG7iuG7iC9HRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7neG7sDbhu4glN1Em4buIw50+4buy4buIJlnDneG7uOG6vuG7iGnhu7Thu4g2w53huqHhu4jhu7NAJsOd4buIw6HDouG7iGk54buy4buI4buf4buyJsOd4buIw63DneG7njfhu4hVw51A4buIw5nhu5A/4bq84buI4buLVuG7iCTDneG7llXhu4gyw51hVeG7iMOd4buQJuG7iFXDneG7sOG7iOG6t8OU4buIJMOdOuG7iCTDneG7lCbhur7hu4jhurfhuqFdJlnhu4gq4buWVeG6vuG7iFk6MuG7iDLDnVAm4buIJuG7niZZ4buIVeG7jj/hu4hVw53hu6A24buIJeG6oSAmWeG7iMOd4buy4buuN+G7iDM34buS4buIw50/4buQNuG7iMOZPiZZ4buIVcOh4buO4buIw7Thu4vhu6HDrOG6vuG7iFVQJuG7iCXDlCrhu4g2KTbhu4jDnVsm4buIJuG6seG7juG7iFUoJlnhu4g2w5VV4buIMsOdKeG7suG7iMOdIDLhu4g2ND8mWeG7iOG6t+G7suG7rlXhu4hVw503Uibhu4hU4bu44buI4bq3w5Thu4g2e+G7iFXDneG6o1Xhu4gk4bqn4buIw50sMuG7iFXDoeG7juG7iMO04buL4buhw6zhu4Dhu4jDrSgmWeG7iDbDlVXhu4hVw503Uibhu4hU4bu44buIJj7hu7Lhu4jDmjcmWeG7iCThuqfhu4jDnSwy4bq+4buIVcOdN1Im4buIVOG7uOG7iFXDlVXhu4hUw5U/4buIVcOVP+G7iDbhu5Dhu7Lhu4gk4bqn4buIw50sMuG7iFVQJuG7iMOZ4bqhIFXhu4hVw5VV4buINTDhur7hu4gmWcOUJsOd4buIVcOh4buO4buINkAmw53hur7hu4hVw5VV4buIMsOdOyZZ4bq+4buIVOG7jibhu4hVw503w6Lhu6om4buIKigm4buIVcOh4buO4buIw503w6Lhu64m4buINsOdxINV4buIw53hu7Lhu64m4buINV0q4buA4buI4buLKeG7suG7iOG6t13hu7Lhu4gmPuG7suG7iMOaNyZZ4buIWeG7suG7kuG7suG7iDY04bu2JsOd4bq+4buIVcOd4bugNuG7iOG6t+G7oCbhu4jhurfDlOG7iDY04buS4buIJSLhu7Lhu4hVw53hu6A24buI4bq34bugJuG7iDbhu5Dhu7Lhu4gk4bqn4buIw50sMuG7iCXDlOG7iCY+4buy4buIw5o3Jlnhu4jDmeG6oSBV4buIw5koJlnhu4jDmeG7kj/hu4hV4bqv4buINjThu7Lhu4jhurfDlOG7iCbDneG7nibhu4jDmuG7nibhu4gzN+G7jibhu4g24bueKuG6vuG7iOG6t+G7tuG7iOG6t1HDouG7iFVQJuG7iMOZe+G7suG7iCpd4buy4buIMsOd4bqhWyZZ4buINsOd4bqjVeG6vuG7iDY0w5Umw53hu4g24bu2JsOd4buINjThu5AmWeG7iMOZ4buaNuG7iFXhu5434buIw50u4buy4buIw5nhu6zhu4jDmlMm4buIMzfDleG7iMOaw5Thu7LDiuG7iDY04buS4buIJSLhu7Lhu4hV4bueN+G7iMOdLuG7suG7iFXDneG7oDbhu4jhurfhu6Am4buIVVAm4buIJlnhu5Ym4buIWSwm4bq+4buIVTrhu4g2NCwmWeG7iDbhu54q4bq+4buINjQsJlnhu4jDmeG7slYq4bq+4buIw5nhu7Lhu4g2w53hu5wmWeG7iOG6t8OUP+G7iOG6t+G7oCbhu4jDmeG7rOG7gOG7iOG6tuG7suG7rlXhu4g2e+G7iFXDneG6o1Xhu4hVw5VV4buIw50+4buy4buIJlnDneG7uOG7iDbhu7Lhu7Ay4buI4bq1OFXhu4hV4bqv4buINjThu7Lhu4hVUCbhu4jDmXvhu7Lhu4gqXeG7suG7iCbDncagKuG7iCbhu54mWeG7iFXhu44/4buIw53hu7Lhu6434buIMzfhu5Lhu4hVw5VV4buIVTc+VeG7iDbhu7Lhu7Ay4buI4bq1OFXhu4hV4bqv4buINjThu7Lhur7hu4gkw53hu5ZV4buIMsOdYVXhu4g24bu2JsOd4buINjThu5AmWeG7iFXhuq/hu4g2NOG7suG7iFXDnTfDouG7qibhu4gmWcOd4buy4buuMuG7gOG7iOG7iynhu7Lhu4jhurdd4buy4buIw50/4buQNuG7iMOZPiZZ4buIJMOd4buSP+G7iDXDlTbhur7hu4hZ4buyw5Uq4buINcOVNuG7iFXDoeG7juG7iOG7s8Od4bqhIiZZ4buINjTEg1Xhu4jDtOG7i+G7ocOs4buI4bq3w5Thu4hVw5VV4buIaeG7jibhu4hVw6Hhu47hu4jDtOG7i+G7ocOs4buIVVAm4buIMsOdKeG7suG7iMOdIDLhur7hu4glxIPhu47hu4hVw50sJuG7iCY+4buy4buIw5o3Jlnhu4gyw5054buIw50gMuG7iOG6t13hu7Lhu4jDmeG7uOG7juG7iDLDneG6oVsmWeG6vuG7iDZRMuG7iDY0NyZZ4buI4bq3w5Q/4buIJsOd4bqxJlnhu4jhurfhu6Am4buIw5nhu6zhu4gme+G7suG7iFU+KuG6vuG7iFThuqNV4buI4bq1OFXhu4jDmeG6oSBV4buIw5nhu47hu4g1KeG7iFXhuq/hu4g2NOG7suG7iDM34buOJuG7iDbhu54qw4rhu4jDmeG7mlXhu4hU4buy4buuNuG7iCXhuqE34buI4bql4buINl3hu7Lhu4jhurfhu7Lhu65V4buIw5koJuG7iMOZKVXhur7hu4g2w53hu6Q/4buIw5oh4buy4bq+4buIWeG7ssOVKuG7iDXDlTbhu4jhurfhu7Lhu65V4buINsOdxINV4buIw53hu7Lhu64m4buIVcOVVeG7iCThu7Lhu7Am4buIJlnDneG7uOG6vuG7iCThu7A24buIJTdRJuG7iDXhu4434buIWeG7ssOVKuG7iDXDlTbhu4Dhu4jDrcOVVeG7iMOdN8Oi4buuJuG7iDY04buyVibhu4gkw53hu47hu7Lhu4hVw53DoeG7iDY04bqhWyZZ4buINeG7ljLhu4jhurXhu7Ay4bq+4buINcOVMuG7iCbDnVEy4buIVcOVVeG7iOG6teG7mOG7iDY04buqJuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iFXDlVXhu4jDnTfDouG7ribhur7hu4g2w53DlCbDneG6vuG7iDbDneG7uOG7iDbDneG7pD/hu4jDmTgmWeG7iDM3w6Lhu4jDmeG7uCbDneG7iCbDneG6oSZZ4buIVVAm4buIJeG7sibDneG7iMOdP+G7kDbhu4gkw50oJlnhu4hV4bqjJlnhu4gmw53hu5ZV4bq+4buIw5nhu5Iq4buIVOG7kj/hu4hVw53hu7Dhu4jDmT7hur7hu4hVw53hu7Qmw53hu4g1w5VVw53hu4hVw50/4buIVcOVJuG7iFQ+4bq+4buINjQ/Jlnhu4g2w50i4buy4buIWeG7suG7jibhu4g2XeG7suG7iDZAJsOd4buINeG7qOG7iDVdKuG7iFU64buIw53huqFdJlnhu4jDmlMm4buIVWHhu4g2w51W4buIw5lW4buINsOdxINV4buIw53hu7Lhu64m4buA4buIeDfDleG7iDY04bu2JsOd4buINjThu7JWJuG7iCTDneG7juG7suG7iFU64buIJMOdOuG7iCTDneG7lCbhur7hu4jhurfhuqFdJlnhu4gq4buWVeG7iFVQJuG7iFTDlT/hu4hVw5U/4buIJOG7uDLhu4g2w50i4buy4buI4bq3XeG7suG7iFXhu6Ay4buIw6HDouG6vuG7iMO04buL4buhw6zhu4hVOSZZ4buIVeG7oDLhu4jDmVbhu4jhurXhu6Qq4buI4bq14bumNuG7iMOZ4buy4busN+G7iFXDnUAmw53hu4gyw5054buIw50gMuG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmI3NsOdPzThu4pH4buj4buq4buI4buzw53huqFbJllGLzJH

Lê Thương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Kéo tre đằng ngọn”

“Kéo tre đằng ngọn”
2019-11-28 07:33:37

PTĐT - Thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác trên cùng diện tích, các khu dân cư trong xã đã hoàn thành từ năm trước, riêng...

Quốc hội tiến hành công tác nhân sự

Quốc hội tiến hành công tác nhân sự
2019-11-22 06:12:24

Ngày 22/11, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật...

Nghỉ hưu không nghỉ việc

Nghỉ hưu không nghỉ việc
2019-11-21 05:07:25

PTĐT - Từ ngày con trai làm nhà, ông Vinh xuống trông coi công trình cho con. Cách nhà con trai ông đang xây vài nhà là nhà ông Thái, nghe đâu là lãnh đạo một cơ quan lớn ở...

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)
2019-11-20 15:18:14

PTĐT - Sáng 20/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với tỷ lệ 90,06% số đại biểu Quốc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long