Cập nhật:  GMT+7
SiXhu47DkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Ohw4Mqw6MoVsOTS+G7ozIqw5LDoyXhu6A+w5LhuqU8JMOS4bus4bq3PCTDkj49PSrhu7BWw5LDlOG7mOG7ksOSw6PhuqE+PCTDksOgxIPhu6A8w5IoZcOSYuG7osOSJCrhu6A8JMOS4bus4buexJFKLyXhu45LSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0tKKikkw5LhuqPhuqHhu7Dhu4DDky8v4buww4zhu6rhu5o+w6ElxIPDoyU+w4xiPC/hu6xW4bqjIcOjPsOhLzxWY+G6oy/hu47GoOG7kMagL+G7kMag4bus4buS4buO4buM4buS4buW4buS4buQw6Phu47hu5jhu5bDleG7mOG7jCjhu47DjC7DoSTDk8OSL0tKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6Hhu6NW4bua4busw5NLw4HDg8Ozw4PDki3DkuG7pSThu6LEkcOS4buOw5Qv4buOw5XDjcOS4bqiOcOS4budb0bDs8ODw5LDoSUwKsOSJTjDocOSYjYqw5LDuSrhu7DhuqE+4bqjPj3Do8OSQirhu7jDo8OS4bul4buaKcOSw6Mzw5Lhu7Al4bql4buww5IlMirDksOjJeG7oD7DksOjxajDocOSJcSD4bukPMOS4bqlPCTDkuG7rOG6tzwkw5I+PT0q4buwVsOSw5Thu5jhu5LDksOj4bqhPjwkw5LDoMSD4bugPMOSKGXDkmLhu6LDkiQq4bugPCTDkuG7rOG7nsSRw5Lhu67hu5zDocOS4bqlPCTDksSR4buyxIPDkuG7sOG7psSDw5Lhu64zKsOSKTYqw5IkKuG7nD7DkuG7rOG6t+G7sMOSw6ElM8OSw6MlIDwkw4xKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLw4PhuqE+PCTDksOVw5I8JOG7osSRw43DksOj4bqh4buyPMOSw5Xhu4zhu4zDkiVb4buww5JiKuG7sjzDkuG6o8Odw5Lhu67Dojjhu7DDksOjxajDocOSJcSD4bukPMOSYjYqw5Lhu7Dhu5zhu7DDkjwyKsOS4busxIM8JEjDkm7hu5zhu7DDkiU+4buew6PDkuG7rjI8JMOSJTTDksOj4bqhOMOS4buw4bqz4buaw5LDuSrhu7DhuqE+4bqjPj3Do8OSQirhu7jDo8OS4bul4buaKcOS4bus4buiPCXDkuG7sCU+w5Lhu50q4bucPsOSYirhu7I8w5Ji4buiw5I8JeG7osOSw6PhuqHDojc8JEnDkuG7oz7hu57Do8OS4buuMjwkw5Lhu7DhurPhu5rDkm4yPCTDkuG7rjE8JMOSJCrhu5w+w5JiKuG7sjzDkuG6ouG7nDwkw5LDo+G7nj7DkkIq4bu4w6PDkuG7peG7milJw5Ju4buc4buww5IkeyrDkuG7p8OU4buY4buSw5Lhu6zhu6I8JcOS4bqhKuG7sjwkw5Lhu7AlPsOS4budKuG7nD7DkuG7rOG6t+G7sMOSYuG7osOSPCXhuqs8JMOSw6LEg8OS4buuUCrDkuG7sCU+w5JCKuG7uMOjw5Lhu6Xhu5opScOSbyojPMOS4buu4buiPMOSJCrhu5w+w5Lhu6zhurfhu7DDkuG7rjMqw5IpNirDkuG6o+G7nDwkw5LDo+G7nj7DksOj4bqh4buyPMOSPOG7tjzDksOj4bugPCTDkm7hu6XDg8ODScOAxIPhu6A8w5IoZcOSYuG7osOS4bus4buexJHDkiVb4buww5LDo+G6oT48JMOSIeG6u8OSPCTEg8SR4buyPMOS4bqjMEnDksO5MCrDkigq4buyPMOSJeG7uMOSPj09KuG7sFbDksOU4buY4buSw5JiNirDksSR4buyxIPDkuG7sOG7psSDw5Lhu64zKsOSKTYqw5IkKuG7nD7DkuG7rOG6t+G7sMOSw6ElM8OSw6MlIDwkScOSdSbhu7Alw5IlPuG7nsOjw5LDo+G7oirDkiElPuG7oDzDkuG7p8OU4buY4buSw5Ji4buiw5Lhu65RPCTDkiFlw5LDoyXhu6I8JcOSYirhu7I8w5LDo+G6oeG7mjwkw5LDucOybknDkuG7nSo2KsOSw6MlKuG7uMSDw5LhuqU8JMOS4bus4bq3PCTDkuG7o+G7uMOS4bqjKjwlw5LDoyXhu5wqw5I+PT0q4buwVsOSw5Thu5jhu5LDksOj4bqhPjwkw5LDoMSD4bucw5LDo+G6oT88JcOS4bus4buexJHDkiVb4buwSMOSw7nhurfhu7DDksOjKuG7ssSDw43DkjwyKsOS4busxIM8JMOS4bus4buexJHDkiVb4buww43DksOhJcOiNTwkw5LDoSXhu5zDocOSJT88JcOSw6Ml4bql4buww5Lhu6zhu57EkcOSJVvhu7DDjSEqQCnDksOj4bqh4buaw5Lhu67hu5w8JcOSJCrhu5xJw5LDoSXhu6A8w5IlMSrDkuG7sCU+w5I8JMOiNyrDkiVb4buwScOSw4DEg+G7oDzDkihlw5I8JeG7osOSw6PhuqHDojc8JEjDksO6xajDocOSIeG7tMOSJT7hu57hu7Alw43DksOjM8OS4buwJeG6peG7sMOSw6Ml4bqt4buww5IlKuG7uDzDjcOS4buwJTvDkuG7ruG7nj7DjcOSISpAKcOSw6PhuqHhu5pJdSU5KsOS4buuMjwkw5LDo+G6oX3DkuG7sCU1KsOSdeG7miU+PsOjScOSw4Ml4bqt4buww5Il4buiPCXDkuG7sOG7nOG7sMOS4buwIDwkw5Lhu7DhurfDkj49PSrhu7BWw5LDlOG7mOG7ksOSw6PhuqE+PCTDkuG7rOG7nsSRw5IlW+G7sEnDksODJeG6reG7sMOSJeG7ojwlw5Lhu7Dhu5zhu7DDkuG7sCA8JMOS4buw4bq3w5I+PT0q4buwVsOSw5Thu5jhu5LDksOj4bqhPjwkw5LDoMSD4bugPMOSKGXDkjwl4buiw5LDo+G6ocOiNzwkw4xKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NL4bujMirDksOjJeG7oD7DkiQq4bqvw6HDkuG7sOG7nOG7sMOS4buw4bucPMOS4buqMsOSw6DEg+G7oDzDkihlw43DkuG7sOG7nOG7sMOSw6Ml4bumxJHDkuG7sCDDkiQq4bucPsOS4buwe8OS4buuw6I44buww5LDo+G7oirDkiElPuG7oDzDkmLhu6LDkuG6o+G6qcOS4bus4bq3PCTDkuG7qjLDkuG6pTwkw5Lhu6zhurc8JMOSPj09KuG7sFbDksOU4buY4buSw5Lhu7DhurPhu5rDksO5KuG7sOG6oT7huqM+PcOjw43DkuG7qjPDkuG6o8SDPCTDksOjJeG7sinDkuG6pTwkw5Lhu6zhurc8JMOSJeG6q8SDw5Im4buwJcOSw6El4bq34buww5Ji4bq3w5Lhu7AgPCTDkuG7sCA8JMOSw6Phu5zhu7DDksOgxIPhu6A8w5IoZcOSYuG7osOSJCrhu6A8JMOS4bus4buexJHDkuG7ruG7nMOhw5LhuqU8w5LEkeG7ssSDw5Lhu7Dhu6bEg8OS4buuMyrDkik2KsOSJCrhu5w+w5Lhu6zhurfhu7DDksOhJTPDksOjJSA8JMONw5IpOcOS4bqh4buaw5I8JSrhu7bEg8OSJTjDocOSw6Phu5zhu7DDkijDmcSDw5Lhu6zhu6Iqw5Lhu7DhurPhu5rDksO5KuG7sOG6oT7huqM+PcOjw5LDo+G7nj7DkiUq4bu4xIPDksOgxIPhu6DDkijhu5o8w5LhuqEyPCTDkijDmcSDw5Lhu6zhu6Iqw4zDkuG6ouG7msSDw5IhJSrDkiHhu7TDo8OSw6Ml4bqv4buww5IhJXvhu5rDksOjxajDocOSJcSD4bukPMONw5Lhu7Dhu5zhu7DDkiVb4buww5JiKuG7sjzDkuG7sHvDksOjJUDDkuG6o+G6qcOS4bus4bq3PCTDkuG7rCPDkuG7rOG7ojwkw5I8JeG6qzwkw5Lhu7AgPCTDkuG7sOG6t8OSw6PhuqHhu7I8w5Lhu6c9PSrhu7BWw5LDlOG7mOG7ksOSYuG7oj7DksOj4bqhPjwkw5Lhu7AgPCTDkmIq4bu44buww5Il4buiPCTDkjwk4buixJHDjEovw6FLSsOhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6HDqsSDw6MlPuG6ocOTS+G7o+G7njwlw5LDgyXhuq/EkUovw6FL

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Năm khởi sắc của ngành Giáo dục Đất Tổ

Năm khởi sắc của ngành Giáo dục Đất Tổ
2019-12-12 17:47:53

PTĐT - Cùng với việc đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, năm 2019 cũng được đánh giá là năm ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đạt được nhiều thành tích, trong đó...

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ
2019-12-10 07:30:40

PTĐT - Quyết tâm thực hiện thành công Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong nhiều năm qua, Phòng GD&ĐT thị xã...

Đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học

Đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học
2019-11-30 18:06:46

PTĐT - Trường THPT Hùng Vương (thị xã Phú Thọ) thành lập ngày 1/12/1945. Đây là ngôi trường THPT đầu tiên của tỉnh Phú Thọ và là một trong 7 trường THPT được thành lập sớm nhất...

Những cống hiến thầm lặng chốn học đường

Những cống hiến thầm lặng chốn học đường
2019-11-27 17:25:36

PTĐT - Nói đến những con người trong một môi trường sư phạm, ta thường nghĩ đến các thầy, cô dạy cho học sinh từng con chữ. Nhưng ít ai nghĩ đến, cũng dưới mái trường, luôn có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long