Cập nhật:  GMT+7
4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buB4buu4bqwQWjDgW7hu4ho4bq9ai/DrcOsw6po4bu34buvbnZoQcOycGgx4bq64bubw4Fo4bqjw7XDgWjhu6/huqBuaFHhurpo4bu5eXDhu69o4buu4bqibmjhu6B4w4Hhu69ow6xpw61t4bq/L+G7r8Ot4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Hhur92QeG7rWjDiUVw4bqtZy8vcOG6ueG7oW7DgEThu6/hurrhurjhu6/DgOG6ucONw4EvcXPDieG7t+G6uMOARC/DgXPDjMOJL8OtbeG7iWwv4buJbXHEqWltxKnhu4nDreG7i+G6uMOtamzDrcSpxKnhu7nDreG6ueG7tUThu61naC/hu4Hhur9E4buBbOG7r2jhurjhurZ2aMOBbuG7iGjhur1qL8Otw6zDqmjhurjDsnZoIuG6uuG7jcOB4butaOG6uEXhu4LhuqjDgeG7rWjhu67huqJuaOG7oHjDgeG7r2jDicO5aHF24burw4FoRW5ocuG7pUFo4buv4bq0dmjhu7nhuqzDgS1o4bu34buvbnZoQcOycGgx4bq64bubw4Fo4bqjw7XDgWjhu6/huqBuLWhR4bq6aOG7uXlw4buvaOG7ruG6om5o4bugeMOB4buvaMOsacOtbWjhur3hurjhurrhu5vDgWjhu7nhu6vDquG6uWhRR2hy4bulQWjhu7fhu69udmhBw7JwaOG6uOG6uuG7m8OBaOG7ueG7q2hw4bqgaHLDsnZocXbGsMOBaOG7ueG7j8OB4buvaHLDssOAaFLhu43DgeG7rcOpaCPhu6/Ds2jDgeG7guG6rHDDqWhB4bq04bq4aMOJ4bq2aOG7oOG6tMOpaMOB4butw7PDgeG7r2gxReG6usOB4butaOG7guG6psOB4butw6low43Ds2hyw7J2aHF2xrDDgWhwb3Bo4bq4w73DgeG7r2jhu6HDssOB4bq5aFJ24bupQWjDgeG7r8ahw4Fo4bq4RcOAw4Hhu61ocuG7pUFo4bu34buvbnZoQcOycGjhu7nDs2hw4buv4buC4bqmw4Hhu61o4bq4RXjDgeG7r2jDgeG7reG7r8awaOG6uOG7r+G6uuG7neG6uGhBbsOB4butaHDhu6/hu4BocsWpaGfhu67huqJuaOG7oHjDgeG7ry1oQXbFqcOBaHLGoeG6uGjDiUho4bq44buvduKAnWjDjeG6rHZow4lHaOG6uOG7r25BaOG7rXZuaOG7oXbhu6nhurpocXbhu6vDgWhw4buAbmjhu63hu5vDgWjEqWlpaHBuaMOJTcOpaHF24burw4Fow4124bulw4HDqWjDgeG7reG7r8awaMOB4buv4buXw4Hhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBMUXDgMOB4butaHLhuqBocOG6oGhB4bq04bq4aMOJ4bq2aHBuaMOJTWjDgcOCdmjhurh24bunw4Hhu61o4bq4RcOAw4Hhu61o4bu5w7PDgeG7rWjDgeG7r8OycGjhuqN2xrDhurjDqWjhu6/huqbDgWjDrWlpaHF24burw4Fow4124bulw4FocOG7gG5ow4Hhu6/huqBBaDBuw4Bo4bqjdsaw4bq4aMONw7NoUsOAw7PDgWjDgeG7reG7r8awaOG6uOG7r+G6uuG7neG6uGhwb3BoceG7l8OBaOG6uOG6tHBo4bq4w73DgeG7r2jhu67huqJuaOG7oHjDgeG7r+G6uWhS4buTcGjhu6F2xrDhurho4bu5w7NocOG6oGjDiUdo4but4bqgRGhB4buT4bq4aHDhu4BuaHLhurDDgeG7rWhy4buNw4Bo4buvw4NwaMOJdsOB4buvaHBvcGgxReG7guG6qMOB4butaDHhu65dMWhR4buXw4Fo4bq44bq0cGjDgeG6tHZo4bq4ReG6vMOpaDFF4buC4bqow4Hhu61oUG7DgGhy4buZw4Hhu61oMOG7gmhE4buvw7JBaOG6uMO9w4Hhu69o4buu4bqibmjhu6B4w4Hhu69ow43Ds2jDrWlpaMOB4but4buvxrBow4Hhu6/hu5fDgWhQ4buvduG7pcOB4butaEDhu4LhuqjDgeG7rWhw4buAbmjhu4rhu49oUeG7l8OBaFDhu6/hu4AtaDHhu6/Ds8OB4buvaEThu6/hurZo4buu4bqibmjhu6B4w4Hhu6/hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBMeG6uuG7m8OBaOG6o8O1w4Fo4buv4bqgbi1oUeG6umjhu7l5cOG7r2jhu67huqJuaOG7oHjDgeG7r2jDrGnDrW1o4bu3dMOAaHHDs3Zo4bq4RmhqLcOtaS/DrcOsaMON4bqsdmjDgeG7r3bFqeG6umhw4buv4buC4bqmw4Hhu61o4bq4RXjDgeG7r8OpaMOJR2jhu7d2xrDDgWjhu6/GoURoceG7n8OB4bq5aCPhu61u4buIaMOJbuG6umjhu7nhu6to4bu34buvbnZoQcOycMOpaMOB4butw7Phu4hoay/DrcOsaMOJw7locXbhu6vDgWhFbmjDgeG7r3bFqeG6umhw4buv4buC4bqmw4Hhu61o4bq4RXjDgeG7r2jhu6/GoURoceG7n8OBaMOB4buv4buCxJFo4bu24buvbnZoQcOycGjhu7l24bulw4Fo4buvw4Buw4Fo4buNw4Hhu69ow4Hhu63hu6/GsGjhurjhu6/hurrhu53hurhoZ+G7ruG6om5o4bugeMOB4buvaC1oUsah4bq4aMOB4buC4bqscGhww4DDgWjDgeG7reG7guG6qHbigJ3DqWjhurhFw4DDgeG7rWhy4bqgaMOJw7lo4bq4ReG7gsOB4butaOG7ocOz4buIaOG7reG7m8OBaMOsaWlo4buh4buEcGjhu43DgeG7r2jDgeG7reG7r8awaOG6uOG7r+G6uuG7neG6uGjhurh24bul4bq6aOG7oXbhu6nhurpocuG7p8OBaOG7r+G7p+G6uGjDgeG7rcOz4buIaMOtaS/DrcOs4bq5aFDDisOB4butaMOB4butw7Phu4jDqWjhurjDsnZoMUXhurrDgeG7rWjhurjhu5dBaOG7ruG6tHZocOG7r+G6qmjhurhFduG7qcOBaOG7ueG7j0Fo4bq4w73DgeG7r2jhu67huqJuaOG7oHjDgeG7r2jDicO5aHF24burw4FoRW5o4bu4duG7pcOBaOG7r8OAbsOBaOG7okFo4bq44buvR3Bow43Ds2jhurhFeMOB4buvaHF24burw4Fow4Hhu63hu6/FqWjhurhF4bq64buIxanDgWjhurjhu6/hurbDgeG7reG6uWhSduG7qUFow4Hhu6/GocOBaOG6uEXDgMOB4butaHDhu6/hu4LhuqbDgeG7rWjhurhFeMOB4buvaOG7ucOzaOG6uOG7r3Zo4bq4ReG7gsOB4butaOG7ocOz4buIaHBvcGjhu612bsOBaOG7r8Ozw4Hhu61ow43Ds2jhurjhu692aOG7o0Fo4bq44buvR3DhurloMUXDgMOB4butaHLhuqDDqWhxR2jhu7d24bunw4Fow4nDuWjhu4pvcGjhu7nhu51EaOG7t0xo4bu54bq+cGhB4buXQWhw4bqkaOG7uW9ocuG7k3Bow4nDtHBow4Hhu6/GoeG6uGjhuqN2xrDhurhoI25B4bq5aCPhu63Ds+G7iGhsL8Otw6zDqWjhurjDsnZoI+G7r8OzaOG6o8O1w4Fo4buv4bqgbmjhu4rhuqBBaOG7jHbDqWjhu4rhu49oXeG7r8OAw4Hhu61oXeG7r+G6vGjhur0x4buXw4Fo4bu4w7Jww6pow4nDuWhxduG7q8OBaEVuaOG7r8OAw7LhurhocuG6tMOB4butaOG6uEXhu4LDgeG7rWjhu6HDs+G7iMOpaOG6uEV4w4Hhu69ocXbhu6vDgWhxdmjDieG7jcOBaMONw7XDgWjhu6/huqBuaEThu692aMON4bud4bq4aOG6uOG7r+G7qWjhurh24bul4bq6aOG7oXbhu6nhurpocG9waHHhu5fDgWjhurjhurRwaOG6uMO9w4Hhu69o4buu4bqibmjhu6B4w4Hhu6/hurloUuG7k3Bo4buhdsaw4bq4w6lo4bq44bq2dmhtL8Otw6zDqWjhurjDsnZoUOG6usOB4butaOG6o8O1w4Fo4buv4bqgbmjhurjDvcOB4buvaMOJw7locXbhu6vDgWhFbmjDiUdo4bu3dsaww4FocuG7guG6qnBoQcOAw4Hhu61ocOG7r+G6qGjDgeG7r8ah4bq4xJFoUOG7r+G6usOB4butaOG7t+G7p+G6uGhQ4bq64bq0cGjhurjhu692aGcj4but4buC4bqodmhydURo4buK4buEaEDhu4LhuqjDgeG7reKAneG6uWgj4butw7Phu4how61pL8Otw6zDqWjhurjDsnZoUOG6sMOB4butaOG6uOG7iGhQw4JoROG7r+G7m8OBaFHhurpo4bu5eXDhu69o4buu4bqibmjhu6B4w4Hhu69ow4nDuWhxduG7q8OBaEVuaOG7ruG6tHZo4bq44buv4buNw4BoROG7r2/hurho4bq4RXbhu6nDgWjDieG7jcOBaEThu6/hu6NBaHHhurpo4bu5eXDhu69o4buu4bqibmjhu6B4w4Hhu6/hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBMeG6uuG7m8OBaOG6o8O1w4Fo4buv4bqgbi1oUeG6umjhu7l5cOG7r2jhu67huqJuaOG7oHjDgeG7r2jDrGnDrW1o4bu5w7Now4lHaOG7t3bGsMOBaHDhu693w4Hhu69o4bq4RXnDqWjDjcO1w4Fo4buv4bqgbmjhu7nhuqzDgWhw4buAbmjhurjDvcOB4buvaMOB4buv4buRQWjhurjhurDDgWjDjXbDgeG7r2jhu6Hhu43DgWjDicO0cGjDjcO1w4Fo4buv4bqgbmhwb3BoceG7l8OBaOG6uOG6tHBo4bq4w73DgeG7r2jhu67huqJuaOG7oHjDgeG7r+G6uWhS4bqyw4Hhu61o4bq44buv4bqodmjhu6124bqsdmjhurjhu692xrDhurrDqWjEkOG6uuG7jcOB4butaOG7oW9ow43DisOB4butaHLGoeG6uMOpaHDDgMOBaMOB4but4buC4bqodmjDjcOzaOG6uHbFqUFow4HDtcOB4butaHHhurpo4bu5eXDhu69o4buu4bqibmjhu6B4w4Hhu69o4bq44bqsdmjhu6HDssOBaOG7ocOoaEHhurrhurDDgWhE4buv4buC4bqmw4Hhu63hurlo4bugbsOBaOG6uMOCaHDhu6/hu4RwaHLhu49ocOG7r+G6uuG7o8OBaOG7oXlo4bq4ReG7pcOBaMSp4bq54buJaWlo4but4buv4bunaMOB4but4bqydmhw4buvw4BocsOydmjhu6F24bup4bq6aMONw7Now4Hhu6/hu5fDgWhx4buXw4FocUdo4bu54buraOG7t+G7r252aEHDsnDDqWjhu4pzQWhw4buv4buC4bqmw4Hhu61o4bq4RXjDgeG7r2jDgeG7reG7r8awaOG6uOG7r+G6uuG7neG6uGhy4buTcGjhu6F2xrDhurho4bq4w7J2aCLhurrhu43DgeG7rWjhurhF4buC4bqow4Hhu61o4buu4bqibmjhu6B4w4Hhu6/hurloUOG7r+G6uuG7o8OBaOG7oXlo4bu34buv4bqww4Hhu61o4butdm7DgWjhurhF4buCw4Hhu61o4buhw7Phu4jDqWjhurhFeMOB4buvaHF24burw4FocXZow4nhu43DgWjDjcO1w4Fo4buv4bqgbsOpaOG7t+G7p+G6uGjDgeG6tnZo4bq44bq6bsOpaOG6uOG6uuG7iOG7p8OBaHHhurpo4bu5eXDhu69o4bu34buvb0FoROG7r29o4buh4buNw4Fow4nDtHBow43DtcOBaOG7r+G6oG7DqWjDjcOKw4Hhu61oQXbFqcOBaHDhu4BuaOG7ruG6om5o4bugeMOB4buvaOG6uEXDgMOB4butaOG7t+G7r+G6uuG6sMOBaOG7t+G7r8OCaOG6uOG6uuG7m8OBaOG6o8O1w4Fo4buv4bqgbi1oUeG6umjhu7l5cOG7r2jhu67huqJuaOG7oHjDgeG7r2jDrGnDrW3hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0RO4bq64bq44buvw4BFZ+G7gTHhu69zw4Bo4buhbsOA4buvw4Bu4buhdsOB4buv4bq/L0Thu4E=

Theo baohoabinh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sản phẩm du lịch “níu” chân du khách

Sản phẩm du lịch “níu” chân du khách
2019-12-03 08:15:53

PTĐT - Thành phố Việt Trì - Trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh vốn là vùng đất phát tích cội nguồn dân tộc. Qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử vẫn vẹn nguyên những giá...

Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước lần thứ 14

Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước lần thứ 14
2019-11-15 05:43:52

Mỗi ngày, người yêu ẩm thực có thể thưởng thức miễn phí những món ăn; đồng thời tham gia những game show ẩm thực, trình diễn bartender (pha chế đồ uống có cồn) từ các đầu bếp...

Báu vật của làng

Báu vật của làng
2019-11-10 05:37:05

PTĐT - Đi qua nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử cũng như sự bào mòn của thời gian, nhưng những sắc phong cổ vẫn còn nguyên giá trị...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long