Cập nhật:  GMT+7
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjEDhu7Phu7guLOG7qEzhu45M4bu2QOG7mEzhu7gwLEzDlU1MYSVMxq9bLOG7tsONL+G7uE7DjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7leG7qOG7ksWoS8OM4buZLjrFqOG7meG7qCxA4buoTOG7pnss4bu2TGHhuqlM4bum4bu4w6HhuqlWLEzhu7ZA4buSTOG7pnss4bu2TOG7puG7mOG7pkw74bugYUzhu7jhu5Qs4bu2TOG6reG7kkzhuq0lTMav4buaTGE4PSzhu7hMOuG7lCzhu7ZMxq9AWSxMYeG7uC7hu5ZATEDhu7Phu7guLOG7qEzhu45MO+G7lkzhuqXhu5Qs4bu24buETMavIyzhu7hMP0A7TOG7puG6rzAs4bu2TOG6pTFATOG7tkDhu5hMYeG6t0xPRk/DlMOUw4Hhu7lqTEjhu7gwLEzDkuG7jExhOEBZw6FMxq9bLOG7tklMYTFATMOT4buE4buMTGE4QFnDoUzDgeG7uWpMSOG7uDAsTMOVTUxhJUzGr1ss4bu2SUbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xw4bu44buYTGHhu7jDoEzhuqUkTD/hu7hATHIuYS44Ljrhu5JM4bum4bu4Lkw24bu44buqNkzhu6Thu5YsTDrhurPhu5JM4bum4bu4KSxMO+G7oGFMOeG7ksOhTOG7psOj4buSTHIuYS5M4bqsTOG7pOG7nizhu7ZM4bum4bu4U2FMOkBZw6FM4bu2IEzhu7gu4bug4bumTOG7pOG7nizhu7ZMxajhu5JMLOG7uOG6ryzhu7ZM4bqlMUBMQOG7s+G7uC4s4buoTOG7jkws4bu24bqvMkBMxajhuqEs4bu2TOG7pigsTOG7piFMYeG7uMOdTDrhurPhu5JM4bum4bu4KSxMLOG7ljtM4bql4buULOG7tuG7hEzhu7bhu6IsTD9AO0zhu6bhuq8wLOG7tuKApuG7s+G7uEBWLEzhu6TGoCxMOzFATCzhu7hTYUzGr+G6rzPhu6ZM4buZLjrFqOG7tuG7qCxA4buoTOG7puG7uFdMYeG7li5M4bumIUzhu7ZA4buYTDpWLExhMUBMw5Phu4Thu4xMYThAWcOhTMavWyzhu7ZMSD/hu7guxqAs4bu2TOG7uDAsTMOVTUxhJUzGr1ss4bu2SUbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xrfUBM4bqlMUBMLOG7uMOiLOG7tkzFqC7hu5Is4bu4TCzhu7hSLExh4bu44buULOG7uEzGr+G7lmHhu4RMxq9AWSxMYeG7uC7hu5ZATGHhu7h7LOG7tkw7QCzhu7hMOsOheyxMLCJATOG7pFVhTOG7tkDDouG7kkxhOOG7kizhu7ZMNuG7uOG6o+G7pkw/QCzhu7hMxagu4buSLOG7uEzhu6bDo+G7kkzhu7gp4buETMWoLkzhuqVV4bqpTOG6pUBZ4bumTDk0TOG7uMOiw6FMO11hTOG7puG7uEBX4bumTMavQFksTGHhu7gu4buWQEzhuqUxQEzhuqVVYUw6QFnDoUws4bu44bqz4buSTOG7pD0s4bu4TGHhu7jhuq8yLOG7tkzhu7jhu5LhuqlMLOG7uHs7TCzhu7bDoeG6qVYsTD/hu7h9QEws4bu44bqvTEDhu7Phu7guLOG7qEzhu45M4bukVixM4bum4buWLOG7uEzhu6bhu7hAV+G7pkzGr1ss4bu2TOG7uFtM4bu3Ljrhu6jhuq1M4bu4LuG7oOG7pkxhOFYsTDtdYUzhu6bhu7hAV+G7pkxlw6HFqEBMOeG7rkw64buUO0zhu7ZAxqA7TMavQEw24bu4VCxMLOG7lC5MOeG6s0w54buSLOG7tkxhOCks4bu2TOG7plQsTGHhu7hAV2FGTHPhu6I7TOG7pOG7omFMxq/huq8z4bumTCzhu7jDoUzhu6ZUw6FMxq8h4buETOG7mS46xajhu5nhu6gsQOG7qEwtTOG7pnss4bu2TGHhuqlM4bum4bu4w6HhuqlWLEzhu7ZA4buSTOG7pnss4bu2TCzhu7jDoizhu7ZMYeG7uEBXYUzhu6QkTOG7uOG7lCzhu7ZMxq9Uw6FMxq/DnUw/4bu4QFcsTOG7puG7uMOgLOG7tkxhODRMLFYsTEvGr+G7omFM4bu2QOG7mEtM4bu4MCzhu4RMQOG7s+G7uC4s4buoTOG7jkw7MUBMxq9S4bqpTOG7psSDLOG7tkzGr+G7mkxhODRMYeG7uOG7lCzhu7hMOcagLEw24bu4w5o7TOG7tkDhu5JM4bumeyzhu7ZMYUBXNkxh4bu44buoLkzhu6bDo+G7kkzhu6Z7LOG7tkxh4bqpTCzhu5ThuqlGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMw41h4buS4bukOuG7qEw5YeG6qTrhu6jhurhLO+G7kjjhu7ZALOG7hk824bqtTOG7ksOhYS5Lw4zDjWE4w4zDjWHFqMOMw41AO+G7tkzhu5I6YeG6uEtA4buz4bu4Lizhu6hM4buOTGpA4buSOy4sxahMbOG7pjlh4buSOeG6qUzGr+G6rzPhu6ZMOuG7lDtMYeG6t0zhuqXhu5Qs4bu2TE/DknBGTEtM4bu44buoQOG7tuG7uGHhurhLw5NPTktMOTjhu6bhurhL4bu4YWE24buGLy/hu7jhu5IsLkA7LkBG4bumLjtG4bqlLC/DgTY6LuG7ksWoOS/hu5Is4bu4YeG7uMOhL09NTuG7jC9PL05OL0A24buORuG7oeG7s+G7mUtMOWHhuqk64buo4bq4S+G7psOhODkuOOG7hkzDoTg6SEsvQDvhu5Lhu7bhu6g5L3ouLjtf4bumw6E4OS44RjYs4bu2S0nhu4RM4buSw6FhLuG7gktM4bqnQMWoYeG7uOG6uEvDksOUTUvDjMONL2HFqMOMw40vYTjDjMONYTjDjMONYcWow4xA4buz4bu4Lizhu6hM4buOTGpA4buSOy4sxahMbOG7pjlh4buSOeG6qUzGr+G6rzPhu6ZMOuG7lDtMYeG6t0zhuqXhu5Qs4bu2TE/DknBGw40vYcWow4zDjS9hOMOMw40vYeG7kuG7pDrhu6jDjMONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOG7mS46xajhu7bhu6gsQOG7qEzhu6bhu7guTDbhu7jhu6o2TOG7pOG7lixMOuG6s+G7kkzhu6bhu7gpLEzhu7ZAw6Lhu5JMP0A7TOG7puG6rzAs4bu24buETCzhu7Yp4bumTOG7pCPhu6bhu7jhu4RM4bu4Wyzhu7ZMLOG7tinhu6bhu4RMLOG7tinhu6ZMOuG6o+G7pkzhu6TGoC5Mxq/DnUzGr+G7oGFMYThWLEzhu6bhu7hAV+G7pkxA4buz4bu4Lizhu6hM4buOTOG7pOG7nizhu7ZM4buzOuG7kmFALMOhO0zhu7gu4bug4bumTOG6peG7lCzhu7ZM4bu4Wyzhu7bhu4RM4bql4buULOG7tkxPw5JwRkxxLuG7ti5M4bumw6Phu5JMZTY2OuG7qEzGr+G6rzPhu6ZMOuG7lDtM4buk4bueLOG7tkxhQCzhu7hMYeG7uMOdTOG7ueG6p+G7kjgu4bqlOT9ARsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjHPhu7jDoizhu7ZM4bqlQFYsTD9AO0zhu6bhuq8wLOG7tkwtTDvhu5TDoUxhOOG7oizhu7bhu4RM4bu4Wyzhu7ZM4bu4LuG7oOG7pkzGr+G7qCxMLUzGr+G6rzPhu6ZMOeG6tUzFqOG6oyzhu7ZMxq8jLOG7uEw6VixM4bum4buY4bumTOG7puG7lizhu7hM4bumw6Phu5JMYeG7uEBXYUzhu6QkTC1M4bumIUxhVixMakDhu5I7LizFqExs4bumOWHhu5I54bqpRkzhu5kuOsWo4bu24buoLEDhu6hM4bumw6Es4bu2TOG7plM2TMavw6NMOi7hu5ZATD9AO0zhu6bhuq8wLOG7tkw6MSxMLOG7uDxMYeG6oeG6qUxh4bu44buoLkw64bqz4buSTOG7puG7uCksTOG7psOj4buSTD/hu7jhu5jhu6bhu7hM4bu44buULOG7tkbDjS82w4zDjTbDjOG6pDFATOG7puG7uFNhTDpAWcOhTMav4buiYUxhQFgsTCzhu5ThuqlMYeG7uD1MO+G6seG7pkzhu7ZA4buYTOG7psOj4buSTDtdYUzhu6bhu7hAV+G7pkxA4buz4bu4Lizhu6hM4buOTMav4buaTMav4bqvM+G7pkzGr11ATDpWLEzhu7jhu5Qs4bu2TGE44bucO0w6VCxGTOG7s+G7uEBWLEzhu6TGoCxMQOG7s+G7uC4s4buoTOG7jkzhu6Thu54s4bu2TOG6peG7lCzhu7ZM4bu4Wyzhu7ZM4bu4LuG7oOG7pkzhu7M64buSYUAsw6E7TOG7piFM4bu2QOG7mEwjYUws4bu4U2FMT0ZPw5TDlMOB4bu5akxI4bu4MCxMw5Lhu4xMYThAWcOhTMavWyzhu7ZJTOG7uC7hu6Dhu6ZMNuG7uEBWLEzhu6TGoCxM4bu44buWLEzhu6bhu7hXTDl9TDrhuq8zLOG7tkzhu6YhTOG7tkDhu5hMw5NGw5ROw5LDgeG7uWpMSD/hu7guxqAs4bu2TMOUTUxhOEBZw6FMxq9bLOG7tklGTEHDoeG6qUws4bu4QFYs4buETDvhurHhu6ZM4bu2QOG7mEws4buU4bqpTOG7piFMYeG7uMOdTDpWLExhMUBMw5Phu4Thu4xMYThAWcOhTMOB4bu5akxI4bu4MCxMw5VNTGElTMavWyzhu7ZJRkxB4bu44buoLkzhu5VzcsONNsOM


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức hút của sản vật

Sức hút của sản vật
2024-06-20 10:09:00

Giá trị và sức hút của sản vật Tây Nguyên là hiển nhiên, điều không cần phải bàn cãi. Tuy thế, khai thác được những tiềm năng ấy cho thật hiệu quả, để một mặt nâng cao giá trị...

Thú vị với hồ Tây giữa lòng cao nguyên

Thú vị với hồ Tây giữa lòng cao nguyên
2024-06-20 10:02:00

Tham quan hồ Tây, thuộc thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông là chuyến đi thú vị, tuyệt vời nhất trong những chuyến du lịch mà tôi đã từng trải nghiệm. Hồ Tây đã đọng...

Tiết kiệm

Tiết kiệm
2015-02-05 10:28:00

Viên chức quèn của công ty nọ nói với ông chủ: - Thưa ông, tôi có cách giúp ông tiết kiệm được một triệu đôla. Nghe anh chàng nói, ông chủ rất vui mừng hỏi lại:

Cách tiết kiệm triệu đôla

Cách tiết kiệm triệu đôla
2015-02-02 08:23:00

Viên chức quèn của công ty nọ nói với ông chủ: - Thưa ông, tôi có cách giúp ông tiết kiệm được một triệu đôla.Nghe anh chàng nói, ông chủ rất vui mừng hỏi lại:- Cách gì thế?

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long