Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO1KeG6peG7l0/huqThu5h04buX4bq44bqkeOG6uOG7l+G7uXXhurjhuqThu5fhu7PhurrDieG7l0/DueG6puG7lyJ04buzw5NFbuG7lzBT4buXT8OT4buew4Phurjhu5fhu7Phu4Thu5fhu5VO4bqi4buX4buzxrBP4buX4bu14bqkw5LhurjDguG7l09N4bul4buXw4LhuqZ14buV4buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5d0RU/DrOG7leG7leG7l05N4bu1w6zhu5XhuqRPT0tsLy/hu7N04bq6S+G6pMOTT+G6pOG6um/hu5rhurgv4bqtTkFNLuG6pkVBTi/hurThuqZFQU4vT0/hu6Lhu5rhurhf4budxqHhu53hu5vGoXLhu51xX8SQdOG7s8OTRV/hu51f4bubb0RLw4Lhu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3Hhu6HGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6HGocahS+G7om3hu5Xhu5cvw7Xhu7ThuqTDk+G7nuG6tuG6uOG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4buz4bqq4buXT+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bua4buO4buX4bq4SOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4buXRcO64buX4bu5deG6uOG6pOG7l+G7s+G6usOJ4buXReG6puG6rsOT4buX4bu14bqkxIJP4buX4buzw4Phurjhu5fhurjDguG6usO64bqm4buXTuG7r+G6uOG7l+G7s3Thu57hu5dMw5Phu4Thu7Xhu5dPxILhu5fEqOG7lyJ04buzw5NFbuG7l1ThurTDguG6pHThurjhuqZOT3Thurjhu5fhurjDgsO64bue4buX4budcC9yL+G7ncah4bud4bubb+G7l8Oy4buk4bq44bqkbOG7l1RFRHR6QUFNdC/huqfhuqfhu4HDqjHhu43hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p+G6pEHhurrhu5fDokHDk09BTW7hu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l8SQ4bqkw5XhurjDguG7l+G7s+G7hOG7lzHhuqTDuuG7l+G6uOG7kMOM4bu14buXKEbhuqbhu5fDguG6pnXhurrhu5fDsinhuqXhu43hu5dP4buU4buX4bui4buQ4bq4w4Lhu5fhu7nhu6fhu5dFw4Phurjhu5dP4bqmxILhurjDguG7l0/huqThu5h04buX4bq44bqkeOG6uOG7l8OC4buv4bue4buXTXThu5fhu5rhu47hu5dPduG6uOG7l+G7teG7guG6uMOC4buX4bu5w73DieG7l8OJdcOT4buX4buzw4Phurjhu5fhurjDguG6usO64bqm4buXTuG7r+G6uOG7l+G7s3Thu57hu5fEqOG7l0/huqTDleG7l+G7ueG7guG7lyJ04buzw5NF4buX4bu1w5V04buXVOG6tMOC4bqkdOG6uOG6pk5PdOG6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhurjDgsO64bue4buX4budcC9yb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqnTcOD4bq44buXxJDDg+G6uOG6pOG7l+G6p0FFQcOCTXTDiW7hu5fhurjhuqR14bq44bqk4buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l0/huqThu4LhurjDguG7l1TDiXRM4buXT+G6pMOTR+G7teG7lynhuqXhu5fhu6J14bu14buX4bq44bqkeOG6uOG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l+G7uXXhurjhuqThu5fhu7PhurrDieG7l0Xhuqbhuq7Dk+G7l+G7teG6pMSCT+G7l+G7tcOVdOG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buXxJDhuqTDleG6uMOC4buX4buz4buE4buX4bq4w7rhu57hu5figJzhu7nhu6fhu5dP4bqmxIJL4buX4bu1eOG6uOG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7uXXDieG7l+G7ueG7guG6uMOC4buXS+G6pOG6psOD4bq44buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4buaw7rhu5fhu7VH4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G7muG6psOD4bq4buG7l+G7teG7jOG6uMOC4buX4buaw4zhuqbhu5dMw5Phu6/hurjhu5cwU+G7l0/DueG6puG7l+KAmOG6p03DueG6puG7l+G7snRNdOG6uOKAmeG7l8OCd+G6uOG7l+G6peG7r+G6uOG7l+G7s3Thu57hu5cidOG7s8OTReG7l+G7msO64buX4bu54bqm4bq2w4nhu5fhuqThu4B04buX4bu5dOG6puG7l+G6uEjhu5fhu7XDlXThu5d04bq44bqk4buXT3Ru4buXT+G6psODw5Phu5fhu7fhuqbhurBP4buXcMah4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu5rDuuG7l0XDusOJ4buX4buz4bqq4buXT+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fhuqTDjeG6uOG7l+G7m8ahxqHhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l8SQ4bqkdeG7tW7hu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu54bq84buX4bu14bq84buX4bu1deG7teG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buX4buz4bqm4bq44bqk4buX4bqndEXhuqbhu7N04bq4b+KAneG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqn4bqkQeG6uuG7l0vhuqThurzhurjDguG7l+G7muG6psOD4bq44buX4bqn4bqn4buBw6ox4buXT8O54bqm4buX4bq/dE7huqThuqbhurjDgk/hurrhurhu4buX4bqnSOG6uMOC4buXT+G6pOG7hOG6uMOC4buXMFPhu5dd4bq6QeG7l+G7suG6puG7t0Hhurjhu5fhurjDgsO64bue4buX4budcC9y4buX4bu54bun4buXS+G6pHVP4buX4buz4bqm4bq2w5Phu5dPTeG7kMOM4bu14buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7fhu6/hurjhu5dP4bq6w7rhurjhu5dMw5Phu4Thu7Xhu5fhu5rhuq7hu5fhu5rhu47hu5dPduG6uOG7l+G7teG7guG6uMOC4buXxJDhuqTDleG6uMOC4buX4buz4buE4buX4buzw4Phurjhu5fhurjDguG6usO64bqm4buXTuG7r+G6uOG7l+G7s3Thu57hu5dMw5Phu4Thu7Xhu5dPxILhu5codMOJ4bqm4bu34buXInRNenThuqbhu5dPw7nhuqbhu5dP4bqkw5Xhu5fhu7nhu4Lhu5cidOG7s8OTReG7l+G7tcOVdOG7l1ThurTDguG6pHThurjhuqZOT3Thurjhu5fEkOG6pOG6psSC4bq44buX4bub4bud4buX4buz4bqm4bq44bqk4buXTlPhu5cwU+G7l0/huqThuqbhurBP4buXw4nDueG6uMOC4buX4buaw7rhu5fhu5vhu6Hhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l8SQ4bqkdeG7teG7l+G7s+G6quG7l0/huqThu5DDjeG6uMOCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqnSOG6uMOC4buXT+G6pOG7hOG6uMOC4buX4buy4bqm4bu3QeG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7s+G6psSCT+G7l0/huqThu4LhurjDguG7l+G7ueG6puG6sEvhu5fhu7XDlXThu5fhu4LhurjDguG7l8OC4buW4bqm4buXT8OM4bqm4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l0vhuqR34bq44buXT+G7luG7l0924bq44buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhu7V14bu14buXReG7lOG7teG7l0Xhu5Dhu4jhurjDguG7lzBT4buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G6pOG7gsOJ4buX4bq4dOG7nuG7l0XDuuG7lzBT4buXTuG6ouG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7Phu4Dhu5dMw5N0buG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5dMw5PDg+G6uOG7l+G7msO64buXTuG6ouG7l09Nw5Phu57hu5dF4buM4bq4w4Lhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXS+G6pHfhurjhu5dP4buW4buX4bq4w7rhu57hu5fhu7nhurbhu5fhu7PGsE/hu5fhu7XhuqTDkuG6uMOC4buXS+G6pOG7peG6puG7l09N4bul4buXw4LhuqZ1b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1OOG6uMOC4buX4buy4bqm4bu3QeG6uOG7l+G6uOG6pHbhurjhu5fDicO54bq44bqkbOG7l+KAnDBHT+G7l+G6uMOCw7rhu57hu5fEkOG6pOG6vOG7l8SQ4bqkxanhurhv4buX4bqn4buE4bqm4buX4bq4dOG7nuG7l8So4buXInThu7PDk0Vu4buX4bq44bqk4buQ4buXT3ZP4buX4bu14bul4buX4bu1deG7teG7l+G7s8O54bq44buX4bu54bquw5Phu5fhu7PhuqbEgk9u4buXw4lHT+G7l+G6uOG6pOG6vMOJ4buX4bu14bq84buXT8OD4bq44buXw4Lhur7huqbhu5cp4bqlKeG6pS0i4buXLeG7l8OJR0/hu5fhu7XhuqThuqbhu5fhurjhuqR14bq44bqk4buX4bu1w5V04buX4bq44bqk4bq8w4nhu5fEkOG6pMOV4bq4w4Lhu5fhu7Phu4Thu5cx4bqkw7rhu5fhurjhu5DDjOG7teG7lyhG4bqm4buXw4LhuqZ14bq64buXw7Ip4bql4buN4buXT+G7lOG7l+G7ouG7kOG6uMOC4buXxKjhu5dU4bq0w4LhuqR04bq44bqmTk904bq4buG7l0/huqRB4bq64buXw4nDueG6uMOC4buXReG7kMOM4bqm4buXT+G6qOG6uOG6pOG7l+G7s3Xhurrhu5cwU+G7l+G6uOG6pHjhurjhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5dFw7rhu5fhu7nhu6fhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXw4lHT+G7l+G7tcOTR+G7teG7l0924bq44buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fEkOG6pMOV4bq4w4Lhu5fhu7Phu4Thu5dP4buQw4zhu7Xhu5fhu7nhuqbhu5dO4bqm4bq44bqk4buXw4nDueG6uMOC4buX4bu1w5V04buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7s+G6puG6uOG6pOG7l05T4buXMFPhu5fhu7Phu6Xhurrhu5fhu5rhurDhu5dPw7nhuqbhu5dO4buv4bq44buX4buzdOG7nuG7l+G7msO64buXRcO6w4nhu5fDiUdP4buXTuG7hOG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buXxJDhuqR14bu14buX4buz4bqq4buXT+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fhurjhu6vhurjDgm/igJ3hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5d0RU/DrOG7leG7leG7l05N4bu1w6zhu5XhuqRPT0tsLy/hu7N04bq6S+G6pMOTT+G6pOG6um/hu5rhurgv4bqtTkFNLuG6pkVBTi/hurThuqZFQU4vT0/hu6Lhu5rhurhf4budxqHhu53hu5vGoXLhu51xX0/huqZf4bq4dOG6uF904bq0w4LhuqR04bq44bqmTk904bq4b0RLw4Lhu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3Hhu6HGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6HGocahS+G7om3hu5Xhu5cvw7Ux4bqk4buv4bq44buX4bua4bqmw4Phurjhu5fhu57hu5dPxILhu5fhuqRJ4buXT03hu4jhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7s+G6quG7l0/huqThu5DDjeG6uMOC4buXT03hurrhurjDguG7l+G7muG7juG7l+G6uEjhu5fhu7PDg+G6uOG7l+G6uMOC4bq6w7rhuqbhu5dO4buv4bq44buX4buzdOG7nuG7l0zDk+G7hOG7teG7l0/EguG7l8So4buXInThu7PDk0Vu4buXVOG6tMOC4bqkdOG6uOG6pk5PdOG6uG/hu5fDsuG7pOG6uOG6pGzhu5dULuG6sy/huqfhuqfhu4HDqjHhu43hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p0jhurjDguG7l0/huqThu4ThurjDguG7l+G7suG6puG7t0Hhurjhu5fhu7XDlOG6uMOC4buXReG7kMOT4buX4bug4buXTeG7qeG6uMOC4buX4buV4buC4bq4w4Lhu5fhu7nhu6fhu5dF4bqmw4Phurjhu5dFw7nhu7Xhu5dP4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu6LDk+G7nsOD4bq44buX4buaw4zhuqbhu5fhu7V14bu14buX4bu14bqkQuG7l+G6pMOT4bue4buXTMOT4buv4bq44buXTuG7lOG7l8So4buX4bq/dE7huqThuqbhurjDgk/hurrhurjhu5fhu5rDuuG7lyB3w5Phu5cxxanDieG7lyHhurzhu7Vu4buX4bu1w5ThurjDguG7l+G6uOG6pOG7kOG7l8So4buXVOG6tMOC4bqkdOG6uOG6pk5PdOG6uOG7l+G7msO64buX4bu24bq64bqkdG/hu5fDqsO64buX4bu1deG7teG7l+G7teG6pELhu5fhuqTDk+G7nuG7l8So4buX4bq/dE7huqThuqbhurjDgk/hurrhurhu4buXT03Dg+G6uOG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhu7nhuqp0buG7l+G7ueG7p+G7l0/huqThu6Xhurrhu5dFw5N44bq44buXTXZP4buX4bu14bqk4bqm4buXT+G6psSCT+G7l+G7muG6ruG7l+G7mnbhurjhu5fhu7nhuq7hu5fhurjDuuG7nm/igJ3hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTjhurjDguG7l+G7suG6puG7t0Hhurjhu5fhurjDg8OT4buXTeG7hmzhu5figJwwSeG6puG7l+G6uMOCw7rhu57hu5fhu7XhuqTDkuG6uMOC4buXT3Thu5fEqOG7l09Nw4Phurjhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bu54bqqdOG7l0XDuuG7l0/huqTDg8OJ4buXw4lHT+G7l+G6uMOCw7rhu57hu5fhu7XhuqTDkuG6uMOC4buXT+G7guG6puG7l+G7s+G6psSCT+G7l03hu6nhurjDguG7l+G6uOG6pOG6vMOJ4buXKeG6pSnhuqUtIuG7l+G7uXThurjDguG7l0/huqjDieG7l+G7tXXhu7XhuqThu5dPduG6uOG7l+G7teG7guG6uMOC4buXTuG7r+G6uOG7l+G7s3Thu57hu5fhu7XDlOG6uMOC4buX4bq44bqk4buQ4buX4bu1deG7teG7l0Xhu5Thu7Xhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5cwU27hu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fDieG6puG6uOG6pOG7l+G7tcOVdOG7lzBT4buX4buaw7rhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu5rhu4Lhu5dPR+G6pm/igJ3hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTjhurjDguG7l+G7suG6puG7t0Hhurjhu5fhurjhuqR24bq44buXw4nDueG6uOG6pOG7l+G7guG6uMOC4buX4bu54bun4buXTXThu5fhu7XhuqRC4buXT+G6pOG6quG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7XhuqRC4buX4bqkw5Phu57hu5dMw5Phu6/hurjhu5fhu7lH4bqm4buX4oCcT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5fhu7V14bu14buXxJDEguG7l+G6pOG6usO54bu14bqk4buXT3Xhu7Xhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l+G7ueG6tuG7l0924bq44buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhurjhuqThurzDieG7lynhuqUp4bqlLSJv4oCd4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqdI4bq4w4Lhu5dP4bqk4buE4bq4w4Lhu5fhu7Lhuqbhu7dB4bq44buX4bu14bqk4bq64buX4buz4bqmxIJP4buX4bua4buO4buXT3bhurjhu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l+G6pOG7gsOJ4buX4bq4dOG7nuG7l0/DueG6puG7l07hu6/hurjhu5fhu7N04bue4buXxKjhu5cidOG7s8OTReG7l07huqLhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bq4w4LFqeG6uOG7l+G7teG7peG6uOG7l07hu5Lhu5fDieG6sOG6uOG6pOG7l+G7tcOVdOG7lzBT4buXT03hurrhurjDguG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l07DjeG7l0914bq44buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhu7fhu6/hurjhu5cwU+G7l+G7msO64buX4bu34buv4bq44buXT+G6pOG7kOG7iuG6uMOC4buXVOG6tMOC4bqkdOG6uOG6pk5PdOG6uOG7l8SQ4bqk4buA4bqm4buXTMOT4buE4bu14buXw4LhuqZ04buX4bqn4buv4bue4buXMXTDieG7l1Xhu5fhurjDuuG7nm8vb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6peG6usOTTeG7tUHhu5XDteG6p+G6pEHhurrhu5fhuqfhuqfhu4HDqjHhu48vS8O1

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long