Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcOBZmh6aFHhu6pBw6LhurV94bu24buqZ2Ft4buq4bq1OWHDoTXhurPhu6rDsl3hu6pnPcOh4buqe2Ej4buN4buqPibhurU54buqYeG7jX3hu4XDouG7qmfhu4Uy4bq14buqW8Sp4bq94bq1OeG7qjnDoeG7tsOi4buqZ2Fi4bq1OcOaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7h2FoZ2HDolJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7ruG7sOG7ri/hu6zhu67hu659WOG7sOG7sldX4buw4buwZ+G7rOG7suG7ruG7rlnhu7Dhurfhu6xS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmeG7t0/FqeG7qlvEqcOqe+G7qnthw6Lhu6rhurdA4buq4buHYcSp4bq54bq1OeG7qmfDoTXhurXhu6pmw6HhurVh4buqZ2Hhu7jDoeG7qmdjw6Hhu6rEqWjhu6pv4bqh4buqw7Jd4buq4bqxYWLhurU54buqZ2E9w6Hhu6rhu4Xhu7bhu6rhurFhw6Dhu6rFqcOC4buuUuG7qlThurQ5aGThurXhu6Dhu6rhu5lmw6Hhu7bhu6rhurTDoeG6seG6sV3DoVXDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5lBJOG6tTnhu6pmPeG6teG7qsOyaC5n4buqYmdi4buqw4FmaHpo4buq4bqyw6Jnw6Lhu4Vm4buq4bq2Z31S4buqb0Dhu6pBw6LhurV94bu24buq4bqyw6Jnw6Lhu4Xhu6rFqcOiUuG7qnvhuqXhu6rhurEz4buqYcOiI3th4buqZ2Ft4buq4bq1OWHDoTXhurPhu6p7YcOhM3vhu6piZ2Lhu6pnPcOh4buqZm3hu6p9w6zhurU54buq4buHw6HhurXhu6rhurVhw6Ey4bq14buq4bq3w6E1aOG7qmHhu4194buFw6Lhu6pn4buFMuG6teG7qlvEqeG6veG6tTnhu6o5w6Hhu7bDouG7qmdhYuG6tTnhu6p7YuG6tTnhu6p7xJHhurU54buqb0DDouG7quG6s8Ot4bu24buqR2Fo4buq4bq1JeG6s+G7quG7ruG7sOG7ruG7rlHhu6rhurVhJuG6s+G7quG6scOhNuG6s+G7qmfhu4Xhu7bhu6rhurFhPeG7quG6tSXhurU54buqYcOiI2fhu6pbxJHhurU54buqe+G7i+G7tuG7qmJnYuG7qmfhu4Uy4bq14buqW8Sp4bq94bq1OeG7qnvhu7bDouG7qmdje+G7qm9A4buqe+G7uHvhu6rhurfDoiPDoeG7qlvEqeG6veG6tTnhu6rhurFh4bu4e1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lB4bu2w6Hhu6phJOG6tTnhu6piZ2Lhu6p74buL4bu24buq4bq0YShn4buq4bunPeG6teG7qnvDreG6tTnhu6rhurVh4bu2aOG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6s8SRZ+G7quG6szxo4buqYmdi4buqe2Ej4buN4buqPibhurU54buq4buHw6HhurXhu6rhurVhw6Ey4bq14buq4bq3w6E1aOG7qnvhu4Hhu6rhurfhurvhurXhu6pU4bu3xalPVeG7qnvhuqXhu6pnYTbhu6p7YSPhu43hu6rhu4NoJOG6tTnhu6pbxKnhur3hurU54buq4bqxYcOiPeG6tTnhu6pZ4buw4buw4bqx4bqz4buqe2HDouG7quG6s8SRZ+G7qj7huqHhurVh4buqYeG7jX3hu4XDolLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhu7dPxanhu6pbxKnDqnvhu6p7YcOi4buq4bq3QOG7quG7h2HEqeG6ueG6tTnhu6pnw6E14bq14buqZsOh4bq1YeG7qmdh4bu4w6Hhu6pnY8Oh4buqxKlo4buqb+G6oeG7qsOyXeG7quG6sWFi4bq1OeG7qmdhPcOh4buq4buF4bu24buq4bqxYcOg4buqxanDguG7rlLhu6rFqeG7uHvhu6pbxJHhurU54buqe+G6ueG7qnvhu4vhu7bhu6rDsl3hu6rhu7fFqU/hu6pbxKnDqnvhu6p7aOG6tTnhu6p7LuG7h+G7quG6tSXhurU54buq4bq3xKnDquG6tTnhu6o+JuG6tTnhu6pbw6E14bq14buqZsOh4bq1YeG7quG7heG7tuG7qmdr4buq4buHYT3hurXhu6pq4bq1OeG7qmHhuqXhu7bhu6ph4bqte+G7qjnDoW7hu7bhu6ph4buNfeG7hcOi4buqb0Dhu6rDosOy4buNUeG7quG6tTLhurXhu6p7YcOj4buqZ2E9w6Hhu6rhu4Xhu7bhu6rhurXEqeG6u3vhu6pm4bu2aOG7quG7h2E94bq14buqauG6tTlSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZQcOhNWjhu6rhurUl4bq1OeG7qm9A4buqW8SR4buq4bu24bq14buqZ8OiQOG6teG7qnvhu4vhu7bhu6rDsl3hu6rhu7fFqU/hu6rhurfDoiPDoeG7qmc9w6Hhu6pn4buF4bqt4bq1OeG7quG7rljhu6pnLuG6teG7qmYx4buqW8Spw6p74buqZ2Ft4buq4bq1OWHDoTXhurPhu6pn4buFMuG6teG7quG6tWFu4bq1OeG7quG7g2gk4bq1OeG7qlvEqeG6veG6tTnhu6p9QMOh4buq4bq/4buq4bqxYWjhu6pvbHvhu6pnYeG7i+G7qlti4buqR8Oi4bqx4buNw6JSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZQeG7tsOh4buqe2LhurU54buqZ+G7jeG7qls/Z+G7quG6s8Ose+G7qmfDoTJo4buq4buF4bu24buq4bqzKmfhu6pmPeG6teG7quG7h2Ep4bqz4buq4bu3xalP4buqZuG6u+G6s+G7quG6tWEuZ+G7qm9Aw6Lhu6rhurUl4bqz4buq4buu4buwVuG7sFHhu6pmMeG7qj4qZ+G7qlshaOG7qmY94bq14buqw7JoLmfhu6rDsl3hu6phQOG6tTnhu6rhurfDoiNn4buq4bqzPGjhu6piZ2Lhu6rhurVA4buN4buq4bqxYcOh4buqe2HDoeG7quG7h2HDoOG7qmY94bq14buqw7JoLmfhu6o5w6E94bqz4buqZ2Eu4buH4buqYeG6ueG6teG7qm9A4buq4bqzI+G6tTnhu6rhurfEqeG6u8Oh4buqZ+G7hSPhurPhu6pnw6Ez4buH4buq4bq1YcOhMuG6teG7quG6t8OhNWjhu6ph4buNfeG7hcOi4buqW8Spw6p74buqZ2HDoTNn4buq4bq3KOG7h+G7qnvDreG6tTnhu6pv4bq7w6Hhu6rhurVhw6E0aOG7quG7jTNo4buqZ2Phu6rhurFh4bu4e+G7quG6tW7hu7ZSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw4FmaHpo4buqb0Dhu6pBw6LhurV94bu24buqZ8OhM+G6teG7qmFA4bq1YeG7quG6tTlhw6Ey4bq14buqe2po4buqe2Fo4bq1OeG7qm804buq4bqzPGjhu6piZ2Lhu6pnPcOh4buq4bu3xalP4buqe+G7geG7quG6t+G6u+G6teG7qmdr4buqZ2Hhu7jhurU54buq4busL+G7ruG7sOG7ruG7sFLhu6pBw6LhurV94bu24buq4bqzaGPhurXhu6o+4bu44bq14buqYTXhu6pnYWPhurU54buq4bu3xalP4buqe2HDouG7qnvhu7h74buqYSThurU54buqZj3hurXhu6rDsmguZ+G7qmJnYuG7quG6sWHhu7h7UeG7qj7hu7bDouG7qjlk4bqz4buqw4FmaHpoUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7gmjhu7bhurXhu6p7YWp74buqey7hu4fhu6p74bu2w6Lhu6rDgWZoemjhu6p7YcOi4buqPsOhM2fhu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6phNeG7qmdhY+G6tTnhu6rhu7fFqU/hu6pmPeG6teG7qsOyaC5n4buqPuG6v8Oh4buqQcOi4bq1feG7tuG7qmYx4buq4bq3QOG7quKAnOG6s8SRZ+G7quG6t2zhu7bhu6p7YeG6reG6teG7qnthKnvhu6p7YSrhurVS4oCdw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxanhu7h74buq4buDaGN74buqOcOh4bu24buqZ+G7hTLhurXhu6pnYTPhu6o5w6HhurvDoeG7quG6tTlA4buN4buqe0DhurU54buqZsOhM2fhu6p7YT9n4buqe+G7uHvhu6rhu4No4buN4buqW+G6o+G6tWHhu6pbY8Oh4buqb+G6u8Oh4buqYmdi4buqZz3DoeG7qmZt4buqfcOs4bq1OeG7quG6tWHDoTLhurXhu6rhurfDoTVo4buqYeG6peG7tuG7qmdhI3thUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6tsOhMuG6teG7quG6s8Oh4bq1YeG7qnthLGjhu6pzaOG7qlThu6tIVeG7quG7jTJo4buqeyFo4buqOcOhPeG6s+G7qlbhu7Dhu5rhu6rhurFhw6Dhu6pnYT3DoeG7qmJnYuG7qmc9w6Hhu6pbM+G6teG7quG6tSXhurPhu6rhu67hu7BW4buw4buqZsOi4buqb+G6u8Oh4buq4bqzanvhu6rhurUl4bqz4buq4buu4buw4bus4bu0UuG7qsWp4bqn4bq14buqZyPDoeG7quG6suG7k1Hhu6o+4bu24bq1OeG7qsWp4bu24bq3w6E4w6Lhu4XhurXDoeG7tuG7qmdhYuG6tTnhu6o+4bu4w6Lhu6p7LuG6s+G7qj7hu7jhurXhu6piZ2Lhu6p7w6LhurXhu6pvQOG7qmJnYuG7qmc9w6Hhu6p7YSPhu43hu6rDsiXhurU54buq4bqz4bq7w6Hhu6pvQMOi4buq4bq1JeG6s+G7quG7ruG7sFZYUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6tMOp4buq4bq3bHvhu6p7Kmfhu6o5w6E94bqz4buq4bqxYcOg4buqZ2E9w6Hhu6rFqcOC4buu4buqe+G7i+G7tuG7qsOyXeG7qmc9w6Hhu6pn4buF4bq/4buqZ2FA4bq1YeG7quG6s8SRZ+G7qmdh4bu4e2Hhu6pnYWp74buq4bq34bq74bq14buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qj5jw6Hhu6p7PeG6tWHhu6phxKnhurvhurU54buqZ+G6u8Oh4buq4bqxYW3hu6p74bu24buFPsOi4bq1UuG7qkfhu4Uy4bq14buqZ2Ez4buqOcOh4bq7w6FR4buqe+G7uHvhu6rhu4No4buN4buqW+G6o+G6tWHhu6pvNOG7quG6sWHDoOG7qmdhPcOh4buq4bq1OUDhu43hu6p7QOG6tTnhu6pmw6EzZ+G7qnthP2fhu6ph4bq54bq1UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6tDnDokDDoeG7qsOBZmh6aOG7qm9A4buqQcOi4bq1feG7tlHhu6phJOG6tTnhu6pmPeG6teG7qsOyaC5n4buqYmdi4buq4bqxYeG7uHvhu6p74buL4bu24buq4bq0YShn4buq4bunPeG6teG7qkHDoeG6tcOi4buq4bqyw6Jnw6Lhu4Vm4buq4bq2Z31S4buqe+G7ieG6tTnhu6pb4bu24bq1OeG7qnvDreG6tTnhu6pv4bq7w6Hhu6phJOG6tTnhu6pmPeG6teG7qsOyaC5n4buqYmdi4buqYUDhurU54buqWyFo4buq4oCcw7Jq4buqYcOi4bu24buq4bu24bq1YeG7qltAw6LigJ3hu6pHw6Lhu43Domfhu7bhu6rhurLDomfDouG7heG7qsWpw6Lhu4Xhu4dS4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bu3xalPUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUfhu4XDouG6tTnhu6rhurFhw6Hhu6pb4bqlUeG7qmEk4bq1OeG7quG6ssOhZ2ZoPsOhZmHDoeG7quG7t2hmw6Lhu6pH4buFaHvhurHhu6pvQOG7quG7p2hm4buqxanDouG7heG7h1JR4buqe2LhurU54buqZ+G7jeG7qnvDouG6teG7qnvhu4vhu7bhu6rGsOG7tsOh4bqz4bq3XeG7heG7quG7meG7uVHhu6pbP2fhu6rhurPDrHvhu6pnw6EyaOG7qj7hu7jhurXhu6piZ2Lhu6rhu7fFqU/hu6pvQOG7qsOyXeG7qlvDoTXhurXhu6pU4burT1Xhu6pnI8Oh4buq4bq0YShn4buq4bunPeG6tVHhu6rhurLhu5Phu6pvQOG7qnthLGjhu6pzaOG7qm9Aw6Lhu6rhurUl4bqz4buq4buu4buwVuG7tFLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nFqeG7uHvhu6phJOG6tTnhu6pmPeG6teG7qsOyaC5n4buqYmdi4buqfWzhu6pbw6Lhu7jhurXhu6p7YuG6tTnhu6rhurU5YTXhu6rhu6tP4buqZjHhu6pbxKnDqnvhu6pmbeG7qn3DrOG6tTnhu6p7YcOi4buqe+G7uHvhu6piZ2Lhu6pnPcOh4buqe+G7geG7quG6tWHhuqnhu6pbNuG7qm8o4bq14buqe2Fo4buNNuG6teG7qnvhu7h74buqPsSpaOG7quG6scOhNeG6teG7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhurFhw6I94bq1OeG7qnvhu7h7YeG7quG6tTkq4bq1UeG7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhurFhw6Hhu6piZ2Lhu6rhu7fFqU/hu6pv4bq7w6Hhu6rhurfDqsOh4buqZ2Ez4buqe+G6peG7qmdhNuG7qnthI+G7jeG7quG7g2gk4bq1OeG7qlvEqeG6veG6tTnhu6p9QMOh4buqYeG6ueG6teG7qmJnYuG7qnthI+G7jeG7qsOyJeG6tTnhu6pvQOG7qnthw6Phu6rhurMuZ+G7quG6sWHDoj3hurU54buqVuG7quG7h2FpZ+G7qls24buqW2Xhu6pbKeG7jVHhu6pbxKnDqnvhu6p7w6LDoeG7quG6t0Dhu6pmbOG7qmdh4bu24buN4buqZ2Ez4buq4bqxYT3hu6p7YcOh4buqe2HDouG7qmJnYuG7qnthI+G7jeG7qsOyJeG6tTlSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZT8OhNXvhu6pnYcOhM2jhu6p74bu4e+G7qmfhu4Uj4bqz4buq4bq1I+G7h+G7qmHhu4194buFw6Lhu6rhurdA4buq4bqzxJFn4buqZ2Hhu7h7YeG7qmdhanvhu6p7YcSp4bu24buqW8Spw6p74buqOcOhPcOh4buq4buDaOG7jTNnUuG7qsWpYcOh4buq4buHYcOg4buq4bq3KuG7h+G7qls/Z+G7qmfhu4Uj4bqz4buqZiN74buqZyXhurU54buqe+G7tsOi4buq4bqxYcOhM+G6teG7qmZj4buq4bq3xKnDquG6tTnhu6pn4buFI+G6s+G7qmYje+G7qmdhLuG7h+G7qm/hurvDoeG7qnthw6Phu6p74bql4buq4bqxYcOiPeG6tTnhu6rhu6xZ4buw4buqZ+G7hSPhurPhu6pb4bu24bq1OeG7qmHDoiNn4buqW8SR4bq1OeG7qmcjw6Hhu6rhurRhKGfhu6rhu6c94bq1Ui9Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h0bDomjhu4V7XeG7qMOZR2Fdw6Lhu6pHR8OST+G6tMOaL+G7h8OZ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

BMW bán nhiều xe sang nhất thế giới

BMW bán nhiều xe sang nhất thế giới
2022-01-12 08:52:00

BMW đạt kỷ lục doanh số trong 2021, vượt cả kết quả kinh doanh năm 2019 mặc cho tình trạng thiếu chip trên toàn cầu. "Lần đầu tiên, hơn 2,2 triệu xe BMW được bán ra", một đại...

Xe đua không người lái chạy thử nghiệm

Xe đua không người lái chạy thử nghiệm
2022-01-11 09:09:00

Các thành viên đội PoliMOVE của Italy - Mỹ reo hò khi xe đua Công thức 1 có biệt danh Minerva của họ nhiều lần vượt qua đối thủ đến từ độ Kaist của Hàn Quốc. Đây là cuộc đua...

Sony ra mắt SUV điện mới

Sony ra mắt SUV điện mới
2022-01-06 08:56:00

Hai năm sau khi khởi đầu với mẫu concept Vision-S 01 sedan, Sony nói họ nghiêm túc về việc làm ôtô. Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 - sự kiện diễn ra ngày 5-7/1 tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long