Cập nhật:  GMT+7
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4buL4bug4buAUELhu6bhu4TDk0Lhu4NZUELFqOG7nuG7oFNCw5NKJELDk+G7gMavQuG7i+G7oFbFqOG7nkLhu6RQ4buYxahCw5nhu5Q/QuG7pEvFqEI/4bugPEJE4bq44bqt4bugIUI/U8OT4bugQsWoKeG7tsOTQmrhu546MOG7nMWoQsSpUMWo4bugQnAqUOG7lD/huqJC4burUMagP0Jq4buA4bumQsOTxq9QQj8q4buwxajhu55C4bumV1BCJTrhu4DFqELhu6DGoEJd4bu2UELhu53hu6DGr8Wo4bueQj8q4buCxq9C4buL4bugVsWo4bueQuG7pFDhu5jFqELDmeG7lD/hurQv4bugRMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG7g+G7juG7gMOS4bqqw4Lhu4vhu6Dhu4BQQuG7puG7hMOTQuG7g1lQQsWo4bue4bugU0LDk0okQsOT4buAxq9C4buL4bugVsWo4bueQuG7pFDhu5jFqELDmeG7lD9C4bukS8WoQj/hu6A8QkThurjhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BCxagp4bu2w5NCauG7njow4bucxahCxKlQxajhu6BCcCpQ4buUP+G6okLhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZCw5PGr1BCPyrhu7DFqOG7nkLhu6ZXUEIlOuG7gMWoQuG7oMagQl3hu7ZQQuG7neG7oMavxajhu55CPyrhu4LGr0Lhu4vhu6BWxajhu55C4bukUOG7mMWoQsOZ4buUP+G6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tD/hu4BP4buk4buOQiY/MOG7pOG7juG7t+G6quG7puG7gCrhu55QxajhuqLEkCQgQuG7gDo/xq/huqrDguG6tD8qw4LhurQ/w5LDguG6tD/hu4BP4buk4buOQiY/MOG7pOG7juG7t+G6quG7puG7gCrhu55QxajhuqLEkCQgQuG7gDo/xq/huqrDguG6tD8qw4LhurQ/w5LDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6quG7oD8/JOG6oi8vT+G7gMavJOG7oDo/4bugxq/huq5dxagvxq/hu6TDksOS4buAP+G7gC8i4buOTyZQP+G7ji8/UMWoLT86w5MtJjotw5lQ4buOxagvREND4bqt4buB4bqnNkPhuqfhuqk2L8SQQ0RDL8OJL0TEkMSQw4pDYuG6ukNE4bq44bq4L0TEkMOJ4bq84bq8Q0VD4bq8RUPhurzDil9QRcOKX0PEkEThurpF4bq84bquw5ok4bue4bqqQuG7gOG7pFDhu57FqOG7t+G6quG7pOG7juG7oj/huqrDguG6tC8/w5LDguG6tC8/KsOC4bq0PyrDguG6tD/DksOC4bq0Lz/DksOC4bq0Lz8qw4LhurQvP+G7gE/hu6Thu47DguG7q+G7gsavQuG7pDvDk0JEQ0Lhu55Q4bu4Qibhu4bFqOG7nkJE4bq4LeG6vEI/4bug4buOxq9C4bueUOG7uELhu4xT4buAQiThu6Ap4bu0xajhu55C4bq2RMOJQuG7nlDhu7hCw5Msxajhu55Cxajhu57hu4IwQj/hu6Dhu47Gr0Lhu55Q4bu4QuG7g+G7gkJqWVDhurLEgkJd4bu2UELDk+G7oCFC4buM4buWQuG6qsOQxq/hu4LFqELDmeG7lD9CJTpXw5NCP+G7lEJdUkLhu6Dhu6rhu4BCT1LFqOG7oEJd4buCQiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWo4bqqxIJC4buDWVBCxajhu57hu6BTQuG6rUokQsOT4buAxq9C4bud4bugxq/FqOG7nkI/KuG7gsavQuG7i+G7oFbFqOG7nkLhu6RQ4buYxahCw5nhu5Q/QuG6tmo2xKnhurJC4bukS8WoQj/hu6A8QkThurhC4buMR0LDmeG7oOG7gFBC4bum4buEw5NCPyrhu7DFqOG7nkI/4bug4buaQj/hu4RQQnAqOsWo4bueQj/EqOG7pkLhu4NZUELFqOG7nuG7oFNCxKnhu4AqUD9Q4bumQiNCP+G7oOG7gsWo4bugQiThu6BXQuG7oeG7oOG7gCrhu6ZC4buO4bukLeG7oeG7oOG7jlDDmeG7oMSCQjZQQuG6rUwk4bquQuG7g1lQQsWo4bue4bugU0LFqEjhu6ZCxajhu4AwQsOT4buoQiZ7Qj/hu6Dhu4Dhu6ZCw5J7QsOTIeG7gEJERMOKQuG7jMav4buCxahC4buM4buEUEJPUOG7mjpCw5Phu4bDk0LFqCnhu7bDk0I/4bug4buCxajhu6BCXVDhu5jFqEJqNsSpQiNCw5nhu6BJJELDk+G7hsOTQsOT4bugxKg6QuG7pC7Dk8SCQsOTLMWo4bueQuG7jOG7hFBCw5JQxqDFqELDkyHhu4BCw5nhu6DGr0bFqOG7nkJFQ0IlOlfDk0Lhu55Q4buAQl3hu4JCP8OdQsOT4bugPMOTQiU64buAxahCJuG7hj9CXVDhu5jFqOG6rkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BCxagp4bu2w5NCauG7njow4bucxahCxKlQxajhu6BCcCpQ4buUP0LDkk7FqELhu4xLOkLDkMav4buCxahC4burUMagP0Jq4buA4bumQsOSe0Lhu4NZUELFqOG7nuG7oFPhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BC4buMKeG7tMWo4bueQsWo4bugUMag4bumQmo2xKnEgkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BC4buDWVBC4buMWMWo4bueQmrhu6Dhu4JCxagp4bu2w5PEgkLhu4NZUELhu4xYxajhu55C4bqnWUI/Kikjxajhu55Cxagp4bu2w5NC4bqtWcWo4bueQuG7oOG7quG7gELhuq06T+G7gELhu5/hu4A64bukQuG6reG7gCY/KsavQuG7jEdCPzow4buYxahCT1dCw5nhu6Dhu4BQQuG7puG7hMOTQuG7g1lQQsWo4bue4bugU0Lhuq1KJELDk+G7gMavQmo2xKlC4bukS8WoQj/hu6A8QkThurjhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4JwKlLFqOG7oEJP4buCMEJP4buGxq9Cw5Phu4bGr0I/4buo4bumQj9JP0Jd4buWQuG7oMav4buEP0Lhu4xZxajhu55Cw5Mh4buAQuG6reG7oCFCP1PDk+G7oEJqNsSpQj8qxq/FqOG7nkLhu55Q4buAUELhu4zGr+G7hMWoQsSQQ0PhurpCLULEkEND4bq+xIJC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQuG7n+G7gDrhu6RC4bqt4buAJj8qxq9Cxajhu6BKxahC4bum4buExajhu6DEgkJd4bu2UEJd4buAUEI/KuG7qkLhu6Thu4JCxagp4bu2w5NC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQmo2xKnEgkLhuq06T+G7gELhu4xHQsWo4buyQuG7pHvDk0I/4bugO8OTQuG7jE0wQuG7oEAkQj/hu4bDk0Jd4buCQiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWoQuG7nlBb4buAQsOT4buGw5NCxagp4bu2w5NCP+G7oDpZw5NC4bud4bugxq/FqOG7nkI/KuG7gsavxIJCw5Moxajhu55Cxajhu6ApQj9Rw5Phu6BCw5N7w5NCw5Msxajhu55CXeG7tlBCw5Phu4bDk0LFqCnhu7bDk0I/4bug4buCxajhu6BCXVDhu5jFqEI/4bugRsavQuG7pDpMxahC4bueUEZQQiU6MOG7lD9Cw5Phu4bDk0JdSsWoQuG7jOG7lkLDkyHhu4BCw5nhu6A6Ql17w5PEgkIlOlfDk0I/4buUQsWo4bugKULDmeG7oCHFqOG7nkLhu6DGr0bFqOG7nkI/4buCUELDk+G7oFHFqOG7oMSCQiA6xajhu55C4buMWT/EgkJdSsWoQuG7jOG7lkLhu6Dhu4Q/QsWo4bugxKjFqMSCQk9Q4buUxahC4buMw51QQsOZ4bugUULhu6BMOsSCQsWo4bugxKjFqEIlOjDhu5bFqMSCQl1IxahC4bug4buo4buAQl3hu4JCP1bFqELhu55Q4buGxq/huq5CajbEqULFqOG7nuG7gjBCw5Phu4LFqOG7nkLDk+G7qEI/UOG7lMWo4bueQsWo4buoUEI/KuG7mMWoQsOSUOG7nMWoQuG7jOG7gsWoQiU6V8OTQj/hu5RCXeG7gkLhu4wpQMOTQuG7nuG7oFBCxajhu6BMxahCPyrGr8Wo4bueQsOT4buGw5NCJTow4buUP0Lhu4xTxajhu6DEgkLFqOG7nuG7oFNCJTow4buUP0LDkyHhu4BC4buJUOG7mMWoQuG7oEAkQiU6V8OTQuG6tuG7ieG7g+G7o+G6suG6rkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BC4buf4buAOuG7pELhuq3hu4AmPyrGr0LDmeG7mDpC4bue4buwUEI/UOG7lCRCPy7Dk0I/SMWo4bueQsOTKeG7uMWo4bueQuG7oEAkQj/hu4bDk0Lhu55QW+G7gELDk+G7hsOTQsWoKeG7tsOTQj/hu6Dhu4LFqOG7oEJdUOG7mMWoQmo2xKlC4buM4buaQuG7jFdQQiThu6Dhu6hCXeG7tlBCxajhu6Bbxajhu55CP+G7oOG7hsOT4bugQj/hu6A8w5NC4bugUMagxahCP+G7hFBCXeG7gkI/KeG7tMWo4bueQuG7pOG7gFDEgkLDkyzFqOG7nkLFqOG7oOG7gDpCIMSoMELDknvFqOG7nkI/4bug4buUQuG7nlDhu7ZQQuG7oOG7quG7gEJPUsWo4bugxIJCw53FqELhu4xTxajhu6BCXeG7gkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgnBQ4buUJELhu4zhu6jEgkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BC4buf4buAOuG7pELhuq3hu4AmPyrGr0I/OjDhu5jFqEJPV0JdUMagw5NCT0s6QnDDncWo4bueQj/hu6BXxajhu55CNlBC4bqtTCRCxKnGr+G7oOG7gOG7puG7jsOSQuG7g8avJsWoMELEqTpP4buAKuG7gMOZQuG7pOG7guG7pkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BC4buDWVBCxajhu57hu6BTQuG6rUokQsOT4buAxq9CajbEqULhu6RLxahCP+G7oDxCROG6uOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgnAqxq/FqOG7nkLDklDhu5zFqEJdSMWoQsOZ4bug4buAUELhu6bhu4TDk0Lhu4NZUELFqOG7nuG7oFNC4bqtSiRCw5Phu4DGr0JqNsSpQuG7pEvFqEI/4bugPEJE4bq4xIJCcMOdxajhu55CP+G7oFfFqOG7nkLEqcav4bug4buA4bum4buOw5JC4buDxq8mxagwQsSpOk/hu4Aq4buAw5lCw5nhu6Dhu4rFqOG7nkLhu4xTxajhu6DEgkJd4bu2UEJd4buAUEI/KuG7qkLhu6Thu4JCxagp4bu2w5NC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQuG7pDrEqMWoQiThu6BQ4buYxahCw5Mh4buAQmo2xKlCPyrGr8Wo4bueQk/hu4BCxahI4bumQj/hu7ZQxIJCNlBC4bqtTCRCJuG7kkLFqOG7skLhu6R7w5NCP+G7oDvDk0Lhu4xNMEIme0Ik4bug4buGP0I/KlDhu5rFqELDkyHhu4BCajbEqcSCQj9Ixajhu55Cw5Mp4bu4xajhu55CP+G7oHvDk0Lhu6BQxqDFqELDk+G7hsOTQuG7pi7Dk0I/UOG7mDrEgkI/OjDhu5jFqEJPV0Jd4buCQibhu4bFqOG7nkLDmVDhu5TFqELDkyHhu4BC4bud4bugxq/FqOG7nkI/KuG7gsavQuG7plk/QsOT4buGw5Phu6BCKuG7rkIq4buCxajhu57EgkLFqOG7skLhu6R7w5NCw5Phu4DGr0LFqOG7oEo/QuG7jOG7mkI/4bugO8OTQuG7jE0wQuG7pEBQQlHDk+G7oELDk+G7oDrFqOG7nsSCQuG7oEAkQj/hu4bDk0Jd4bu2UEI/Sj9Cw5NGQsOT4buGw5NCxagp4bu2w5NCP+G7oOG7gsWo4bugQl1Q4buYxajEgkLhu6Dhu7JCPypAQsWoxKjFqOG7nkLDk+G7gMavQl3hu4BQQj8q4buqQl3hu4JCXVNCP+G7oOG7lELDkyHhu4BCajbEqUI/KuG7mMWoQj8qKeG7uMWo4bueQiU6V8OTQj/hu5Thuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jww53FqOG7nkI/4bugV8Wo4bueQsSpOk/hu4Aq4buAw5lC4buMUOG7muG7pkLhu6Thu4RQQsWo4bugW8Wo4bueQj/hu6Dhu4bDk+G7oEI/4bugPMOTQuG7puG7gkJqNsSpQiThu6BGUELhu4xXUELhu6bDjD9CXeG7gkIme0LDk0vFqEI/4bugUOG7lD9CJOG7oEZQQsOT4buoQsOZ4buUQuG7oMav4buEw5Phu6BC4buMV1BCJOG7oOG7qMODQuG7jFjFqOG7nkI/4bug4bu4UELhu4zhu5ZCw5NMJELFqOG7oFvFqOG7nkJdSsWoQuG7jOG7lkLFqOG7qMWo4bueQiNCw5Phu4bDk0LDmeG7oDpCXXvDk0Jd4buCQiU6V8OTQj/hu5RC4bugUMagxahCxajhu4AwxIJC4buMw4zDk0JPUMagP0Lhu6Thu4JCw5M6WcOTQsOZ4bugIcWo4bueQuG7oMavRsWo4bueQj/hu4JQQsOT4bugUcWo4bugQi1Cw5lQxajhu6BCP+G7lEI/xq/hu4LFqELDk0s6xIJCw5nhu6Ahxajhu55C4bugxq9Gxajhu55C4bukKeG7tMWo4bueQj/hu6B7w5PEgkLFqEjFqOG7nkLhu6QpQMWo4buexIJCXUrFqELhu4zhu5ZC4buAxahCxahQxajhu6DEgkLhu6Dhu6rhu4BCT1LFqOG7oMSCQsOdxahC4buMU8Wo4bugQiNCcCo6xajhu55Cw5BWxajhu55CXeG7gkLDk+G7hsOTQsWoKeG7tsOTQj/hu6A6WcOTQuG7neG7oMavxajhu55CPyrhu4LGr+G6rkJwKsavxajhu55CT+G7gELFqEjhu6ZCP+G7tlDEgkI2UELhuq1MJEIm4buSQj/hu6B7w5NC4bugUMagxahC4buMw51QQuG7puG7tlBCw5Phu7RCw5Phu6Dhu5RC4bugxq/hu4Q/QuG7jFnFqOG7nkLDkyHhu4BCajbEqULhu4zhu5pC4buMV1BCJOG7oOG7qEJd4bu2UELFqOG7oFvFqOG7nkI/4bug4buAMELhu4zDnVBCP8av4buCxahCw5NLOkJd4buCQsOTLMWo4bueQl3hu7ZQQsOT4buGw5NCxagp4bu2w5NCP+G7oOG7gsWo4bugQl1Q4buYxahCP1Lhu6ZC4bueUEZQQiThu6Dhu4YkQuG7oEAkQj/hu4bDk0Jd4buCQuG7jFdQQiThu6Dhu6jhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jww53FqOG7nkI/4bugV8Wo4bueQsSpOk/hu4Aq4buAw5lCw5nhu5g6QuG7nuG7sFBCP0jFqOG7nkLDkynhu7jFqOG7nkLhu6BAJEI/4buGw5PEgkLhu4xXUEI/4bugxq/hu4RQQiU6V8OTQj/hu5RCPyrGr8Wo4bueQsOZ4bugOlbFqELDmeG7oMOdQuG7oEAkQj/hu4bDk0Jq4buA4bumQi1CauG7gOG7puG6rkLDssWo4bueQsWo4bugSsWoQuG7puG7hMWo4bugxIJC4bug4buq4buAQk9Sxajhu6BCXeG7gkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqELhu6Thu4JC4bumLsOTQj9Q4buYOkLDkyHhu4BCajbEqeG6rkLhuq3Gr8WoQuG7jCnhu7jFqOG7nkLhu4zhu5pC4buM4buEP0Lhu4wpQMOTQuG7pi7Dk0I/UOG7mDpCxajhu4IwQuG7pOG7gkI/SMWo4bueQsOTKeG7uMWo4bueQuG7jEbhu6ZCT0bGr0IlOlfDk0I/4buUxIJC4bugQCRCP+G7hsOTQiDEqDBCw5J7xajhu55C4bueUFvhu4BCP0o/QsOTRkLDk+G7hsOTQsWoKeG7tsOT4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcCrGr8Wo4bueQiThu6BQ4buYxahCw5nhu6Dhu4BQQuG7puG7hMOTxIJC4buDWVBCxajhu57hu6BTQuG6rUokQsOT4buAxq9CajbEqULhu6RLxahCP+G7oDxCROG6uELhu4xHQsOS4buCxajhu6BC4bumWT9CJOG7oDs/QuG7psOMw5NCxahQxqDhu6ZCw5Phu4bDk0LFqOG7oOG7gkLhu6RHxajhu6BC4buM4buExq9CJTpXw5NC4bueUOG7gEJqNsSpQuG7jEdCJTrhu4BC4buM4bu4UEI/PkIm4buAOkLhu4NZUELFqOG7nuG7oFNC4bqtSiRCw5Phu4DGr0JqNsSpQuG7pEvFqEI/4bugPEJEw4lCxahI4bumQsSQQ0Phurrhuq5C4bqt4buGw5NC4buM4buEUEJPUOG7mjpCw5Moxajhu55C4buMR0LFqOG7nuG7oOG7jkI/4bug4buA4bumQuG7pDpMxahCw5Mh4buAQnDDncWo4bueQnDhu6ApQsOZMULhu4nhu4Phu6NC4bqn4buAxahC4buLUELEqTrFqMSCQuG7jOG7hFBCT1Dhu5o6QuG7plk/QiZXQj/DnULDk+G7oDzDk0Jd4buCQsOZ4bugOkJde8OT4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bqt4bugUOG7ljpCROG6uC3hurzEgkIk4bug4buGP0JPUOG7mjpCPyrGr8Wo4bueQuG7neG7oFDhu5jFqEI/4bugRsavQuG7pDpMxahCw5Phu6A6xajhu55Cw5Mh4buAQnAqKSPFqOG7nkLhu4zGr+G7gsWoQuG7jOG7hFBCT1Dhu5o6QsOT4buGw5NCxagp4bu2w5NCP+G7oOG7gsWo4bugQl1Q4buYxahCw5J7QuG7g1lQQsWo4bue4bugU0Lhuq1KJELDk+G7gMavQuG7neG7oMavxajhu55CPyrhu4LGr0Lhu4vhu6BWxajhu55C4bukUOG7mMWoQsOZ4buUP0LhurZqNsSp4bqyQuG7pEvFqEI/4bugPEJE4bq4xIJC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQsWoKeG7tsOTQmrhu546MOG7nMWoQsSpUMWo4bugQnAqUOG7lD9Cxajhu6BKxahC4bum4buExajhu6BCw5Phu6AhQuG7jOG7lkLhuqrDkMav4buCxahCw5nhu5Q/QiU6V8OTQj/hu5RCXVJC4bug4buq4buAQk9Sxajhu6BCXeG7gkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqOG6qkLDkyHhu4BC4bugWVBCxajhu57hu6BTQuG7pEvFqELFqOG7gjBCP+G7oOG7mkLhu6BQxqDFqELhu6bGr8Wo4bueQuG7pjpXxahC4bug4buq4buAQk9Sxajhu6BCw5Mh4buAQmo2xKnEgkLhu6ZZP0I/Ksavxajhu55Cxajhu6Bbxajhu55CJOG7oMavxajhu55CPyrhu4LGr0Ik4bugSsWoQuG7jEo6Ql1SQuG7oOG7quG7gEJPUsWo4bugQuG7pOG7tsWoQsWo4bugSj9Cw5Mh4buAQj/hu6Dhu7hQQuG7jOG7hFDhuq5C4bqt4buGw5NCxagp4bu2w5NC4buM4buAxajhu55CJOG7oOG7hj9CPypQ4buaxahC4bukOlbFqELhu6Thu4JCxajhu4TFqELFqOG7oMSoxahCw5Mh4buAQsOT4bugUOG7lMWoQj8q4buAxajhu6DEgkIgOsWo4bueQuG7jFk/xIJCw5Phu6BRxajhu6BCJuG7hsOT4bugQsOTKeG7uMWo4bueQiU6MOG7lsWo4bquQnA+Qibhu4A6QuG6reG7oFDhu5TFqEI/KuG7gMWo4bugQj/hu6Dhu5RC4bueUOG7tlBCP+G7oDxC4bug4buAUELhu4zhu5TFqELFqOG7gDDEgkI/KuG7mMWoQj/hu6Dhu5RC4bueUOG7tlBC4buMR0IgRjBCKuG7gELhu6Dhu4LFqOG7nkI/Kkjhu6ZCw5M6WcOTQsOT4bugUOG7lMWoQj8q4buAxajhu6DEgkIgOsWo4bueQuG7jFk/xIJCXeG7gkI/OjDGoD9C4buM4buEUELhu4zhu4BCJldC4buM4buWOkLDklDhu5zFqEIq4buAQiNCw5Phu4bDk0LFqCnhu7bDk0Lhu4zhu4DFqOG7nkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqOG6rkJw4bugSjpC4bugUOG7mjpCxajhu6Bbxajhu55C4buM4buAOkI/4bugKeG7tMWo4buexIJC4bumSj9C4bum4buGP0LDkyHhu4BCw5Phu6BQ4buUxahCPyrhu4DFqOG7oMSCQsOSxKjFqEI/WcOTQuG7q1DGoD9CauG7gOG7pkIxQj/hu6A8w5NCJsSoOkImScOTQl3hu5ZC4bueUOG7hkI/KlNCw5Mh4buAQuG7jFnDk0Lhu6RMJMSCQj97QsOSxq/EgkLhu55Q4buGQj8qU0LDkyHhu4BC4bug4buq4buAQk9Sxajhu6Dhuq5C4burUMagP0Jq4buA4bumQsOTe8OTQuG7pHvDk0Lhu6Thu5jFqELhu4bFqELDk+G7hsOTQsOTOlnDk0LDk+G7oFDhu5TFqEI/KuG7gMWo4bugQiDEqOG7pkLhu6QpQMOTxIJCXVJC4buM4buoQuG7pOG7gkLDk+G7hsOTQsOTOlnDk0LDk+G7oFDhu5TFqEI/KuG7gMWo4bugQiThu6BQQsWo4bue4bugVeG7gMSCQuG7pOG7gkI/WVBC4buGw5PEgkLhu4zDjMOTQk9QxqA/QuG7pOG7mMWoQuG7hsWoQsWo4bugW8Wo4bueQj/hu6Dhu5RC4buke8OTQuG7nsSoMEIq4buAQsOT4bugUOG7lMWoQj8q4buAxajhu6Dhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4JwKsavxajhu55CT1dQQsOTRsWo4bugQj9Sxajhu6BC4bugUsWo4bugQiU6V8OTQj/hu5RC4bugUMagxahCxajhu4AwxIJC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQsWoKeG7tsOTQmrhu546MOG7nMWoQsSpUMWo4bugQnAqUOG7lD9Cw5nhu5g6QuG7nuG7sFBCajbEqULDk0vFqEI/SMWo4bueQsOTKeG7uMWo4bueQuG7jMav4buCxahCw5nhu5Q/QuG7oOG7tMWoQsWoW+G7gELhu4zhu5pCw5Msxajhu55Cxajhu6Dhu4A6QiThu6BKxahC4buMSjpCw5Phu6DGr0LFqOG7oFvFqOG7nkLhu6Yuw5NCP1Dhu5g6QsOT4buAxq9Cw5NGQj8q4buYxahCw5Phu7RCJiNCw5lQ4buYxahCPypSQsOT4buGw5NCxajhu546MOG7mMWoQj9Jw5NCw5Mh4buAQuG7neG7oMavxajhu55CPyrhu4LGr+G6rkLDkOG7qELhu6Thu4JCw5Phu4bDk0LFqOG7njow4buYxahCP0nDk0I/VsWoQj8q4buwxajhu55CT1LFqOG7oELhu4zhu4rFqOG7nkLDk+G7oCFCJTow4buWxajEgkLDmeG7oFbFqOG7nkLDk+G7gMWoQj/hu6BQxqAkQsOTVsWo4bueQl1QxqDDk0LFqFlQQk9ZxIJCP0jFqOG7nkLDkynhu7jFqOG7nkLhu6BbOkLFqOG7nuG7oFPEgkLDmeG7oFbFqOG7nkImfULDki7FqOG7nkJd4buCQuG7jOG7jkLDkuG7sOG7gEImfULDki7FqOG7nkJdKELhu6R7w5NCPyrGr8Wo4bueQiU64buAxahC4bugxqBC4bueUFvhu4BCw5Phu4bDk0IlOlfDk0Lhu55Q4buAxIJC4bueUEZQQiU6MOG7lD9C4bug4buq4buAQk9Sxajhu6BCw5Phu4bDk0I/KuG7gMWo4bugQsOT4bugSiRCJTpXw5NCP+G7lOG6rkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BCxagp4bu2w5NCw5nhu6Dhu4rFqOG7nkLhu4xTxajhu6DEgkLhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZC4bukOlbFqEIhxajhu55C4bugWULhu6bhu4TFqOG7oELhu6bhu5JCw5Phu4bDk0LFqOG7skLhu6R7w5NCxajhu6DDjeG7pkIm4bu24bumQsOT4buoQuG7nlBGUEIk4bug4buGJELhu6Dhu6rhu4BCT1LFqOG7oELDk+G7oMavQsOT4buGw5NCT0o/QuG7jFjFqOG7nkIlOlfDk0I/4buUQl3hu4JCIDrFqOG7nkLhu4xZP0LDmeG7oDpCXXvDk+G6rkJwKuG7mMWoQsOTKeG7tMWo4bueQl1TQnUwQl1Q4buYxahCw5nhu6BWxajhu55CP+G7oCnhu7jFqOG7nkI/KnvDk0Lhu4NZUELhu4xYxajhu55C4bqnRsavQuG7gMWoQuG7iVDhu5jFqELhu6BAJEIlOlfDk0Lhurbhu4PDkOG6pzZC4buJ4buD4buj4bqyxIJC4burUMagP0Jq4buA4bumQsOS4buCxajhu6BCKTpCP1Dhu5jFqELDk+G7gMavQsWo4bugSj9Cw5Phu6DGr0JdUMagw5NC4bue4buoJEIk4bugS8WoQsWo4bueSMWoQsWo4buePuG7gEIgOsWo4bueQuG7jFk/xIJC4bueUEZQQiU6MOG7lD9C4bumWT9Cw5Phu4bDk+G7oELhu6Dhu6rhu4BCT1LFqOG7oELDk+G7hsOTQsOTOlnDk0I/KuG7gMWo4bugQsOT4bugSiTDg0LDmVDhu5jFqEI/KlJC4bukTCRCPyop4bu4xajhu55C4buk4buCQuG7g8OQ4bqnNkLhu4nhu4Phu6NCw5NLxahC4bugxq/hu4Q/QuG7jFnFqOG7nkIk4bugLELhu6BAJEJd4bu2UELhu4NQ4buUxahCw5Phu6Ap4bu0xajhu55C4buJ4buD4bujQl3hu4JCw5Phu4bDk0LFqOG7njow4buYxahCP0nDk0LDk+G7tEJPRsWoQsOTIeG7gELhu6Q6TD9CJOG7oOG7hiRCJTpXw5NCP+G7lOG6rkLhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZCw5Phu6BQ4buAQibhu5BCJTrhu4DFqELhu4xQ4bua4bumQsOT4bugOsWo4bueQsOTIeG7gELDk+G7hsOTQsWoKeG7tsOTQmo2xKlC4buk4buCQiHFqOG7nkLhu6BZQiU6MOG7lsWoQsOTxq/FqELFqOG7ninhu7hQQsWo4bugKULFqOG7oFvFqOG7nkLhu55Q4buGQj8qU0Ik4bugw51Cw5NMJELDkyHhu4BCxajhu6DEqMWoQuG7pMav4buEUOG6rkLhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZCw5Phu6DGr0Iqw43FqOG7nsSCQsOZ4bugVsWo4bueQsOT4buoQuG7plk/QuG7plZC4bugUsWo4bugQsOSxKjFqELDk+G7oCFCw5I6MELFqOG7oEo/QuG7jFdQQl3hu7ZQQuG7puG7sFBCJTpXw5NC4bueUOG7gMSCQiThu6BGxahC4buMV1BCXVDGoMOTQiZ9QsOSLsWo4bueQsOT4buGw5NCXUrFqELhu4zhu5ZCw5LEqMWoQsOT4bugIcSCQsWo4bugxKjFqEIlOjDhu5bFqELhu6Thu4Lhu6ZCw5NWxajhu55Cw5MuQsOT4bugUcWo4bugQj8qU0LDk+G7gMWoQj/hu6BQxqAkQl3hu4LGr0LDk1bFqOG7nkJdUMagw5NCxahZUEJPWULDkyHhu4BCw5Phu4bDk0IlOlfDk0Lhu55Q4buAxIJCw5PGr1BC4buM4buoQuG7pOG7gkJPUOG7mjpC4bugUMagxahCw5Mh4buAQsOT4bugIULFqOG7nuG7oFXhu4BCP+G7oHvDk0LDksSoxajEgkJdUEIk4bug4buE4bumQj/hu6BWQk/hu4TGr0IlOjDhu5bFqELDk8avxahCxajhu54p4bu4UELDk+G7tEJPRsWoQsWo4bugSj9C4buk4buCQiU6MOG7lsWoQsOSxKjFqEI/WcOTQj97QiU6MOG7lD9CXeG7gkLDk0bFqEI/KiNC4bugQCRCP+G7hsOTQiU6V8OTQj/hu5RCPyrhu5jFqELDk+G7tEImI0Lhu4xXUEI/4bugxq/hu4RQxIJCP1bFqEI/KuG7sMWo4bueQuG7pE7FqELFqOG7oOG7gDrhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BCxagp4bu2w5NC4buM4buWQsWo4bue4bugU0LDk+G7hsOTQsWoKeG7tsOTQmo2xKlCP0jFqOG7nkLDkynhu7jFqOG7nkIk4bugV1BC4bugQCRC4bukTCRCPyop4bu4xajhu55Cw5Phu6DDjD9Cw5Phu6Dhu5JC4bug4bu0xahCxahb4buAQj/hu4RQQuG7ieG7g+G7o0Jd4buCQsOT4buGw5NCP+G7oOG7mkLDk+G7oOG7lEIlOlfDk0I/4buUQsOZ4bug4buGw5NC4buM4buaQj8qUOG7msWoQsOZ4bug4buAUELDk+G7qELhu6BQxqA6QiU6RkLDk+G7hsOTQk9QxqDFqEIk4bug4buGJELDmVHDk+G7oELDk0s6xIJCw5Phu6BXxajhu55Cw5Phu6AhQsWo4bue4bugVeG7gEJPRsavQuG7oFnEgkLDk0ZQQsOT4buGw5Phu6BC4bugxqBCP+G7oFfFqOG7nkLDmVDFqOG7oEI/4buUQl3hu4JCP+G7glBCw5Phu6BRxajhu6BCJTpXw5NCP+G7lMSCQuG7oOG7skI/KkBCxajhu546WMWoQuG7pHvDk0Jd4buCQj/hu4TGr0I/4bug4buY4bumQsOT4buGw5NC4buMUOG7ljpCw5lQxqDFqEI/4bugOkzFqELhu6RAUELDk+G7oMavQsOT4buGw5NCxajhu7JC4buke8OTQjzFqOG7nkIk4bug4buoQsOZ4bugIcWo4bueQuG7oMavRsWo4buexIJCP+G7oHvDk0Lhu6BQxqDFqELDk+G7hsOTQsSpLsOTQj9Q4buYOkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqEJw4bugUOG7mMWoQsWoUOG7mMWoQsOZNEIjQsOT4buGw5NCxagp4bu2w5NC4buM4buAxajhu55CJOG7oOG7hj9CPypQ4buaxajhuq5C4buDQCRCP+G7hsOTQmrhu4Dhu6ZCLUJq4buA4bumQsOTS8WoQuG7jFBCXeG7gsavQsOT4buGw5NC4bugxq/hu4Q/QuG7jFnFqOG7nkI/4bugUOG7lD9CP+G7oHvDk8SCQuG7piNCKlnFqOG7nkIlOuG7gMWoQuG7oMagQj/hu6Ap4bu0xajhu55C4bum4buEUMSCQiZ9QsOSLsWo4bueQsOT4buGw5NCw5Phu7RCw5Phu6Dhu5RCIH1C4bukMULDk+G7oDrFqOG7nkJd4buWQj/hu4JQQsOT4bugUcWo4bugxIJCP1Dhu5bFqEI/xqBC4bueUFvhu4BCw5Phu4bDk0LFqCnhu7bDk0Lhu4zhu4DFqOG7nkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqEI/Ksavxajhu55Cw5nhu6A6VsWoQsOZ4bugw51Cw5nhu6A6Ql17w5NCXeG7gkLhu6RQ4buYxahCw5nhu6A6Ql17w5PEgkI/KuG7gMavQuG7jMOdUELDmVDFqOG7oELFqOG7nuG7oFDGoOG7pkJd4buWQiB9QuG7pDFCxajhu6Bbxajhu55CP+G7oOG7hsOT4bugQj/hu6A8w5NC4bum4bu2UEI/Ksavxajhu55CJTrhu4ZCPypSxajhu6BCJOG7oOG7hj9CPypQ4buaxajhuq5C4burUMagP0Jq4buA4bumQiHFqOG7nkLhu6BZQiZ7Qj/hu6Dhu4Dhu6ZC4bueUOG7gEI/UcOT4bugQsOTe8OTQsOTIeG7gEJqNsSpQl3hu4LGr0IlOuG7hkI/KlLFqOG7oEI/KuG7gMavQuG7jMOdUMSCQj/hu6Ap4bu0xajhu55C4bukKUDFqOG7nkLhu4zhu5pCIMSoMELDknvFqOG7nkLDk+G7hsOTQsOT4bugUOG7lMWoQuG7pClAw5PEgkLDk+G7oCnhu7TFqOG7nkI/KlLFqOG7oEJd4buCQsOT4bu0QsOT4bug4buUQiU6V8OTQj/hu5RCXVJCJntCJOG7oOG7hj9CPypQ4buaxahCT+G7lsWoQl1bxajhu55CP+G7oFbFqOG7nkIlOuG7gEJdUMagw5NC4buMWMWo4bueQj/hu6Dhu7hQQiB9QuG7pDFCP+G7oOG7hsOT4bugQj/hu6A8w5NCw5Mh4buAQsOZ4bugIcWo4bueQuG7oMavRsWo4bueQsWoSMWo4bueQuG7pClAxajhu57EgkLhu6Qp4bu0xajhu55CP+G7oHvDk8SCQsOSU8OT4bugQk/GoMWo4bugxIJCT1Dhu5TFqELhu4zDnVBCw5nhu6BRQuG7oEw64bqu4bqu4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQsWoKeG7tsOTQmrhu546MOG7nMWoQsSpUMWo4bugQnAqUOG7lD9Cxajhu6BKxahC4bum4buExajhu6DEgkIlOuG7gELhu6Dhu7TFqELEkENCxahI4bumQj9Q4buUxahC4bug4buCxajhu6BCw5NWxajhu55Cw5M6WcOTQuG7jMOdUELhu6bhu7ZQQj/Gr+G7gsWoQsOSUMagxajEgkLhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZC4buMR0I/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQsOT4buoQsOZ4buUP0IlOkZCw5Phu6BRxajhu6BCJuG7hsOT4bugQuG7jFdQQsWo4buexq/hu4RQQsOTI1BC4bumI8SCQj8+QuG7jOG7qELhu6YjQipZxajhu55CJTrhu4DFqELhu6DGoEJd4bu2UEI/OjDGoD9C4buM4buEUELhu4zhu4BCJldCw5Phu4bDk0IlOlfDk0Lhu55Q4buAQj8q4buYxahCP+G7oOG7lELhu55Q4bu2UEJd4buCQsWo4bugUOG7ljpCP8OdQsOT4bugPMOTQiU6V8OTQj/hu5TEgkLhu4xYxajhu55CP+G7oOG7uFBCw5I6MEI/KlJCP1fDk0Lhu4xZQj9Ixajhu55CPyopI8Wo4bueQsOZUMWo4bugQj/hu5RCw5nhu6Dhu4ZCw5Phu4DGr0I/Ksavxajhu55Cxajhu6BQ4buWOkLFqEjhu6bEgkI/4bugOkLhu4wpQMOTQsWo4bugUOG7ljpCP1Dhu5TFqEJPWUJd4buWQiDhu6jhu4BC4buM4buoUMSCQuG7nlBG4bumQsWo4bue4bugw6jGr8SCQiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWoQiBHQuG7oFlQQl3hu4JCP+G7oHvDk0Lhu6BQxqDFqELDk+G7hsOTQsSpLsOTQj9Q4buYOkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqEJw4bugUOG7mMWoQsWoUOG7mMWoQsOZNOG6rkLhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6ZCw5PGr1BCPyrhu7DFqOG7nkLhu6ZXUEIlOuG7gMWoQuG7oMagQl3hu7ZQQmo2xKnhuq5CcCrhu5jFqEI/UMWo4bugQj/hu6BLxahC4buMxq/hu4LFqELDmeG7lD9CXeG7gkLhu6BAJEI/4buGw5NCXVJC4bukQFBCUcOT4bugQsOT4bugOsWo4buexIJC4burUMagP0Jq4buA4bumQsOT4bugO0I/KuG7sMWo4bueQuG7piNCKlnFqOG7nkIlOuG7gMWoQuG7oMagQsOZUMWo4bugQj/hu5TEgkI/KlDhu5rFqELDmeG7oOG7gFBCw5Phu4bDk0Lhu6BSxajhu6BCP+G7oDzDk0Lhu55QOyRC4buMPULhu6ROxahCxajhu6Dhu4A6Ql3hu7ZQQsOT4buGw5NCxagp4bu2w5NCajbEqUI/Ksavxajhu55Cw5Phu4bDk0Lhu6RVxajhu6BCXXvDk0LDky5CP+G7oOG7mkLFqOG7oClCxahWxajhu55Cxajhu57hu6BQxqAkxIJCMEI/4buUxIJC4bueUOG7hsavQsOSLsOTQl3hu4JCJuG7iMWoQibhu4LFqOG7nkI/KuG7gMavQuG7jMOdUELDmVDFqOG7oELFqOG7nuG7oFDGoOG7pkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqMSCQj8qxq/FqOG7nkLhu4zhu6hCw5Phu6hCw5Phu4bDk0JPUMagxahCJOG7oOG7hiRC4buMV1BCJOG7oOG7qELDmeG7oCHFqOG7nkLhu6DGr0bFqOG7nkLDmVDFqOG7oEI/4buUQi1CP+G7glBCw5Phu6BRxajhu6DEgkLDkjowQj8qUkI/SMWo4bueQj8qKSPFqOG7nsSCQsOdxahC4buMU8Wo4bugQsOZUMWo4bugQj/hu5RCXVVC4bumVsSCQk9Gxq9C4buMRuG7pkLhu4DFqEImUMWo4bugQiBHQuG7oFlQ4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCw4FC4bqn4buYxahC4buk4buWQuG7g1lQQsWo4bue4bugU0JqNsSpQkThurjEgkLFqOG7nuG7gjBCROG6uC3hurzEgkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BCxagp4bu2w5NCauG7njow4bucxahCxKlQxajhu6BCcCpQ4buUP0Lhu4xHQsOT4buoQsOT4buGw5NCw5M6WcOTQuG7nsOMJEJd4bu2UEJw4bugIUI/KeG7tsWo4bueQuG6t8WoQsOQWULEqeG7gMWo4bumxq/hu6Dhu4DFqELhu6FQxajhu57hu6BCXeG7gkJw4bugIUI/KeG7tsWo4bueQuG7neG7oEvFqELhu4nhu4DFqELEqeG7gD8/UELhu6vhu4DFqOG7oOG7gMWo4buOxajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jw4buEUELDkzpZw5NC4buew4wkQl3hu7ZQQnDhu6AhQj8p4bu2xajhu55C4bq3xahCw5BZxIJC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQsWoKeG7tsOTQmrhu546MOG7nMWoQsSpUMWo4bugQnAqUOG7lD9CXeG7gkJw4bugIUI/KeG7tsWo4bueQsSp4buAxajhu6bGr+G7oOG7gMWoQuG7oVDFqOG7nuG7oEJP4buCMEI/4busQl06UELhu6Y+xajhu55CPyop4bu2w5NCxajhu6Bbxajhu55CTynhu7bDk0Ik4bug4buGP0I/KlDhu5rFqELhu4zhu4bFqOG7nkLDmeG7oFHDk+G7oELhu6TGoELDkyHhu4BC4bumV1BCJTrhu4DFqELhu6DGoELhu4xXUEI/4buGw5NCw5Phu6BQ4buUxahC4bukKUDDk0Lhu55QW+G7gELhu6Dhu4BQQsWoKeG7tsOTQj8q4buYxahCP0o/QsOTRkLDk+G7hsOTQuG7psOMP8SCQj8+QsOT4bugUcWo4bugQj8qU8SCQsOZUMWo4bugQj/hu5TEgkI/4bugKeG7tMWo4bueQuG7puG7hFDEgkLhu4xLOkI/KcSCQuG7gMWoQsWoUMWo4bugxIJCJTpXw5NCJOG7oOG7qsWo4buexIJC4buM4buUxahCw5nhu6DGr+G7gELhu6Dhu7DDky3Dk1bFqOG7nkLFqOG7nuG7oMagxIJC4bueUOG7hsavQsOSLsOTLeG7jOG7gsavQj/hu4TGr+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6reG7oCFCP1PDk+G7oELFqCnhu7bDk0Jq4bueOjDhu5zFqELEqVDFqOG7oEJwKlDhu5Q/QsOT4bugO8OTQuG7pj7FqOG7nkJw4bugIUI/KeG7tsWo4bueQsSp4buAxajhu6bGr+G7oOG7gMWoQuG7oVDFqOG7nuG7oELhu4wpQMOTQk9LOkLhu6Thu4RQQuG7pOG7guG7pkJw4bugIUI/KeG7tsWo4bueQuG6t8WoQsOQWcSCQsOT4bugO8OTQuG7pj7FqOG7nkLhurfFqELDkFlCw5I6MEI/KlJC4buMKUDDk0Lhu4zhu4JCP0jFqOG7nkI/Kikjxajhu55Cw5lQxajhu6BCP+G7lELDk+G7gMavxIJC4buM4buEP0LFqOG7oFDhu5Y6Qj/hu6Dhu4LFqOG7oEI/UcOT4bugQl3hu5ZC4buMV1BCxahZUEJd4buCQuG7jFdQQsWo4buexq/hu4RQ4bquQuG6reG7oCFCP1PDk+G7oELFqCnhu7bDk0Lhu4zhu5ZCxajhu57hu6BTQuG7oOG7gFBCxagp4bu2w5NCw5NLxahC4buMTTBC4bum4buExajhu6BCPyrhu4DGr0Lhu4zDnVBCI0LDk0okQsOT4buAxq9CP+G7oFbFqOG7nkIlOuG7gELDk+G7hsOTQsOT4bugOjDhu5TFqEI/4bugSOG7pkImxq/FqOG7nkIk4bugKeG7tMWo4bueQl3hu4JC4buew4wkQuG7nj1CT+G7mMWoQuG7pOG7lkLDk+G7hsOTQuG7oFlQQsWo4bue4bugU0IlOlfDk0I/4buUw4NCP1Dhu5TFqELhu6Dhu4LFqOG7oELDk+G7hsOTQsOTOlnDk0Lhu4xXUEI/4bugxq/hu4RQQsOT4bugUOG7lMWoQuG7pClAw5NCXeG7gkI/4bug4buA4bumQsOZ4bugRsavQsOT4bugUcWo4bugQj8qU0Lhu6bhu4JC4bug4buAUEJP4buYxahC4buMR0I/4bug4bus4buAQj/hu6A6TMWow4NCP0jFqOG7nkLDkynhu7jFqOG7nkIk4bugV1BC4bugQCRCPyrhu5jFqELDk+G7hsOTQsOSUOG7nMWoQuG7jOG7gsWoQsOZ4bugOkJde8OTQl3hu4JCJTpXw5NCP+G7lMSCQj8qxq/FqOG7nkLhu4zhu6hCw5Phu6hC4bugQCRCP+G7hsOTQjbhu6FiNmpCLULhurfFqELDkFnEgkLDk0okQsOT4buAxq9Cw5BWxajhu55CN8SCQuG7oEAkQj/hu4bDk0ImVsWo4bueQuG7g8ONxajhu55CLUImVsWo4bueQsSp4buYQuG6rVbFqOG7nsSCQuG7oEAkQj/hu4bDk0I3Qi1C4bqxOsSCQuG7neG7oMavxajhu55CPyrhu4LGr0Lhu4vhu6BWxajhu55C4bukUOG7mMWoQsOZ4buUP+G6ruG6ruG6ruG6tC8kw4LhurQkw4JwKsavxajhu55Cw5M6WcOTQuG7nsOMJEJw4bugIUI/KeG7tsWo4bueQuG7neG7oEvFqELhu4nhu4DFqELEqeG7gD8/UELhu6vhu4DFqOG7oOG7gMWo4buOxajEgkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BCxagp4bu2w5NCauG7njow4bucxahCxKlQxajhu6BCcCpQ4buUP0Lhu4zhu5ZCxajhu57hu6BTQuG7jOG7mkI/SMWo4bueQsOTKeG7uMWo4bueQuG7oEAkQj/hu4bDk0Lhu6Dhu7TFqELFqFvhu4DEgkLDk+G7oFHFqOG7oEIk4bugIULhu6Dhu4BQQsWoKeG7tsOTQsOTS8WoQj/hu4TGr0Lhu4xQ4buWOkLDmVDGoMWoQj/hu6A6TMWoQuG7pEBQQsOT4bugxq9Cw5LGr+G7gMWo4bugQsWo4bue4bugUMagJEJd4buCQuG7oOG7gsWo4bueQuG7oOG7qOG7gEI/4bugxKjhu6ZCxajhu6BMJEI/4bugU0I/Kinhu7jFqOG7nkLDkyHhu4BCxajhu6Dhu4A6w4NCP0zFqELDki7FqOG7nkLDk+G7tELhu6BZUEJd4buCQj9Q4buW4bumQsWoSMWo4bueQuG7jOG7mkI/4bugO8OTQuG7jE0wQj/hu6Ap4bu0xajhu55C4bum4buEUELhu6Dhu4BQQsOT4bugUOG7ljpCXeG7gkLhu4xLOkI/KULDkyHhu4BC4bud4bugS8WoQuG7ieG7gMWoQl3hu4LGr0Lhu6tQxqA/Qmrhu4Dhu6bhuq5CauG7oFvFqOG7nkLFqEjhu6ZCJTrhu4DEgkIlOuG7gMWoQuG7oMagQsOZUMWo4bugQj/hu5RCLUI/4bugKeG7tMWo4bueQuG7puG7hFBC4bueUFvhu4BC4burUMagP0Jq4buA4bumQl3hu4JC4bud4bugS8WoQuG7ieG7gMWoQiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWoQj9Rw5Phu6BCw5N7w5PEgkLDmVDhu6ZCxajhu57hu4TDk+G7oEI/SMWo4bueQsWo4bug4buAxajhu6DEgkI/OjBCxajhu6BQ4buYxahCw5nhu6BXUELhu6QpQMWo4bueQl3hu4JC4bueUOG7hkI/KlNCw5Phu6rFqELhu6Dhu4TFqELDk+G7oOG7lMODQl1XxahC4buB4bqp4buFQsOTIeG7gELhu53hu6BLxahC4buJ4buAxahCXeG7gsavQuG7q1DGoD9CauG7gOG7pkLDk+G7qsWoQsOZ4bugUOG7mOG7pkI/V8WoQuG6tuG7oOG7tMWoQuG6ukNCPypQxqA6QnHhu6HhuqnhurLhuq7hurQvP8OSw4LhurQvPyrDguG6tC8/4buAT+G7pOG7jsOCcOG7oOG7jsavQmrhu6DEqMWoQuG6qcSoxag=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
2009-07-15 08:44:00

Thực hiện nghiêm túc Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2) Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1133/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long