Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s1Xhu6PDquG7n+G6qcO54buHbuG6qeG7onfhu5/huqnhu6Xhu53hu6Nx4bqpbuG7icOB4bqpbsOq4bun4bqpVeG7o+G7reG7peG7neG6qcO64buf4buR4bul4bqpdeG7k8OD4bqpw7rEqeG7peG6qcOD4buj4bqk4bqpYmVO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qcOZ4buf4bul4buj4bqpKuG6oOG7n+G7k8ODw6Dhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpbuG7p+G7n+G6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpw7nhu6/hu5/huqnDgMSCw6rhu6Xhuqnhu6Phu5XhuqlC4buz4buf4bqpI+G7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4bqg4buB4bun4bqpVeG7o+G7reG7peG7neG6qcO64buf4buR4bul4bqpdeG7k8OD4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurNV4bujw6rhu5/huqnDueG7h27huqnhu6J34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qW7hu4nDgeG6qW7DquG7p+G6qVXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDuuG7n+G7keG7peG6qXXhu5PDg+G6qcO6xKnhu6XhuqnDg+G7o+G6pOG6qWJl4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qcOZ4buf4bul4buj4bqpKuG6oOG7n+G7k8ODw6Dhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpbuG7p+G7n+G6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpw7nhu6/hu5/huqnDgMSCw6rhu6Xhuqnhu6Phu5XhuqlC4buz4buf4bqpI+G7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4bqg4buB4bun4bqpVeG7o+G7reG7peG7neG6qcO64buf4buR4bul4bqpdeG7k8OD4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfDg8OqbcO6w7LhuqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq3DucOq4bqg4bud4buf4bulw6Bjw4FE4bqpw6rEgsOD4bun4bqt4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhurfDg8OqbcO6w7LhuqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq3DucOq4bqg4bud4buf4bulw6Bjw4FE4bqpw6rEgsOD4bun4bqt4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhurfhu5/DueG7neG6qeG6ouG6oG424bqt4bujw4PDg8OBw6AvL23DquG7p8OB4bujxILDg+G7o+G7p8OjQuG7pS/hu6fDum9vw6rDg8OqL0PDsm3huqLhu5/Dg8OyL8OD4buf4bulLcODxIJuLeG6osSCLXXhu5/DsuG7pS9i4bqr4bqrTuG7mk3DiuG6q01Pw4ovY+G6q2LhuqsvxJEvYmNj4bq74bqrw5LDqeG6q2JlZS9iY8SR4bq54bq54bqrZOG6q+G6uWThuqvhurnhurtf4bufZOG6u1/huqtjYsOpZOG6ucOjdMOB4bud4bqt4bqpw6rDuuG7n+G7neG7pTbhuq3DusOy4bubw4Phuq3hurPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3L8ODw6ptw7rDsuG6s33hu4Hhu6fhuqnDuuG6rm7huqli4bqr4bqp4bud4buf4bu14bqp4bqi4bq/4bul4bud4bqpYmUt4bq54bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG7neG7n+G7teG6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqp4bqvYsSR4bqp4bud4buf4bu14bqpbuG6sOG7peG7neG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG7neG7n+G7teG6qeG7ouG7geG6qeG7pHfhu5/hurHhuqPhuqlC4buz4buf4bqpbuG7o+G6suG6qcOz4buZ4bqp4bqtw5Dhu6fhu4Hhu6Xhuql14buTw4PhuqnDgMSC4buvbuG6qcOD4buT4bqpQnDhuqnhu6PGsMOq4bqpbXDhu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqt4bqj4bqp4buid+G7n+G6qeG7peG7neG7o3HhuqlO4buJw4Hhuqluw6rhu6fhuqkj4buj4bun4bul4bud4bqpw4PhuqDhu4Hhu6fhuqlV4buj4but4bul4bud4bqpw7rhu5/hu5Hhu6Xhuql14buTw4Phuqnhuq/hu6TDisOZ4bqx4bqpw7rEqeG7peG6qcOD4buj4bqk4bqpYmXhuqnDs+G7heG6qXXhu6PDquG7n+G6qcO54buHbuG6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpw4Phu6Phu5fhuqnDg+G7h+G7n+G6qSrhuqDEguG7peG7neG6qcOD4buLw7nhuqnhu6J34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qcOZw6rhuqDhu5/Dg+G7n8O54bqp4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G7r+G6qSXhu6PDquG6oMO54bqpw7LDui0l4bujw7Lhu5914buj4bqj4bqpw4rhu5/huqlOasOBw6Phuqnhu6J34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qeG7pWbDueG6qeG7pcOqxJDhuqluxanhuqnhuqLhuqzhuqnDg+G7o8Oqw7nhuqlv4bqs4bqpbuG6ssOq4bqpYmLhurvhuqnDs+G7p+G7geG7peG6qcOz4buH4buf4bqpbeG7n+G7l8SC4bqpbuG6v27huqnhu6XDguG7s27huqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6TDisOZ4bqp4bu54bqpdeG7o2fDgeG6qW7hur9u4bqpbuG7o+G7i8SC4bqpw7rhurZu4bqj4bqpbuG6sOG7peG7neG6qcOz4buH4buf4bqpb+G7n+G7leG7peG6qW7hurLDquG6qXXhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqlk4bqr4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DquG6qULhu4HhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOAxILDquG7peG6qeG6ouG6v8OD4bqpQuG7n+G7keG7pcOj4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6Phuqnhu6XDguG7s27huqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6XhuqnDmeG7n+G7peG7o+G6qSrhuqDhu5/hu5PDg+G6qW9s4bul4bqpw7PEqcSC4bqpw5Dhu6fhu4Hhu6Xhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpb+G6rOG6qeG7onfhu5/huqnhu6Xhu53hu6Nxw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqpw7PDgsO94bul4bud4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqnhu6TDisOZ4bqj4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6Phuqnhu6J34buf4bqpw7N24bul4bud4bqp4buk4buj4buB4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqj4bqp4buid+G7n+G6qcOzduG7peG7neG6qU134bqpw4PhuqDDguG7ueG7peG7neG6qeG7pcOC4buzbuG6qU534bul4bud4bqp4bujxrDDquG6qU7Egm3DquG6qSTDqsSCw7rhuqlOw6rhuqLDg+G6oOG7p+G6qcOz4buF4bqpw4PEgsSQ4buR4bul4bqpbeG7r+G6qXXhu6PDquG7n+G6qcO54buHbuG6qeG7onfhu5/huqnhu6Xhu53hu6Nx4bqpTuG7icOB4bqpbsOq4bun4bqp4bukw4rDmeG6qcO6xKnhu6XhuqnDg+G7o+G6pOG6qWJlw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqBw4bul4buj4bqpbeG7gcSQ4bqpbeG6v+G7p+G6qW7hur/hu6fhuqnDg8Wpw7nhuqnDg2fDg+G6qULhu5nhuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqp4bukw4rDmeG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bud4bufw6rhu5/huqnDs+G7p+G7h+G7peG6qWPhuqvhuqvDqeG6qS3huqlj4bqr4bqr4bq94bqj4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6Phuqkkw6rEgsO64bqpTsOq4bqiw4PhuqDhu6fhuqnhu6Xhu6Phu4nhu6XhuqnDueG7h+G7peG7o+G6o+G6qULhu7Phu5/huqlCw6rhu5/huqnDg+G6oMaw4bqpw7rhu4Hhuqnhu6XDguG7s27huqlO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pMOKw5nhuqPhuqlOxIJtw6rhuqnDs+G7heG6qeG7pXnhuqnDuuG6rG7huqnDg+G7o+G6rm7huqnDs2vEkOG6qeG7o+G7t8OB4bqpw4Phur9u4bqpQuG7geG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qeG7neG7n+G6qsOq4bqpbuG6v27huqnhu6XDguG7s27huqnDg+G7o8SCd27huqkj4buj4bun4bul4bud4bqpw4PhuqDhu4Hhu6fhuqPhuqlu4bq04bul4bud4bqp4bul4bujw4LhuqnDg+G7oW7hu6Phuqlu4bqsbuG6qW7hurDhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpbuG6v27huqnhu6XDguG7s27huqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G7o+G7g+G7p+G6qcO6xIJq4bul4bqp4bud4buf4buD4buf4bqpw4DEgsSQ4buTw4Phuqlu4bq/buG6qULhu4nhu6XhuqnDs+G7meG6qW7hurLDquG6qXXhu6PEguG6qULhuqxu4bqj4bqpw4DEguG7r27huqnDg+G7k+G6qeG7peG7o8OC4bqpdeG7o+G6suG7peG7neG6qeG7o+G7p+G7g+G7peG7neG6qcOD4buB4buf4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6o+G6qUTEguG7peG7neG6qcOzd8OD4bqj4bqpQuG7ieG7peG6qcOz4buZ4bqp4buj4buHw4Phuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqPhuqlt4buf4buT4bul4bqpw7N44buf4bqpdeG7o+G7oeG6qeG7o2rEguG6o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcOAxILEkOG7meG7peG6o+G6qUJm4bul4bqp4bujxanDquG6qULhu4HhuqnDg+G7reG7peG6qeG7neG7n+G6v+G7p8Oj4bqp4bukw4rDmeG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpbuG7geG7peG7neG6qW7FqeG6qcOD4buf4buT4bul4bud4bqp4bulxanhu5/huqnDg+G6oOG7keG7peG6qW/hu5/GoeG7peG6qcOz4buB4bul4bqpw4DEguG7r27huqnDg+G7k+G6qULhu4HhuqnDs8OC4bu3buG6qeG7neG7o+G7n+G6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qW7hur9u4bqpw4DEgsSQ4buTw4PhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqPhuqnhu6Xhu53hu6Nx4bqpw4DEgsSQ4buTw4Phuqlu4bqyw6rhuqnDmuG7n+G7keG7peG6qeG7o+G7t8OB4bqpw4DEguG7r27huqnhuq/DmuG7oj3hurHDo+G6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqpJMOqxILDuuG6qU7DquG6osOD4bqg4bun4bqpdeG7kcSC4bqp4bud4bup4buf4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bq2buG6qcODZuG7peG7neG6qW7DguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqpw4Phur9u4bqp4bud4buf4bqqw6rhuqlu4bq/buG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7pMOKw5nhuqnDs+G7l+G6qcOz4buv4buf4bqpw4Hhu6PFqeG6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6v27hu6PhuqnDg+G7o+G6pG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7h+G7n+G6qULhu4HhuqnDg8OCw73hu6Xhu53huqnDusOq4buf4bqj4bqpbuG6sOG7peG7neG6qeG7peG7o8OqxILhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqnhu6PGsMOq4bqpbXDhu6Xhu6PhuqPhuql44bul4bqpw7Nx4bul4buj4bqpQuG7geG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7pcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4buf4buTw4HhuqnDs8Wp4bqj4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6Phuqkkw6rEgsO64bqpTsOq4bqiw4PhuqDhu6fhuqnDg8SCxJDhu5Hhu6Xhuqlt4buv4bqpQuG7n+G7lW7huqltxKnEguG6qSp44bul4bud4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqnDiuG7n+G6qU5qw4HhuqnDmeG7p+G7o8Oqw7nDsm/huqnhu6Lhu6fhuqLhu6XEkOG6qcOZxIJtw6rhuqDDqnXhuqnDuuG7gcO54bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6Phuqnhu6J34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qU7hu4nDgeG6qW7DquG7p+G6qeG7pMOKw5nhuqnDusSp4bul4bqpw4Phu6PhuqThuqliZcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4bqg4bun4bul4bud4bqpb+G7n8ah4bul4bqpQmbhu6Xhuql14bujw6rhu5/huqnDueG7h27huqnhu6J34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qU7hu4nDgeG6qW7DquG7p+G6qeG7pMOKw5nhuqnDusSp4bul4bqpw4Phu6PhuqThuqliZeG6o+G6qSp44bul4bud4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqnDmeG7p+G7o8Oqw7nDsm/huqnhu6Lhu6fhuqLhu6XEkOG6qcOZxIJtw6rhuqDDqnXhuql14bujw63hu6Xhu53huqnDs3Hhu6Xhu6PhuqPhuqlC4buz4buf4bqpQsOq4buf4bqpw4PhuqDGsOG6qcO64buB4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6PhuqnDusSC4buL4bul4bqpw4Hhu6Phu5/hu5Hhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqnhu6TDisOZ4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqltw6rhuqnhu6Vmw7nhuqnDg+G7s+G7n+G6o+G6qcOK4buf4bqpTmrDgeG6qeG6osO04bqp4buleeG6qcO64bqsbuG6qcOD4buj4bqubuG6qcOza8SQ4bqp4bqi4bqs4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpbuG6ssOq4bqp4bukw4rDmeG6o+G6qcODZuG7peG7neG6qW7DguG7teG7peG7neG6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qW7hur9u4bqpw7nhurZu4bqpw4Phu5/hu5HEguG6o+G6qcODxILEkOG7keG7peG6qW3hu6/huqlC4buB4bqp4bqi4bq/4bul4bud4bqpdeG7n+G7k+G7peG6qW7hurLDquG6qSPhu6Phu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7geG7p+G6qcO5d8OD4bqpbuG6v27hu6PhuqnhuqDhu7HhuqnhuqDhu4Hhu6Xhu53huqPhuqnhu6V54bqpw7rhuqxu4bqpbsOq4bun4bqp4bul4buj4buJw4PhuqnDs+G7l+G6qcOD4buj4bqubuG6qcOza8SQ4bqpw7rhu7fhu5/huqnhu6Fu4buj4bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqj4bqp4buj4bu3w4HhuqnDg+G6v27huqlC4buz4buf4bqpw4Phu4nDg+G6qW7hu4Phuqlu4bq/buG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6o+G6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qULDquG7n+G6qcOD4bqgxrDhuqlC4buB4bqpQnHhuqnDg+G7o+G7k+G6qW7hurLDquG6qeG7pMOKw5nhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDgMSC4buvbuG6qcOD4buTw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syp44bul4bud4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqnDmcSCbcOq4bqgw6p14bqpw7Phu5/hu5fDueG6qcO64buH4buf4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu6Phur9u4buj4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpw7nhu4Hhuqnhu6TDisOZ4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnDs+G7r+G7n+G6qcO5acOD4bqpQuG7geG6qeG6ouG6rOG6qW7EqeG7peG6qcOD4buj4buf4buTw4PhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qW7FqeG6qXXhu5Phuqnhu6Phu6fhu4du4buj4bqpw7Phu6/hu5/huqnDgeG7o8Wp4bqh4bqpw7N24bul4bud4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDs+G7meG6qW5qw4Hhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqlC4buJ4bul4bqpw7Phu5nhuqnhu6XFqeG7peG7neG6qeG7ueG6qW7hur9u4bqpdeG7o8SC4bqpQuG6rG7huqlC4buB4bqpw4DEguG7r27huqnDg+G7k+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqnDs2lu4bqpbeG7n+G7lcOD4bqpw7rhu4HhuqluxIJ3buG6qXXhu6PhurLhu6Xhu53huqnhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqnDg+G7geG7n+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6Phuqkt4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqluxKnEguG6o+G6qXXhu6PhurLhu6Xhu53huqnhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqnDusOCw73hu6Xhu53huqnDg+G7o+G6rG7huqPhuqnhu6Vm4bul4bud4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6o+G6qULhu4nhu6XhuqnDs+G7meG6qcOq4bul4bqp4bul4buf4bul4buj4bqj4bqp4bujxrDDquG6qW1w4bul4buj4bqj4bqpeOG7peG6qcOzceG7peG7o+G6qeG7ueG6qSrhuqDEguG7peG7neG6qcOQ4but4bul4bud4bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpw4Phu6PEgndu4bqpI+G7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4bqg4buB4bunw6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqpbcOq4bqp4bulZsO54bqpw4Phu7Phu5/huqPhuqnDiuG7n+G6qU5qw4HhuqnhuqLDtOG6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOzeOG7n+G6qcO54buz4buf4bqpbsO94bqpbuG7o+G7k+G6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqp4bukw4rDmeG6qcOz4buX4bqpw7Phu6/hu5/huqnDgeG7o8Wp4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOD4bujw6rEkOG6qcOzeOG7n+G6qcOD4bun4buB4bul4bqpbsSpxILhuqlC4buB4bqpbuG6sOG7peG7neG6qULhu7Phu5/huqlu4bq/buG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qcODcMO54bqp4bud4buf4buD4buf4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qeG7o+G7t8OB4bqpw4Phur9u4bqpQuG7geG6qcOz4buv4buf4bqpw4Hhu6PFqcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMqeOG7peG7neG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpw5nEgm3DquG6oMOqdeG6qXXhu5HEguG6qeG7neG7qeG7n+G6qcODZuG7peG7neG6qW7DguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqpw4Phur9u4bqj4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg+G7o+G7p+G7h+G7n+G6qcOAxILhu69u4bqpw4Phu5PhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qXXhu6PEguG7reG7peG6qXXhu6N44bqp4buj4bu3w4HhuqnDg+G6v27huqnhu6TDqsO54bqpLeG6qeG7pMOqw7nDo+G6qeG7rOG7peG7neG6qeG7peG7o+G7ieG7peG6qcO54buH4bul4buj4bqj4bqp4bujxrDDquG6qW1w4bul4buj4bqpQuG7geG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qcO64buB4bqpw7nhurZu4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW7hurLDquG6qeG7pMOKw5nDo+G6qU7hu6fhu6XhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpw7Phu5fhuqnDs+G7h8OD4bqpw7PDguG7t27huqnDueG6tm7huqnDg+G7n+G7kcSC4bqp4bul4buBxJDhuqnDuuG7geG6qcODZuG7peG7neG6qW7DguG7teG7peG7neG6qcOz4buDw7nhuqlt4buD4bun4bqpw4DEguG7r27huqnDg+G7k+G6o+G6qeG7o+G7t8OB4bqpw4Phur9u4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qeG7neG7n+G6qsOq4bqpw4Phu4nDg+G6qW7hu4Phuqlu4bq/buG6qeG7pcOC4buzbsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Hhu6Phu5/hu5Hhu6Xhuql14bujw6rhu5/huqnDueG7h27huqPhuqnhu6J34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qU7hu4nDgeG6qW7DquG7p+G6qeG7pMOKw5nhuqnDusSp4bul4bqpw4Phu6PhuqThuqliZeG6qcOz4buF4bqpb+G7geG7peG7o+G6qcO5d8OD4bqpw4Hhu6Phuq7Dg+G6qcO5aW7huqnhu6Xhu5/hu5XDueG6qW7hur9u4bqp4bul4buj4buB4bqpw7rhu4Xhu6Xhu6PhuqnDs+G7h+G7p+G6qcOAxILhu69u4bqp4bud4bufw6rhuqnhu6TDisOZ4bqpw7Phu4XhuqnDgMSCw6rhuqnDs+G7teG7n+G6qcOD4bqm4bqp4bqiw6rEguG6qeG7onfhu5/huqnhu6Xhu53hu6Nx4bqpTuG7icOB4bqpbsOq4bun4bqp4bukw4rDmeG6qcO6xKnhu6XhuqnDg+G7o+G6pOG6qWLEkeG6qeG7pWbDueG6qWPhuqvhuqvDqcOj4bqpTuG6v27huqnDs+G7h+G7n+G6qW3hu5/hu5fEguG6qW7hurThu6Xhu53huqnDs+G7heG6qeG7peG7neG7o8Oy4bqpw4Phu6PDqsO54bqpw7rEgmrhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqkqeOG7peG7neG6qSrhu6PDguG6qXVF4bqpw5rhu6I94bqpTcOq4bul4bqpVeG7n+G6qcOZxILhu6XhuqPhuqnDs+G7h+G7n+G6qW3hu5/hu5fEguG6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqlC4buB4bqpdeG7o8SC4bqpQuG6rG7Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTuG7o+G7n+G7mcSC4bqpYmUt4bq54bqj4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qW3hu5/hu5fEguG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpI+G7o+G7n+G7keG7peG6qcOD4buj4buD4bun4bqpw7rEgmrhu6Xhuqlu4bujxILhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqkq4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huqnDs+G7p+G7geG7peG6qcOz4buH4buf4bqpbeG7n+G7l8SC4bqpbuG6v27huqnhu6XDguG7s27huqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqlv4bqs4bqp4buid+G7n+G6qeG7peG7neG7o3HhuqlO4buJw4Hhuqluw6rhu6fhuqkj4buj4bun4bul4bud4bqpw4PhuqDhu4Hhu6fhuqlV4buj4but4bul4bud4bqpw7rhu5/hu5Hhu6Xhuql14buTw4Phuqnhuq/hu6TDisOZ4bqx4bqpw7rEqeG7peG6qcOD4buj4bqk4bqpYmXhuqPhuqlO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qcOZ4buf4bul4buj4bqpKuG6oOG7n+G7k8OD4bqp4bul4buj4buJ4bul4bqpw7nhu4fhu6Xhu6Phuqlu4buj4bqy4bqpw7Phu5nhuqnhuq3DkOG7p+G7geG7peG6qXXhu5PDg+G6qcOAxILhu69u4bqpw4Phu5PhuqlCcOG6qeG7o8aww6rhuqltcOG7peG7o+G6qULhu4HhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuq3huqlu4bqyw6rhuqnhu6N34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qcO6xKnhu6Xhuqnhu6Xhu4HEkOG6qcOD4buj4buX4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw7nhu6fhu6Xhu53huqnDucSC4buv4bul4bqp4bujxrDDquG6qW1w4bul4buj4bqpbuG6ssOq4bqp4bukw4rDmeG6o+G6qcO5d8OD4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDgeG7o+G7p+G7peG7neG6qcOD4bqg4buB4bun4bqpw4Hhu6Phu4nhu6XhuqnDs+G7icSC4bqpQnDhuqnhu6PGsMOq4bqpbXDhu6Xhu6PhuqnDuuG7s+G7peG6qeG7peG7o+G7icOD4bqpbuG6ssOq4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDs+G7h+G7n8Oj4bqpTuG6v27huqnhu6XDguG7s27huqnDs8Oq4bul4bud4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpw7rEguG7reG7peG6qcO64buB4bqp4bul4buH4bul4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpbuG6ssOq4bqpbuG7o+G7n+G7k+G7peG6qcOD4bqgw6rhu6Xhu6PhuqPhuqlExILhu6Xhu53huqnDs3fDg+G6o+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnhuqLhur9u4buj4bqpbsOC4bu14bul4bud4bqpw4DEgsSQ4buZ4bulw6Phuqkq4bqm4bqp4bqiw6rEguG6qU7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqnDg+G7o+G6pOG6qeG7o8Oq4buf4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqj4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDg+G7o+G7k+G6qeG7neG7n+G7s+G7n+G6qcOz4buF4bqpROG7g8SQ4bqp4bqgw6rhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnDg+G6oGbDueG6qW7Egndu4bqpbuG7o+G7n+G7k+G7peG6qcOD4bqgw6rhu6Xhu6PhuqPhuqlExILhu6Xhu53huqnDs3fDg+G6o+G6qULhu4HhuqnDg8SCxJDhu5XDg+G6qcOz4buH4buf4bqpw7PDquG6qeG6ouG7r+G6qcOz4buZxILhuqlv4bufxqHhu6XhuqnhuqDDquG6qeG7ueG6qW7hur9u4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpw7PDquG7peG7neG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7pcOj4bqpKuG7o+G7icSC4bqp4buj4buf4buXxILhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDs8OqxILhuqnDg+G7o8OCw73hu6Xhu53huqPhuqnDueG7icOD4bqpw7nhur/Dg+G6qW7hurLDquG6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqj4bqpb+G7i+G7peG6qcODd27huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpReG6qcOD4buj4bqkbuG6qeG6ouG7i8SC4bqp4bqiZ27huqlC4buZ4bqp4bud4buf4bq/4bqpw4PhuqBx4bqpbuG6ssOq4bqpw7N3buG6qcO6asOB4bqj4bqpw4Phuqzhuqlv4bun4bqj4bqp4bud4buf4bq/4bqpw4PhuqBx4bqpbuG6ssOq4bqp4bujxrDDquG6qW1w4bul4bujw6Phuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpbuG6rG7huqnDuuG6rG7huqnDuuG7keG7peG6qeG6v+G7peG6qW7hur9u4bqpbsSCd27huqlu4buj4buf4buT4bul4bqpw4PhuqDDquG7peG7o+G6qUThu4vDueG6qcO6w4Lhu7du4bqj4bqpQnDhuqnDs8Wp4bqpw7rhu4Hhuqlu4bq/buG6qW7Egndu4bqpbuG7o+G7n+G7k+G7peG6qcOD4bqgw6rhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G7n+G6qeG7peG7neG7o3PDquG6o+G6qcO64buB4bqpw4N34buf4bqp4bq/buG6o+G6qcOzaW7huqlt4buf4buVw4PhuqnDuuG7keG7peG6qeG6v+G7peG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOD4buj4buT4bqpw7rhuqxu4bqp4bud4buLxJDhuqnhuqDDquG6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDg+G6oMOq4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhu6fhu6Xhu53huqlt4buv4buf4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qcODcOG7peG7o+G6qeG7o3Dhu6Xhu6PhuqnDgMSC4buvbuG6qcOD4buT4bqp4buj4buf4buV4bul4bqp4bulw6rEkOG6o+G6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpw5nhu5/hu6Xhu6Phuqkq4bqg4buf4buTw4Phuql14buRxILhuqnhu53hu6nhu5/huqnhu6TDisOZ4bqpbsSp4bul4bqpw4Nm4bul4bud4bqpbsOC4bu14bul4bud4bqpw7Phu6fhu4Hhu6Xhuql14buTw4Phuqnhu6PDveG7peG6qeG7peG6qsOq4bqpw7Phu5fhuqlu4bqw4bul4bud4bqp4bul4bujw6rEguG6qcOB4buj4buJ4bul4bqpw7Phu4nEguG6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDueG6tm7huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpbsOq4bun4bqpbuG7g+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpbsO94bqp4bqi4bu54bqpdeG7n+G7keG7peG6qcOD4bqgcOG6qW7hur9u4bqp4bul4budxILEkOG7keG7peG6qcODZ27huqlu4bqyw6rhuqkj4buj4bun4bul4bud4bqpw4PhuqDhu4Hhu6fDo+G6qcOQxanhuqnDuuG7geG6qW7hur9u4bqp4bul4budxILEkOG7keG7peG6qcODZ27huqnDg+G7reG7peG6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpbXDhu6Xhu6PhuqnDs8Ot4bul4bud4bqpbuG7o+G6suG6qcOAxILEkOG7meG7peG6o+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqluw6rhu6XhuqnDg+G7o+G7n+G7lcOB4bqpbuG7reG7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqp4buld+G7n+G6qW134bqj4bqpw4Nm4bul4bud4bqpbsOC4bu14bul4bud4bqp4buj4bqqxILhuqnhu6Xhu53hu6Nx4bqj4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53huqlC4buB4bqpw7PDsuG6qW/hu6nDquG6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53huqlC4bq04bqpw7rhuqxu4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDgMSCw6rhu6Xhuqnhu6Phu5Xhuqnhu53hu5/huqrDquG6qW7hur9u4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DquG6o+G6qeG7neG7n+G7g+G7n+G6qcOAxILEkOG7k8OD4bqp4bujxrDDquG6qW1w4bul4buj4bqpbuG6v27huqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqpbuG7o+G7icOB4bqpw4DEguG7r27huqnDg+G7k8Oj4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6Phuqnhu6XDguG7s27huql14bujw63hu6Xhu53huqnDs3Hhu6Xhu6PhuqPhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpw7rEguG7reG7peG6qeG6suG7peG7neG6qeG7o3fhuqnDueG7h+G7peG7o+G6qcO5w7Thuqlu4bq/buG6qeG7pXnhuqnDuuG6rG7huqnhu6Xhu6Now7nhuqnhuqLhu7PDueG6qW7FqeG6qeG7neG7n+G7g+G7n+G6qcOB4buj4bq/w4Hhuqnhu6PGsMOq4bqpbXDhu6Xhu6Phuqlu4buj4bun4bqpbuG6v27huqlt4buJw4PhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDgMSC4buvbuG6qcOD4buT4bqpQuG7geG6qUTEguG7peG7neG6qcOzd8OD4bqpdeG7o8SC4bqpQuG6rG7Do+G6qSrhuqDhu5Hhu6Xhuqluw4LDveG7peG7neG6qUJx4bqpLMSQ4bqpQuG7n+G7keG7peG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7o8OC4bu14bul4bud4bqpw4PhuqDhuqxu4bqp4buid+G7n+G6qcOzduG7peG7neG6qU3hu4Phu6fhuqnDquG7peG6qcOa4buf4buR4bul4bqp4buj4bu3w4HhuqnDgMSC4buvbuG6qeG6r+G7osOQTcOK4bqpw5rhu6I94bqx4bqj4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qW/hu4Hhu6Xhu6PhuqnDgsSC4bqpw4Phu5/hu5Hhu6Xhuqluw6rhu6fhuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qW7hu6Phu6fhuqlC4buf4buVbuG6qeG7ncWpw4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqp4bul4budZuG7peG6qeG7peG7neG6psOq4bqpRMSC4bul4bud4bqpw7N3w4PhuqPhuqnhu53hu5/hu4Phu5/huqnDgMSCxJDhu5PDg+G6qcO5d8OD4bqpbuG6v27hu6Phuqnhu6PGsMOq4bqpbXDhu6Xhu6Phuqlu4bq/buG6qW7Egndu4bqpw4PhuqDDquG7peG7o+G6qW7hu6Phu4nDgeG6oeG6qXXhu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G6oHDhuqnDumrDgeG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDuuG7geG6qeG7osOQTcOK4bqpw5rhu6I94bqpbsSp4bul4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDgeG7o+G6sOG6qeG7o+G7t8OB4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7ouG7n+G7k+G7peG6qW7hu6PDgsO94bul4bud4bqpw5rhu6I94bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqp4bul4budxILEkOG7keG7peG6qcODZ27huqluw73huqlt4buD4bul4bqpbuG6ssOq4bqpw7rEgmrDg+G6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDgMSC4buvbuG6qcOD4buTw6Phuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpbuG7o+G7n8Oq4bqp4bqiw7XhuqnDgMSCw6rhu6XhuqnDs+G7n+G7l8O54bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v27huqnhu6XDguG7s27huqnhu6TDisOZ4bqpw7rhu4HhuqnhurLhu6Xhu53huqnhu6N34bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpbuG7p+G7peG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4bul4bujw4Lhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu53hu5/hur/huqnDg+G6oHHhuqnDgeG7o3jhuqluasOB4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw7rhu6fhu4fhu5/Do+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqlu4buj4bun4bqp4bqgaOG7peG7neG6o+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqluxanhuqnDuXfDg+G6qcO54but4bqp4bujcOG7peG7o+G6qW/hu4vhu6Xhuqlu4buj4bqy4bqpb8SCxJDhuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qcOz4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qcO54bup4buf4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DquG6o+G6qcOB4buj4buD4bul4bqpw7Phu6/hu5/huqlC4buf4buVbuG6qeG6ouG6qOG6qW/hurbhu6Xhu53huqlu4bq/buG6qULhu4nhu6XhuqnDs+G7meG6qW/hu4vhu6Xhuqlu4buj4bqy4bqj4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpw7rhu4HDueG6qW7hu63hu6Xhu53huqlu4bq24bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOD4bqgceG6qW7DquG7peG6qcOD4buj4buf4buVw4HhuqlC4buB4bun4bqpbuG7reG7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqp4buld+G7n+G6qW134bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v27huqnDgMSC4buvbuG6qeG7neG7n8Oq4bqj4bqpbuG7p+G7n+G6qcOzxanhuqnDuuG7geG6qW3hu5/hu5fEguG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qW7hurLDquG6qW7hu6PhurLhuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqnDg+G7o+G6rG7huqlv4buL4bul4bqj4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnDg+G7o+G7reG6qW3hu4fhu6fhuqnDgMSCxJDhu5nhu6Xhuqlu4bun4bul4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqluw73huqlt4buD4bul4bqp4bul4buj4buJw4PhuqnDuuG7geG6qcOAxILEkOG7meG7peG6qW/hu4vhu6XhuqnDg3du4bqpw4PhuqzhuqnDgMSCxJDhu5PDg+G6qULhu4Hhuqlu4buD4bul4bqpw4PhuqDhu7nhuqnhu6Phu7fDgeG6qcOD4bq/buG6qcOAxILhu69u4bqpw4Phu5PhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qW7DveG6qeG6ouG7ueG6qcOz4buv4buf4bqpw4Phu6Phu6fhu4fhu5/huqPhuqnDg+G7reG7peG6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpw7ps4bul4bqp4bul4bujw6rEgsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qcOz4buZ4bqp4bul4bud4bujceG6qW7hur9u4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bukw4rDmeG6qcODZuG7peG7neG6qW7DguG7teG7peG7neG6qcOB4buj4buv4buf4bqp4buj4bu3w4HhuqnDumrDgeG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlu4bujacOD4bqpbuG7o8O04bqp4bujw73hu6Xhuqnhu6XhuqrDquG6qcOD4buH4buf4bqpw5rhu6I94bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqpw4Phu6Phu5fhuqlu4buj4buT4bqpw4DEguG7r27huqnDg+G7k+G6qXXhu6Phur9u4bqpw7Phu5fhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qW7FqeG6qeG7o+G7n+G7lcSC4bqpw4DEguG7g+G6qW7hur9u4bqpbeG7n+G7leG7peG6qcOB4buj4bq/w4Hhuql14buhbuG7o+G6qW7EqcSC4bqj4bqpbuG7o+G7r+G7peG7neG6qW7hu6PhurLhuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqlt4buD4bun4bqp4bujd+G6o+G6qW7hu4Phu5/huqlu4bq/buG7o+G6qeG7o+G7leG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpQuG7geG6qcOD4buB4buf4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOAxILhu69u4bqpw4Phu5PhuqPhuqnhu6N54bqpw4PhuqDhu7fhuqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqnDuuG6rG7huqlC4buB4bqpw4Phu4fhu6fhuqnDg+G7o+G7kcO54bqpbuG6v27huqnDs+G7n+G7mcSC4bqpdeG7n+G7leG7peG6qcOD4bujxIJq4bul4bqpw7rhu7fhu5/huqlu4buj4bun4bqpbuG6v27huqnhu6V54bqpw7rhuqxu4bqp4bqk4bul4bud4bqpw4Hhu6PFqeG6qXXhu6PhurLhu6Xhu53huqnhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqPhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqlu4bq/buG6qcOZ4bq2buG6qcOD4buf4buRxILhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuqkq4buj4buf4buR4bul4bqp4bul4buf4buR4bul4bqpdeG6uuG6qeG7ueG6qW7hur9u4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpw7PDquG7peG7neG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7pcOj4bqp4bui4bu3w4HhuqnDg+G6v27huqnhu6TDqsO54bqpLeG6qeG7pMOqw7nhuqluxKnhu6XhuqnDs+G7n+G6qULhu4Hhu6fhuqlu4bq/buG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpw4Phu6Phu5/hu5PDg+G6qcOD4buj4bqsbuG6o+G6qcO54bu54bqp4bqgd+G7peG7neG6qcOAxILDquG7peG6qeG7o+G7leG6qcOD4bujw4LDveG7peG7neG6qcO54buH4buf4bqj4bqp4bqi4bqo4bqpb+G6tuG7peG7neG6qW7hur9u4bqpbsO94bqpbuG7o+G7k+G6qUThuqjhuqnDukXhuqlu4bujxILhu6Xhu53huqlC4buZ4bqpw4Phu4Hhu5/huqlu4buj4buh4bul4buj4bqj4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqnDg+G7leG6qeG7neG7n+G6qsOq4bqpbuG6v27huqnhu6XDguG7s27huqnDs8Oq4bul4bud4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huql14bujxILhu63hu6Xhuql14bujeOG6qXXhu6PEguG6qULhuqxu4bqpQuG7geG6qcO64buf4buR4bul4bqpdeG7o8SC4bqpQuG6rG7huqPhuqnDg+G6oMOq4bun4bqpw7N44buf4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG7meG6qUThuqjhuqnDukXhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6v27hu6PhuqnDg+G7o+G6pG7huqnDueG7s+G7n+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4DEguG6v+G6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7pcOj4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qeG6suG7peG7neG6qeG7o3fhuqnhuqLhuqzhuqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu53hu5/DquG6qcOD4buhbuG7o+G6qW7huqxu4bqpbuG6ssOq4bqp4bukw4rDmeG6qULhu4Hhu6fhuqnDgMSC4bq/4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpw4PhuqDDquG7p+G6qcOzeOG7n+G6o+G6qcOD4bujw4LDveG7peG7neG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlu4bq/buG6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDusOC4bu3buG6o+G6qW7hu6PDgsO94bul4bud4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpQuG7geG6qW7DveG6qW7hu6Phu5PhuqnDgMSC4buvbuG6qcOD4buT4bqpQnDhuqnhuqLhuqzhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuqlt4buZ4bul4bqpQuG6quG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4DEgsOq4bqpQuG7n+G7lW7huqnDs3bhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qUThuqjhuqnDukXhuqnDg+G7o+G6v27hu6PhuqnDg+G7o+G6pG7huqlu4bqyw6rhuql14buj4bqy4bul4bud4bqp4buj4bun4buD4bul4bud4bqp4bulZuG7peG7neG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqPhuqnDusOCw73hu6Xhu53huqnDg+G7o+G6rG7huqPhuqlvcW7hu6Phuqlt4buV4bul4buj4bqj4bqpbeG7n+G7k+G7peG6qcOzeOG7n+G6qXXhu6Phu6Hhuqnhu6NqxILDo8Ojw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpw5nhu5/hu6Xhu6Phuqkq4bqg4buf4buTw4Phuqnhu6Xhu6Phu4nhu6XhuqnDueG7h+G7peG7o+G6o+G6qcOAxILDquG6qeG7o8O94bul4bqpY+G6q+G6qeG7pWbDueG6qcOD4buf4buT4bul4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpbuG7reG7peG7neG6qW7Egndu4bqpw7N44buf4bqpw7nhu7Phu5/huqnDg+G7p+G7geG7peG6qW/hu5/hu5Xhu6XhuqPhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpw7Phu4XhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqluxanhuql14buTw4PhuqnDgMSC4buD4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qeG6ouG6v27hu6PhuqnDs+G7r+G7n+G6qeG7peG7neG7p+G7h+G7n+G6qW7hu7nhu5/huqnDueG7ueG6o+G6qcOD4bqm4bqpw7PFqeG6qcO54bu54bqp4bqgd+G7peG7neG6qcOAxILDquG7peG6qeG7o+G7leG6qULhu7Phu5/huqnDg8SCxJDhu5XDg+G6qcOz4buH4buf4bqpw7PDquG6qeG6ouG7r+G6qW7hur9u4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DquG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqlC4buB4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOAxILhu69u4bqpw4Phu5PhuqPhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qW/EgsSQ4bqpw4PhuqBw4bqpw4Phu69u4bqpw7N34bqpw4Nm4bul4bud4bqpw4PhuqDDguG7ueG7peG7neG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qXXhu6Phur/huqluw6rhu6fhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bulZsO54bqj4bqpw4Phu6PEguG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDg+G7n+G7k+G7peG6qW134bqpQuG7meG6qUTFqcOq4bqpw7PFqeG7n+G6o+G6qeG7neG7n+G7g8O54bqp4bul4bud4bujw6jhu6fhuqPhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6XhuqlE4buF4bqp4bujd+G7n+G6qULhu4HhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqlu4bq/buG6qcOZ4bq2buG6qcOD4buf4buRxILhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6Xhuqkq4buj4buf4buR4bul4bqp4bul4buf4buR4bul4bqpdeG6usOj4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qW7hu6fhu5/huqnDg+G6oOG7qeG7peG7neG6qcO54buv4buf4bqpw4DEgsOq4bul4bqp4buj4buV4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7pMOKw5nDo+G6qSrhuqDhu5Hhu6XhuqnDg+G7n+G7peG7o+G6qcOD4bujxKnhu6XhuqnDs+G7p+G7geG7peG6qXXhu5PDg+G6qULhu4Hhuqnhu6Phu7fDgeG6qcOD4bq/buG6qUJw4bqpw7rhu7fhu5/huqnhu6Fu4buj4bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqj4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qW7hu6Phuq7huqnDg+G6oOG7qeG7peG7neG6qcO54bu54bqp4bqgd+G7peG7neG6qcOAxILDquG7peG6qeG7o+G7leG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6o+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7o8Oq4buf4bqpbuG6v27huqnhu6Nw4bul4buj4bqpw4Phu6PhuqRu4bqp4bud4buf4bquw4HhuqnDs0HhuqnDumzhu6Xhuqnhu6Xhu6PDqsSC4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bukw4rDmeG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbuG6v27huqnDunPhu6Xhu6PhuqlC4bqsbuG6qW7hurbhuqnDg+G7o+G7l+G6qeG7peG7o8OC4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqPhuqnEkOG6qcOD4buT4bqj4bqp4bud4buf4bq/4bun4bqpb+G6tm7huqlC4buB4bqp4bqiw6zhu6XhuqnhuqLhu4Hhu6Xhu53huqnDg+G6oMOq4bun4bqpw7N44buf4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcO54bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqj4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDs8Wp4bqpbsWp4bqpbuG6v27huqlt4buf4buV4bul4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcOz4buv4buf4bqpw4Hhu6PFqeG6qXXhu6PhurLhu6Xhu53huqnhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5Phuqkt4bqpw4Phu4Hhu5/huqlu4buj4buh4bul4buj4bqj4bqpb8SCxJDhuqnDg+G6oHDhuqnDg2bhu6Xhu53huqnDg+G6oMOC4bu54bul4bud4bqj4bqpeOG7peG6qcOzceG7peG7o+G6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qUJz4bqpw7nhu63huqPhuqlt4buD4bun4bqpw7Phu4PDueG6qcOq4bul4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpROG7heG6qeG7o3fhu5/Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzOeG6qU3hu5Hhu6XhuqnDuuG7meG6qeG7onfhu5/huqnhu6Xhu53hu6Nx4bqp4bukw4rDmeG6qWJl4bqj4bqp4bul4bud4buBxJDhuqliZS3hurnhuqPhuqlO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qcOZ4buf4bul4buj4bqpKuG6oOG7n+G7k8OD4bqpw7Phu4Xhuqluxanhuqlu4bq/buG6qW7Egndu4bqp4budacOB4bqpQuG7s+G7n+G6qSrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqp4buI4bul4bqpw5B34bqpw5nDquG7pcO54bun4bujw6rhu6Xhuqkl4buf4bul4bud4buj4bqpQuG7geG6qSrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqpI+G7o8Sp4bul4bqpw5rDquG7peG6qcOZw6rDg8OD4buf4bqpfcOq4bul4bujw6rhu6XDsuG7pcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4buH4buf4bqpbsSCd27huqnhu51pw4HhuqlC4buz4buf4bqpKuG7o+G6suG6qcODw4Lhu7Phu6Xhu53huqnhu4jhu6XhuqnDkHfhuqPhuqlO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qcOZ4buf4bul4buj4bqpKuG6oOG7n+G7k8OD4bqpQuG7geG6qSrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqpw5nDquG7pcO54bun4bujw6rhu6Xhuqkl4buf4bul4bud4buj4bqpbeG7gcSQ4bqpw4Phu6vhuqlCxILhu5/huqnDueG6puG7peG7neG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbcOC4buzbuG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qcOz4bq/4bul4bud4bqpdeG7o+G7oW7hu6PhuqnDuuG7leG6qW7hurLDquG6qcO54buv4buf4bqpw4DEgsOq4bul4bqp4buj4buV4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg+G6v27huqlu4buj4buf4buT4bul4bqpw7rDguG7t27huqnhu53hu5/huqrDquG6qeG7o8Oq4buf4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDg+G7icOD4bqpbuG7g+G6qW7hur9u4bqpw7lpw4PhuqPhuqnDg+G6puG6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHHhuqPhuql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5PhuqPhuqnDg+G7o8OCw73hu6Xhu53huqnDueG7h+G7n+G6o+G6qcOzxKnEguG6qcODw4LhuqPhuqnDquG7peG6qeG7peG7n+G7peG7o+G6o+G6qcOAxILhu69u4bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6o+G6qcOz4buT4bul4bqpdeG7o+G7p8Oq4bqp4buj4bupbi1u4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqj4bqp4bud4buf4bq/4bun4bqpb+G6tm4tw7Phu4Hhu6fhuqnDg+G7h+G7p8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qcOZ4buf4bul4buj4bqpKuG6oOG7n+G7k8OD4bqpbuG7o+G6rm7huqnDueG6puG7peG7neG6qSrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqpw5nDquG7pcO54bun4bujw6rhu6Xhuqkl4buf4bul4bud4buj4bqpw7PDguG7t27huqltxKnEguG6qcO64buH4buf4bqpw7rhu4HDueG6qSrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqp4buI4bul4bqpw5B34bqj4bqpbuG7o+G6rm7huqnDueG6puG7peG7neG6qeG7iOG7peG6qcOQd+G6qW/EgsSQ4bqpw4PhuqBw4bqpw7PDguG7t27huqnDs+G7geG6qcODZuG7peG7neG6qcOD4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huql14buf4bul4buj4bqpw4Phu5Phuqluw6rhu6fhuqPhuqnDs+G7h8OD4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcOD4buhbuG7o+G6qULhu5nhuqnDs+G7r+G7n+G6qeG7pXfhu5/huqlC4buB4bqpw7Phu6/hu5/huqnhu6Xhu53hu6fhu4fhu5/Do+G6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpw7Phu5nhuqnhu6Xhu53hu6Nx4bqp4bujw6rhu5/huqnhu6XDguG7s27huqluxKnhu6XhuqnDs2vEkOG6qcO54buH4bul4buj4bqpw4PhuqDDquG7p+G6qcOzeOG7n+G6qeG7ueG6qW7hu4nDgeG6qW7DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4DEgsOq4bqpbuG6v27huqlu4bujxILEkOG7k+G7peG6qcOD4bujZsO54bqp4bqi4bun4bul4bud4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpQuG7geG6qeG7nWnDgeG6qeG7nUHhuqlt4buR4bul4bqpw7rhu5nhuqlu4bq/buG6qeG7o3fhu5/huqnhu6Xhu53hu6Nx4bqpw4DEguG7r27huqnDg+G7k+G6oeG6qcOD4buf4buT4bul4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpbuG6v27huqluxIJ3buG6qcOz4buv4buf4bqpw4Phu6Phu6fhu4fhu5/huqlu4buj4buf4buT4bul4bqpw7rDguG7t27huqlC4buB4bqpw4Phu6PDqsO54bqpdeG7o+G7g+G7p+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHHhuqnDueG7geG6qeG7o8Oq4buf4bqpbeG7keG7peG6qcOz4buF4bqpw4Phu6Phu6vDquG6qcOD4bujxIJq4bul4bqh4bqpw4Nm4bul4bud4bqpbsOC4bu14bul4bud4bqpw4Hhu6Phu6/hu5/huqnhu6Phu7fDgeG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpbuG6v27huqlv4bufxqHhu6XhuqnDs+G7geG7peG6qXXhu6PEguG6qULhuqxu4bqpQuG7geG6qcOAxILhu69u4bqpw4Phu5PhuqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOzxanhuqluxanhuqnhu6Phu7fDgeG6qcOD4bq/buG6qcOKJcOSw4rhu6Thuqkt4bqp4buI4bul4bqpw5B34bqj4bqpbuG7icOB4bqpbsOq4bun4bqpw5Dhu63hu6Xhu53huqnhur7huqPhuqnhu6Phu7fDgeG6qcOD4bq/buG6qeG6ouG7reG7peG7neG6qeG7omjhu6Xhu53huqkt4bqp4bqi4but4bul4bud4bqpw5nhu5HhuqlO4but4bul4bud4bqj4bqp4buj4bu3w4HhuqnDg+G6v27huqnhur7huqkt4bqp4buKxILhuqPhuqkj4buj4bun4bul4bud4bqpw4PhuqDhu4Hhu6fhuqlV4buj4but4bul4bud4bqpw7rhu5/hu5Hhu6Xhuql14buTw4PDo8Ojw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6syrhuqDhu6fhu6Xhu53huqluxIJ3buG6qeG7nWnDgeG6qSrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqpI+G7o8Sp4bul4bqpw5rDquG7peG6qcOZw6rDg8OD4buf4bqpfcOq4bul4bujw6rhu6XDsuG7peG6o+G6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpw5nhu5/hu6Xhu6Phuqkq4bqg4buf4buTw4PhuqnDs+G7meG6qeG7peG7neG7o3HhuqnDs+G7l+G6qcODZuG7peG7neG6qW7DguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqpw4Phur9u4bqp4bujw73hu6Xhuqnhu6XhuqrDquG6o+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G6suG6qeG7o8Oq4buf4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqpbsSp4bul4bqpw4Phu4fhu6fhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqpdeG7n+G7leG7peG6qcOD4bujxIJq4bul4bqpw7rhu7fhu5/huqlu4buj4bun4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqlC4buB4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6qcOD4buj4buLw7nhuqnhu6Xhu6Nqw4HhuqnDg+G7o3HhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4bujw6rEguG6oeG6qcODauG7peG6qW/hurbhu6Xhu53huqluw73huqnhu6N34buf4bqpQuG7geG6qcOD4buf4buZw7nhuqnhu6Vm4bul4bud4bqpw7Phu5fhuqnDg+G7o+G6rm7huqnDs2vEkOG6qcOD4bujw4LDveG7peG7neG6qcO54buH4buf4bqp4bujw6rhu5/huqlu4buj4buf4buZxILhuqlC4buB4bqpw7PEqcSC4bqpw4PDguG6qW7hurLDquG6qSPhu6PEqeG7peG6qcOaw6rhu6XhuqlC4buB4bun4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDucOj4bqp4buk4buj4bqq4bul4bud4bqp4bulZsO54bqpw4DEgsOq4bqj4bqpw4DEgsOq4bul4bqp4buj4buV4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpLeG6qcOD4bujw4LDveG7peG7neG6qcO54buH4buf4bqp4bud4buf4bqqw6rhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpQuG7geG6qSPhu6PEqeG7peG6qcOaw6rhu6XhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6XhuqnDg+G7oW7hu6Phuqlu4bqsbuG6o+G6qXXhu5/DueG6qeG7peG7neG7h27hu6PhuqnDg2bhu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDquG7peG7o+G6o+G6qcODxILEkOG6qeG7peG7o+G7n+G7keG7peG6qXXhu6Phu6/hu5/huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpQuG7geG6qeG7neG7n+G6v+G6qcOD4bqgceG6qW7GsOG7peG6qeG7o+G7h+G7peG6qW7hu6Phu5PhuqHhuqlC4buv4bul4bqp4buaT+G7nuG6qW7hurLDquG6qSPhu6PEqeG7peG6qcOaw6rhu6XhuqlC4buB4bun4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qW7GsOG7peG6qXXhu6Phu5/hu5HDueG6qcOD4buv4bul4bqp4bqv4bujw73hu6XhuqnDqeG6q+G6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqkmJU/hurHDo+G6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurcvw4PDqm3DusOy4bqzKuG7o8Oy4bun4bqp4buk4buj4buL4bul4bqpT+G7i+G7pQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
2009-07-15 08:44:00

Thực hiện nghiêm túc Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2) Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1133/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long