Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tcOa4buf4bq/4buh4bqr4bul4buDb+G6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqrb8Spw4Dhuqtv4bq/xanhuqvDmuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8O54buh4buT4bun4bqrw7rhu5nEguG6q8O5auG7p+G6q8SC4buf4bqm4bqrY8OpT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6q+G7pOG7oeG7p+G7n+G6qybhuqLhu6Hhu5nEguG6oeG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q2/FqeG7oeG6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqr4bulduG7oeG6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q+G7n+G7l+G6q0Phu7Xhu6Hhuqs94bufxanhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7h8Wp4bqrw5rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q8O64buZxILhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq1w5rhu5/hur/hu6Hhuqvhu6Xhu4Nv4bqr4bueeOG7oeG6q+G7p+G7o+G7n3LhuqtvxKnDgOG6q2/hur/FqeG6q8Oa4buf4buv4bun4buj4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvDuuG7mcSC4bqrw7lq4bun4bqrxILhu5/huqbhuqtjw6nhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqr4buk4buh4bun4buf4bqrJuG6ouG7oeG7mcSC4bqh4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrb8Wp4buh4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6Phuqvhu6V24buh4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqr4buf4buX4bqrQ+G7teG7oeG6qz3hu5/FqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4buHxanhuqvDmuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8O54buh4buT4bun4bqrw7rhu5nEguG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrw4PhuqJvN+G6qeG7n8SCxILDgOG6oS8vbuG6v8Wpw4Dhu5/huq7EguG7n8WpxIND4bunL8Wpw7nDs8Oz4bq/xILhur8vROG7jW7Dg+G7ocSC4buNL8SC4buh4bunLcSC4bquby3Dg+G6ri3DuuG7oeG7jeG7py9jYmJP4bucTuG6vmJOw5Phur4vZGJjYi9lL2NkZOG6vWLhu4zhurliY8Opw6kvY2Rl4bq74bq7YsSRYuG6u8SRYuG6u+G6vV/hu6HEkeG6vV9iZGPhurnEkeG6u8SDdcOA4buj4bqp4bqr4bq/w7nhu6Hhu6Phu6c34bqpw7nhu43hu53EguG6qeG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurVb4buHxanhuqvDueG6sG/huqtjYuG6q+G7o+G7oeG7t+G6q8OD4buB4bun4buj4bqrY8OpLeG6u+G6q8SC4buf4buNxanhuqvhu6Phu6Hhu7fhuqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G6sWNl4bqr4buj4buh4bu34bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvEguG7n+G7jcWp4bqr4buj4buh4bu34bqr4bue4buH4bqr4bumeOG7oeG6t8Oj4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu5/hurThuqvDsuG7leG6q+G6qcOQxanhu4fhu6fhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqudm/huqvEguG7meG6q0Nx4bqr4buf4bup4bq/4bqrbnHhu6fhu5/huqtD4buH4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqnDo+G6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqrT8Spw4Dhuqtv4bq/xanhuqs94bufxanhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7h8Wp4bqrw5rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q8O64buZxILhuqvhurHhu6bhur7hu6ThurfhuqvDuWrhu6fhuqvEguG7n+G6puG6q2PDqeG6q8OyZuG6q8O64buf4bq/4buh4bqr4bul4buDb+G6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrxILhu5/GoeG6q8SC4buD4buh4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqr4bueeOG7oeG6q+G7p+G7o+G7n3Lhuqvhu6Thur/huqLhu6HEguG7oeG7peG6q0HhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8OA4bufduG6qyrhu5/hur/huqLhu6Xhuqvhu43DuS0q4buf4buN4buhw7rhu5/Do+G6q+G6vuG7oeG6q09rw4DEg+G6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqr4bunZ+G7peG6q+G7p+G6v0XhuqtvxrDhuqvDg+G6qOG6q8SC4buf4bq/4bul4bqrw7Phuqjhuqtv4bq04bq/4bqrY2Phur3huqvDssWp4buH4bun4bqrw7Lhu4Phu6Hhuqtu4buhxqHhuq7huqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvhu6bhur7hu6ThuqtB4bqrw7rhu59ow4Dhuqtv4buBb+G6q2/hu5/hu4nhuq7huqvDueG6sm/Do+G6q2/hurbhu6fhu6PhuqvDsuG7g+G7oeG6q8Oz4buh4buX4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q8O64bufxanhu4Xhu6fhu6PhuqvEkWLhuqvhuqDhuq52b+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q0Phu4fhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8OD4buBxILhuqtD4buh4buT4bunxIPhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqr4buk4buh4bun4buf4bqrJuG6ouG7oeG7mcSC4bqrw7Nt4bun4bqrw7Jq4bqu4bqrw5DFqeG7h+G7p+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q8Oz4bqo4bqr4bueeOG7oeG6q+G7p+G7o+G7n3LEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqrw7LhuqThu7Phu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6Xhuqvhu6bhur7hu6TDo+G6q0/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqr4bueeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q+G7puG7n+G7h+G6q+G7p+G6pOG7tW/Do+G6q+G7nnjhu6HhuqvDsnfhu6fhu6PhuqtOeOG6q8SC4bqi4bqkQeG7p+G7o+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqtPeOG7p+G7o+G6q+G7n+G7qeG6v+G6q0/huq5u4bq/4bqrJeG6v+G6rsO54bqrT+G6v8ODxILhuqLFqeG6q8OyZuG6q8SC4bquReG7k+G7p+G6q2524bqrw7rhu5/hur/hu6Hhuqvhu6Xhu4Nv4bqr4bueeOG7oeG6q+G7p+G7o+G7n3LhuqtPxKnDgOG6q2/hur/FqeG6q+G7puG6vuG7pOG6q8O5auG7p+G6q8SC4buf4bqm4bqrY8OpxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bqiceG7p+G7n+G6q27hu4dF4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWp4bqrxILGsOG7peG6q8SCaMSC4bqrQ+G7leG6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu6bhur7hu6ThuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4buj4buh4bq/4buh4bqrw7LFqeG7g+G7p+G6q2RiYuG6ueG6qy3huqtkYmLDqsOj4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqsl4bq/4bquw7nhuqtP4bq/w4PEguG6osWp4bqr4bun4bufxKnhu6fhuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/Do+G6q0Phu7Xhu6HhuqtD4bq/4buh4bqrxILhuqLhu6nhuqvDueG7h+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7puG6vuG7pMOj4bqrT+G6rm7hur/huqvDsmbhuqvhu6fDveG6q8O54bqob+G6q8SC4buf4bqwb+G6q8OybEXhuqvhu5/hu7nDgOG6q8SC4buBb+G6q0Phu4fhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q+G7o+G7oULhur/huqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvEguG7n+G6rnhv4bqrPeG7n8Wp4bun4buj4bqrxILhuqLhu4fFqcOj4bqrb8OC4bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqrxIJwb+G7n+G6q2/huqhv4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEguG7n+G7hcWp4bqrw7nhuq5r4bun4bqr4buj4buh4buF4buh4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqrb+G7gW/huqtDxKnhu6fhuqvDsuG7leG6q2/hurThur/huqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhvw6PhuqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZ4bqr4bun4buf4bqk4bqrw7rhu5/hurThu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7heG7p+G7o+G6q8SC4buH4buh4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/Do+G6q8SQ4bqu4bun4buj4bqrw7J4xILDo+G6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqr4buf4buDxILhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fDo+G6q27hu6Hhu5nhu6fhuqvDsnnhu6HhuqvDuuG7n3Dhuqvhu59r4bquw6Phuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvhuqDhuq5F4buV4bunw6PhuqtDZ+G7p+G6q+G7n8aw4bq/4bqrQ+G7h+G6q8SC4buv4bun4bqr4buj4buh4buBxanEg+G6q+G7puG6vuG7pOG6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtv4buH4bun4buj4bqrb8aw4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhu6Phuqvhu6fGsOG7oeG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqvDsuG7h+G7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhu5nhuqtD4buH4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4buj4buf4buh4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n8Oj4bqr4bun4buj4bufcuG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q2/hurThur/huqvDmeG7oeG7k+G7p+G6q+G7n+G7ucOA4bqr4bqg4bqudm/huqvhurHDmeG7niThurfEg+G6q0/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqrJeG6v+G6rsO54bqrT+G6v8ODxILhuqLFqeG6q8O64buT4bqu4bqr4buj4bur4buh4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q8SC4buBb+G6q+G7o+G7oULhur/huqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvhu6bhur7hu6ThuqvDssah4bqrw7J24buh4bqrw4Dhu5/GsOG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrxILhu5/hu4Fv4buf4bqrxILhu5/huqZv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxILhu4Phu6HhuqtD4buH4bqrxILhuqThu7Phu6fhu6PhuqvDueG6v+G7ocOj4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G6v+G6ruG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrxILhu5/hu5nhuqvhu6Phu6Hhu7Xhu6Hhuqvhu5/hu6nhur/huqtuceG7p+G7n8Oj4bqreeG7p+G6q8OycuG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG7oeG7mcOA4bqrw7LGsMOj4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqsl4bq/4bquw7nhuqtP4bq/w4PEguG6osWp4bqrxILhuq5F4buT4bun4bqrbnbhuqtD4buh4buXb+G6q25q4bqu4bqrJnnhu6fhu6PhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqvhur7hu6HhuqtPa8OA4bqr4bukxanhu5/hur/hu6Xhu43Ds+G6q+G7nsWpw4Phu6dF4bqr4buk4bqubuG6v+G6ouG6v8O64bqrw7nhu4fhu6XhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqrT8Spw4Dhuqtv4bq/xanhuqvhu6bhur7hu6ThuqvDuWrhu6fhuqvEguG7n+G6puG6q2PDqcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6osWp4bun4buj4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqtDZ+G7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqr4bul4buDb+G6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqrT8Spw4Dhuqtv4bq/xanhuqvhu6bhur7hu6ThuqvDuWrhu6fhuqvEguG7n+G6puG6q2PDqcOj4bqrJnnhu6fhu6PhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqvhu6TFqeG7n+G6v+G7peG7jcOz4bqr4buexanDg+G7p0Xhuqvhu6Thuq5u4bq/4bqi4bq/w7rhuqvDuuG7n8Os4bun4buj4bqrw7Jy4bun4bufw6PhuqtD4bu14buh4bqrQ+G6v+G7oeG6q8SC4bqi4bup4bqrw7nhu4fhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvDueG6ruG7ieG7p+G6q8OA4buf4buh4buT4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7puG6vuG7pOG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtu4bq/4bqr4bunZ+G7peG6q8SC4bu14buhw6Phuqvhur7hu6HhuqtPa8OA4bqrw4Phu5Hhuqvhu6fDveG6q8O54bqob+G6q8SC4buf4bqwb+G6q8OybEXhuqvDg+G6qOG6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7puG6vuG7pMOj4bqrxIJn4bun4buj4bqrb+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/hu4Fv4bqr4bul4bqyb+G6q8SC4buh4buT4bquw6PhuqvEguG6rkXhu5Phu6fhuqtuduG6q0Phu4fhuqvDg+G7geG7p+G7o+G6q8O64buh4buZ4bun4bqrb+G6tOG6v+G6qz3hu5/FqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4buHxanhuqvhu6V4xILhuqtv4buBb+G7n+G6q+G6ouG7reG6q+G6ouG7h+G7p+G7o8Oj4bqr4bunw73huqvDueG6qG/huqtv4bq/xanhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrw7LGoeG6q8SC4buf4bqwb+G6q8OybEXhuqvDueG7ueG7oeG6q3Bv4buf4bqrb+G7n+G6ruG7p+G7o8Oj4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/huqtD4bu14buh4bqrxILEqcSC4bqrb+G7heG6q2/hu4Fv4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrQ+G7oeG7k+G7p8Oj4bqr4bufw73huqvEguG6ouG7ueG6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q0Phur/hu6HhuqvEguG6ouG7qeG6q0Phu4fhuqtDcuG6q8SC4buf4buZ4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7puG6vuG7pOG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUmeeG7p+G7o+G6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q+G7pOG6rm7hur/huqLhur/DuuG6q8Oy4buhxqHhu6XhuqvDueG7g+G7oeG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7gW/hu5/huqvEguG7n+G6pm/huqvhu6Xhu4fhuqvhu6bhur7hu6ThuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8OyduG7oeG6q+G7pcOtxILhuqtD4buH4bqrw4PhuqjhuqtvauG7p+G6q8SC4buf4buh4buZxILhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q2/GsOG6q8O64buZ4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrw7J24buh4bqrw4Dhu5/GsOG6o+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrw7Lhu5Xhuqtva8OA4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqr4bunxrDhu6fhu6PhuqtB4bqrb+G7gW/huqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqrQ+G7h+G6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhu5nhuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9Fw6PhuqvDssOtb+G6q27hu6Hhu5fEguG6q8O54buH4bqrb+G6rnhv4bqrw7rhu5/hurThu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7heG7p+G7o+G6q8SC4buH4buh4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqst4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7meG6q8SCxanhu4fhu6fhuqtvauG6rsOj4bqrw7rhu5/hurThu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7heG7p+G7o+G6q8O54bqk4buz4bun4buj4bqrxILhu5/huqhvw6Phuqvhu6dn4bun4buj4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PDo+G6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqr4bq/4bun4bqr4bun4buh4bun4bufw6Phuqvhu5/hu6nhur/huqtuceG7p+G7n8Oj4bqreeG7p+G6q8OycuG7p+G7n+G6q0Hhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrw5Dhu6/hu6fhu6PhuqtD4buH4bqrb+G7gW/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqrxILhu5/huq54b+G6qz3hu5/FqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4buHxanEg+G6qybhuqLFqeG7p+G7o+G6q27hur/huqvhu6dn4bul4bqrxILhu7Xhu6HDo+G6q+G6vuG7oeG6q09rw4DhuqvDg+G7keG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q8OyeeG7oeG6q+G7peG7teG7oeG6q2/hu7Phuqtv4buf4buZ4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvhu6bhur7hu6ThuqvDssah4bqrw7J24buh4bqrw4Dhu5/GsOG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrxILhu5/hur9F4bqrw7J54buh4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q29q4bqu4bqrQ+G7h+G6q2/hurbhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtD4buh4buT4bun4bqrxIJx4bul4bqr4buj4buh4buF4buh4bqrw4Dhu5/hu4HDgOG6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhu4Fv4bqrQ+G7h+G6q8OyduG7oeG6q8OA4bufxrDEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSZ54bun4buj4bqrxILhu5924bun4buj4bqr4buk4bqubuG6v+G6ouG6v8O64bqrw7rhu5Phuq7huqvhu6Phu6vhu6HhuqvEgmfhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/Do+G6q8OyduG7oeG6q8SC4bufxanhu4Phu6HhuqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZ4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8O64buf4bqu4buv4bun4bqrw7rhu5954bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/huqvhu6bhur/hu6Xhuqst4bqr4bum4bq/4bulxIPhuqvhu67hu6fhu6Phuqvhu6fhu5/EqeG7p+G6q+G7peG7g+G7p+G7n8Oj4bqr4buf4bup4bq/4bqrbnHhu6fhu5/huqtD4buH4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDueG7h+G6q+G7peG6sm/huqvEguG7oeG7k+G6ruG6q2/hurThur/huqvhu6bhur7hu6TEg+G6q0/FqeG7p+G6q8Oy4bqk4bu34bun4buj4bqrw7LGoeG6q8Oy4buDxILhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6XhurJv4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvhu6fhu4dF4bqrw7nhu4fhuqvEgmfhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqrw7Lhu4Xhu6Xhuqtu4buFxanhuqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZw6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q8SC4buBb+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4buj4buhQuG6v+G6q8SCxKnEguG6q2/hu4Xhuqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OA4buf4buh4buT4bun4bqrw7rhu5/hur/hu6Hhuqvhu6Xhu4Nvw6Phuqvhu5544buh4bqr4bun4buj4bufcuG6q0/EqcOA4bqrb+G6v8Wp4bqr4bum4bq+4buk4bqrw7lq4bun4bqrxILhu5/huqbhuqtjw6nhuqvDsmbhuqvDs+G7h+G7p+G7n+G6q+G7pXjEguG6q8OA4buf4bqwxILhuqvhu6XDrW/huqvhu6fhu6Hhu5fhu6Xhuqtv4buBb+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q8O5ZuG7p+G7n+G6q8Oy4buDxanhuqvhuqDhuq52b+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q+G7puG6vuG7pOG6q8OyZuG6q+G6oOG6ruG6v+G6q8Oy4bu34buh4bqrxILhuqzhuqvDg+G6v+G6ruG6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqrT8Spw4Dhuqtv4bq/xanhuqvhu6bhur7hu6ThuqvDuWrhu6fhuqvEguG7n+G6puG6q2Nl4bqr4bunZ+G7peG6q2RiYuG6ucSD4bqrT+G7gW/huqvDsuG7g+G7oeG6q27hu6HGoeG6ruG6q2/DguG7p+G7o+G6q8OyZuG6q+G7p+G7o+G7n+G7jeG6q8SC4buf4bq/4bul4bqrw7nhuq5r4bun4bqrb+G6tOG6v+G6qyZ54bun4buj4bqrJuG7n+G6pOG6q8O6w4nhuqvDmeG7niThuqtO4bq/4bun4bqrw5rhu6Hhuqvhu6Thuq7hu6fDo+G6q8Oy4buD4buh4bqrbuG7ocah4bqu4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqtD4buH4bqrw7rhu5/huq7huqtD4bqob8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7n+G7oeG7leG6ruG6q2PDqS3hurvDo+G6q8OA4buf4buBxILhuqtu4buhxqHhuq7huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrPeG7n+G7oeG7k+G7p+G6q8SC4buf4buFxanhuqvDueG6rmvhu6fhuqtv4buf4bqu4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6qybhuqLhuqRB4bun4buj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q8Oy4buD4buh4bqrbuG7ocah4bqu4bqrb+G7gW/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtD4buh4buT4bun4bqrw7Phuqjhuqvhu5544buh4bqr4bun4buj4bufcuG6q0/EqcOA4bqrb+G6v8Wp4bqrPeG7n8Wp4bun4buj4bqrxILhuqLhu4fFqeG6q8Oa4buf4buv4bun4buj4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqx4bum4bq+4buk4bq34bqrw7lq4bun4bqrxILhu5/huqbhuqtjw6nDo+G6q0/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqvhu6Thu6Hhu6fhu5/huqsm4bqi4buh4buZxILhuqvhu6fhu5/EqeG7p+G6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q2/hu5/hurThuqvDsuG7leG6q+G6qcOQxanhu4fhu6fhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqudm/huqvEguG7meG6q0Nx4bqr4buf4bup4bq/4bqrbnHhu6fhu5/huqtD4buH4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqnhuqtv4bq04bq/4bqr4bufeOG7oeG6q+G7p+G7o+G7n3LhuqvDuWrhu6fhuqvhu6fhu4dF4bqrxILhu5/GoeG6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q+G7pcWp4bun4buj4bqr4bul4bquduG7p+G6q+G7n+G7qeG6v+G6q25x4bun4buf4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7puG6vuG7pMOj4bqr4buleMSC4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDgOG7n8Wp4bun4buj4bqrxILhuqLhu4fFqeG6q8OA4bufxKnhu6fhuqvDssSp4bqu4bqrQ3Hhuqvhu5/hu6nhur/huqtuceG7p+G7n+G6q8O54bu14bun4bqr4bun4bufxKnEguG6q2/hurThur/huqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8Oy4buD4buhxIPhuqtP4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7nhuq7hu6/hu6fhuqvDueG7h+G6q+G7p+G7g+G7p+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q2/hurThur/huqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/Do+G6q8SQ4bqu4bun4buj4bqrw7J4xILDo+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4buf4bqrb+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G6oOG6rkXhu5Xhu6fEg+G6qybhuqzhuqvDg+G6v+G6ruG6q0/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q8SC4buf4buZ4bqr4buj4buh4bu14buh4bqrxILhu5/huqbhuqvhu5/hur/hu6HhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XDo+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrxILhu5/hu5nhuqvhu6Phu6Hhu7Xhu6HhuqvDsmbhuqvEkOG7hUXhuqvhuqLhur/huqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEguG6omfhu6Xhuqtv4bqueG/huqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/Do+G6q8SQ4bqu4bun4buj4bqrw7J4xILDo+G6q0Phu4fhuqvEguG6rkXhu5fEguG6q8Oy4buD4buh4bqrw7Lhur/huqvDg3bhuqvDsuG7leG6ruG6q8Oz4buh4bub4bun4bqr4bqi4bq/4bqrQeG6q2/hu4Fv4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fEg+G6qybhu5/EqeG6ruG6q+G7n+G7ocah4bqu4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8Oy4bq/4bqu4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6PDo+G6q+G7pcSpxILhuqvhu6Xhu4HEguG6q2/hurThur/huqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/Do+G6q8Oz4buJ4bun4bqrxIJ4b+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q8OJ4bqrxILhu5/huqZv4bqrw4Phu4nhuq7huqvDg2hv4bqrQ+G7leG6q+G7o+G7oeG7geG6q8SC4bqicuG6q2/hurThur/huqvDsnhv4bqrw7lrw4DDo+G6q8SC4bqo4bqrw7PFqcOj4bqr4buj4buh4buB4bqrxILhuqJy4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7n+G7qeG6v+G6q25x4bun4bufxIPhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6Xhuqtv4bqob+G6q8O54bqob+G6q8O54buT4bun4bqr4buB4bun4bqrb+G7gW/huqtv4bqueG/huqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqvEkOG7ieG7peG6q8O54bqk4bu5b8Oj4bqrQ3HhuqvDssaw4bqrw7nhu4fhuqtv4buBb+G6q2/huq54b+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q8OA4buf4buh4bqr4bun4buj4bufdOG6v8Oj4bqrw7nhu4fhuqvEgnjhu6Hhuqvhu4Fvw6PhuqvDssOtb+G6q27hu6Hhu5fEguG6q8O54buT4bun4bqr4buB4bun4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8SC4buf4buZ4bqrw7nhuqhv4bqr4buj4buJReG6q+G6ouG6v+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6osWp4bun4buj4bqrbnbhu6Hhuqtv4buF4bun4buf4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhu5nhuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9Fw6PhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqr4buk4buh4bun4buf4bqrJuG6ouG7oeG7mcSC4bqrw7rhu5Phuq7huqvhu6Phu6vhu6Hhuqvhu6bhur7hu6ThuqtvauG7p+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6PhuqvDssWp4buH4bun4bqrw7rhu5nEguG6q+G7n+G7s+G7p+G6q+G7p0Lhur/huqvDssah4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G6v+G6ruG6q8OA4bufxKnhu6fhuqvDssSp4bqu4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7peG6sm/huqvEguG7oeG7k+G6ruG6q2/hur/FqeG6q2/hu4XhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqvDuuG7oeG7k+G7p+G6q8SC4bqiceG6q2/hu4Fv4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q8SCaG/huqtv4bq04bq/4bqrPeG7n8Wp4bun4buj4bqrxILhuqLhu4fFqcSD4bqrw5DGsOG6q8O54buH4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqrxIJob+G6q8SC4buv4bun4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqtuceG7p+G7n+G6q8Oyw6zhu6fhu6Phuqtv4buf4bq04bqr4bqg4bquReG7leG7p8Oj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bq/4bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5fDgOG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtD4buh4buXb+G6q+G7p3jhu6HhuqtueMOj4bqrxIJn4bun4buj4bqrb+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7n0Lhuq7huqvhu6fhu6Phu59yw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrw7Lhu43huqvDs+G7q+G6v+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqtDw4LhuqvDueG6qG/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqr4buf4buX4bqr4buj4buhQuG6v+G6q2/hu4Fv4bqr4bqg4bqudm/huqvhu6Phu6Hhur/Do+G6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q+G7n+G7qeG6v+G6q25x4bun4buf4bqrb+G7gW/huqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q2/hu5/EqcOA4bqr4bqg4bqudm/huqvEguG7mcSD4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqrw7rhu5/DrOG7p+G7o+G6q8OycuG7p+G7n8Oj4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrw7nhuq7hu6/hu6fhuqvhurThu6fhu6Phuqvhu5944bqr4bul4buD4bun4buf4bqr4bul4buR4bqrb+G7gW/huqvhu6fDveG6q8O54bqob+G6q+G7p+G7n2nhu6XhuqvDg+G7teG7peG6q2/GsOG6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q8OA4buf4buBw4Dhuqvhu5/hu6nhur/huqtuceG7p+G7n+G6q2/hu5/FqeG6q2/hu4Fv4bqrbsSpxILhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZ4bqrQ+G7h+G6q8SQ4bqu4bun4buj4bqrw7J4xILhuqvDuuG7n+G6ruG6q0PhuqhvxIPhuqsm4bqi4buT4bun4bqrb+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q0Ny4bqrLkXhuqtD4buh4buT4bun4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqob+G6q+G7nnjhu6HhuqvDsnfhu6fhu6PhuqtO4buFxanhuqvhur/hu6fhuqvDmeG7oeG7k+G7p+G6q+G7n+G7ucOA4bqr4bqg4bqudm/huqvhurHhu57DkE7hur7huqvDmeG7niThurfDo+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q8Oz4buH4bun4buf4bqr4bqk4bqu4bqrxILhu6Hhu5Phu6fhuqtv4bq/xanhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrb+G7n8Wp4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6PGsMOA4bqrw4Dhu59q4bun4bqr4bun4bujZ+G7p+G6q+G7p+G7o+G6rOG6v+G6q8SQ4bqu4bun4buj4bqrw7J4xILDo+G6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q+G7pXjEguG6q2/hu4Fv4buf4bqr4buf4bup4bq/4bqrbnHhu6fhu5/huqtv4buBb+G6q2/huq54b+G6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqrb+G7n8Spw4DhuqPhuqvDuuG7oeG7k+G7p+G6q8SC4bqiceG6q8O5a8OA4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDueG7h+G6q+G7nsOQTuG6vuG6q8OZ4bueJOG6q29q4bun4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8OA4buf4bq24bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqr4bue4buh4buZ4bun4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8OZ4bueJOG6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q+G7p+G7o+G6rkXhu5Phu6fhuqvEgmhv4bqrb+G7s+G6q27hu4Xhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrw7nhuq5rxILhuqvDgOG7n+G7gcOA4bqr4bqg4bqudm/huqvEguG7mcSD4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrb+G7n+G7oeG6v+G6q8ODw7ThuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvDsuG7ocah4bul4bqrb+G7n+G6ruG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6bhur7hu6ThuqvDueG7h+G6q+G6tOG7p+G7o+G6q+G7n3jhuqvhuqDhuq5F4buV4bun4bqrb8Wp4bun4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bun4buf4bqk4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7o+G7oeG7geG6q8SC4bqicuG6q8OA4bufeeG6q29rw4Dhuqtv4bq04bq/4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7nFqeG7g+G7ocSD4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrb+G7n8Wp4bqr4bqiaeG7p+G7o8Oj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtvxrDhuqvhu6V4xILhuqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqrw7Phu4nhu6fhuqtv4buf4bq04bqrw7Phuq5F4bqr4bun4bufxKnEguG6q8OyduG7oeG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6Xhu6vhu6HhuqvhuqDhuq52b+G6q+G7o+G7oeG6v8Oj4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6fhuqvDsnbhu6HhuqtD4buh4buXb+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqrw7Phu4nhu6fhuqtv4buf4bq0w6Phuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvhuqDhuq5F4buV4bun4bqrw7nhu4fhu6Xhuqtv4buv4bun4buj4bqrb+G6suG6q2/hu59w4bun4buf4bqrxILhuqJy4bqrb+G6v+G7p+G6q8SC4buf4buh4buXw4DhuqtD4buHxanhuqtv4buv4bun4buj4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6d44buh4bqrbnjhuqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/huqvhuqDhuq52b+G6q+G7o+G7oeG6v8Oj4bqrb8Wp4buh4bqrw7LGsOG6q8O54buH4bqrbuG7ocah4bqu4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu5/hurThuqvhu6fhu6Phu5904bq/4bqrxILhu5/huqhv4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q0Phu6HhuqvDgOG7n+G7g+G7peG6q8SC4buf4buv4bqrbuG7g8Wp4bqr4bqg4bquReG7leG7p+G6q2/FqeG7p+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/hu7Phuqtu4buF4bun4bqr4bun4bufxKnEguG6q8O54buH4bqr4bqg4bquReG7leG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrxIJ4b+G6q8SC4bqo4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqrQ+G7h+G6q2/hu4Xhu6fhuqvEguG6okHhuqvhu5/hu7nDgOG6q8SC4buBb+G6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhu5nhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqvDsnbhu6HhuqvEguG7n8Wp4buD4buhw6PhuqvEguG7r+G7p+G6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrw7lt4bun4bqr4bun4buf4bq/4bquxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvDsuG7leG6q+G7p+G7o+G7n3Lhuqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6bhur7hu6ThuqvEgmfhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4DhuqvDuWvDgOG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrb+G7n8OtxILhuqtv4buf4buR4bqr4buf4buz4bun4bqr4bunQuG6v+G6q8SC4buD4buh4bqrw5nhu54k4bqrQ+G7h+G6q2/hu4Fv4bqrxILhu5/GoeG6q2/hu5/hu5nhuqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZ4bqrw7rhu5/hu4Fv4bqrw7LGoeG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q2/GsOG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q2/hu4Fv4bqrbuG7oeG7l+G7p+G6q8OA4buf4buBw4DhuqvDunBv4buf4bqrb2rhuq7Do+G6q2/hu5924bun4buj4bqrb+G7n+G6tOG6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqtu4buFxanhuqvhu594w6Phuqtv4buF4buh4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu5/hu5fhuqvEguG7n3bhu6fhu6PhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqrQ+G7h+G6q8SC4buH4buh4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZw6Phuqvhu5/DveG6q8SC4bqi4bu54bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q8O54bqob+G6q0Phu4fhuqvEguG7g8Wp4bqrxILhu5/hu5Phu6Xhuqtv4buBb+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrw7rhu6Hhu5fhu6fhuqvEguG7n+G6rmvhu6fhuqvDueG7ueG7oeG6q2/hu5/FqeG6q2/hu4Fv4bqr4bunw73huqvDueG6qG/huqvhuqbhu6fhu6PhuqvDgOG7n8aw4bqrw7rhu5/hurThu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7heG7p+G7o8Oj4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7gW/huqvhu6ThurJv4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6qybhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu6fhu6Hhu5Phu6fhuqvDuuG6vOG6q0Hhuqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bunxIPhuqvhu57hu7nDgOG6q8SC4buBb+G6q+G7puG6v+G7peG6qy3huqvhu6bhur/hu6XhuqtvauG7p+G6q8Oy4buh4bqrQ+G7h8Wp4bqrb+G7gW/huqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q8SC4buf4bqob8Oj4bqr4bulQeG6q+G6onjhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvhu5/hu5fhuqvEguG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7peG7g+G7ocOj4bqrw4PhuqrhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q2/hu4Fv4bqrb+G7s+G6q2/hu5/hu5nhuqvEkOG6quG6q8O5w4nhuqtv4buf4bqu4bun4buj4bqrQ+G7leG6q8SC4buH4buh4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/Do+G6q8SC4buh4buV4bun4bqrxILhu5fhuqvhu6Phu6FC4bq/4bqrb+G7gW/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqrw7Lhur/hu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G6ruG7r+G7p+G6q8O64bufeeG6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqtD4buH4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhvw6PhuqvEguG6ouG6v8Wp4bqrw7J54buh4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4buV4bqrxJDhuqrhuqvDucOJ4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8SC4buf4buBb+G7n+G6q8SC4buf4bqmb+G6q+G7peG7teG7oeG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hu4HhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p8SD4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqr4bq04bun4buj4bqr4bufeOG6q8OD4bqo4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/huqtv4bq04bq/4bqr4bum4bq+4buk4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bqg4bqu4buB4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrxILhuqLhur/FqeG6q8OyeeG7ocOj4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8OyxqHhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q2/hu4Fv4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8O54bqk4bu5b8Oj4bqrb+G7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqtv4buz4bqrb+G7n+G7meG6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhu5nhuqtDceG6q8OD4bqo4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqtu4buV4bun4bqrQ0Lhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG6v+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqvEkOG6quG6q8O5w4nhuqvEguG7n+G7gW/hu5/huqvEguG7n+G6pm/huqtv4bq04bq/4bqrw7rhu5/hurThu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7heG7p+G7o+G6q+G7p2fhu6fhu6PhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o8Oj4bqrw7nhuqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG7n+G6qG/Do+G6q8Ozcm/hu5/huqtu4buX4bun4bufw6Phuqtu4buh4buZ4bun4bqrw7J54buh4bqrw7rhu59w4bqr4bufa+G6rsSDxIPEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqvhu6Thu6Hhu6fhu5/huqsm4bqi4buh4buZxILhuqvhu6fhu5/EqeG7p+G6q+G7peG7g+G7p+G7n8Oj4bqr4bqg4bqu4bq/4bqr4buf4buz4bun4bqrZGLhuqvhu6dn4bul4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4buv4bun4buj4bqrb+G6rnhv4bqrw7J54buh4bqr4bul4bu14buh4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buh4buX4bunw6Phuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvDsmbhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqtvxrDhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqu4buF4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/huqvDsnbhu6Hhuqvhu6fhu6PFqeG7g+G7oeG6q29B4buh4bqr4bulQcOj4bqrxILhuqzhuqvDssaw4bqr4bulQeG6q+G6onjhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvhu5/hu5fhuqtD4bu14buh4bqrxILhuq5F4buXxILhuqvDsuG7g+G7oeG6q8Oy4bq/4bqrw4N24bqrb+G7gW/huqvhuqDhuq52b+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrxILhu5/hu5nhuqvhu6Phu6Hhu7Xhu6HhuqtD4buH4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZw6PhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8Oz4bquReG6q8SC4bqiceG6q8SCdm/huqvDsnjhuqvEgmfhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6pEHhu6fhu6PhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZ4bqrw7rhu5/hu4Hhuqtv4bq/xanhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bunZ+G7pcOj4bqrxILhu5/huq7huqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvEguG7oeG7meG7p+G6q2544bqrQ+G7leG6q8SQxrDhur/huqvDssaw4buhw6Phuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6Xhuqvhu6fhu6Phu5/DqMWpw6PhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8SQZuG6q+G7n3jhu6HhuqtD4buH4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7gW/huqvhu6ThurJv4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6qybhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu6fhu6Hhu5Phu6fhuqvDuuG6vMSD4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrb8Wp4buh4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6Phuqvhu6V24buh4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqr4buf4buX4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7puG6vuG7pMSD4bqrJuG6ouG7k+G7p+G6q8SC4buh4bun4buf4bqrxILhu59q4bun4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q8O64buZxILhuqtD4buH4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/huqtDceG6q8O54bu54buh4bqrcG/hu5/huqtv4buf4bqu4bun4bujw6Phuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6Xhuqtv4buf4bqw4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6Phuqvhu6VB4bqr4bqieOG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q+G7n+G7l+G6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nDo+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q2/hu4Fv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8SC4buf4bqmb+G6q+G7o+G7oeG6sMOA4bqrw7LDgeG6q8O5beG7p+G6q+G7p+G7n+G6v+G6ruG6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6bhur7hu6ThuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrb+G7gW/huqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q2/hurLhuqvEguG7n8ah4bqr4bun4buf4bqk4bqr4bun4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DDo+G6q0XhuqvEguG7mcOj4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDs+G6sm/huqtD4buH4bqrw4Phu4vhu6fhuqvDg+G7h+G7p+G7o+G6q8SC4bqi4bq/xanhuqvDsnnhu6HhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l+G7peG6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bunw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsOG6q2/GsOG6q2/hu4Fv4bqrbuG7oeG7l+G7p+G6q8OA4buf4buBw4DhuqvDsnbhu6HhuqvDgOG7n8aw4bqrw7rhu5/hurThu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7heG7p+G7o+G6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nhuqst4bqrxILhu4fhu6Hhuqtv4bufcOG7p+G7n8Oj4bqrw7Phuq5F4bqrxILhuqJx4bqrxIJn4bun4buj4bqrxILhuqLhuqRB4bun4bujw6Phuqt54bun4bqrw7Jy4bun4buf4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7meG6q0N04bqr4bul4buvw6Phuqtu4buFxanhuqvDsuG7heG7peG6q+G6v+G7p+G6q8OD4buh4bun4buf4bqrxJBm4bqr4bufeOG7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1YeG6q07hu5Phu6fhuqvDueG7leG6q+G7nnjhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqr4bum4bq+4buk4bqrY8Opw6Phuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrY8OpLeG6u8Oj4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6q+G7pOG7oeG7p+G7n+G6qybhuqLhu6Hhu5nEguG6q8OyZuG6q2/GsOG6q2/hu4Fv4bqrb+G6rnhv4bqr4bujw63DgOG6q0Phu7Xhu6Hhuqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6PhuqvEqOG7p+G6q8OQeOG6q+G7pOG6v+G7p+G7pcWp4buf4bq/4bun4bqrKuG7oeG7p+G7o+G7n+G6q0Phu4fhuqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6Phuqs94bufauG7p+G6q8OZ4bq/4bun4bqr4buk4bq/xILEguG7oeG6q1vhur/hu6fhu5/hur/hu6fhu43hu6fEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu4Phu6Hhuqtv4bqueG/huqvhu6PDrcOA4bqrQ+G7teG7oeG6qybhu5/hurThuqvEguG6pOG7teG7p+G7o+G6q8So4bun4bqrw5B4w6PhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqr4buk4buh4bun4buf4bqrJuG6ouG7oeG7mcSC4bqrQ+G7h+G6qybhu5/hurThuqvEguG6pOG7teG7p+G7o+G6q+G7pOG6v+G7p+G7pcWp4buf4bq/4bun4bqrKuG7oeG7p+G7o+G7n+G6q27hu4dF4bqrxILhu7HhuqtD4bqu4buh4bqr4bul4bqs4bun4buj4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q27huqThu7Vv4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDsuG7geG7p+G7o+G6q8O64bufcG/hu5/huqvDueG7l+G6q2/hurThur/huqvhu6V24buh4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqr4buf4buX4bqrw7J24buh4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8O54bqk4bu5b+G6q+G7o+G7oULhur/huqvhu5/hur/hu6Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvEgsSpxILhuqtv4buF4bqrb+G7gW/huqvhu6XDrcSCw6PhuqvEguG6rOG6q2/hu59w4bun4buf4bqrxILhuqJyw6PhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8SC4buZw6PhuqvEguG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7peG7g+G7ocOj4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqTDo+G6q+G6v+G7p+G6q+G7p+G7oeG7p+G7n8Oj4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvDuuG7n8Wp4bq/4bqr4buf4burby1v4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buXw6Phuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8Oz4bqyby3DsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6q+G7pOG7oeG7p+G7n+G6qybhuqLhu6Hhu5nEguG6q2/hu5/hurBv4bqr4bul4bqs4bun4buj4bqrJuG7n+G6tOG6q8SC4bqk4bu14bun4buj4bqr4buk4bq/4bun4bulxanhu5/hur/hu6fhuqsq4buh4bun4buj4buf4bqrw7LhuqThu7lv4bqrbmrhuq7huqvDueG7g+G7oeG6q8O54buH4bul4bqrJuG7n+G6tOG6q8SC4bqk4bu14bun4buj4bqrxKjhu6fhuqvDkHjDo+G6q2/hu5/hurBv4bqr4bul4bqs4bun4buj4bqrxKjhu6fhuqvDkHjhuqvDs+G6rkXhuqvEguG6onHhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDsuG7h+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqkQeG7p+G7o+G6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nhuqtv4bq/xanDo+G6q8Oy4buDxILhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8SCcG/hu5/huqtD4buV4bqrw7J24buh4bqr4buneOG7oeG6q0Phu4fhuqvDsnbhu6Hhuqvhu6fhu6PFqeG7g+G7ocSD4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqrw7Lhu5Xhuqvhu6fhu6Phu59y4bqr4buf4bq/4buh4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q29q4bun4bqrw7JsReG6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q8SC4bqi4bq/xanhuqvDsnnhu6HhuqtB4bqrb8Spw4Dhuqtv4bq/xanhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG6v+G6q2/hu4Fv4bqrb+G7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvEguG7n2fhu6XhuqvDg8Wp4bun4buj4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqtD4buH4bqr4bujw63DgOG6q+G7o8OB4bqrbuG7k+G7p+G6q8O54buV4bqrb+G7gW/huqvhu5944buh4bqr4bun4buj4bufcuG6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhu5nhuqPhuqvEguG7oeG7meG7p+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu4Fv4bqrb+G6rnhv4bqrw7J24buh4bqrxILhu5/FqeG7g+G7oeG6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDueG6pOG7uW/huqtD4buH4bqrxILhu5/hur/hu6XhuqvDuuG7n+G7hcWp4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvEguG6onLhuqvhu6Xhu4fhuqvhu5/hur/hu6Hhuqtu4buT4bun4bqrw7Jm4bqrxILhu5/hu7Hhur/huqvEguG7n+G6rmvhu6fhuqPhuqvEgmfhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu4Fv4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqvDsuG7h+G7p+G6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqtD4buH4bqr4bqg4bqudm/huqvEguG7mcOj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqtvxrDhuqvhu5/hu7nDgOG6q8SC4buBb+G6q+G6virhu4zhur7hu6bhuqst4bqrxKjhu6fhuqvDkHjDo+G6q2/EqcOA4bqrb+G6v8Wp4bqrw5Dhu6/hu6fhu6Phuqvhu4DDo+G6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhu4Fv4bqrw4Phu6/hu6fhu6Phuqvhu55p4bun4buj4bqrLeG6q8OD4buv4bun4buj4bqr4buk4buT4bqrT+G7r+G7p+G7o8Oj4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/huqvhu4Dhuqst4bqr4buI4bquw6Phuqs94bufxanhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7h8Wp4bqrw5rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q8O64buZxILEg8SDxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6tSbhuqLFqeG7p+G7o+G6q2/huq54b+G6q+G7o8Otw4Dhuqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6Phuqs94bufauG7p+G6q8OZ4bq/4bun4bqr4buk4bq/xILEguG7oeG6q1vhur/hu6fhu5/hur/hu6fhu43hu6fDo+G6q0/hu5/hurThuqvEgnJv4buf4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqvhu6Thu6Hhu6fhu5/huqsm4bqi4buh4buZxILhuqvDsuG7leG6q+G7p+G7o+G7n3LhuqvDssah4bqrxIJn4bun4buj4bqrb+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhu4Fv4bqr4buf4buz4bun4bqr4bunQuG6v8Oj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDgOG7n+G6tOG6q+G7n+G6v+G7oeG6q+G7p+G6pOG7tW/huqtvauG7p+G6q8SC4buDxanhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buX4bun4bqrxILhu5/huq5r4bun4bqrw7nhu7nhu6Hhuqtv4bufxanhuqvDs8Wp4bq/4bun4buf4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqtD4buH4bqr4buf4buH4bun4buj4bqr4bufxrDhur/huqvEguG7n+G7ieG7peG6q+G7p+G7n2vDgOG6q8SC4bufcuG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7n+G6v+G6ruG6o+G6q8SCa+G7p+G6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrb+G7s+G6q+G7n3jhu6HhuqtD4buH4bqrxILhu6Hhu5Xhu6Xhuqvhu6dn4bun4buj4bqrw7LGoeG6q8SC4buf4bqwb+G6q8OybEXhuqvEguG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7peG7g+G7oeG6q+G7n+G6v+G7oeG6q2/hu5/hu6Hhu5Xhuq7huqtD4buH4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqThuqtv4bq04bq/4bqrPeG7n2rhu6fhuqvDmeG6v+G7p+G6q0Phu4fFqeG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7pcSD4bqr4bum4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p2fhu6XhuqvhuqDhuq7hur/Do+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q+G7n+G7l+G6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nhuqst4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6Hhuqvhu6Phu6FC4bq/4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrQ+G7h+G6qz3hu59q4bun4bqrw5nhur/hu6fhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8SCcG/hu5/huqtv4bqob8Oj4bqrw7rhu6Hhu6Xhuqvhu6fhu6Phu4Nv4buf4bqrxIJn4bun4buj4bqr4bun4buf4bq/4bun4bufw6PhuqvEguG6rkXhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvDuuG7n3bhu6HhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvhu6Phu6Hhu4HhuqvEguG6onLhuqtv4bup4bun4bqr4buf4buD4bun4bqrb+G7n+G7meG6o+G6q0N24bun4bqr4bucw5Phu6Dhuqtv4bq04bq/4bqrPeG7n2rhu6fhuqvDmeG6v+G7p+G6q0Phu4fFqeG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q2/hu6nhu6fhuqvDuuG7n+G7oeG7k+G7peG6q8SCduG7p+G6q+G6seG7n+G7s+G7p+G6q+G6uWLhuqvEguG6ouG7oeG7l+G6ruG6qz8qw5PhurfEg+G6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq1JuG7n+G7jcWp4bqr4bum4buf4buJ4bun4bqrw5Phu4nhu6c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
2009-07-15 08:44:00

Thực hiện nghiêm túc Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2) Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1133/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long