Cập nhật:  GMT+7
4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVDDgTPhurXhuqMyw5oyJGvDmuG6ueG6v1fDmsOqw500w5rhurXhuqPDmsOqMzTDmsOqw6LDqsOa4bqjMjM0IsOpw5rDinjDicOK4bugLzPhu6RQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6l4KFYuVVDDiuG6u8Oj4bqjMsOaM2di4bqjMsOaLjrhuqPDmuG6teG6o8Oaw6ozNMOaw6rDosOqw5rhuqMyMzQiw6nDmsOq4bq74bq/4bqjMsOaM+G6sSzDmsOpM+G6rcOaw6oz4bq14bqjMsOa4buiw4p4w4nDiuG7nsOa4bqj4bu04bqhw5rhu6bDmeG7pMWoxqDDmnLhuqfDmnc0V8Ojw5ou4buDLMOa4buJWMOadVjDo8Oaw6pZw6PDmmt94bq/w5osKuG6v8OaLFcsw5rDquG6u2dj4bqjMsOaw4p4w4nDisOa4buJWMOaMjRXw6PDmuG7iTR94bqjw5osM+G7hcOa4bqjMzQi4bqhxqDDmjI0V8Ojw5rhu4k0feG6o8OaO+G6p8Oa4bqh4bq14bqjw5rDqTPDnTTDmsOqM8Oi4bqjMsOa4bqjMyXDqsOa4buJYjTDmjPhurEsw5rhur004bqjM8Oa4buJWMOaLDNWw5rhuqE8w5oz4bqxLMOa4bq9NOG6ozPDmiEgw5rhur3hu7bDqcOaalvDqcOaw6ozYzTDmjI0VuG6o8Oa4bq14bqjw5rDqibDqcOaM2TDqcOaw6BsxqDDmiHDneG6ocOaO8Odw6PDmuG6vWgsw5rDoTPhurcow5os4buFVsOaM+G6sSzDmuG6vTThuqMzxqDDmuG6teG6o8Oaw6omw6nDmizEg8OaMzQi4bq/w5rhurnhur/DncOa4bqjM2fhuqMyw5rDoTPhurXhuqMyw5oyJGvDmuG6ueG6v1fDmsOqw5004bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUHLhuqfDmnc0V8Ojw5ou4buDLMOa4buJWMOadVjDo8Oaw6pZw6PDmixm4bqjMsOaa33hur/Dmiwq4bq/xqDDmsOq4bq/ayLDqsOaIcOiNMOaw6Ez4bq14bqjMsOaIWdkLMOaLOG7tsOqw5pqKeG6o8OaLDNn4bqr4bqjMsOaw6rhurs24bqjM8OaIeG7ssOa4bq54bq/a8OaITfhuqMz4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUHNXLMOaw6rhurtnY+G6ozLDmsOKeMOJw4rDmsOqM8OtLMOaMzQi4bqjw5osVyzDmjI0w500w5rDqTNXw6nDmjM0IuG6v8Oa4bq54bq/w53DmsOq4bqtw5osM2gsw5rhurXhuqPDmsOqJsOpw5osM8Ojw5oz4bqxLMOa4bq9NOG6ozPDmsOgYsOpw5rhu6Thu6bDmsOpM+G7h8OaM2TDqcOa4buJYjTDmsOqaeG6ozLDmsOq4bq7Z2PhuqMyxqDDmsOqaeG6ozLDmuG6ozPEg+G6ocOaIcOiNMOaw6pnZOG6ozLDmjPhurEsw5rhur004bqjM8Oa4bqjM+G7uOG6ocOa4bqjJOG6ozLDmixWw6PDmiwzJcOqw5rDoGdk4bqjMsOaw6Ftw5rDqjM0w5rDqsOiw6rDmuG6ozIzNCLDqcOaw4p4w4nDisOa4bqj4bu04bqhw5rhu6bDmeG7pMWo4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUMOK4bqtw5osM2gsw5rhu4k0IizDmuG6teG6o8Oaw6omw6nDmiHDneG6ocOaO8Odw6PDmsOqM2M0w5oyNFbhuqPGoMOaw6omw6nDmsOq4bq74bq/4bqjMsOa4buJWMOjw5rhuqMz4buL4bqjMsOaa33hur/Dmiwq4bq/w5rhu4ldw5osM+G6vz/huqPDmsOhNFvhuqPDmsOqM2gsxqDDmsOhw7PDmuG6o+G7tOG6ozLDmizhu4VWw5osM2fhuqvhuqMyw5rDquG6uzbhuqMzw5oyNFfDo8OaLuG7gyzDmiwlw6nDmsOKeMOJw4rGoMOaLDPhu4XDmmtb4bq/w5rhuqPhu7jhuqHDmsOq4bq7w6PhuqMyw5osM2fhuqvhuqMyw5rDquG6uzbhuqMzw5rDoGLDqcOa4buk4bumxqDDmuG6ueG6v1bhuqPDmsOqJOG6ocOa4buJNCIsw5oyNOG7gcOpw5oz4bqxLMOa4bq9NOG6ozPDmjPhurEsw5rDqibDqcOaxJHDmixXLMOa4bqhaCzDmiHhuqfDmuG6ozMm4bqjw5rDqjNoLMOaw6oz4bq14bqjMsOaMzQg4bq/w5rhu4lYw5rhu4km4bqjw5ou4buD4bqjMsOaw6E0W+G6o8Oaw6ozaCzhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQc1csw5rDquG6u2dj4bqjMsOaLGbhuqMyw5osKuG6o8OaM2di4bqjMsOaLjrhuqPDmjPhurEsw5rhur004bqjM8Oa4buJJuG6o8OaLuG7g+G6ozLGoMOaw6DDrVbDmiwz4bqx4bqjw5osVyzDmsOpM2fhuqvhuqMyw5rDqTNXw6nDmuG6teG6o8Oaw6omw6nDmsOpM+G7h8OaM2TDqcOa4buJYjTDmuG6o+G6pzTDmi7hur/huqMyw5os4buFVsOa4bqh4bq14bqjw5oz4bqxLOG7lsOaw6Fbw6rDmjNkw6nDmjI04buLVsOaw6rDrcOaw6E0IOG6ocOaw6rhurtWw5ohV+G6ozPDmjI0V8OaLOG7hVbDmjPhurEsw5rhur004bqjM8Oa4buJYjTDmsOhNCDhuqHDmsOq4bq7Vsagw5ohV+G6ozPDmjI0V8Oaw6rhurvDo+G6ozLDmuG6ozPEg+G6ocOaM+G6sSzDmsOqJsOpw5rhu4lYw5rDoTQg4bqhw5rDquG6u1bDmizhu4VWw5oyNFfDo8Oa4buJNH3huqPDmjvhuqfDmuG6oeG6teG6o+G7lsOaLDPhu4HDmsOq4bq74bqx4bqjMsOaw6oz4bq/w5rhuqMzJuG6o8Oaw6oz4bq14bqjMsOaw6o04bqjw5rDqTPDneG6o8OaM+G6pTTDmuG7iV3DmsOhW8Oqw5rhurnhur/DncOa4bq14bqjw5rDqibDqcOaLOG7hVbDmjPhurEsw5rhur004bqjM8OaISDDmizEg8OaITRd4bq/w5osMzjhuqMzw5ozZMOpw5rDoGzGoMOaw6E3w6nDmsOqM2M04bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUHc0V8Ojw5rhu4k0feG6o8OaLDPhu4XDmuG6ozM0IuG6ocOaw6Biw6nDmiwz4buFw5oh4bqn4bqjMsOaw6kzw6I0w5ozZMOpw5rhu4liNMOaMjRXw6PDmuG7iTR94bqjw5ouWWvDmixXLMOa4bqh4bq14bqjw5rDqjM0w5rDqsOiw6rDmuG6ozIzNCLDqcOaISDDmsOpMyThuqPDmuG6ozPEg+G6ocOaM+G6sSzDmuG6vTThuqMzw5rDoGLDqcOa4bqhNuG6ozPDmsOqMyjDo8Oaw6Ezw53DmuG6o+G7tOG6ozLDmuG6ozMm4bqjw5rDqjNoLOG7lsOaLDPhurHhuqPGoMOaLMOsw5oyNFfDo8Oa4buJNH3huqPDmizEg8Oaw6Ezw53DmuG6o+G7tOG6ozLGoMOaw6E04bqjM8Oa4bqjMjM0IuG6ocagw5rhuqMzNCLDqsOaw6o24bqjM8OaISDDmjNnYuG6ozLDmi464bqjw5rhurXhuqPDmsOqJsOpxqDDmuG6teG6o8Oaw6omw6nDmuG6ozM0XeG6v8OaM+G6q+G6o8OaLDPDo8Oa4bqjM+G7i+G6ozLDmjPhurEsw5rhur004bqjM8OaM+G6sSzDmsOgw60sw5prW+G6v8agw5rhu4km4bqjw5oh4bqn4bqjMsOa4bqjM+G7i+G6ozLDmjPhurEsw5rhur004bqjM8Oaw6EzV8OaMjThurc0w5oz4bqpw5rDquG6u2TDmsOqM33huqHGoMOaMjThu4HDqcOa4bqjM+G7i+G6ozLDmjPhurEsw5rhur004bqjM8Oa4bqjWGvDmuG6o+G7tuG6ocOaIWdkLMOaw6E0W+G6o8Oaw6ozaCzGoMOaw6HDs8Oa4bqj4bu04bqjMsOaLOG6q8OaO8Od4bqjw5rDqjMow6PDmmt94bq/w5osKuG6v8OaLOG7hVbDmsOhbcOaw6ozNOG7msOadcOiNMOa4buJYjTDmjPhurEsw5rhur004bqjM8Oaw6EzV8agw5oyNOG6tzTDmiwq4bqjw5osxIPDmsOqM2M0w5oyNFbhuqPDmuG6teG6o8Oaw6omw6nDmsOgNOG6ozPDmjPDo1nDqsagw5rDquG7tOG6ozLDmixnY+G6ozLDmsOqw63DmjPhurEsw5osxIPDmuG6vcOtw5ozZ2LhuqMyw5ouOuG6o8OaLOG7hVbDmjI0V8Ojw5rhu4k0feG6o8OaO+G6p8Oa4bqh4bq14bqj4bua4bugL8OpUOG7oMOqVjvDoCjDmuG6vcOqa8OgKOG7jlXhuqFW4bq7MjThuqPhu5Thu6bDqWrDmlbhur/DqsOjVVDhu6DDquG6u1Dhu6DDqi5Qw4rhurtnYizDmiHEg8agw5py4bqnw5p3NFfDo8OaLuG7gyzDmuG7iVjDmnVYw6PDmsOqWcOjw5oh4buyw5rDqjPhurXhuqMyw5o7V8OjxqDDmsOhbcOaw6ozNMOaw6rDosOqw5rhuqMyMzQiw6nDmsOq4bq74bq/4bqjMsOaM+G6sSzDmsOpM+G6rcOaw6oz4bq14bqjMsOa4bqj4bu04bqhw5rhu6bDmeG7pMWow5ohZ2Qsw5rDquG6rcOaLDNoLMOa4buJWMOjw5osVyzDmuG6ozJYa8Oaw5nhu6bGoMOaw5nFqMOa4buJWMOaw5nGry/hu6ov4bumw5nhu6TFqMOa4buJYjTDmuG7qsOa4bqh4bq14bqjw5rDqjM0w5o74bu2w6rDmjvhur/huqcs4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUHXDojTDmuG7iWI0w5p3NFfDo8OaLuG7gyzDmsOq4bq74bq/4bqjMsOaM+G6sSzDmsOpM+G6rcOaw6oz4bq14bqjMsOaw6ozNMOa4buqw5rhuqHhurXhuqPhu5TDmuG6ojLhu4vDmuG7ieG7tOG6o8agw5rDisOjV+G6o8agw5rhuqIyw6NZNMOa4bqjMuG7i8agw5p4w6NXw5oz4bqxLMagw5rhurw04bqjM8OaM+G6sSzGoMOadTdWw5rDoDXhu5bDmsOq4bq7w6PhuqMyw5ohxIPGoMOaLFcsw5rhuqHhurXhuqPhu5TDmuG6ojLDo1k0w5rhuqMy4buLxqDDmnjDo1fDmjPhurEsxqDDmuG6vDThuqMzw5oz4bqxLMOaw6ozNMOaw6ozKMOjw5ozNuG6ozPDmsOqM2gsw5rDquG6u+G7tizDmuG6ozIzNCLhuqHhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4buIYjTDmuG6oeG6teG6o8Oa4bqiMsOjWTTDmuG6ozLhu4vGoMOaw6ozNcOa4bq9NOG6ozPDmsOpM8OdNMOaw6ozNMOa4bqh4bqnw6rDmsOq4bq7w6PhuqMyw5osVyzDmsOqM2jDmsOqNFvhuqMy4buUw5rDijRb4bqjMsOaw7LhuqMzxqDDmsOKNFvhuqMyw5rhuqIyVsagw5rDijRb4bqjMsOaw4kzV8OpxqDDmsOKNFvhuqMyw5rDiuG6u+G6v+G6ozLDmuG6uOG6v8OiLMagw5rDijRb4bqjMsOadWgsxqDDmsOKNFvhuqMyw5rhuqIzJsOq4buWw5rDqjM1w5rhur004bqjM8Oaw6Ez4bq14bqjMsOaw6ozKMOjw5oz4bqxLMOaM1vDqsOaLDNn4bqr4bqjMsOaw6rhurs24bqjM8Oaw6rhurvhur/huqMyw5oz4bqxLMOaw6kz4bqtw5rDqjPhurXhuqMyw5ozNCLhuqPDmjNY4bqjM8OaM8OjQCzDmizEg8Oaw6EzxIPDmsOhM+G7tOG6o8Oa4buJXcOaITRd4bq/w5rDoTQi4bqjw5ouWWstM+G6sSzDmsOqMzbDmiFnZCzDmsOqMzTDmsOqM1Zrw5rDqjNbw5o74bu44bqjMsOa4bqh4bq14bqjw5rhu4gmw6rDmsOgNcOa4buiw6ozNMOaw6ozKMOjw5ozNuG6ozPDmsOqM2gsw5rDquG6u+G7tizDmuG6ozIzNCLhuqHhu57hu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQdcOiNMOa4buJYjTDmnc0V8Ojw5ou4buDLMOaw6ozZ2PhuqMyw5pq4bq/a33huqPGoMOaw6ozNMOa4buqw5rhuqHhurXhuqPhu5TDmuG6ojLhu4vDmuG7ieG7tOG6o8agw5rDisOjV+G6o8agw5p4w6NXw5oz4bqxLMagw5rhurw04bqjM8OaM+G6sSzGoMOadTdWw5rDoDXGoMOa4buIJsOqw5rDoDXhu5bDmsOq4bq7w6PhuqMyw5ohxIPGoMOaLFcsw5rhuqHhurXhuqPhu5TDmnjDo1fDmjPhurEsxqDDmuG6vDThuqMzw5oz4bqxLMagw5rhu4gmw6rDmsOgNcOaw6ozNMOaw6ozKMOjw5ozNuG6ozPDmsOqM2gsw5rDquG6u+G7tizDmuG6ozIzNCLhuqHhu5rhu6Avw6ouUOG7oC/DquG6u1Dhu6Avw6pWO8OgKFDhu6DDqVDDijMow6PDmnMzNOG6ozPDqTPhur/hu6Avw6lQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Không cắt xén chương trình trung học phổ thông”

“Không cắt xén chương trình trung học phổ thông”
2013-04-02 20:22:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch của các Sở Giáo dục và Đào tạo...

Nỗ lực đạt “Chuẩn” xã hội hóa

Nỗ lực đạt “Chuẩn” xã hội hóa
2013-03-30 14:32:00

PTO- Nằm ở phía Nam huyện Đoan Hùng - xã miền núi Tiêu Sơn có 15 khu dân cư, 1.324 hộ và hơn 5.000 nhân khẩu chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp với mức thu nhập còn hạn chế.

Nỗ lực đạt “Chuẩn” xã hội hóa

Nỗ lực đạt “Chuẩn” xã hội hóa
2013-03-30 14:32:00

PTO- Nằm ở phía Nam huyện Đoan Hùng - xã miền núi Tiêu Sơn có 15 khu dân cư, 1.324 hộ và hơn 5.000 nhân khẩu chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp với mức thu nhập còn hạn chế.

Những tấm gương vượt khó học giỏi

Những tấm gương vượt khó học giỏi
2013-03-30 08:30:00

PTO- Trong số những học sinh nghèo, học sinh gặp cảnh khó khăn từng được nhận học bổng của các nhà tài trợ, có những học sinh là tấm gương cho truyền thống hiếu học của quê...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long