Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeG6tUnhu5BPSOG7r0xJw4zhu69N4bqiT0nhu69V4bquT0jhu69E4buo4buiT0h04buvW+G6sEThu69X4bqg4buvW+G6sEThu6/DrVPDmk9I4buvW+G7lOG7r1PhurhV4buvReG6qE504buvU+G6uFXhu69J4bqiw43hu6cvSXfFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r1RTROG7neG7rS8vRHVDw4HDk1FJw5pVScOTdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQveHh24buzL3d3d8SQd3ZB4buzdnZ2VXfhu7l44bu1dndNd3VLUcOJSOG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUeG6ocOJw4HEkOG7rcWpIsOT4buvw4NPSeG7r0nhu6jhu6BPSOG7r0TFqMOB4buvTEnhu5BPSOG7r0xJw4zhu69N4bqiT0nhu69P4bq+T+G7r09I4bqgw53hu695dy93dOG7r1vhurBE4buvW+G7lOG7r0TDkuG7r07hu6jDgXThu69O4buow4Hhu69PScOVc+G7r1vhurBE4buvV+G6oOG7r8OtU8OaT0jhu6/DrVPDmk9I4buvW+G7lOG7r0TDkuG7r07hu6jDgXThu69O4buow4Hhu69T4bqgw5Phu69X4bqg4buvRMOS4buvT+G7msON4buvRMOS4buvxJDhu5BPSHPhu69VU8OTT0jhu69O4buow4Hhu6/EkOG7kE9I4buvRMOS4buvTEnDg+G7r0/huq5PSOG7r1nDg8Od4buvU8OB4buvTeG7kkR04buvVOG6uFV04buvTuG7qMOB4buvRcOA4buvV+G6oOG7r0jDjcOS4buvSMON4bqoVeG7r07huqJPSXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDrUnDicOT4buvw61Tw5pPSOG7r1XhuqRO4buvIuG7rOG7r0PDgMOT4buv4bq1ScOM4buvVeG7qOG7nk9I4buvw61JxajDneG7r1fhuq5P4buvZ8Oa4buSROG7r0jDjcOBdOG7r09I4bqgw53hu695dy93dOG7r07hu5RV4buvQ+G7lOG7r1FJ4bqoT+G7r0xJ4buQT0jhu69MScOM4buvTeG6ok9J4buvVeG6rk9I4buvROG7qOG7ok9I4buvVMOK4buvVcON4buAUeG7r1Xhu6ZE4buvw4NPSeG7r0nhu6jhu6BPSOG7r0Xhu4BP4buvTEnDmuG7r1fhu6xE4buvW+G6sEThu69b4buUc+G7r1TDgcOa4buvRcOS4buvw4NPSeG7r0nhu6jhu6BPSOG7r0Xhu4BP4buvTEnDmuG7r1fhu6xE4buvW+G6sEThu6/DrVPDmk9I4buvW+G7lOG7r1fhuqDhu6/DrVPDmk9I4buvw61Tw5pPSOG7r1vhu5R14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpIsOT4buvw4NPSeG7r0nhu6jhu6BPSOG7r0TFqMOB4buvTEnhu5BPSOG7r0xJw4zhu69N4bqiT0nhu69P4bq+T+G7r09I4bqgw53hu695dy934buvTEnDmuG7r1fhu6xE4buvW+G6sEThu69b4buU4buvRMOS4buvTuG7qMOBdOG7r07hu6jDgeG7r09Jw5Vz4buvTEnDmuG7r1fhu6xE4buvW+G6sEThu69X4bqg4buvw61Tw5pPSOG7r8OtU8OaT0jhu69b4buU4buvRMOS4buvTuG7qMOBdOG7r07hu6jDgeG7r1PhuqDDk+G7r1fhuqDhu69Ew5Lhu69P4buaw43hu69Ew5Lhu6/EkOG7kE9Ic+G7r1VTw5NPSOG7r07hu6jDgeG7r8SQ4buQT0jhu69Ew5Lhu69MScOD4buvT+G6rk9I4buvWcODw53hu69Tw4Hhu69N4buSRHThu69U4bq4VXThu69O4buow4Hhu69Fw4Dhu69X4bqg4buvSMONw5Lhu69Iw43huqhV4buvTuG6ok9JdeG7r13Dg09J4buvQ8OAw5Phu69E4bqmUeG7r0Xhu5Thu69TxajDjeG7r1PDk+G7r1VJw43hur5P4buvVcOBw43hu6/EkMOT4buvTeG7kkR04buvVOG6uFV04buvTuG7qMOB4buvRcOAcuG7r0ThuqZR4buvd3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDrVPDk09I4buvReG6plXhu69Nw43hu4ZP4buvW+G6sEThu69b4buU4buvRMOS4buvSMONw5Lhu68g4buQT0jhu69b4bqwROG7r07huqJPSeG7r0ThuqZR4buveXThu69X4bukT0jhu69Xw4lP4buvQ8ON4buET+G7r0ThuqZR4buvw7114buv4buN4buIT0nhu69b4bqwROG7r1vhu5Thu69Ew5Lhu69Iw43DkuG7ryDhu5BPSOG7r1vhurBE4buvTuG6ok9J4buvROG6plHhu6/hu7V04buvSMON4bqoVeG7r0ThuqZR4buv4bu3dOG7r0PDjeG7hE/hu69F4buUT0h04buvVMOST0jhu69Dw43hu4RP4buvRMOBw5Phu69V4buw4buveC15TnXhu6/hurVJw5rhu69X4busROG7r1vhurBE4buvW8ON4buET+G7ryDhu5BPSOG7r8O5Q8OBw5Phu69I4buYTuG7r0TDg+G7r1fhu6RPSOG7r0PDjeG7hE/hu69Sw5rhuqxP4buvRcODw5Phu6/huqHDk+G6oE9I4buvacOB4bul4buvRMOS4buvSMONw5Lhu68g4buQT0jhu69b4bqwROG7r07huqJPSeG7r0ThuqZR4buv4bu1dOG7r0jDjeG6qFXhu69E4bqmUeG7r+G7ty3hu7l04buvQ8ON4buET+G7r0Xhu5RPSHThu69Uw5JPSOG7r0PDjeG7hE/hu69Ew4HDk+G7r1Xhu7Dhu694LcO9TnXhu69dw4NPSeG7r0PDgMOT4buvROG6plHhu69F4buU4buvU8Wow43hu69Tw5Phu69VScON4bq+T+G7r1XDgcON4buvxJDDk+G7r0jDjcOS4buvTuG6ok9J4buvVVPhur5P4buvQ8ON4buET3Lhu69E4bqmUeG7r3h14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcODT0nhu69Dw4DDk+G7r1PhurhV4buvSeG6osONdOG7r0Phuq5PSOG7r0jDjcOAdOG7r07hu6jDgeG7r1XDmsOd4buAVXLhu69b4bqwROG7r1vhu5Thu69X4bqg4buvW+G6sEThu6/DrVPDmk9I4buvW+G7lOG7r1VT4buiw43hu69T4bq4VeG7r0XhuqhOdOG7r1PhurhV4buvSeG6osONdeG7r+G6p0nDjeG7glXhu69F4buU4buvVUnhuqZR4buvT0nhuqZV4buv4bug4buvW+G6sEThu69b4buU4buvUUnhu5bhu69Dw43hu4BP4buvd3Ytd3nhu69F4buU4buvXXThu69X4bukT0jhu69Pw5nDjeG7r+G7ty13duG7r0Xhu5Thu69ddOG7r1fhu6RPSOG7r0/DmcON4buvRMOBw5Phu69Ew5Lhu69P4buaw43hu6/EkOG7qOG7nMON4buveeG7r0Xhu5Thu69d4buvV+G6oOG7r0TDkuG7r0xJw4Phu69P4bquT0jhu69Zw4PDneG7r1PDgeG7r0Phuq5PSOG7r0jDjcOAdOG7r07hu6jDgeG7r1XDmsOd4buAVXPhu69b4bqwROG7r8OtU8OaT0jhu69b4buU4buvUUnhu5bhu69Dw43hu4BP4buvd3ctd8O94buvReG7lOG7r1114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpIsOT4buvw4NPSeG7r0nhu6jhu6BPSOG7r0TFqMOB4buvTEnhu5BPSOG7r0xJw4zhu69N4bqiT0nhu69Nw43hur5P4buvVeG7pkThu69F4buo4bueROG7r0Phu5bhu69Uw5pPSOG7r0/hur5P4buvU+G6uFXhu69F4bqoTnThu69T4bq4VeG7r0nhuqLDjeG7r+G7oOG7r1vhurBE4buvW+G7lOG7r1fhuqDhu69b4bqwROG7r8OtU8OaT0jhu69b4buU4buvVcON4buAUeG7r1Xhu6ZE4buvWcODw53hu69Tw4Hhu69X4bqg4buvTOG6uMOT4buvxJDhuqDDjeG7r0Xhu4BP4buvTEnDk8ODT0jhu69PSOG6oMOd4buvw70veHXhu6/hu43hu6RPSOG7r0/DmcON4buvRMOBw5Phu69Ew5Lhu69MScOD4buvT+G6rk9I4buvWcODw53hu69Tw4Hhu69D4bquT0jhu69Iw43DgHThu69O4buow4Hhu69Vw5rDneG7gFV14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpIuG7rOG7r0PDgMOT4buvRMOAROG7r0xJw5rhu69X4busROG7r09I4bqgw53hu69X4bqg4buvReG6vk7hu695dy93cuG7r2ZJw4zDgeG7r8Ot4bqkw53hu69b4bqwROG7r1vhu5Thu69PScON4buGw5rhu69O4bqkw5104buvRMOS4buvTuG7qMOBdOG7r07hu6jDgeG7r1PhuqDDk+G7r1PDg8ON4buvU8OARHXhu6/DrVPhu6LDjeG7r1PhurhV4buvReG6qE504buvU+G6uFXhu69J4bqiw4104buvV+G7pE9I4buvT8OZw43hu69Ew4HDk+G7r0TDkuG7r0xJw4Phu69P4bquT0jhu69Zw4PDneG7r1PDgeG7r0Phuq5PSOG7r0jDjcOAdOG7r07hu6jDgeG7r1XDmsOd4buAVXXhu6/huqdJw43hu4JV4buvReG7lOG7r1VJ4bqmUeG7r09J4bqmVXLhu693di13eeG7r0Xhu5Thu69ddOG7r0TDkuG7r0/hu5rDjeG7r8SQ4buo4bucw43hu6/hu7nhu69F4buU4buvXXXhu6/huqdJw43hu4JV4buvReG7lOG7r0TDgcOT4buvT0nhuqZVcuG7r3d5LXfhu7Xhu69F4buU4buvXXPhu69Tw43hur5PSOG7r8Oiw4HDjeG7r11J4bqkw5p04buvIMON4buCT+G7r1vDjeG6vk/hu69Ew5Lhu69P4buaw43hu69VU+G6vk/hu694d+G7r0Xhu5Thu69ddeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqWZJw4zDgeG7ryDhu5BPSOG7r1vhurBE4buvW+G7lOG7r09Jw43hu4bDmuG7r07huqTDnXThu69Ew5Lhu69O4buow4F04buvTuG7qMOB4buvT0nDlXXhu6/DoMONw5Lhu68g4buQT0jhu69b4bqwROG7r0ThuqZR4buveXThu69X4bukT0jhu69Xw4lP4buvQ8ON4buET+G7r0ThuqZR4buvw7114buvw61T4buiw43hu69T4bq4VeG7r0XhuqhOdOG7r1PhurhV4buvSeG6osONdOG7r1fhu6RPSOG7r0/DmcON4buvRMOBw5Phu69Ew5Lhu69MScOD4buvT+G6rk9I4buvWcODw53hu69Tw4Hhu69D4bquT0jhu69Iw43DgHThu69O4buow4Hhu69Vw5rDneG7gFV14buv4bqnScON4buCVeG7r0Xhu5Thu69VSeG6plHhu69PSeG6plVy4buvd3Ytd3nhu69F4buU4buvXXThu69X4bukT0jhu69Pw5nDjeG7r+G7ty13duG7r0Xhu5Thu69ddOG7r1fhu6RPSOG7r0/DmcON4buvRMOBw5Phu69Ew5Lhu69P4buaw43hu6/EkOG7qOG7nMON4buvw73hu69F4buU4buvXXXhu6/huqdJw43hu4JV4buvReG7lOG7r0TDgcOT4buvT0nhuqZVcuG7r3d4LXfhu7Phu69F4buU4buvXXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDrUnFqOG7r0Xhu5Dhu6/huqHhuqDhu6/huqfhu5TDjeG7r09Jw43hu4bDmuG7r07huqTDnXThu69Ew5Lhu69O4buow4F04buvTuG7qMOB4buvT0nDlXXhu6/DoMONw5Lhu68g4buQT0jhu69b4bqwROG7r0ThuqZR4buveXXhu6/DrVPhu6LDjeG7r1PhurhV4buvReG6qE504buvU+G6uFXhu69J4bqiw4114buv4bqnScON4buCVeG7r0Xhu5Thu69VSeG6plHhu69PSeG6plVy4buvd3Ytd3nhu69F4buU4buvXXXhu6/huqdJw43hu4JV4buvReG7lOG7r0TDgcOT4buvT0nhuqZVcuG7r3d4LXfhu7Phu69F4buU4buvXXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxaldw4BE4buvVcSoT0nhu69V4buw4buvw61Jw4FPSeG7r+G6ocOSw4Hhu69F4buAT+G7r8OtSeG7sMOB4buvw61Jw43hur5PLeG6ocOa4buA4buvT0nDjeG7hsOa4buvTuG6pMOddOG7r0TDkuG7r07hu6jDgXThu69O4buow4Hhu69T4bqgw5Phu69X4bqg4buvRMOS4buvT+G7msON4buvRMOS4buvxJDhu5BPSHXhu6/DoMONw5Lhu69b4bqwROG7r0Xhu4BP4buvw63huqTDneG7r1vhurBE4buvROG6plHhu695dOG7r1fhu6RPSOG7r1fDiU/hu69Dw43hu4RP4buvROG6plHhu6/DvXXhu6/DrVPhu6LDjeG7r1PhurhVdOG7r1PDjeG6vk9I4buvUUnDjMOB4buvW+G6sEThu69VU+G7osON4buvU+G6uFXhu69F4bqoTnThu69T4bq4VeG7r0nhuqLDjXXhu6/huqdJw43hu4JV4buvReG7lOG7r1VJ4bqmUeG7r09J4bqmVXLhu69RScOMw4Hhu69b4bqwROG7r3d4LXfhu7Phu69F4buU4buvXXPhu69RScOMw4Hhu6/huqfDgU7hu693w70td+G7t+G7r0Xhu5Thu69ddeG7r+G6p0nDjeG7glXhu69F4buU4buvRMOBw5Phu69PSeG6plVy4buvUUnDjMOB4buvW+G6sEThu693eS134bu14buvReG7lOG7r1104buvUUnDjMOB4buv4bqnw4FO4buvd+G7ty14duG7r0Xhu5Thu69ddeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqV3DgEThu69VxKhPSXThu69VSeG6oE9J4buvUUnhu5Lhu69V4buw4buvIOG6oOG7r+G6p8OCT0jhu69F4buAT+G7r1vhu4pPSeG7r8OtScOa4bqoT+G7r09Jw43hu4bDmuG7r07huqTDnXThu69RScOMw4Hhu69b4bqwROG7r0TDkuG7r07hu6jDgXThu69O4buow4Hhu69T4bqgw5Phu69Tw4PDjeG7r1PDgEThu69X4bqg4buvRMOS4buvT+G7msON4buvRMOS4buvxJDhu5BPSHThu69RScOMw4Hhu6/huqfDgU7hu69Ew5Lhu69O4buow4Hhu69T4bqgw5Phu69X4bqgw43hu69P4buaw4114buvw6DDjcOS4buvIOG7kE9I4buvW+G6sEThu69E4bqmUeG7r3gteXXhu69mScOMw4Hhu69b4bqwROG7r1TDgE9I4buvV+G6oOG7r0Xhur5O4buvVVPhu6LDjeG7r03huqJPSXXhu6/huqdJw43hu4JV4buvReG7lOG7r1VJ4bqmUeG7r09J4bqmVXLhu694dy14w73hu69F4buU4buvXXXhu6/huqdJw43hu4JV4buvReG7lOG7r0TDgcOT4buvT0nhuqZVcuG7r1FJw4zDgeG7r1vhurBE4buveMO9LXjhu7fhu69F4buU4buvXXThu69RScOMw4Hhu6/huqfDgU7hu6944bu5LXl34buvReG7lOG7r1114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw63huqTDneG7r+G6p0jDmsOd4bq+T+G7r0TDkuG7r07huqTDnXThu69PSOG6oMOd4buvT+G6sE9IdOG7r0RJw43hu4bDmuG7r1Xhu5LDjeG7r1fhuqDhu69F4bq+TuG7r0TDkuG7r07hu6jDgeG7r1PhuqDDk+G7r1fhuqDhu6/EkOG7kE9I4buvV+G6oMON4buvT+G7msONdeG7r8Ogw43DkuG7ryDhu5BPSOG7r1vhurBE4buvROG6plHhu694LXl14buv4bqnScON4buCVeG7r0Xhu5Thu69VSeG6plHhu69PSeG6plVy4buvd+G7uS14d+G7r0Xhu5Thu69ddeG7r+G6p0nDjeG7glXhu69F4buU4buvRMOBw5Phu69PSeG6plVy4buveOG7uS15d+G7r0Xhu5Thu69ddOG7r0TDkuG7r0/hu5rDjeG7r1VT4bq+T+G7r3l34buvReG7lOG7r1114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bqnw4FO4buvW+G7lOG7r0TDkuG7r07huqTDnXThu69PSOG6oMOd4buvT+G6sE9IdOG7r0RJw43hu4bDmuG7r1Xhu5LDjeG7r1fhuqDhu69F4bq+TuG7r0TDkuG7r07hu6jDgeG7r1PhuqDDk+G7r1fhuqDhu6/EkOG7kE9I4buvV+G6oMON4buvT+G7msONdeG7r8Ogw43DkuG7ryDhu5BPSOG7r1vhurBE4buvROG6plHhu694LXl14buv4bqnScON4buCVeG7r0Xhu5Thu69VSeG6plHhu69PSeG6plVy4buveHgteOG7s+G7r0Xhu5Thu69ddeG7r+G6p0nDjeG7glXhu69F4buU4buvRMOBw5Phu69PSeG6plVy4buveXYteXnhu69F4buU4buvXXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFpw5PDmlNEw4nhu63FqeG6p0jDmuG7mE/hu6/DrcOtw7Xhu43huqfhu6cvUcWp

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn
2024-05-25 07:19:00

baophutho.vn Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương gồm 22 công đoàn bộ phận với gần 400 đoàn viên, trong đó tỷ lệ nữ chiếm khoảng 55%; trình độ chuyên...

Tết sum vầy bên nồi bánh chưng

Tết sum vầy bên nồi bánh chưng
2022-01-30 15:46:00

baophutho.vn Không khí Tết ngập tràn trên từng góc phố, đường làng ngõ xóm khi người dân nổi lửa luộc những nồi bánh chưng xanh ngắt chào xuân đang tới....

Tết xa nhà của du học sinh Đất Tổ

Tết xa nhà của du học sinh Đất Tổ
2022-01-30 08:55:00

baophutho.vn Tết đến, Xuân sang là lúc trở về nhà, cùng quây quần bên gia đình đón năm mới. Thế nhưng, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh...

Sắc thắm đường hoa

Sắc thắm đường hoa
2022-01-30 08:10:00

baophutho.vn Không khí tươi vui, phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới Nhâm Dần 2022 đang ngập tràn từng đường làng, ngõ xóm, khu phố. Đất trời vào Xuân cũng...

Trao quà Tết cho học sinh nghèo

Trao quà Tết cho học sinh nghèo
2022-01-30 07:10:00

baophutho.vn Ngày 29/1, Hội Khuyến học tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trao quà Tết cho học sinh nghèo nhân dịp...

Sắc mận đón Xuân

Sắc mận đón Xuân
2022-01-28 15:38:00

baophutho.vn Bên cạnh sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, một vài năm trở lại đây, màu trắng tinh khiết của hoa mận cũng thu hút nhiều khách hàng...

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị
2022-01-28 09:52:00

baophutho.vn Phát huy tiềm năng về “địa lợi và nhân hòa”, những tuyến đường đô thị kiểu mẫu trên địa bàn TP Việt Trì đã từng bước trở thành động lực lan tỏa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long