Cập nhật:  GMT+7
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufOeG6uEpIw4l04buE4bq44bq8dEZ3SOG6uHThu5bhurrhuqrhu5B04buW4bui4bqwdHhI4bq4dOG6uFDDlUjDieG7lXRI4bq44bq6Q+G7lnThurJNdDF2dMOgTeG6unThu5bhurjDgOG7kHRI4bq4w4Dhu5Z0w7nDunThurJNdDrhu6Mv4bq4w7rhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThu5Thu5jhurDDsnMvL+G6sOG7l+G6ruG7rUnhu5DhurjGoOG7luG6uEnhu5fDmkgv4bq24bq04buU4buE4buWSeG7kC9I4bq0w5nhu5Qvw7rhu6vhu6fhu6Uv4bun4bur4bq2dXXhu6vFqcO54bun4bur4buWw7rGsMO64buldXVGw7rhu5fhu4Lhu5DDiXN0L+G7n+G7m1hI4bq4dEfhurpI4bq4dOG6uOG7iuG7reG7k3Thurvhurvhu4nDrMOg4bud4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQMeG6tOG7reG6tnPhu5/hurvhurjhurRJdOG6u+G7mMagSMOJdOG7lsOBR3Q7U3Thuq7hu69JdDnhurjhurx04buWUOG7jkjDiXThurvhurjhu57hu6Z0w5rDvUh0ZcagS+G6sHTDieG6uuG7reG7lXRIw4l24bumdMO54burL8O6deG7lXThu4ThurhKSMOJdOG7hOG6uOG6vHRGd0jhurh0eEjhurh04bq4UMOVSMOJdOG6suG6qkh04bq44bqgxqB04bq44bqq4buWdOG6sOG7r+G6sHRIw5Phurp04buWd+G6unQ/4buz4bqwdOG6u+G7mMagSMOJdD9N4buXdMOs4bq+SOG6uHQ/4buz4bqwdD9NdOG6snl04bqww410w4nhurrDjXQsSkjDiXQ/4buz4bqwdEd3SOG6uHThurDDgOG7kHTFqeG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n8SR4bq44bq84butdMOg4butR+G7lXRHU+G6sHRIUMOS4bqwdOG6sOG7r+G6sHThu5RKSMOJdDpUxqB0YUlIw4nhu5V04bq5duG6unQww4xIdOG6suG7rUjDiXThu6TGoEtIw4l0SOG6uFBIw4l0w5rEgkh0w5V0R1HhurB04bqu4buvSXThurJNSMOJdMO6LeG6ruG7r0l04bqyTUjDiXTDueG7mXRIw4nGoOG7pnThurDDk3ThurDhu61JdOG7pHjhu6Z04buY4butdEjDieG6ouG7kHRG4bui4buWdMOVdOG6sOG7r+G6sHTDmuG7nEjDiXThu5bhu5jhu6BIw4l04buW4bq4w4Dhu5Dhu5V04buUd+G7lnRGw5V04bqy4bqodOG6ruG7rUl0w5rhu5xIw4l0w5rhurRIdOG7lEpIw4l04buW4bq4xqBN4bqwdOG7hOG6uMagdMOaU+G6sHThurvhurh2SOG6uHThu5DhurhLdDFMdDrhurjhurx0w6HhurpI4bq44buVdMOs4buGSOG6uHRhSUjDieG7lXQ64bqgSHThurvhurjDk+G7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u+G7mElIw4l0SMOJduG7pnTDueG7qy/DunXhu5V04buE4bq4SkjDiXThu4Thurjhurx0RndI4bq4dOG7luG6uuG6quG7kHThu5bhu6LhurB0eEjhurh04bq4UMOVSMOJdOG6suG6qkh04bqw4buv4bqwdEjDk+G6unThu4Thurjhu6/hurB0w5V0P+G7s+G6sHThurvhu5jGoEjDiXQ/TXTDmnZ0R03hu5Z04buUS3RIw5Phurp04buW4bq4xqBN4bqwdOG6u+G7mMagSMOJdOG6u+G7mMagSMOJdD9NdMOaQnThurLhuqhH4buZdMOJ4bq6w410LEpIw4l0P+G7s+G6sHThu5bhu5hJSMOJdOG6ssOA4buWdEbhurpCSHThurDhu6/hurB04buW4buASOG6uHQsSkjDiXQ/4buz4bqwdD9NdOG6sMOA4buQdMO5LeG7peG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nzrhu6/hurB04buW4buASOG6uHQ/4buz4bqwdD9NdOG7luG7mOG7jOG6unRGd0jhurh0w5p2SXThurLhuqhHdMOadnThu5Thu69Iw4l04buUw5JHdMOaw5Lhurp0SOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThu5bhurjDgOG7kHRI4bq4w4Dhu5Z04buQ4bq4TnThuq7hurrhuqpIdMO5dS3DueG7pXThurJNdDrhu5V0w5rhu5xIw4l0SOG7muG6unThu5Dhurjhurzhu610P+G7s+G6sHThurDDjXRIw5Phurp0SOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThu5bhurjDgOG7kHRI4bq4w4Dhu5Z0w7rhu6stw7l1dOG6sk10OuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nztJdHhI4bq4dOG6uFDDlUjDiXThurDhu57hu6104buE4bq4SkjDiXThu4Thurjhurx0RndI4bq44buVdOG6sOG7r+G6sHThu5bhu4BI4bq4dOG7llJ0MXZ04bq74buGSOG6uHThurLhuqpIdD/Dikjhurh0LOG6vkjhurh04bqww410R1Dhu63hu5V0R1Dhu610w5pS4but4buVdOG6sMONdEjDk+G6unRHUOG7rXThu5ZJdMOadnThu5h44bq6dOG7mOG7r+G6sHThurDDjXThurZKSMOJ4buXdOG6u+G7mElIw4l04bqww5NIdOG6tkpIw4l04bqww4104buE4bq4eHRIw71Iw4l04bukeOG7pnThu5jhu610RkvhurDhu5V04buUw4Lhu5Z0w5p2dMOJ4bq6w410w4nhurrhuqLhu5Z0R3dI4bq44buXdDrDgOG7kHThurJNdOG7mOG7nuG6unThu5hJdOG7luG6uOG6uuG6qEh04buW4but4bq6dOG6tkl0RkvhurDhu5V04buUw4Lhu5Z0OsOA4buQdMO64buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufOeG6uMagdMOaU+G6sHQ/4buz4bqwdD/hurpESHQsSkjDiXThu5vhuq7hu61JdMOJTEd04bqweHTDmuG7nEjDiXThuq7hurpESHThu5LGoOG6oEh04bqyeEl0MUl2SMOJdOG6ueG7reG7nXTDieG6usONdCxKSMOJdD/hu7PhurB0R3dI4bq4dOG6tuG6oEh0RuG6qEh04bqww4Dhu5B0xrDhu5V0w4nhurrhuqLhu5Z04bqww4Dhu5B04bup4buZdOG6ruG6ukRIdOG6sk1Iw4nhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu587U3Thuq7hu69JdOG7luG6uOG7jOG6unThu5bhurrhuqrhu5Z04bqw4buv4bqwdMOa4bucSMOJdEjDiXbhu6Z0w7nhu6svw7p14buTdOG7kOG6uOG6vOG7rXThurvDgeG7pnQ/4buz4bqwdD9NdEjhurjhurpCxqB0R8OB4bum4buVdOG6sMONdEdQ4butdMOaduG6unRIw5Phurrhu5V0SMOJduG7pnRI4buzSMOJ4buXdDDhurrDjXRI4bq44bqk4buXdCzhuqhHdMOadnThu5Thu69Iw4l04buUw5JHdOG7luG7mOG7jOG6unRGd0jhurjhu5d0LE10w4NHdOG7llJ0xanFqS3hu7HFqeG7j+G7l3TDoOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThu5bhurjDgOG7kHRI4bq4w4Dhu5Z04buWUnTDuXUtw7nhu6V04bqyTXQ64buVdOG6sMONdEjDk+G6unThurZQw5Lhurp0w7l1dOG6sk10OuG7l3TDoOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThurDhu61JdEjhurjDgOG7lnThu5ZSdMO5xrAtw7nhu7F04bqyTXQ64buVdOG7mOG6uuG6qEjDiXQs4bq6Q0h0P+G6uuG6qEgtYeG7reG6unQ64bq4w4HGoHThu5ZSdMO54burLeG7pXV04bqyTXQ64buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufxJHhurjhurzhu610LEpIw4l0P+G7s+G6sHQ/TXRI4bq44bq6QsagdEfDgeG7puG7lXThurDDjXRHUOG7rXTDmnbhurp0SMOT4bq64buVdEjDiXbhu6Z0SOG7s0jDiXThu5d0MOG6usONdEjhurjhuqThu5d0LOG6qEd0w5p2dOG7lOG7r0jDiXThu5TDkkd04buW4buY4buM4bq6dEZ3SOG6uOG7l3QsTXTDg0d04buWUnTFqXUt4bux4bun4buP4buXdMOg4bq44bq6Q+G7lnThurJNdOG7luG6uMOA4buQdEjhurjDgOG7lnThu5ZSdMO5dS3DueG7pXThurJNdDrhu5V0w5rhu5xIw4l0SOG7muG6unThurDDjXRIw5Phurp0w7rhu6stw7l1dOG6sk10OuG7l3TDoOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThurDhu61JdEjhurjDgOG7lnTDucWpLcO54burdOG6sk10OuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u+G6uOG7nnThurJKdDF2dMOgTeG6unRI4bq44bq6QsagdEfDgeG7puG7lXThurDDjXRHUOG7rXTDmnbhurp0SMOT4bq64buVdEjDiXbhu6Z0SOG7s0jDieG7l3Qw4bq6w410LEpIw4l0P+G7s+G6sHThurDDgOG7kHTDuS3hu6Xhu5d0LOG6qEd0w5p2dOG7lOG7r0jDiXThu5TDkkd04buW4buY4buM4bq6dEZ3SOG6uOG7l3QsTXTDg0d04buWUnTFqXUt4buxdeG7j+G7l3TDoOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThu5bhurjDgOG7kHRI4bq4w4Dhu5Z04buWUnTDucO6LcO54buldOG6sk10OuG7lXThurDhu61JdEjhurjDgOG7lnTDucWpLcO54burdOG6sk10OuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nzrhu6/hurB04buW4buASOG6uHThu5ZSdOG6u+G6uOG7rUjhurh0McON4butdOG6suG6qkh04bq74bq4UuG7rXThurvhurjhurrhuqhILTHGoOG6qnRI4bq44bq6QsagdEfDgeG7puG7lXThu5Dhurjhurzhu610P+G7s+G6sHThurDDjXRHUOG7rXTDmnbhurp0SMOT4bq64buZdOG7kOG6uOG6vOG7rXTDoOG7rUd04bub4buWUnQxdnThurvhu4ZI4bq4dOG6suG6qkh04bq74bq4UuG7rXThurvhurjhurrhuqhILTHGoOG6quG7nXThurDDjXRHUOG7reG7lXRHUOG7rXTDmlLhu63hu5V04bqww410SMOT4bq6dEdQ4butdOG7lkl0w5p2dOG6tkpIw4nhu5d0MOG6usONdD/hu7PhurB04bqy4bqqSHThurvDgeG7pnQ/4buz4bqwdOG6sMOA4buQdMO5LeG7peG7l3QsTXTDg0d04buWUnTGsHUt4bux4bup4buP4buXdMOg4bq44bq6Q+G7lnThurJNdOG7luG6uMOA4buQdEjhurjDgOG7lnThu5ZSdMO5w7otw7nhu6d04bqyTXQ64buXdMOg4bq44bq6Q+G7lnThurJNdOG6sOG7rUl0SOG6uMOA4buWdMO5xaktw7nhu6t04bqyTXQ64buVdOG7kOG6uOG6vOG7rXTDoOG7rUd0w7nhu6st4buldXThurJNdDrhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5864buv4bqwdOG7luG7gEjhurjhu5V04buW4bq4dkjhurh04buQ4bq4S3Thu5ZSdCx2dMOgQUjDiXThurLhuqpIdD/Dikjhurh04bq74bq4xqDhuqJI4buVdOG7kOG6uOG6vOG7rXQ/4buz4bqwdOG7m+G7llJ0LHZ0w6BBSMOJdOG6suG6qkh0P8OKSOG6uHQs4bq+SOG6uOG7nXRI4bq44bq6QsagdEfDgeG7puG7lXThurDDjXRHUOG7reG7lXRHUOG7rXTDmlLhu63hu5V04bqww410SMOT4bq6dEdQ4butdOG7lkl0w5p2dOG7mHjhurp04buY4buv4bqwdOG6sMONdOG6tkpIw4nhu5l04buQ4bq44bq84butdMOg4butR3RHw4Hhu6Z04buW4bq44but4bumdOG6sk7hurrhu5V04bqww410R1Dhu6104buYdkl0w5p2dOG6tkpIw4l0w5p24bq6dEjDk+G6uuG7l3Qw4bq6w410LEpIw4l0P+G7s+G6sHThurDDgOG7kHTDuS3hu6Xhu5d04bq74buYSUjDiXThurDDk0h04bq2SkjDiXThurDDjXThu4Thurh4dEjDvUjDiXThu6R44bumdOG7mOG7rXRGS+G6sOG7lXThu5TDguG7lnTDmnZ0w4nhurrDjXTDieG6uuG6ouG7lnRHd0jhurjhu5d0LE10w4NHdOG7llJ0xrB1dC104bux4bup4buP4buXdMOg4bq44bq6Q+G7lnThurJNdOG7luG6uMOA4buQdEjhurjDgOG7lnTDueG7pS3DucawdOG6sk10OuG7l3TDoOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThurDhu61JdEjhurjDgOG7lnTDueG7qS3hu6V1dOG6sk10OuG7lXThu5Dhurjhurzhu610w6Dhu61HdOG7pXUt4bul4buldOG6sk10OuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nznhurjGoHTDmlPhurB04bq7w4Hhu6Z0w6DDicag4bum4bqoSHRHw4Hhu6Z04buW4bq44but4bumdOG6sk7hurrhu5V04bqw4bq44bq6QsagdOG7lkvhurp0w5p2dOG6suG6qEd04bqww410R1Dhu6104buYdkl0w5p2dOG6tkpIw4l0w5p24bq6dEjDk+G6uuG7lXRIw4l24bumdEjhu7NIw4nhu5d0MOG6usONdCxKSMOJdD/hu7PhurB04bqy4bqqSHQsSkjDiXThurDDgOG7kHTDuS3hu6Xhu5d0LE10w4NHdOG7llJ0xal1LeG7scWp4buP4buXdMOg4bq44bq6Q+G7lnThurJNdOG7luG6uMOA4buQdEjhurjDgOG7lnTDuuG7qy3DucO6dOG6sk10OuG7l3TDoOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThurDhu61JdEjhurjDgOG7lnTDueG7qy3hu6XDunThurJNdDrhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5854bq4xqB0w5pT4bqwdMOg4butR3Q/TXRHw4Hhu6Z04buW4bq44but4bumdOG6sk7hurrhu5V04bqw4bq44bq6QsagdOG7lkvhurp0w5p2dOG6suG6qEd04bqww410R1Dhu6104buYdkl0w5p2dOG6tkpIw4l0w5p24bq6dEjDk+G6uuG7lXRIw4l24bumdEjhu7NIw4nhu5d0MOG6usONdCxKSMOJdD/hu7PhurB04bqy4bqqSHQsSkjDiXThurDDgOG7kHTDuS3hu6Xhu5d0LE10w4NHdOG7llJ0xanFqS3hu7HFqeG7j+G7l3TDoOG6uOG6ukPhu5Z04bqyTXThu5bhurjDgOG7kHRI4bq4w4Dhu5Z0w7nhu6Utw7nGsHThurJNdDrhu5d0w6DhurjhurpD4buWdOG6sk104bqw4butSXRI4bq4w4Dhu5Z04bulw7ot4bul4bundOG6sk10OuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG7rMag4buW4bq4SeG7mHPhu5/hurvhurjhurRJdOG6u+G6u+G7icOsw6Dhu6Mv4buQ4buf

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Bảo bối” thoát nghèo

“Bảo bối” thoát nghèo
2018-10-28 07:38:13

PTĐT - Tân Minh vốn là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Thanh Sơn, nằm cách xa trung tâm huyện, đường giao thông khó khăn lại có đông người Mường sinh sống.

Hai đứa trẻ và những mảng màu tươi sáng

Hai đứa trẻ và những mảng màu tươi sáng
2018-10-26 08:27:47

PTĐT- Hơn một tháng sau vụ cháy tại đường Đê La Thành cướp đi sinh mạng của anh Tạ Văn Tính và chị Hà Thị Lành, chúng tôi quay trở lại phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn để thăm hai...

Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên

Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên
2018-10-25 17:00:26

PTĐT- Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa cho thanh, thiếu niên khi tham gia giao thông, từ tuyên truyền...

Diện mạo mới ở Tiên Kiên

Diện mạo mới ở Tiên Kiên
2018-10-25 06:54:02

PTĐT - Sau khi hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015, kinh tế - xã hội xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao đã có bước phát triển mới,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long