Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDssWoVVjhur57POG7iuG6qOG6vuG7pMWo4buIWOG6vj7hu4h74bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4buUw5R94bq+4buWNeG6vntKxajhur7hu6Z9YVRZ4bq+w7rhu6Zd4bq+w7XFqFnhu6bEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKOG7pn174bumw53huqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buG4buG4buCL0bDjMag4buC4buG4buC4buAw4xGRnvhu4ZJR8OMw43hu4BX4buG4bqq4buuKOG7pMOK4bq+L0XEkChFw7rFqcOqxanhur4t4bq+w7Xhu6TEqGHhur7hu4Lhu4Qt4buE4bqo4bq+w6rDncSoWeG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vuG7liDhu4rhur7hurnhu4pZ4bq+xanhu6YxO1nhu6Thur57PDThu5bhur7hu61h4bq+4buU4buKWeG6vuG7j8WpxanDueG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buaTOG6vlbFqFVY4bq+ezzhu4rhuqjhur7hu6TFqOG7iFjhur4+4buIe+G6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vuG7lMOUfeG6vuG7ljXhur7hu5pKxajhur7hu5TFqFV94bq+w7l9PeG7luG6vuG7piXFqOG6vlbhu6bhu7Lhu4rhur7hu7nhu7Xhur43xKjhur7EqcOqw7Xhur3hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bDlSjhuqjhur5Z4bumxahUWOG6vlbDoOG6vuG7guG7gOG7guG7hi3hu4Lhu4Dhu4JI4bq+e0rFqOG6vuG7pn1hVFnhur7DuuG7pl3hur7DtcWoWeG7puG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKOG7pn174bumw53huqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buG4buG4buCL0bDjMag4buC4buG4buC4buAw4xGRnvhu4ZJR8OMw43hu4BX4buC4bqq4buuKOG7pMOK4bq+L0XEkChFxalKxajhur7hu5R9KsWo4bq+V8SoWOG6vjfFqFThu5bhuqjhur5XTFnhu6bhur7hu5pKw53hur7hu61h4bq+4buU4buKWeG6vuG7j8WpxanDueG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buk4bumxajhur5Z4bum4buQWeG6vjfEqOG6vuG7muG7iFnhu6bhur7hu6TFqOG7iOG6vuG7luG7isOd4bq+4bumfWFUWeG6vsO64bumXeG6vsO1xahZ4bum4bq+4buaTOG6vns8xahVWeG6vlbhu6bhu4rFqOG6vlnhu6Thu6bFqFFY4bq+e1vhu5bhuqjhur7hu5bhu6bDk3vhur7hu5bhu6ZQ4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4buUw5R94bq+4buWNeG6vuG7mkrFqOG6vuG7lMWoVX3hur7DuX094buW4bq+4bumJcWo4bq+VuG7puG7suG7iuG6vuG7ueG7teG6vjfEqOG6vuG7mkrFqOG6vuG7lMWoVX3hur7EqcOqw7Xhur3hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bDlSjhur5Z4bumxahUWOG6vlbDoOG6vuG7guG7gOG7guG7huG6vi3hur7hu4Lhu4Dhu4JI4bq+ezxRWeG6vuG7muG7quG7iuG6vuG7lMSoWeG6quG6vuG6u+G7psWo4buK4bq+PuG7oOG6vjc6xajhur5Z4bumNlnhu6Thur5W4bum4buy4bq+VuG7pk1Z4bq+4buWIOG7iuG6vuG7pn1hVFnhur43xKjhur7hu5bhu4jhu5bhur45TOG6qOG6vnvhu6bhu6rhur57PMOVWeG6qOG6vuG7msOT4buW4bq+4buUxahUe+G6vlfEqOG6vuG7luG7iOG7luG6vjlM4bq+N8So4bq+VuG7pn3hur7GoOG7jlnhur7hu5Yx4bq+WDrFqOG6vj7hu4go4bq+WeG7puG7kCjhuqjhur7hu5rDncSoWeG6vlbFqFVY4bq+ezzhu4rhur7hu5pT4bq+WeG7pOG7puG7quG6vnvhu6Y7xajhur7hu6TFqOG7ilnhur57OsWo4bqo4bq+4bumfWFUWeG6vuG7lsOUWeG6vnvFqFIo4bq+eyLhu5bhur57PMWoVVnhur5W4bum4buKxajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5QxOuG7luG6vuG7liNZ4buk4bq+N8WoVOG7luG6vnvhu6bhu5zDneG6vlZS4bq+4bumw51K4buW4bum4bqo4bq+ezwxOuG7luG6vlhOe+G6vlfEqOG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vns9e+G6vuG7piXFqOG6vlnhu6Thu6bhu6rhur5Xw5Vh4bq+w6Hhur5WxahSWeG6vlnhu6bhu5BZ4bq+OeG7onvhur43xKjhur57xq9Z4bq+WeG7psWoVFjhur7hu5Yg4buK4bq+4buWNeG6vns8xajhur5ZP8Wo4bq+4buWMeG6vns8W+G6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur5Z4bukMTvFqOG6vjJZ4buk4bq+4buWNeG6vuG7mkrFqOG6vuG7lMWoVX3hur7DucSp4bqo4bq+xKnDqsO14bq94bq+4buW4buI4buW4bq+4buWw5Uo4bqo4bq+KOG7psOVWeG6vuG7msOVfeG6vjnDnVnhu6Thur57PDE64buW4bq+WeG7pMSoYeG6vkkvRuG6vuG7mlXhur5W4buqKOG6vnvhu6Y7xajhur7hu6TFqEvFqOG6vil9YVJ74bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4buUw5V74bq+4buW4buQKOG6qOG6vlbhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhur4o4bum4buIe+G6vj7FqFnhu6bhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxanFqFIo4bq+eyLhu5bhur5XxKhY4bq+ez174bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+VsWoVVjhur57POG7iuG6qOG6vuG7pMWo4buIWOG6vj7hu4h74bq+N8So4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+e8WoUijhur7GoOG7jlnhuqjhur7hu6TFqEvFqOG6vil9YVJ74bq+4buaP1nhur574bumMeG6vlbhu6bFqFJ94bq+WUrFqOG6vns94bq+4buW4buIw53hur7hu5Yg4buK4bq+4buWI1nhu6Thur7GoOG7jlnhur5XxahRWeG6vil94buKWeG6vuG7mlJZ4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4buUw5R94bq+4buWNeG6qOG6vuG7luG7puG7kFjhur5Z4bumw5V74bq+WeG7pMSoYeG6vuG7huG7hC9GL+G7guG7gOG7guG7huG6vijhu6ZLxajhur7hu6TFqEvFqOG6vil9YVJ74bqo4bq+ezxL4bq+VzvFqOG6vjnDnVnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5o/WeG6vnvhu6Yx4bqo4bq+VuG7psWoUn3hur5ZSsWo4bq+ez3hur7hu5bhu4jDneG6vuG7liDhu4rhur7hu5YjWeG7pOG6vsag4buOWeG6vlfFqFFZ4bq+KX3hu4pZ4bq+4buaUlnhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur7hu5TDlH3hur7hu5Y14bqs4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4bumJcWo4bq+WeG7pOG7puG7quG6vuG7psWoVCjhur574bumMT9Z4buk4bq+V8OUWeG6vnvhu6Yy4bq+4buU4buK4bq+4buaVeG6vlc04buK4bq+4buW4bum4bu2WeG6qOG6vlfhu5Ao4bq+xqDhu4pZ4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7luG7psavWeG7puG6vnvhu6Yy4buW4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5og4bq+e8WoUX3hur7hu5bhu6Z94buSWeG6vjJZ4buk4bq+4buWNeG6vuG7mkrFqOG6vuG7lMWoVX3hur7EqcOqw7Xhur3hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bDlSjhur5Z4bumxahUWOG6vlbDoOG6vuG7guG7gOG7guG7huG6vuKAk+G6vuG7guG7gOG7gkjhuqrhur7hurvhu6bhu7Dhur7hu5pKw53huqjhur7hu6YxOlnhu6Thur7GoOG7mFnhur5XxKhY4bq+ez174bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+V+G7kCjhuqjhur5ZxahRWOG6vmFSe+G6vsag4buKWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7hu5Y14bq+ezzFqOG6qOG6vuG7lsOVKOG6vnvhu6bhu6Dhur7hu5Y14bq+ezzFqOG6qOG6vuG7msOT4buW4bq+4buUxahUe+G6vj494bq+4buWNeG6vns8xajhur7hu5rFqOG6vlfEqFjhur5NWeG6vjnhu4rhuqjhur4+PeG6vuG7ljXhur57PMWo4bq+PsWoWeG7puG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7gOG7hOG6qOG6vj494bq+4buWNeG6vns8xajhur7hu5TDlH3hur5G4bq+4buWw5Uo4bqo4bq+4buE4bq+4buWw5Uo4bqo4bq+4buC4bq+4buWw5Uo4oCm4bqs4bq+WcWoUVjhur5hUnvhur7GoOG7ilnhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+WeG7pDE7xajhur4yWeG7pOG6vuG7ljXhur7hu5pKxajhur7hu5TFqFV94bq+w7nEqeG6vjfEqOG6vsSpw6rDteG6veG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lsOVKOG6vntKxajhur7hu5bhu4jhu5bhur5W4bumfeG6vjc04buW4bq+4buU4bu44bq+KOG7psWoUn3hur7hu5pbWeG7pOG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhuqzhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur5WUuG6vuG7psOdSuG7luG7puG6vjfEqOG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vuG7luG7psOd4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+WeG7pDE7xajhur4yWeG7pOG6vuG7ljXhur7hu5pKxajhur7hu5TFqFV94bq+w7nEqeG6vjfEqOG6vuG7mkrFqOG6vuG7lMWoVX3hur7EqcOqw7Xhur3hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bDlSjhur57xahSKOG6vjlb4buW4bq+N8So4bq+N+G7kFnhur7hu5olWeG7pOG6vuG7lMOUfeG6vuG7ljXhur5DezPhur5Z4bukxKhh4bq+4buCw40vRuG6vuG7mlJZ4bq+4buC4buCL0dE4bqs4bq+4buW4bumIOG6vuG7miVZ4buk4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6vuG7iFnhur7hu5pLWOG6vuG7lEvDneG6vuG7ilnhur5ZxahZ4bum4bq+ezzhu5B74bq+ezThuqjhur7hu5RLw53hur7hu5pLWOG6vmHhur57UuG6qOG6vlnhu6bDlXvhur5XxKjhur57PMOdWeG7pOG6vnvhu6hZ4bum4bq+4bum4buoWeG7puG6vsag4buq4buW4bum4bq+4buUVFnhu6bhur7hurvDtOG7tWrhur0t4buGw4zhur7hu5bhu7RZ4bq+xqDFqMOaWeG6vuG7lMWoUlnhur4o4bumMuG7luG6vntKKOKApuG6vsOqw5Phu5bhur7hu5TFqFR74bq+4buWw5RZ4bq+4bua4buSYeG6vlhKWeG7puG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vnt9YVFZ4bq+ezx9YVNZ4bqo4bq+N+G7kFnhur7hu5olWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vnvDlFnhu6Thur5XOijhur5Z4bum4buOWeG6vsag4buOWeG6vnvGr+G7luG7puG6vuG7ljThu5bhur574bum4buKWOG6vuG7pMWo4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+4buWIOG7iuG6vuG7ln0l4buW4bq+4buUw5R94bq+4buWNeG6vuG7mkrFqOG6vuG7lMWoVX3hur7DuX094buW4bq+4bumJcWo4bq+VuG7puG7suG7iuG6vuG7ueG7teG6vjfEqOG6vuG7mkrFqOG6vuG7lMWoVX3hur7EqcOqw7Xhur3hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bDlSjhur7huqjhur5Z4bumxahUWOG6vlbDoOG6vuG7guG7gOG7guG7huG6vuKAk+G6vuG7guG7gOG7gkjhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSDfXvhu6bDnTzDikXDqsWoWeG7puG6vuG7tX3Mg8SQLyhF

Đinh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long