Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw5PhurrDk+G6ujPhu6Vs4buN4buLITPhu6TDuuG7iWjhu40zb+G7i+G6o+G7iTPhu43hu4t54buNw6wz4buN4buL4buJZ8OyM8O94bupM+G7pcO64buR4buNw6wz4bul4bqpw7Iz4bulw7rhu4/hu43DrDNhM+G7peG7i8Oj4buNw6wzw6nhu6fhu5fhu4kz4buN4bqzw7JbL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXVt0XVvhu4nDssOsM+G6o8Oz4buJw6zhu40mMsOz4bq9w63hu6UyM8O5w7rDqSYy4buL4bul4buldCEvL2XhuqPhu4904buL4bun4bul4buL4buPPMO94buNL+G7j8Oz4bq54bq54bqj4bul4bqjL+G7s+G6vWXDueG7ieG7peG6vS/DveG6o+G7jS3hu4vhu4/huqMt4bu14bqjLeG7i+G7j+G7iS82NDThuqEvw6EvNTY2OTbhuqLhurzDiTU4w6AvNTY4YeG6oTbDoWHhuqE3NznhuqFfNDTDk+G7j8Os4buPM1Thu6Thu448bnTDrDJdLTNhM+G7peG7i8Oj4buNw6wz4bq7YuG7pzPhu43hurPDsjPDqcOjw6kzw6nhuqt0M8Op4buV4buNw6wz4bq74buPxIPhu40z4bulw7rhu4/hu43DrDPhu6Vs4buN4buLM+G6u+G6tzNlw6PDsjPDucOj4bulM+G7jMOs4buLazN14bun4bu34buF4bulKTPDqeG7i+G7reG7n+G7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7izPDqeG7leG7jcOsM+G7pcOjw6kzw6nhu6vhuqMz4bukbOG7jeG7izPhu6fDgCkz4buk4bud4buNw6wzw5PhurrDk+G6ujPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7IpM+G7jcOs4buLazN14bun4bu34buF4bulM0XDieG7ijPDk+G6usOT4bq6M+G7pWzhu43hu4vigKYz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40z4buL4buJZ+G7pzN14bun4bqxM8Op4buL4but4buf4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLKTPhu43hu4vhu4lnw7Izw73hu6kzw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDo8OpM+G7pcO64buR4buNw6wz4bul4bqpw7Iz4bulw7rhu4lo4buNM2/hu4vhuqPhu4kz4buMw6zhu4trM3Xhu6fhu7fhu4Xhu6Uz4bq64bqv4buJM+G7i+G7m+G7iTPhu7Thu4jDnTPDqeG7leG7jcOsM+G6u+G7j8SD4buNM+G7pWzhu43hu4soM+G7jcOs4buLazN14bun4bu34buF4bulMzY0KTY4M8Op4bur4bqjM0XDieG7ijPhurrhurHhu43DrDNl4bubM+G7pWzhu43hu4s8M8OJ4buV4buNw6wz4bulw6PDqTPhu6Xhu6fhu7fhu4Phu40z4bulw7rhu6fhu7dm4buNM8Os4buJw6Phu48z4bq54bupw6kzw6nhu4vEqeG7jeG7izPhu6XDumsz4bul4butM+G7peG7rXLhu43DrCkzw6zhu4nDo+G7jzPhurnhu6nDqTPhu6XDuuG7p+G7t2bhu40z4bul4buL4buX4buNw6wzw6nhu4vhu48zw6zhu4nhuqPhu4kzw6nhuqt0M8Op4buV4buNw6wz4buN4buL4bqp4buNM+G6u+G7rXHDqTPDqeG7leG7jcOsM+G6u+G7j8SD4buNM3Xhu6fhuqPhu40z4bul4bqpw7Izw73hu6Hhu4kz4buN4buL4buJZuG7pzPhu43hu5vhu4kz4bq54bun4buNw6wpM+G7i2rhu43hu4sz4bul4buL4buvw6kzdOG7i+G7j+G7jcOsM3Thu4vFqSkzdOG7i8awM+G7i3F0M8O94buh4buJM+G7pXbhu43DrDPDqeG6q3QpM+G7jcOsxIPhu43hu4spM8Oz4buP4bqv4buJM+G7i2rhu43hu4szw6nhu58zw7lyKTPDrMO1dDN04buLYuG7jTPhu43huqnhu43DrDPDqeG6o+G7jzPhu43hu4tj4buNM+G7peG7i+G7r8OpM8OJ4buMw53DiSnDk+G6ujxbL3RdW3RdVOG7i+G7j+G7jcOsM+G7pcO6xIPhu48z4bul4buL4buJM+G6u+G7p+G6ozPhu4vEg+G7jeG7izPhurvhu5vhu43DrDPDqcOjw6nhu4szw7Lhuq/hu43DrDPhurvhu61xw6kz4bq54bun4bu3M+G7pcO6aikzw6nDo8OpM8Op4bqrdDPDqeG7leG7jcOsM+G6u+G7j8SD4buNM+G6u+G6tzPDvWPhu40z4bq74bub4buNw6wzw4nhu4zDncOJKcOT4bq6M+G7q+G7jcOsM+G7i+G7mzN14bun4bqgM+G7jeG7i+G6qeG7jTPhurvhuq/hu48z4buldjPhu6Xhu4vhu4ln4buNM+G7pcO64buP4buNw6wzYTPhu6Xhu4vDo+G7jcOsM+G6u2Lhu6cz4buN4bqzw7Iz4bq74butccOpM+G7pcO64buD4buNMzUpNzPhu6XDgDPhurvGoeG7jcOsKTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G6u8O1M3Xhu6fhuqAzw7LDo+G7iTPhuqvDsjPDqeG7leG7jcOsM+G6u+G7j8SD4buNM+G7pcO64buD4buNMzY0NDPhu6XDuuG7iWfhu6cpM8OsYuG7jTM1PDQ0NDNl4bubM8OZw4xPKDPhu6XDuuG7g+G7jTM5NzPhu43DrMSD4buNM3Xhu6fhu7do4buNM8O9cjPDvcSDMzY5YTNl4bubM3Xhu6di4buNM8Oj4buPM8Os4buJxal0M+G6u3Mzw6zhu4nDo+G7jzPDveG7ieG7g+G7jSkz4buL4buRw6kzw7nhu4nhu43hu4szw73GsOG7jcOsM8O54bqp4bunKTPDvcaw4buNw6wz4bu14bqjM8Os4bqldDPhu43hu4vhu4lm4bunM2/hu4vDtTNv4buL4bqz4buN4oCmM+G7pOG7p+G7tzPhu43hu4vhu4nhu4Phu40pM+G7pcO64buP4buNw6wzYTPhu6Xhu4vDo+G7jcOsM+G6u2Lhu6cz4buN4bqzw7IpM8Op4buV4buNw6wz4bulw6PDqTPhu6Xhu6fhu7fhu4Phu40z4bulw7rhu6fhu7dm4buNKTN04buL4budM2Xhu4nhu4Xhu40zw6zhu4nDo+G7jzPhurnhu6nDqTN04buLw6N0M8Oz4bunY+G7pTPDqeG7i+G7jzPDieG7jMOT4bq6M2/hu4vhu6czw713w6kz4buNw6zhu4/Eg+G7iTN14bun4buXw6kz4bq54buP4bqj4buN4buLM8Op4buL4bun4bu3aOG7jTNl4buJ4buF4buNM8Op4buLY8OyKDN04buL4buP4buNw6wz4bulw7rEg+G7jzPhu6Xhu4vhu4kz4bq74bun4bqjM+G7i8SD4buN4buLM+G6u+G7m+G7jcOsM8Opw6PDqeG7izPDsuG6r+G7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wzw4nhu4zDncOJKcOT4bq6M8Op4buL4but4bqjM+G6u8ah4buNw6wz4bq7ZuG7pykzw6nhu4vhu6sz4bu34buF4bunM+G7pWN0M+G7pcO64bun4buNw6wzcjPDqcOjw6kz4bq54buP4bqj4buN4buLM+G7jcOs4buL4buJZ3Qz4buM4buLxIMz4buN4but4buhw6kzw73EgzNv4buL4buX4buJM+G7i8SD4buN4buLM8Op4buLxKnhu43hu4szw7l3M+G7jcOs4buL4buJZ3QoM+G7i+G7iWfhu6czdeG7p+G6sTPDqeG7leG7jcOsM+G7peG6o8OpM8O9Y+G7jTPhurvhu5vhu43DrDPDqeG7i+G7qzPDuXgz4bq54bup4buNw6wzw7PhuqPhu48z4bq74bub4buNw6wz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40z4bulw7rEqcOp4buLM+G7jeG7m3Qzb+G7ieG7jeG7izN04buLxKkzw6nhu5Xhu43DrDPhurvhu4/Eg+G7jTPhurvhuq/hu6Uz4bul4buL4bqrdOKAplt0XWEz4bul4buLw6Phu43DrDPDqeG7p+G7l+G7iTPhu43hurPDsikzw6nDo8OpM8Op4bqrdDPDqeG7leG7jcOsM+G6u+G7j8SD4buNM+G7pWN0M+G7pcO64bun4buNw6wzb+G7iWjDsjPhu6XDuuG6oykzw6zhu4nDo8OyM8O5w6Phu6Uzw73hu4lnw6kz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zw6nhu4vhu4Uz4bq74bubM8Op4buLxKnhu43hu4szw7nDo8Op4buLM8Opw7Uzw7Phu4nhu4Phu40zdeG7p+G6o+G7jTPhurvhu4Xhu40zw4nhu4zDncOJKcOT4bq6KDPDqeG7i+G6s8OyM8Oz4buPM+G6u3Dhu4kzw7nhu5fhu43DrCkzZeG6seG7jzPDvWczdeG7p+G7t2bhu40pM8OzceG7iTPEqcOp4buLM+G7i3F0M3Thu4vDo3Qzw6nhu4vEqeG7jeG7izPhurvDo+G7jcOsM8Op4bur4bqjM8OJ4buMw53DiSnDk+G6uigzw71j4buNM+G6u+G7m+G7jcOsM8OJ4buMw53DiSnDk+G6ujPhu6XEqcOp4buLM8Opd8OpM+G7peG7i+G6o8OyM8Os4buJ4bqjM8Opw6PDqTPhu4vhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wz4bu14bq3M+G7i+G7m+G7iSkz4buN4buL4bqp4buNM+G6u+G6r+G7jykz4buldjPhu6Xhu4vhu4ln4buNKDPDs8SDw7Iz4bul4buX4bulM8Op4buV4buNw6wz4bulw6PDqTPDrOG7icOj4buPM+G6ueG7qcOpM8Op4buLxKnhu43hu4sz4bulw7prKTPhu6Xhu60z4bul4butcuG7jcOsKTN04buLw6N0M8Oz4bunY+G7pTPDqeG7i+G7jzPDieG7jMOdw4kpw5PhuropM8Osw7V0M3Thu4ti4buNM+G7teG6qeG7tzPhurl34buNw6wz4bq74bub4buJM+G7jcOs4buxM8OJ4buMw53DiSnDk+G6ujPDvcSDM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM8Op4buV4buNw6wz4bq74buPxIPhu40zw7154buNw6wzw7Lhuq/hu43hu4sz4bq7w6N0M+G7r+G7jcOsM+G7t+G7g+G7pzPDqWLhu6cz4buN4buL4buJZ8OyM8O94bupM8Oy4buh4buJKDN04buLw6Phu6Uz4bulw7rhu4lo4buNM+G6u+G7j8SD4buNM8O94buJ4buD4buNKTPhu7Xhuqnhu7cz4bq5d+G7jcOsM8OJ4bq6w4nDmTPDvXnhu43DrDPDsuG6r+G7jeG7iygz4bu14bqp4bu3M+G6uXfhu43DrDPhurrhurHhu43DrCkzw6nhu4vEqeG7jeG7izN14bun4bu3ZuG7jTPhu6TDmcOdw5LigKZbdF3hu6Thu4vFqeG7tzPhu4rDouG7jcOs


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hoạt động hè ở Đoàn thanh niên xã Ấm Hạ

Hoạt động hè ở Đoàn thanh niên xã Ấm Hạ
2009-07-07 07:36:00

Nhằm tạo cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư có môi trường hoạt động lành mạnh và sân chơi bổ ích. Đoàn xã Ấm Hạ đã đẩy mạnh chỉ đạo công tác sinh hoạt hè tại...

Lương tối thiểu sẽ tăng lên 780.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu sẽ tăng lên 780.000 đồng/tháng
2009-07-07 07:31:00

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng, trình phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2010 vào tháng 7 này. Theo đó dự kiến lương...

Thanh Sơn phòng chống HIV/AIDS

Thanh Sơn phòng chống HIV/AIDS
2009-07-06 13:53:00

Thanh Sơn là huyện miền núi tiếp giáp với nhiều tỉnh Tây Bắc, giao thông đường bộ thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế nhưng cũng chính những đặc điểm thuận lợi trên...

Hội cựu thanh niên xung phong:

Hội cựu thanh niên xung phong:
2009-07-06 09:18:00

hiều hoạt động vì nghĩa tình đồng đội- 6 tháng đầu năm 2009, Hội cựu TNXP tỉnh đã hoàn thành nhiều mặt công tác, trong đó nổi bật nhất hoạt động nghĩa tình đồng đội. Các thành...

Tìm thấy bia cổ ở Bạch Hạc

Tìm thấy bia cổ ở Bạch Hạc
2009-07-06 09:13:00

Tại cánh đồng Chùa Bi phường Bạch Hạc (Việt Trì) đã phát hiện một bia đá và xác định đây là 1 trong 5 văn bia của đình Hạc xưa bị thất lạc. Bia cao 1,40m x rộng 0,59m x dầy...

Đồng Luận xây dựng đời sống văn hóa

Đồng Luận xây dựng đời sống văn hóa
2009-07-06 09:02:00

Nằm cách trung tâm huyện Thanh Thủy 8km, xã Đồng Luận có 9 khu hành chính, dân số 5.285 người. Nhân dân Đồng Luận vốn có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động...

Ngành y tế Yên Lập chủ động phòng chống lụt bão

Ngành y tế Yên Lập chủ động phòng chống lụt bão
2009-07-06 08:04:00

Thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão của huyện và của ngành, các đơn vị y tế huyện Yên Lập đã sớm xây dựng triển khai kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long