Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G6teG7hOG7rWlVWcOKTuG7rVRI4buG4butQ+G7pkHhu61Uw4JO4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu61Oxq/hu5pD4butw7LDleG7rcOyxIJO4butaUjGr+G7nk5H4bulL0h24bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUMOgRUFE4bux4bunaeG6oEnhu63hurPhu7Lhu61I4buMUOG7rULhuqRU4butVEjGr+G7nE5H4butTOG6pk7hu61USOG7qOG7rXlz4butZlXhu5BD4butSOG7mEnhu63hurNIw5NB4but4buPw7Jz4butw5ROR+G7rcOyw5Xhu63DssSCTuG7rWlIxq/hu55OR+G7rcSQw4Phu63EkMav4buiQ+G7rULhuqZV4butTMOATeG7rVtI4bum4butVOG7ikNI4butTsav4buaQ+G7rVvhu5hOR+G7rUjDkkHhu61Yw4Phu61I4buYSeG7rUNI4bum4butTkdIxKhB4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4butTkhJ4buGTeG7rUvhu7Lhu6134buvd3Ytd+G7r3fhu7N04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxSVtFTlRFUuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4but4bu34bu14buvUFhy4butSEVJR0hUceG7reG7s+G7t+G7tVBYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ3RCQU9QSFVUSE90Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d44buv4bu5L3Z2dkR5duG7r3bhu7N2eFThu7N24bu3d0x4LVRUWFZOLVRVWUVOLVRIRXRKUEfhu7Hhu61BTFThu5vhu7HhurXhu4Thu61pVVnDik7hu61USOG7huG7rUPhu6ZB4butVMOCTuG7rVtI4bum4butVOG7ikNI4butTsav4buaQ+G7rcOyw5Xhu63DssSCTuG7rWlIxq/hu55OR+G7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu34bu14buv4bux4butSEVJR0hU4bub4bux4buz4bu34bu14bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6dbSOG7puG7rVThu4pDSOG7rU7Gr+G7mkPhu61b4buYTkfhu61Iw5JB4butWMOD4butSOG7mEnhu61DSOG7puG7rU5HSMSoQeG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rU5ISeG7hk3hu61L4buy4butd+G7r3d2LXfhu6934buz4butw7LDleG7rcOyxIJO4butaUjGr+G7nk5H4butaVVZw4pO4butVEjhu4Z04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2jDgU5H4butdy94c+G7rVThuqBJ4but4bqlSMOA4butZlXhu5BD4butSOG7mElz4butS+G7suG7rUjhu4xQ4butQuG6pFThu61USMav4bucTkfhu61M4bqmTuG7rVRI4buo4buteeG7rUPhu6ZB4butZlXhu5BD4butSOG7mEnhu61LSMOTQeG7reG7j8Oy4butxJDDg+G7rUtIQUnhu61N4bqgQ+G7rVbhu5pJ4butTuG7mEnhu61EVU5H4butS0nhu4ZO4butVE/DgE7hu61DSOG7qEPhu61EQU5I4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu61Oxq/hu5pD4butW+G7mE5H4butSMOSQeG7rVjDg+G7rUjhu5hJ4butQ0jhu6bhu61OR0jEqEHhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU104bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2nhuqBJ4butUEhJw4pO4butSOG7jFBz4butxKlZ4butQkFO4butaUjGr+G7nE5H4butVuG7pOG7rWZV4buQQ+G7rUjhu5hJ4butxJDDg+G7rVRSw4xOSOG7rWZV4buQQ+G7rUjhu5hJ4butWEVN4butWMOJVOG7rULhuqZV4butw5ROR+G7rcOyw5Xhu63DssSCTuG7rWlIxq/hu55OR+G7rS3hu63EqVnhu61WScOKTuG7rX3hu5jhu61bSMONTkjhu61UUuG7inPhu61pSMav4bucTkfhu61UUuG7sEPhu619QU7hu619w43hu61USMavc+G7rSLhuqBJ4butQknhu4JV4butZlXhu5BD4butSOG7mEnhu61LSMOTQeG7reG7j8Oy4butVEhV4buYQ+G7rSJPw4BO4butxJDhuqBJ4butQknhu4JV4butZlXhu5BD4butSOG7mEnhu61USMOATkjhu61QSOG7kOG7rSLDgOG7reG6peG6tE5H4butLeG7rUdJ4buu4butQ0jhu6hD4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu61Oxq/hu5pD4butW+G7mE5H4butSMOSQeG7rVjDg+G7rUjhu5hJ4butQ0jhu6bhu61OR0jEqEHhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu61OSEnhu4ZN4butS+G7suG7rXfhu693di134buvd+G7s3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunw7Lhu5pJ4butxJBB4butU+G7kOG7rcSQ4bqgSeG7rUJJ4buCVeG7rVTDgU7hu61USMOATkhz4butZlXhu5BD4butSOG7mEnhu63EkMOD4butVEjDlE5H4butUVVB4butTkdI4buK4butUVVZ4bq+VOG7rULhuqZV4butw5ROR+G7rcOyw5Xhu63DssSCTuG7rWlIxq/hu55OR+G7rUdJ4buu4butQ0jhu6hD4butVuG7pOG7rVtI4bum4butVOG7ikNI4butTsav4buaQ+G7rU5ISeG7hk3hu61L4buy4butd+G7r3d2LXfhu6934buzdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dbSOG7puG7rVThu4pDSOG7rU7Gr+G7mkPhu63DssOV4butw7LEgk7hu61pSMav4bueTkfhu61pVVnDik7hu61USOG7hnHhu63igJxdxq/hu5pJ4butQ+G7nOG7rcSQ4buO4butU0FP4butVsOATkfhu61USEnDik5H4butTEnDik5H4butQ+G7pkHhu61p4buU4butUVXhu5BDc+G7rVRSxq/hu5pD4butZlXhu5BD4butSOG7mEnhu61Ww4Dhu63EkOG7kk5H4butQsOAT+G7rUPhu6zhu61UUknhu61D4bqi4butTsav4buaQ3Phu61Uw5RJ4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu61Oxq/hu5pD4butW+G7mE5H4butSMOSQeG7rVjDg+G7rUjhu5hJ4butQ0jhu6bhu61OR0jEqEHhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu61YSU7hu61UVVnDik7hu61USOG7hnHhu61pVVnhu4ZU4butxJDhu5BJ4butVFJVTkfhu61USMOATkjhu61W4buaSeG7rWnhu5Thu61RVeG7kENz4butVuG7mknhu63huqVIw4JO4butRMOCTnPhu61W4buaSeG7rcOgSeG6vk7hu61QSMOBUOG7rU7Gr+G7mkPhu61b4buYTkfhu61Iw5JB4butWMOD4butSOG7mEnhu61DSOG7puG7rU5HSMSoQeG7rcOySeG7hlThu63huqVBTXPhu61O4buW4butTOG7sEPhu61IT8OATuG7rVRIw4BOSOG7rVThu5BU4butTkhJ4buGTeG7rVbhu6Thu63EkMav4buiQ+G7rSLhuqJOR3Phu63huqVIw4Dhu61Oxq/hu5pD4butVsOA4but4bqlSMOCTuG7rUTDgk7hu61HSUFP4butUEjDk3TigJ3hu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaUhBWeG7rU3hurZU4butZlXhu5BD4butSOG7mEnhu61Oxq/hu5pD4butW+G7mE5H4butSMOSQeG7rVjDg+G7rUjhu5hJ4butQ0jhu6bhu61OR0jEqEHhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU1z4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu61mVeG7kEPhu61I4buYSeG7rcOyxq/GoE5H4butIsOMTkjhu63DoFXhu4bhu61HSEnhu61OSOG6rE7hu61M4bucSeG7rWlVWcOKTuG7rVRI4buG4butQ+G7pkHhu61bSOG7puG7rVThu4pDSOG7rU7Gr+G7mkPhu63DssOV4butw7LEgk7hu61pSMav4bueTkdy4butxJDhu5JOR+G7rVRI4bucSeG7rUfhu6xJ4butTOG7nEnhu61DSMOaQ+G7rU3hu6pOR+G7rVThu5BU4butxJDhurhQ4butTkjhuqRU4butVsOA4butVOG6tk5H4butSE9B4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu61Oxq/hu5pD4butw7LDleG7rcOyxIJO4butaUjGr+G7nk5HdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUGhPVVJDReG7seG7p+G6pUdV4buSTuG7rWlp4buPw7LhuqXhu6UvUOG7pw==

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai công tác Dân vận năm 2023

Triển khai công tác Dân vận năm 2023
2023-03-01 19:20:00

baophutho.vn Ngày 1/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long