Cập nhật:  GMT+7
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiw5LEqeG7heG7jzThu4nDtcOj4buPNOG7p8SpZuG7j+G7izThu4nEg+G7pzThurjhu47hu7Lhurgtw5Lhurw04buJxanhu7lo4buPNOG7uOG7heG7jzTDkmR1PDThu6bhu4nDo+G7j+G7iTTDicOjLTTDksSp4buF4buPNOG6vcO14bqv4buPNMOyw6PDtTThur3hu53hu4/hu4s04buJxanhu7lo4buPNOG7uOG7heG7jzTDkmR1NOG7s3fDozThu6fhu6M04bq54buJduG6uTTDssSp4buF4buPNOG7icO1w6Phu4804bunxKlm4buP4buLNOG7icSD4bunPDThurjhu47hu7Lhurg8w5Lhurw04bq54buJ4bqvw7U04buNd+G7j+G7izThuqE1NOG7j+G6teG7jTThu4/hu4vhuq/hu7k04bun4buJ4bqv4buP4buJNMOyZHU04bq44buX4buP4buLNOG6vcO14bqv4buPNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jT5dL+G7iTYiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7iMOqw6PhurszIsOSxKnhu4Xhu4804buJw7XDo+G7jzThu6fEqWbhu4/hu4s04buJxIPhu6c04bq44buO4buy4bq4LcOS4bq8NOG7icWp4bu5aOG7jzThu7jhu4Xhu480w5JkdTw04bum4buJw6Phu4/hu4k0w4nDo111Il3EqeG7jeG7izTDo8OyxKnhu4vhu48/M8Oyw6rDrOG7pzM04bulw7nhurk/M+G7ieG7p+G7p3UoLy/DqcOjw7V14buJxanhu6fhu4nDtT7hu7Phu48vw7XDsuG6u+G6u8Oj4bunw6Mv4bu1w6rDqeG7pcSp4bunw6ov4buzw6Phu48t4buJw7XDoy3hu7fDoy3hu4nDtcSpLzc1NjUvOS82NzfhuqE3OeG6ujk4w6HhurovNjc5w6DDoDfDoWHDoWE4w6BhXzU1w5LDteG7i8O1NFXhu6bDlT5vdeG7izMiLTTDksSp4buF4buPNOG6vcO14bqv4buPNMOyw6PDtTThur3hu53hu4/hu4s04buJxanhu7lo4buPNOG7uOG7heG7jzTDkmR1NOG7s3fDozThu6fhu6M04bq54buJduG6uTTDssSp4buF4buPNOG7icO1w6Phu4804bunxKlm4buP4buLNOG7icSD4bunPDThurjhu47hu7Lhurg8w5Lhurw04bq54buJ4bqvw7U04buNd+G7j+G7izThuqE1NOG7j+G6teG7jTThu4/hu4vhuq/hu7k04bun4buJ4bqv4buP4buJNMOyZHU04bq44buX4buP4buLNOG6vcO14bqv4buPNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jT5ddSJd4bunw6PDqcOyw6o04bul4bun4bu5w7LDqj8z4buNw6PDueG7i8Sp4buPKDd14bu3NMOjxanhu6fDtTMiXeG7p8O5Il3hu6fhursiXcSp4buN4buLNOG7pcO54bq5PzPhu4nhu6fhu6d1KC8vw6nDo8O1deG7icWp4bun4buJw7U+4buz4buPL8O1w7LhurvhurvDo+G7p8OjL+G7tcOqw6nhu6XEqeG7p8OqL+G7s8Oj4buPLeG7icO1w6Mt4bu3w6Mt4buJw7XEqS83NTY1LzkvNjc34bqhNznhuro5OMOh4bq6LzY3OcOgw6A3w6HhuqE4NeG6ozc2XzU3Pm914buLMyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl0v4bun4bq7Il0v4bunw7kiXeG7p8O5Il3hu6fhursi4bq24buP4buJNOG7jcSp4buP4buJNOG7ieG7k8OjXS91Il11Il0v4bun4bq7Il0v4bunw7kiXS/hu6fDo8Opw7LDqiLhu6bhu4nDo+G7jTThu4vEqcOjNMOyxKnhu4Xhu4804buJw7XDo+G7jzThurnDtDThu4tj4buPNDc1NTThu6fhu4lqNOG7pcSp4buP4buJNOG6vWbhu4804bundzQ2w6A04bq94buh4buPNOG7s2w04bq54buX4buP4buLNOG6vcO14bqv4buPNOG6ueG7oTThu6VzNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buJxanhu7lo4buPPDThu7NwxKk04buLY+G7jzTDoTU04bunxKlm4bunNOG7jeG7q+G6uTThu7PhurXhu4804buP4buL4buJaDThur3huqfhurk04bulw6Lhurk8NOG6vWThu4004bq94bqvNMOp4bq34buPNOG7pcOi4bq5NOG6u+G6q+G7jzThu6fhu53hurk8NOG6ucOjNOG7j+G7i3LEqTThurzhurfhu4/hu4s8NMOJxIPhurk04buI4bubPDThurnDozThu4/hu4tyxKk0w7rFqeG7hTThu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bq9YuG7pzThu4/hu69w4bq5NOG7s+G6rzThu6fDucWp4bu5Z+G7jzThu6fhu4nGoeG7j+G7izThurjhu5fhu4/hu4s04bq9w7Xhuq/hu4804buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNPl11IsOJw6Phu4804bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04bq94bqzNOG7p8O5w6PDtTThu4vEqeG6t8SpNOG7j+G7iWLhu6c04bq54buJw7U04bunZHU04bun4buJaTThurjhu5fhu4/hu4s04bq9w7Xhuq/hu4804buP4buL4bqv4buP4buJNOG7i8SpxIPDtTThurvhu6vhurk8NOG7i8Sp4bq3xKk04buP4buJazThu6dkdTThu6fhu4lpNOG6uOG7l+G7j+G7izThur3DteG6r+G7jzThu6bDueG7r3Hhu4/hu4s04bum4buIVeG7pjThu4zEqeG7j+G7iTThu4jhu5HDozw04bunZHU04bun4buJaTThurnhu5fhu4/hu4s04bq9w7Xhuq/hu4804bq54buhNMO6xanDo+G7jzThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPNOG7icWp4bu5aOG7jz5ddSLDk8Sp4buNNOG7juG7i+G6q+G7jzQtNMOT4buJw6Lhurk04buIxKlpxalddSLDksSp4buF4buPNOG6vcO14bqv4buPNMOyw6PDtTThur3hu53hu4/hu4s0LTR14buJ4buR4buP4buLNOG7s+G6teG7jzThu4nDtMOjNOG7icWp4bu5aOG7jzThu6bhu4nDo+G7j+G7iTTDicOjNOG7s3fDozThu6fhu6M04bq54buJduG6uTTDksSp4buF4buPNOG7icO1w6Phu4804bunxKlm4buP4buLNOG7icSD4bunNOG6uOG7juG7suG6uDzDkuG6vD40NsOhNOG6ueG7oTTDusWpw6Phu488NOG6veG7oeG7jzThu7NsNOG7s3DEqTThu4tj4buPNDc1NTThurvEqcOt4buPNOG7s8Sp4buF4buPNOG7s+G6rzThu4/hu4nhurHhurk04bq54buX4buP4buLNOG6vWbhu4804bundzQ2YTThur3hu6Hhu4804buzbDThurjhurzhurjhu6Q04bunw7nDteG7j+G7izThu4nFqeG7uWjhu4804bq94bqzNMOpxKlpxak04bq7xKnDreG7jzThuqM1NOG7p8SpZuG7pzThu43hu6vhurk04buz4bq14buPNOG7j+G7i+G7iWg04bq54buJ4buxNOG6vWc04bq5w6M04buP4buLcsSpNOG6vOG6t+G7j+G7izw0w4nEg+G6uTThu4jhu5s8NMO6xanhu4U04buJ4buv4buh4buP4buLNOG6vWLhu6c04buP4buvcOG6uTThu7Phuq804bunw7nFqeG7uWfhu4804bun4buJxqHhu4/hu4s04buz4buHNOG7s8Oj4buP4buLNOG6ueG7scOjNOG7i8Spw6PEqTThurlidTThurnhu5fhu4/hu4s04buP4buJ4bqr4buPPDThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThurnhu5fhu4/hu4s04bq9w7Xhuq/hu4804buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNPl11IuG7puG7ieG7l+G7j+G7izTDusWpw6M0w7LEqeG7heG7jzThu4nDtcOj4buPNOG7j+G7ieG6peG7jTThu6fFqeG7ueG7heG7jzThu6fDucWp4bu5Z+G7jzw04buLxKnEg8O1NOG6u+G7q+G6uTThu7NnNOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG7p+G7icah4buP4buLNOG6oTU04buP4bq14buNNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7s+G6rzThu6fDueG7r3Phu4/hu4s04bun4buJ4bqv4buP4buJNOG6ueG7scOjNOG6uOG7l+G7j+G7izThur3DteG6r+G7jzThu7LEqWjhu6c04buOw6Phu408NMOhOTThu4/hurXhu4004bunw7nFqeG7uWfhu4804bun4buJxqHhu4/hu4s04buP4buL4bqv4buP4buJNOG7suG7iOG7puG7pjw04bq94bub4buP4buLNOG7p+G7iXHEqTThu6fhurHDtTTDs+G7ieG7l+G7j+G7izTDs+G7iWo04bun4buJxKk04bq9xanDozThu6Xhu5fEqTThu4/hu6PEqTw04buLw7R1NHXhu4lj4buPNOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1NOG6vXHEqTThu6XGoeG7j+G7izThu7PhurXhu4804buJw7TDozThu6fEqeG7j+G7iTThu6fhu4lj4buPNOG6ueG7icO1NOG6uOG7juG7suG6uDzDkuG6vDThu6fDucO14buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG6ueG7oTTDusWpw6Phu488NOG6veG7oeG7jzThu7NsNOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThu4nFqeG7uWjhu48+NMOTxKnhu4004buIw7XDow==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khu 4 xã Đoan Hạ xây dựng đời sống văn hóa

Khu 4 xã Đoan Hạ xây dựng đời sống văn hóa
2009-07-16 09:53:00

Khu 4 xã Đoan Hạ (Thanh Thủy) có 112 hộ, 468 nhân khẩu, có địa dư hành chính 53.000m2. Đất nông nghiệp được quản lý sử dụng, 271.168m2, có một chi bộ lãnh đạo gồm 15 đảng viên...

Cầu nối giúp thanh niên lập nghiệp

Cầu nối giúp thanh niên lập nghiệp
2009-07-16 07:44:00

Toàn tỉnh hiện còn trên 60% ĐVTN chưa có nghề chuyên môn - đây là con số mà các cấp, ngành phải quan tâm. Trước tình trạng thanh niên thất nghiệp, tay nghề yếu, tổ chức đoàn...

Bước khởi đầu của công đoàn ngành Công thương

Bước khởi đầu của công đoàn ngành Công thương
2009-07-15 16:49:00

Được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2009, Công đoàn ngành Công thương đang bước những bước đầu không tránh khỏi những khó khăn song Công đoàn ngành Công thương lại có...

Nhiều năm liền là Hội CCB vững mạnh

Nhiều năm liền là Hội CCB vững mạnh
2009-07-15 16:48:00

Hội CCB thành phố Việt Trì thành lập năm 1990 với 483 hội viên. Đến nay đã có gần 9.000 hội viên đang sinh hoạt ở 37 hội của các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp. Ông Đặng...

Thông Thánh Quán - Quả chuông quý thời Trần

Thông Thánh Quán - Quả chuông quý thời Trần
2009-07-15 16:48:00

Trung tuần tháng 6 năm 2009, hội đồng bô lão cùng toàn thể nhân dân làng Hạc xưa, nay là phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì mở hội đúc chuông phục chế lại 2 quả chuông đã thất...

Hỗ trợ người lao động mất việc làm

Hỗ trợ người lao động mất việc làm
2009-07-15 10:05:00

ướng đi cho các doanh nghiệp gặp khó khăn- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, sản xuất cầm chừng, sản phẩm...

Phát huy truyền thống Thanh niên xung phong

Phát huy truyền thống Thanh niên xung phong
2009-07-15 10:05:00

Cách đây 59 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt, tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ kính yêu đã giao cho Đại tướng Võ Nguyên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long