Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCbsav4buuVeG6uDMw4buQ4bq4acOaSFbhurgoVeG7tOG7rlThurgz4buM4buu4bq4KOG7isOa4bq44buYXSbhu5Dhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buQMeG6uCguw5rhurgsKUjhu67hurgoT+G7rOG6qi9V4bq8QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurghLuG7kOG6osOJLy/hu5DhuqTDlEhWO1UpKFVW4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL+G6vEfhu4BHL+G7gEfhu5Lhu4Dhurzhurrhu4bhurrhu4Dhu4Ao4bq84buCRsOK4bq+4buG4buw4bq84bqk4buoO1TDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQkJCQsSRMeG6uCguw5rhurhVKTZQ4buu4bq4clU+4bq4w7PDmuG7rlXhurjhu5jhu6Dhurjhu65UVeG7puG6uOG7rk/hu65U4bq44buQw5M74bq4VcOM4bq4KMOS4buuVOG6uFTDmkhW4bq4KFXhu7Thu65U4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8Ot4buUSOG7ksOJQnLDusOpw7rhurgt4bq4w7ouXSXhu5Dhurgzw43hurghSCnhurjhu6o44bq4VSY74bq4KFUi4bq4w7pJ4bus4bq4w63DqcOzZeG6uCjFqOG7rlXhurjhu6pVV0jhurjDvXjDrMOsw6zDguG6uCjDmuG7njvhurgoVSnhurg34bq44buqw5rhu57hu67hurg7VeG7iuG7ruG6uEnhu65Vw4Lhurjhu6rDmuG7nuG7ruG6uOG7rlRV4bum4bq44buYXSbhu5Dhurjhu67hu6Ip4bq4Lkjhurgow4zDmuG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5ApQOG7kOG6uCjDmuG7njvhurg1POG7kOG6uOG7kDHhurgoLsOa4bq4KMOMw5rhurjhurzhur7hurhVKTZQ4buuw4LhurgoVeG7psOC4bq4KFXDjeG7rlXDguG6uMO5ZMOzZeG6uCjFqOG7rlXhurjhu5jhu4jhurgoI+G7rlThurhVJjvhurg34bq44buqw5rhu57hu67DguG6uOG7qsOa4bue4buu4bq44buuVFXhu6bDguG6uCguVuG7rlThurjhu5hX4bq44buQSeG7kOG6uDPDk+G7ruG6uOG7mOG7oOG6uOG7sMOa4bui4buu4bq4LClI4buu4bq44buY4bue4buu4bq44buwxq/hu65V4bq4MzDhu5DhurhUw5pIVuG6uChV4bu04buuVOG6uDPhu4zhu67hurgo4buKw5rhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu5Ax4bq4KC7DmuG6uCwpSOG7ruG6uChP4bus4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6Llbhu65U4bq44buYV8OC4bq44buuVcOa4bugKeG6uDfhurjhu6rDmuG7nuG7ruG6uOG7kDHhurgoLsOa4bq4O1Xhu4rhu67hurhJ4buuVeG6uDPhu6Dhurgo4buk4buuVeG6uCguw4zhu65U4bq4NSnhu7bhu65U4bq44buQw5M74bq44buQfUjhurjhu6xAKOG6uCHhu7bhurgoKTbhu57hu67hurjhu5hdKuG7rlThurjhu65VXeG6suG6uCgpNuG7nuG7ruG6uCgg4bq4cynhu7bhu5Dhurjhu7BA4bq44bq+w4rEkeG6uOG6rOG7mF0q4buuVOG6uG7DjOG7kOG6uMOt4bu44buuVMOC4bq4VMOaSTvhurguSOG7rlXhurjDiuG6uDXhu4jhurjDrTbhurjEkV0k4buuVOG6uDPDjeG6uMSRVSnhurjDrVZJw4LhurgoVcON4buuVeG6uDtV4bu24bq4eMOaUCjhurjDui7hu6ThuqjhurgsKUjhurjDuWTDs2Xhurg14buI4bq4xJFVKeG6uMOtV0jhurjhu5jDmuG6uG5P4bus4bq4w7pVSFbhurThurjhu5hdKuG7rlThurhUw5pIVuG6uChV4bu04buuVOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rEAo4bq4IeG7tuG6uCgpNuG7nuG7ruG6uCgu4bui4buu4bq44buY4bumSOG6uMOUw43hu67hurg14buI4bq4w63hu7jhu65U4bq4w6nDjcOC4bq4VSk2UOG7ruG6uMO6SOG7rOG6uMOz4bu04buuVOG6tOG6uCjFqOG7rlXhurjhu7BA4bq44bq+4bq84buE4bq44buYw5rhurjDrVbDjeG7rlThurjDvUnhurgsKUjhurjhu6pVKeG6uOG7gsOC4bq44buqVSnhurjhu4Thurg14buI4bq4ZOG7ilbhurjhu7Phu6Lhu67DguG6uFUpNlDhu67hurjDulVI4buuVeG6uMO6VX024bq04bq4KMWo4buuVeG6uOG7sEDhurjhur7hurzhu4LEkeG6uCwpSOG6uOG7mOG7pkjhurjDlMON4buu4bq4NeG7iOG6uHjEqOG7ruG6uG4p4bu04buuVMOC4bq4b8Oa4buuVeG6uMOpw43DmsOC4bq4blbhu65U4bq4xJHhu7bhu5DDguG6uFUpNlDhu67hurjDuk/hu67hurh1JOG7ruG6pOG6pOG6pMO5ZMOzZeG6uCjFqOG7rlXhurhUw5pIVuG6uHU/4bq4acOaSFbhurgoVeG7tOG7rlQt4bq4eOG7jOG7ruG6uCjhu4rDmuG6uCjEqOG7rlThurjhu5BdKuG7rlThurjhu5Dhu7Thu65U4bq4KEnhu5Dhurjhu5IpNuG6uCgpw4LhurjDlOG7ilbhurgoLuG7pOG6uOG7kEnhu5DhurgoKTbhu57hu67hurjhu5hdKuG7rlThurjhu67DjTbhurjhu5hR4bq4O1V74buQ4bq4M3vhurjhu65VKeG6uOG7kMOSKeG6uOG7mMOa4bq44buww4zDmuG6uOG7kH1I4bq44buuVU/hu67hurjhu5JP4buu4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG6pMOUSFY7VSkoVVbhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEv4bq8R+G7gEcv4buAR+G7kuG7gOG6vOG6uuG7huG6uuG7gOG7gCjhurzhu4JGw4rhur7hu4bhu7DDiuG6pOG7qDtUw4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDqeG7oOG6uOG7kOG7jDvhurjhu5jhu57hu67hurgzw5pQ4buQ4bq44buQw5Lhu67hurjDlCPhurghKeG7rlTDguG6uCExSOG6uOG7kFUySMOC4bq44buuT+G7rlThurjhu5DDkzvhurjhu5BJ4buQ4bq4VVDhurgoVeG7tuG7rlThurjhu5Dhu7bhu65U4bq4LuG7iOG7rlXhurgoVVZJKOG6uOG7rl0l4buQw4Lhurjhu5jhu4rhu6zhurjDlOG7ilbhurhI4buu4bq4KFbDjeG7ruG6uOG7kFVW4bq44buuVF0qw5rhurjhu5JP4buu4bq4KFVI4bus4bq4VMOaSOG6uFTDmkhW4bq4KFXhu7Thu65U4bq4KMOMw5rhurjhu5BJ4buQ4bq4KCk24bue4buu4bq44buYXSrhu65U4bq44buQV+G6uOG7kjDhurhJ4buu4bq44buYXSrhu65U4bq44buQSFbhurgo4bu24buQ4bq4w7NAw5rhurhkw43DmuG6uOKAk+G6uG7DjVbhurjEkUjDmuG6uOG7kFXDjDbhurgsKUjhurhVSDbhurjhu5hdKuG7rlThurgoxajhu65V4bq44bq+w4rhur7hurnDguG6uOG7mFbDjOG7ruG6uOG7rlThu4jhurjDlEjhurg14buI4bq4w7ouw4zhu6zhurjDulXhu4rhu67DguG6uMO5ZMOzZeG6uCjFqOG7rlXhurhUw5pIVuG6uHU/4bq4acOaSFbhurgoVeG7tOG7rlThurgz4buM4buu4bq4KOG7isOa4bq44buuVFXDmuG7ouG7ruG6uOG7kCIp4bq44buQT+G7ruG6uOG7mOG7tsOaw4LhurjDlOG7tuG6uCguw5nhurjhu65UKeG7uOG7ruG6uDPhu7bhu67hurjhu5hR4bq44buQ4buKw5rhurgow4xWw4LhurjDlCPhurghKeG7rlThurhVUOG6uChV4bu24buuVOG6uC7hu4jhu65V4bq4KFVWSSjhurjhu65dJeG7kOG6uCguVuG7rlThurgoVSrDmuG6uFTDmkjhu67hurgoJcOa4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOzVTLhu65U4bq4N+G6uOG7qsOa4bue4buu4bq4M+G7oOG6uDPDk+G7ruG6uOG7mOG7oOG6uOG7kFXhu4zhu6zhurgow5rhu57hu67hurjhu5hA4bq4KFXDmuG6uOG7kOG7tOG7rlThurhVSDbhurjDlOG7uMOa4bq4KFVdKuG7rlThurhUw5rhu4rDmuG6uDtVV+G7rlThurjhu6xMKOG6uMOUS+G7rlThurjhu5B9SOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5Iw4bq4SeG7ruG6uOG7rlVd4bqy4bq44buQw5Ip4bq4LClI4bq4deG7tOG7rlThurhu4bu04bq44buu4bu2w5rhurhVSMOa4bq4KMWo4buuVeG6uHJVPOG6uMO6VVnhurgt4bq4eMav4buuVeG6uHJVPOG7kOG6tOG6uCgpNuG7nuG7ruG6uOG7mF0q4buuVOG6uOG6vsOK4bq+ZeG6uOG6rCgg4bq4NeG7iOG6uHJVPOG6uG5A4buQ4bq44buYw5rhurg14buI4bq4blDhurhvw6HhurhVKTZQ4buu4bq4clU+4bq4w7PDmuG7rlXhuqjDguG6uMO5ZMOzZeG6uCjFqOG7rlXhurhUw5pIVuG6uMO5ZMOzZeG6uOG7kEnhu5DhurhVKTZQ4buuw4LhurgoVcON4buuVcOC4bq4KFXhu6bhurjhu7DDmuG7ouG7ruG6uCwpSOG7ruG6uCjDmuG7njvhurgoe+G7kOG6uOG7mOG7tOG7ruG6uOG7mOG7tuG7kMOC4bq4VMOaSeG7rOG6uCFJKOG6uOG7mFHhurjhu5BX4bq4O1VdJOG7rlThurhJ4buu4bq4VMOa4buKw5rhurgsKTbhu54o4bq44buSIijhurjhu5jDmlHhu6zhurjhu6rDmuG7nuG7ruG6uOG7rlRV4bum4bq44buQfUjhurjhu5Ax4bq4KC7DmuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJ44bug4bq4M8OT4buu4bq44buY4bug4bq4KOG7isOa4bq4KC5Z4buuVOG6uDXhu5ThurhUTzbhurhVXeG6uFXDneG7rlThurjhu5BJ4buQ4bq4KCk24bue4buu4bq44buYXSrhu65Uw4LhurgoVcOa4bueKeG6uOG7kEnhu5DhurjDlMOaUeG7ruG6uOG7kOG7iuG7rlXhurjDlElWw4LhurhUw5rhu4rhu6zhurgo4bu24buQ4bqk4bqk4bqkdT/hurhpw5pIVuG6uChV4bu04buuVC3hurh44buM4buu4bq4KOG7isOa4bq4O1Xhu7bDmuG6uFUmO+G6uDMlw5rhurjEkeG7tOG7rlThurhI4buu4bq4KMWo4buuVeG6uCjEqOG7rlThurjhu5BdKuG7rlThurjhu5Dhu7Thu65U4bq4KEnhu5DhurgoKcOS4buu4bq4KC5Iw4Lhurjhu6rDmlHhu6zhurghVkkow4Lhurg1MeG6uOG7sDfhurgzw5rhurg7VcOM4bus4bq4M+G7oOG6uCjhu4rDmuG6uCguWeG7rlThurg7VV0k4buuVOG6uCjDmlDhu67hurgoVUjhu6zhurhUw5pI4bq4VMOaSFbhurgoVeG7tOG7rlThurgoLuG7ouG7ruG6uOG7kEnhu5DhurgoKTbhu57hu67hurjhu5hdKuG7rlThurThurjhu5jhu7jhu65U4bq4KFUqw5rDguG6uOG7qsOaUeG7rOG6uCguSMOC4bq4VMOaSeG7rOG6uCFJKMOC4bq44buwSjvhurjhu5hMKOG6uOG7kEnhu5DhurjDlMOaUeG7ruG6uMOUSVbhurhUw5pIVuG6uChV4bu04buuVMOC4bq4w5TDmlHhu67hurjDlElW4bq4VcOM4buu4bq44buQVeG7nuG6uCjhu7bhu5Dhurjhu5hA4bq4KMOMw5rhurjhu5BJ4buQ4bq44buqVSnhurgzMOG7kOG6uCjDmuG7oOG7rOG6uOG7juG7ruG6uChIw5rhurjhu67DjOG7ruG6uFTDmkhW4bq4KFXhu7Thu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8OgKShVVi7DiUJyVV0k4buuVOG6uMO6VTw24bqqLztC

Phương Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cẩm Khê làm tốt công tác bình đẳng giới

Cẩm Khê làm tốt công tác bình đẳng giới
2019-12-11 08:29:06

PTĐT - Những năm qua, thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, huyện Cẩm Khê luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới, giảm khoảng cách về giới, tạo điều kiện cho cả...

Chuyện “làng ế vợ”

Chuyện “làng ế vợ”
2019-12-09 08:26:13

PTĐT - Trung Sơn được biết đến là xã vùng cao cách trung tâm huyện miền núi Yên Lập đến vài chục km; địa bàn xã kéo dài hơn 12km, đường giao thông nông thôn khó khăn, phần lớn...

Nơi người lao động trao gửi niềm tin

Nơi người lao động trao gửi niềm tin
2019-12-09 08:09:00

PTĐT - Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, những năm qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long