Cập nhật:  GMT+7
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4buvPOG6vyPhuqXhurUzMzDGoOG6v+G6p8agdsOT4bqoTcag4bq+PDIpxqDhu7hVMinGoCnDmTIoxqDhuq0pZMOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tsOT4bu0VTPhurUp4bqp4bqtKTPDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7nOG7muG7ni/hu6BU4bu44buc4buaUuG7oFPhu5pS4bqt4bucUuG7oFThu57hu6Aw4bucw5Mi4bq1KOG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5ThuqzhuqVZMsagQFfhuqnGoCg8w6pVxqDhu6884bq/I+G6peG6tTMzMMag4bq/w5nGoHZVMsag4bqoMjzhuq0j4bu4xqBAxajGoCA/4bqtxqDhuq0p4bqr4bu2xqDhur/EgzzGoOG6rWjGoOG6p2HGoCk1Vcag4buaLeG7msOTxqB3KcOqMijGoDIoOTzGoOG6p1UzxqDhurfGoCnDmTIoxqDhuq0pZMag4bu2ZFXGoOG7osagQMOgPMagMMOZxqAyKcOqMijGoDIoZeG6rzzGoEBl4bqx4bu2xqDhu7YpVzHGoEA8LDHGoOG7tlUzxqAyKVfhuq3Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdsOT4bqoxqBAYTzGoEBY4bqpxqDhur/EgzzGoOG7rzzhur8j4bql4bq1MzMwxqDhuq3huqUmMsag4bqnVjLGoMOtMiE8IzDhu7jGoDDDmcag4bqt4bqlWTLGoOG7tljhuqnGoOG6rVYxxqBAPCwxxqDhu7ZkVcag4bq/NTIoxqDhu5xUxqDhurThuqUjMTwj4bqlxqDhu68jVSjhuqkjxqDhu6Lhu5rhu6Lhu5ov4bui4bucw5PGoHbDoOG6rcag4bu2KTw/Msag4bqtKeG7qDIoxqDhu7Y0xqDhuq0pLMagKDzhuqvhurXGoMOC4bqpaMagQDfGoOG7tDfGoOG7h1XGoEBhPMag4bqtKWTGoOG6reG6pTMyKMag4bu24bqpw6Dhu7bGoEDhuqlVxqDhur85xqBAfeG7tinGoOG6reG6pTMyKMagICk8xqDhu6/DqsagQDPDmTLGoEA3xqDhu7bEkTIoxqDhu7YpW8ag4bu2WDLGoOG7nsagQDwsMcagMMOZxqBANTzGoDDhu6Q8xqAyKDk8xqBAWOG6qcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thur7EgzzGoOG6rT4yKcag4bu2KVfhuq3GoOG7tsavMijGoOG6rSnhu6wyKMag4bu2ZFXGoOG6reG6pVkyxqBAV+G6qcagMsOZ4buDT8agICk5MijGoMOi4bqpw5rGoDIo4buk4bu2xqAyKTwmMsagICk8xqDhu6LGoEDDoDzGoEA64bqpxqDhuq0pPMagQFfhuqnGoOG6pVfhuq3GoOG6rVnhurXGoOG6reG6peG6qTIoxqDhur/DmcagICk5MijGoOG7tjTGoDIpPDrhuqnGoOG6p1U8xqAwWDHGoEBl4bqx4bu2xqDhuq3hu6QzxqDhuqVVw5PGoMO5w5kyKMag4bu2OTIoxqDhu7ZkVcag4bu24bumxqDhu6LGoEDDoDzGoEA64bqpxqBAxajGoOG6rSk8xqBAV+G6qcagQFjhu4PGoDLhuqPGoDDhurvhu7bGoDIpZTIoxqDhuq3huqUzMijGoDHDoOG6rcagMijDmeG7g8agID0xxqDhu7jhuqnhu4MmMsag4bq/w5nGoOG7tsOa4bu2xqDhu7ZY4bqpxqDhuq0pZMag4bq1KTUyKMagMijhurvGoOG6rSk8xqBAV+G6qcag4buH4bqpw5rhuq3GoOG6p+G7qOG7tk/GoEDFqMagICk5MijGoOG7tjTGoDHDoOG6rcag4bu0w5kyxqDhuq0p4buoMijGoDLDmTPGoEBl4bqx4bu2xqAoKTzDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buTJjLGoOG6tSk+VcagQMOgPMag4bu2KWTGoDIpw5nGoOG7rzzhur8j4bql4bq1MzMwT8ag4bqtKWTGoOG6rSnDmTIpxqDDrTA84bqn4bqnMzLGoOG7kyPhu7YgI+G6pcag4bq/w5nGoOG6reG6peG6qTIoxqDhur87xqDhu7RX4bqtxqBA4buo4bu2xqDhu7hdxqB1VeG7tDwyKTPGoDDDmcagMinDqjIoxqAyKGXhuq88xqBAZeG6seG7tsag4bu2KVcxxqBAPCwxxqDhu7ZVM8agMilX4bqtw5PGoMOtMDzhuqfhuqczMsagQMWoxqDhu7Y0xqDhu6LGoOG6rXsyKcagKeG6qWEyKMag4bu2w6nhuqnGoOG6rSnhuqlVxqAxZeG6rzzGoDFlw6M8xqDhu7Thu6oyKMag4bu2KVYyxqDhuqdV4bqpxqDhu7bDmuG7tsag4bq1KVXGoOG7uMOp4bqtxqBAPCwxxqDhu7ZZMsag4bqtKcOZMinGoOG7tmRVxqDhu5PhuqXhuqkyM8agdSPhuqUyVTLhu7gj4bqnxqDhur/Dmcag4bq0VeG6qTDGoOG6tDMo4bu0VcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqzhuqUzMijGoCApPMagQDRPxqB1VeG7tDwyKTPGoOG7uGLGoCApOTIoxqDhurUp4bumPMagMcOg4bqtxqDhuq3huqXhuqkyKMag4bq/O8ag4bu2KT4yKcagKTw74bqpxqAyKWUyKMagQMWoxqDhu7Y0xqAxw6Dhuq3GoDHDmTLGoOG6reG6pXsyKcag4bu4PC4yxqDhu4fhuqlX4bqtxqDhuqfhu6jhu7ZPxqDhu7bhu6YyxqDhurUpw5rGoClY4bqpxqApP+G6rcag4bu2w5rhu7bGoOG6tSlVxqAwJjLGoOG7tDQyKMag4bu2ZFXGoHbDk+G6qMag4bq/w5nGoCApOTLGoDIoM1UyxqDhurUp4bukMcagMOG6ozzGoOG6reG6ucag4buHVcagICnhuqkyKMag4bqtKcOZMinDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buTJjLGoOG6tSk+VcagQMOgPMagICnDmuG7tinGoHbDk+G6qE/GoOG6rSlkxqDhuq0pw5kyKcag4buVVeG6vzzhu7jGoOG7lSPGoMO6I1XGoOG7uGLGoCApOTIoxqDhurUp4bumPMagw6LhuqnDmsag4bq/V+G6rcag4bq/4bumxqAyKWUyKMag4bq/4buyMsag4bqtKSzGoCk8OzLGoOG6p+G6u8ag4bqtWeG6tcag4bqt4bql4bqpMijGoOG6pVfhuq3GoOG6rWHhuq1PxqBAPCwyxqApezIpxqAww5nGoOG6rXsyKcagKeG6qWEyKMag4bu0VeG7g8agMihl4bqvPMag4bu24bumMsag4bq1KcOaxqDhurUpVcag4bu4w6nhuq3GoEA8LDHGoCApNMag4bu2KX3huqnGoOG7tmRVxqDhuqwpPFUoM8agw60w4bu2VTLhuq1V4bqlVcag4bqt4bqlMzIoxqApPDvhurXGoOG7osOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5R3KDPDmTzGoOG6pVVPxqDhu7bDmuG7tsagKVnhuqnGoOG6vzvGoDIpZcagw61V4bqlMzLGoOG7gFUyLeG7kzzhuqfhuqdVIFVPxqDhur484bu24bqtM+G6pcag4buvPDLhu7gjMDMhT8agw7lV4bql4bql4buDxqB2VSjhuqk84bqlI8ag4bq/w5nGoEDhu7Dhu7bGoOG7tDw74bqtxqAww5nGoOG7r+G6qSAjxqDhuqYpVeG7gcagQMWoxqDhu7Y0xqAyKMOZ4buDxqDhuq0pPMagQFfhuqnGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG6p+G7qOG7tk/GoDIoxq8yxqDhu7bhu6YyxqDhuqfDqeG7tsag4bqtVzLGoOG7tjkyKMagMillxqDhur/Ekcag4bu0xagzxqDhu7ZkVcag4buvPOG6vyPhuqXhurUzMzDDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq1w63huqnhuq0pM+G6peG7lsOU4bqsKSMzxqDhuqzhuqzhu4bhur53w5Uv4bq1w5Q=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

CLB bóng đá Phú Thọ chuẩn bị cho mùa giải mới

CLB bóng đá Phú Thọ chuẩn bị cho mùa giải mới
2021-01-14 15:03:20

PTĐT - Để có được sự chuẩn bị chu đáo cho Giải hạng Nhất Quốc gia 2021, Ban huấn luyện và các cầu thủ CLB bóng đá Phú Thọ đã bắt đầu tập trung trở lại. Trong đó, sự xuất hiện...

Sân chơi “dưỡng tâm, luyện trí”

Sân chơi “dưỡng tâm, luyện trí”
2021-01-10 09:10:21

PTĐT - Nhiều năm nay, thú chơi cờ tướng thu hút nhiều người dân thành phố Việt Trì yêu thích, tham gia, trở thành phong trào sôi nổi, nét đẹp văn hóa tao nhã trong cuộc sống...

Một năm thành công của thể thao Đất Tổ

Một năm thành công của thể thao Đất Tổ
2021-01-06 08:29:42

PTĐT - Có thể nói, năm 2020 là một năm thành công với thể thao thành tích cao Phú Thọ. Trong năm, các đoàn vận động viên của tỉnh đã tham gia 26 giải thể thao toàn quốc, trong...

Hà Đức Chinh và cảm xúc ngày trở về quê hương

Hà Đức Chinh và cảm xúc ngày trở về quê hương
2020-12-29 17:02:17

PTĐT - 90 phút ở sân vận động Việt Trì chiều 27/12 có quá nhiều ký ức đáng nhớ với người hâm mộ bóng đá Phú Thọ. Đó là màn trình diễn ấn tượng với siêu phẩm đẹp mắt ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long