Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2McOU4bq3w4A34bq94bqxw4A3w6rhu5k34bupa+G7izfDteG6s8O0N+G7qWvhurHDgDfhu4FwbDfhu6lrdGw34bupbGnhu6kwL2s5MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pUvhu4fhurHhur82MeG7jmtsN+G7pWtsN8Oqcjfhur3hurHDgDfDgeG7q8OAaOG7kTfhu6fhu6vhurE34bu54bqzN+G7qeG6teG7kzfDtXE34bupa3bhu5FqN+G7qcWpaOG7kTfDquG6t8OqN+G7geG6t8O0N8O0ZMOAfTfhu5Hhu5k3w6rhu5k34bupa+G7izfDteG6s8O0N+G7qWvhurHDgDfhu4FwbDfhu6lrdGw34bupbGnhu6k3w4Hhu6vhu5FqN+G7p+G7q+G6seG7kWs34buPa+G7qzfhu7nhu7PDqjfDquG6t8OqN8awZOG7kTfhur3hurHDgDfhu5HhuqnDtDfDujfhu5Fr4bu34buRajfhu7nhu63hu5FqN8Oq4buZN+G7ucOyN+G7geG7oTfDquG6seG7k3034bupa8Opw7Q3w6prbTdqZMOAN8Wp4bqxN8O0eOG6sTfhu7nhurM34bup4burw4Bp4bupfTfhu6lr4buH4buTN8O04buh4bupN+G7kWprbGjhu5E3w6p54burN8O0c2w3w6rhu53hu5FqN+G6veG7ozfhu6nFqWjhu5E34bup4bq14bulN8Oqa203xq/Dqmzhu4fhu5HDquG7h1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMOG7qeG6seG6vcO14buHN8aw4bupw4DDteG7hyw2w7ThurHFqWps4buRPmHhu6XDgTfhurHhu6vhu6nhu5M2MTDhu6nFqTEw4bup4bq/MTBsw7RqN8aw4bupw4DDteG7hyw24bq94buTxanhur/hu4fFqS3FqWxqa+G7qS3DquG7k8O14buTxak+N8WpauG6vSI4fTc4fTc4IHs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3FqWxqa+G7qS1BbOG6v+G7qWs+Nznhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3FqWxqa+G7qS3GsOG7qcOAw7Xhu4c+N8aw4buTw7Vs4bq/ezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG7qeG7k+G7pS3DquG7k8O14buTxak+N8WpauG6vSI4fTc4fTc4IHs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hu6nhu5Phu6UtQWzhur/hu6lrPjc54bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bup4buT4bulLcaw4bupw4DDteG7hz43xrDhu5PDtWzhur97N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktw7Xhu4fEqeG7qS3DquG7k8O14buTxak+N8WpauG6vSI4fTc4fTc4IHs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3DteG7h8Sp4bupLUFs4bq/4bupaz43OeG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcO14buHxKnhu6ktxrDhu6nDgMO14buHPjfGsOG7k8O1bOG6v3s3QWzhur/hu6lrPjfDoOG6oTjhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hur3hu5Phu6nhu6nhu5PDtC3DquG7k8O14buTxak+N8WpauG6vSI4fTc4fTc4IHs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hur3hu5Phu6nhu6nhu5PDtC1BbOG6v+G7qWs+Nznhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hur3hu5Phu6nhu6nhu5PDtC3GsOG7qcOAw7Xhu4c+N8aw4buTw7Vs4bq/ezdr4buHbGpr4bupPjfDoTnDo+G7pcOBezc2N+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL0FBQVvhu6ls4buH4buR4bula+G7k+G7kWpb4bu54buRL0zDtOG6sWrhu4dL4bqx4buR4bq/w7Xhu4fFqVvhurHGsGvDgTzhu6hr4burw7Thur3hu5HhurFsw7VM4bq+LDk4OeG6r+G6o+G6rylAbOG6v+G7qWssw6DhuqE4Njdsw7ThurFq4buHbOG6vyw2OTg54bqv4bqj4bqvNjEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTAv4bup4bqx4bq9w7Xhu4cxMOG7pTHhur7hu7PhurE34bu54bqz4buTN8Oq4bq3w6o34bq/4bu3N8O1bMOs4burN+G7qWvhu6s34bupa8Op4bulN+G7gXh1w6o34bupw703w6M3xrBk4buRN+G6veG6scOAN+G7qeG7l+G6sTfDteG6tcOqN8O6N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7ueG7reG7kWo3w6rhu5k34bu5w7I34buB4buhN8Oq4bqx4buTfTfDquG6t8OqN+G7kWvhurM34buPa+G7k+G6sTdr4buXw6o34buRa8Op4buRN+G7qWvEkcOAfTfDquG6t8OqN+G7pWtsN8Oqcjfhu4HhuqU34bup4bq14buTN8Oq4bq3w6o3w7VxN+G7qWt24buRajfhu6nFqWjhu5E3w7Rkw4A34bu5c2w34buBeHThu5FqN+G7j23hu5FrN+G7ueG6s2w3w6pr4buvw6o3w7Thu4Phu6k34bupxanDujfDtWjhu5F9N+G7qWvDqcO0N8Oqa203w7TDujfFqeG7oeG7kWo3a+G6s+G7kWo3w6pr4buvw6o34buPbMO14budw7Thu4Phu6k34bupxanhu5Phu5FqN+G7ueG7leG7kWo34bu54bqzbDdqbHRbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qMWp4bqx4buRajfhu5Dhu4dBN8avw6ps4buH4buR4bupbMaw4bupN+G6v+G6u+G7kTfDtXRsN+G6sOG7keG6v8OAN0vhu4fDgMO0xrDEqWzhu4fDteG6vzfigJM3w7Thu6Hhu6k34bupa+G6s+G7kWs34bu5bGjhu5E34buRa+G7mcO0N+G7kWprbGjhu5E3w6p54burN+G7geG6seG7kWo3w7XhurPDtDfhu7lsw6zDqjfhu6nhurVsN+G7qMWp4bur4buRajfhu6lkw7Q34buQamtsaOG7kTfDqnnhu6s34buPa2034bun4burw4Dhu4vhu5E34bun4bur4bujw6o3amzhurE3w5Thuq43w7o34bq84buT4burw7Xhur/hu4fFqX034bq94bqx4buRajfDiuG7k8O14buTxanhurHhur/hu5N9N8OU4bquN+G7keG7mWw+N+KAnOG7gGTDgDfDteG6szfDtOG7oeG7qTfhur1tN+G6ueG7keKAnVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buA4buLN8O14bqzw7Q3xrDhurfhu5FqN+G7qcahN+G7ucSR4buRN+G7gcOtN+G7qcWpaOG7kX034bud4buRajdL4buHw4DDtMawxKls4buHw7Xhur834bu54bqzN8Oq4bq3w6o34buB4buf4buRajfhu5Fqa2zDrOG7pTfhu4HhuqU3xrDhu7U34bq/4buv4buRajfhu7jDrDfhu6ls4buRazfhu49rbTfhu6l4deG7kWo3Ikrhu5Lhu4bGryA34buPaeG7qTdrdeG7pTfhu7lzbDfhu7lsw6zDqjfGsOG7tTfhur/hu6/hu5FqN8O04budN2tu4buRazfDtOG6t8OAN+G7qW3hu5FrN+G7kGprbGjhu5E3w6p54burN+G7ueG6szfhur/hu7M34bq94bq34buTN+G7qWt0bDfhu6lsaeG7qTciQMWoxKggN+G7geG7izfhu6lr4buH4buTN+G6v+G7m2w34bqvYTfDtXE34bupa3bhu5FqN+G7geG6t8O0N8O0ZMOAN+G7qcWpaOG7kTfhur1l4burN+G7qcWpdGw34buo4buHw4HhurHGsDfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6A3amx0N+G7kWrhurPDgDdh4bqvLzkvYTg4w6N9N+G7uXNsN+G7qeG6t8OqN+G7kWtk4buRN8Oqa23hu5FrN2pkw4A34buRaOG7kTfDqmvhu7Hhu5FqN8O14bqzN8Oq4bq3w6o3w7Xhu5PhurVsN8O04bq3w4A34bq94bqxw4B9N+G6veG6seG7kzdq4bufw7Q3w7ThurfDgDfhur3hurHDgDfDqmvDujfhu49r4bq3w6prN8O1c+G7kTfhu7nhurM3w7ThurfDgDfhur3hurHDgDfhu6fhu6tk4buRN8aw4buzWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5Br4buZw7Q34buRamtsaOG7kTfDqnnhu6s34bula+G6t+G7qTdrbMOs4buRfTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buBbMOt4burN+G7j2zDrOG7kTfhur1u4buRazfhu6lreHThu5FqfTfhu5Fr4bu34buRajfhu4HhurfDtDfDtGTDgDfDquG7mTfhu5FrbMOs4bupN+G7geG7oTfhur/hurHhu5M34buB4buh4buRajfhu6nDvTc4N+G7gWnhu5E3w6A4N+G7geG7oTfDijfhu7nhurM3w6preeG6sTfhu4Hhu7Phu5FqN+G7kWvhu7fhu5FqN2ps4buX4bupN+G7kWvGoTfDqmvEkeG7qTfDtcah4buRajfGsGxo4burN8O14bq14buRazfigJzhu6nFqeG7h+G7k+KAnTfDtXI3w7Xhu7Xhu5FqN+G7qcWpaOG7kTfhu4Hhu5lbN+G7kGvhu7fhu5FqN2ps4buX4bupN8Oqa8SR4bupN8O1xqHhu5FqN8awbGjhu6s3w7XhurXhu5FrN+G7keG6s8OAN+G7qeG7n+G7kTfhu6nhurVsN+G7qcWp4buT4buRajfDtOG7oeG7qTfhu6lrdGw3amzhurHhu5E34bq/4bqzbDfhu5Fp4burN+G7j2vhu53hu5FqN8Oq4buZN8aw4buzN+G7qeG6t8OqN+G7geG7oeG7kWo34buR4bqz4buTWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jhu6vDgDfhu5FrbGjhu5F9N8O04buh4bupN8O04bq3w4A34bq94bqxw4A34buBeHXDqjfhu6nFqeG6seG7kWo34bq9bzfhu5Fr4bu34buRajfhu4Hhu6Hhu5FqN8Oqcjfhu6Vrw6Lhu5E3w7Xhu7PDqjdr4buT4bqrw6o3w6rhurfhu5FrN+G7p+G7q+G6teG7qTfhu49rbDfhur3hurHDgDfDgeG7q8OAaOG7kTfhu6fhu6vhurE34bq9ZeG7qzfhu6nFqXRsN8awZzfDteG6s8O0N8O04bq34bupN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7geG6t8O0N8O0ZMOAWzfDleG7scOqN+G7keG6s8OAfTfhu5FrbMOs4bupN+G7geG7oTfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6rhurfDqjfhu4HhurfDtDfDtGTDgDfhur1vN2psw6LDtDfDgeG7q+G7o+G7kWp9N+G6v+G6seG7kzfhu4Hhu6Hhu5FqN+G7qcO9Ny03OTg34bupc2w3YTg34buB4buhN8OKWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6bhu6vhurc34bupxalu4buRazfDteG6s8O0N8O04bq34bupN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7geG6t8O0N8O0ZMOAN+G7kWt4N+G7qcWpaOG7kTfhu6fhu6vhurc34buBdjfhu4Hhu4s34buPbcOqazdr4buT4bq14bupfTdr4buhbDfhu6nhu6834buRa+G7t+G7kWo3amzhu5fhu6k3w6prxJHhu6k3w7XGoeG7kWo3xrBsaOG7qzfDteG6teG7kWs34bu54bqzN+G7qeG6teG7kzfhu5Fo4buRN8Oq4bq3w6o34bupbOG7kWs34bupa+G7izfhur3huqfhu5FqWzfDimvhu7Hhu5FqN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7kWrhurPDgDfDquG6s+G7kWo34buR4bqr4buRajdrcuG7kX03amTDgDfhu5Fo4buRN8O0eOG6sTdr4buT4bqrw6o34bup4burw4Bp4bupWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG6t8OqN+G7kWvhurM34buPa+G7k+G6sTdr4buXw6o34buRa8Op4buRN+G7gW/hu5FrfTfhu5Fr4bu34buRajfDtXE34bupa3bhu5FqN8OB4burxJHhu6k3a2zDrOG7kTfhu5FreDfhu7nDqcOAN8awZzfDteG6s8O0N+G7qeG7q8OAaeG7qTfFqXJsN+G7kWtsw63hu6s3a3Lhu5E34bupxanhu5Phu5FqN8Oq4bq3w6o34bupa+G6t+G7kWo3w7Thu63hurE34buB4bud4buRan034bu54bqzN+G7gWzDreG7qzfhu5HhurPDgDfhu4Hhu51sN+G7j2tsN+G6v+G6u+G7kTfhu4Fp4buRN+G7uWzDrMOqN+G6veG7q+G7ocOqN+G7pWvDomw34bup4bq1w7Q3a+G7k+G6peG7kTfDquG6t8OqN8Oqa+G7q8OAaeG7kTfhur3hurHDgFs34buo4burw4A34buRa2xo4buRfTdr4buXN8Oqa+G7kzfFqeG6qeG7kWo3w6rhurfDqjfDtXE34bupa3bhu5FqN+G7keG6s8OAN8awZzfhu49r4bud4buRajfhu6nhurfDqjfhu4Hhu6Hhu5FqN8O1c+G7kTfhu4Fp4buRN8aw4buzN+G7qWvhurHDgDfhu4FwbDfhu49rbTdrw6nhu6tbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG6vnhzbDfhu4Fkw4A3a27hu5FrN8Oi4buRazfhu5Fr4bu34buRajfDtXE34bupa3bhu5FqN+G6v+G7kzfDtOG6t8OAN+G6veG6scOAN8OB4burw4Bo4buRN8O0ZMOAN+G7qeG6teG7kzfFqeG6sTfhu7nhurM34buBeHXDqjfDquG6t8OqN+G7j2vhu5PhurE3a+G7l8OqN8Oqa+G7r+G7pTfDteG6tWw34bupxanhu5Phu5FqN+G7qWt0bDdqbOG6seG7kTdqZeG7kTfhu4Fkw4A34bupxalo4buRN+G7qcWp4bqx4buRajfDlWzhu7nhu4c3xq/Dqmzhu4fhu5HDquG7h1swL+G7pTEw4bulMTDhu6nhurHhur3DteG7hzfGsOG7qcOAw7Xhu4csNsO04bqxxalqbOG7kT5h4bulw4E34bqx4bur4bup4buTNjEw4bupxakxMOG7qeG6vzEwbMO0ajfGsOG7qcOAw7Xhu4csNuG6veG7k8Wp4bq/4buHxaktxalsamvhu6ktw6rhu5PDteG7k8WpPjfFqWrhur0iOH03OH03OCB7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktxalsamvhu6ktQWzhur/hu6lrPjc54bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktxalsamvhu6ktxrDhu6nDgMO14buHPjfGsOG7k8O1bOG6v3s34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hu6nhu5Phu6Utw6rhu5PDteG7k8WpPjfFqWrhur0iOH03OH03OCB7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bup4buT4bulLUFs4bq/4bupaz43OeG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG7qeG7k+G7pS3GsOG7qcOAw7Xhu4c+N8aw4buTw7Vs4bq/ezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcO14buHxKnhu6ktw6rhu5PDteG7k8WpPjfFqWrhur0iOH03OH03OCB7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktw7Xhu4fEqeG7qS1BbOG6v+G7qWs+Nznhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3DteG7h8Sp4bupLcaw4bupw4DDteG7hz43xrDhu5PDtWzhur97N0Fs4bq/4bupaz43w6DhuqE44bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bq94buT4bup4bup4buTw7Qtw6rhu5PDteG7k8WpPjfFqWrhur0iOH03OH03OCB7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bq94buT4bup4bup4buTw7QtQWzhur/hu6lrPjc54bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bq94buT4bup4bup4buTw7QtxrDhu6nDgMO14buHPjfGsOG7k8O1bOG6v3s3a+G7h2xqa+G7qT43YeG6r+G6r+G7pcOBezc2N+G6scO14bupLDbDlXE34bupa3bhu5FqN+G7qcWpaOG7kTfDtGTDgDfhu6nhurVsN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M3w5Vs4buRen034bq24buTfTfDqmvhu6/hu6U34buR4bqnw7Q3YTg4xINbNjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly9BQUFb4bupbOG7h+G7keG7pWvhu5Phu5FqW+G7ueG7kS9Mw7ThurFq4buHS+G6seG7keG6v8O14buHxalb4bqxxrBrw4E84buoa+G7q8O04bq94buR4bqxbMO1TOG6viw5ODnhuq/DozgpQGzhur/hu6lrLMOg4bqhODY3bMO04bqxauG7h2zhur8sNjk4OeG6r8OjODYxMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEw4bupxakxMOG7qeG6vzHDlXE34bupa3bhu5FqN+G7qcWpaOG7kTfDtGTDgDfhu6nhurVsN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M3w5Vs4buRen034bq24buTfTfDqmvhu6/hu6U34buR4bqnw7Q3YTg4xINbWzAv4bup4bq/MTAv4bupxakxMC/hu6nhurHhur3DteG7hzEw4bup4bqx4bq9w7Xhu4c3xrDhu6nDgMO14buHLDbDtOG6scWpamzhu5E+YeG7pcOBN+G6seG7q+G7qeG7kzYxMOG7qcWpMTDhu6nhur8xMGzDtGo3xrDhu6nDgMO14buHLDbhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcWpbGpr4bupLcOq4buTw7Xhu5PFqT43xalq4bq9Ijh9Nzh9Nzggezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcWpbGpr4bupLUFs4bq/4bupaz43OeG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcWpbGpr4bupLcaw4bupw4DDteG7hz43xrDhu5PDtWzhur97N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bup4buT4bulLcOq4buTw7Xhu5PFqT43xalq4bq9Ijh9Nzh9Nzggezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG7qeG7k+G7pS1BbOG6v+G7qWs+Nznhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hu6nhu5Phu6UtxrDhu6nDgMO14buHPjfGsOG7k8O1bOG6v3s34bq94buTxanhur/hu4fFqS3DteG7h8Sp4bupLcOq4buTw7Xhu5PFqT43xalq4bq9Ijh9Nzh9Nzggezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcO14buHxKnhu6ktQWzhur/hu6lrPjc54bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktw7Xhu4fEqeG7qS3GsOG7qcOAw7Xhu4c+N8aw4buTw7Vs4bq/ezdBbOG6v+G7qWs+N8Og4bqhOOG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG6veG7k+G7qeG7qeG7k8O0LcOq4buTw7Xhu5PFqT43xalq4bq9Ijh9Nzh9Nzggezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG6veG7k+G7qeG7qeG7k8O0LUFs4bq/4bupaz43OeG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG6veG7k+G7qeG7qeG7k8O0Lcaw4bupw4DDteG7hz43xrDhu5PDtWzhur97N2vhu4dsamvhu6k+N2HEg+G6o+G7pcOBezc2N+G6scO14bupLDbDlXE34bupa3bhu5FqN+G7qcWpaOG7kTfDtGTDgDfhu6nhurVsN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M3w5Thu5Phur1sw7Xhu4d9N+G6veG6seG7kWo34bqww7XhurHhur3hurHDtOG6sX03w5Thuq59N8Oqa+G7r+G7pTfhu5HhuqfDtDdhODjDoTY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8vQUFBW+G7qWzhu4fhu5Hhu6Vr4buT4buRalvhu7nhu5EvTMO04bqxauG7h0vhurHhu5Hhur/DteG7h8WpW+G6scawa8OBPOG7qGvhu6vDtOG6veG7keG6sWzDtUzhur4sOTg54bqvw6M5KUBs4bq/4bupayzDoOG6oTg2N2zDtOG6sWrhu4ds4bq/LDY5ODnhuq/Dozk2MTAv4bup4bq/MTAv4bupxakxMOG7qcWpMTDhu6nhur8xw5VxN+G7qWt24buRajfhu6nFqWjhu5E3w7Rkw4A34bup4bq1bDfhu6lr4bqz4buRazfhu6Vr4bujN8OU4buT4bq9bMO14buHfTfhur3hurHhu5FqN+G6sMO14bqx4bq94bqxw7ThurF9N8OU4bqufTfDqmvhu6/hu6U34buR4bqnw7Q3YTg4w6FbMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEwL+G7qeG6seG6vcO14buHMTDhu6nhurHhur3DteG7hzfGsOG7qcOAw7Xhu4csNsO04bqxxalqbOG7kT5h4bulw4E34bqx4bur4bup4buTNjEw4bupxakxMOG7qeG6vzEwbMO0ajfGsOG7qcOAw7Xhu4csNuG6veG7k8Wp4bq/4buHxaktxalsamvhu6ktw6rhu5PDteG7k8WpPjfFqWrhur0iOH03OH03OCB7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktxalsamvhu6ktQWzhur/hu6lrPjc54bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktxalsamvhu6ktxrDhu6nDgMO14buHPjfGsOG7k8O1bOG6v3s34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hu6nhu5Phu6Utw6rhu5PDteG7k8WpPjfFqWrhur0iOH03OH03OCB7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bup4buT4bulLUFs4bq/4bupaz43OeG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG7qeG7k+G7pS3GsOG7qcOAw7Xhu4c+N8aw4buTw7Vs4bq/ezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcO14buHxKnhu6ktw6rhu5PDteG7k8WpPjfFqWrhur0iOH03OH03OCB7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktw7Xhu4fEqeG7qS1BbOG6v+G7qWs+Nznhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3DteG7h8Sp4bupLcaw4bupw4DDteG7hz43xrDhu5PDtWzhur97N0Fs4bq/4bupaz43w6DhuqE44bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bq94buT4bup4bup4buTw7Qtw6rhu5PDteG7k8WpPjfFqWrhur0iOH03OH03OCB7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bq94buT4bup4bup4buTw7QtQWzhur/hu6lrPjc54bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bq94buT4bup4bup4buTw7QtxrDhu6nDgMO14buHPjfGsOG7k8O1bOG6v3s3a+G7h2xqa+G7qT43YeG6o8SD4bulw4F7NzY34bqxw7Xhu6ksNsOVcTfhu6lrduG7kWo34bupxalo4buRN8O0ZMOAN+G7qeG6tWw3w7Rsw63hu5E34buR4bqxw7Q34bq94bqx4buRajfDleG7k+G7q2zGsGzhurHhu5HhurF9N8OU4bqufTfDqmvhu6/hu6U34buRauG6s8OAN2Hhuq8tOS1hODjDozY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8vQUFBW+G7qWzhu4fhu5Hhu6Vr4buT4buRalvhu7nhu5EvTMO04bqxauG7h0vhurHhu5Hhur/DteG7h8WpW+G6scawa8OBPOG7qGvhu6vDtOG6veG7keG6sWzDtUzhur4sOTg54bqvw6PhuqEpQGzhur/hu6lrLMOg4bqhODY3bMO04bqxauG7h2zhur8sNjk4OeG6r8Oj4bqhNjEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTDhu6nFqTEw4bup4bq/McOVcTfhu6lrduG7kWo34bupxalo4buRN8O0ZMOAN+G7qeG6tWw3w7Rsw63hu5E34buR4bqxw7Q34bq94bqx4buRajfDleG7k+G7q2zGsGzhurHhu5HhurF9N8OU4bqufTfDqmvhu6/hu6U34buRauG6s8OAN2Hhuq8tOS1hODjDo1swL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTAv4bup4bqx4bq9w7Xhu4cxMOG7qeG6seG6vcO14buHN8aw4bupw4DDteG7hyw2w7ThurHFqWps4buRPmHhu6XDgTfhurHhu6vhu6nhu5M2MTDhu6nFqTEw4bup4bq/MTBsw7RqN8aw4bupw4DDteG7hyw24bq94buTxanhur/hu4fFqS3FqWxqa+G7qS3DquG7k8O14buTxak+N8WpauG6vSI4fTc4fTc4IHs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3FqWxqa+G7qS1BbOG6v+G7qWs+Nznhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3FqWxqa+G7qS3GsOG7qcOAw7Xhu4c+N8aw4buTw7Vs4bq/ezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG7qeG7k+G7pS3DquG7k8O14buTxak+N8WpauG6vSI4fTc4fTc4IHs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hu6nhu5Phu6UtQWzhur/hu6lrPjc54bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bup4buT4bulLcaw4bupw4DDteG7hz43xrDhu5PDtWzhur97N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktw7Xhu4fEqeG7qS3DquG7k8O14buTxak+N8WpauG6vSI4fTc4fTc4IHs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3DteG7h8Sp4bupLUFs4bq/4bupaz43OeG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcO14buHxKnhu6ktxrDhu6nDgMO14buHPjfGsOG7k8O1bOG6v3s3QWzhur/hu6lrPjfDoOG6oTjhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hur3hu5Phu6nhu6nhu5PDtC3DquG7k8O14buTxak+N8WpauG6vSI4fTc4fTc4IHs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hur3hu5Phu6nhu6nhu5PDtC1BbOG6v+G7qWs+Nznhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hur3hu5Phu6nhu6nhu5PDtC3GsOG7qcOAw7Xhu4c+N8aw4buTw7Vs4bq/ezdr4buHbGpr4bupPjfDoTjhuq/hu6XDgXs3NjfhurHDteG7qSw2w5VxN+G7qWt24buRajfhu6nFqWjhu5E3w7Rkw4A34bup4bq1bDfhur3hurHhu5FqN8OK4buTw7Xhu5PFqeG6seG6v+G7k303w5Thuq59N8Oqa+G7r+G7pTfhu5HhuqfDtDdhODjDozY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8vQUFBW+G7qWzhu4fhu5Hhu6Vr4buT4buRalvhu7nhu5EvTMO04bqxauG7h0vhurHhu5Hhur/DteG7h8WpW+G6scawa8OBPOG7qGvhu6vDtOG6veG7keG6sWzDtUzhur4sOTg54bqvw6PDoSlAbOG6v+G7qWssw6DhuqE4Njdsw7ThurFq4buHbOG6vyw2OTg54bqvw6PDoTYxMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEw4bupxakxMOG7qeG6vzHDlXE34bupa3bhu5FqN+G7qcWpaOG7kTfDtGTDgDfhu6nhurVsN+G6veG6seG7kWo3w4rhu5PDteG7k8Wp4bqx4bq/4buTfTfDlOG6rn03w6pr4buv4bulN+G7keG6p8O0N2E4OMOjWzAv4bup4bq/MTAv4bupxakxMC/hu6nhurHhur3DteG7hzEw4bup4bqx4bq9w7Xhu4c3xrDhu6nDgMO14buHLDbDtOG6scWpamzhu5E+YeG7pcOBN+G6seG7q+G7qeG7kzYxMOG7qcWpMTDhu6nhur8xMGzDtGo3xrDhu6nDgMO14buHLDbhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcWpbGpr4bupLcOq4buTw7Xhu5PFqT43xalq4bq9Ijh9Nzh9Nzggezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcWpbGpr4bupLUFs4bq/4bupaz43OeG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcWpbGpr4bupLcaw4bupw4DDteG7hz43xrDhu5PDtWzhur97N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxakt4bup4buT4bulLcOq4buTw7Xhu5PFqT43xalq4bq9Ijh9Nzh9Nzggezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG7qeG7k+G7pS1BbOG6v+G7qWs+Nznhu6XDgXs34bq94buTxanhur/hu4fFqS3hu6nhu5Phu6UtxrDhu6nDgMO14buHPjfGsOG7k8O1bOG6v3s34bq94buTxanhur/hu4fFqS3DteG7h8Sp4bupLcOq4buTw7Xhu5PFqT43xalq4bq9Ijh9Nzh9Nzggezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLcO14buHxKnhu6ktQWzhur/hu6lrPjc54bulw4F7N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaktw7Xhu4fEqeG7qS3GsOG7qcOAw7Xhu4c+N8aw4buTw7Vs4bq/ezdBbOG6v+G7qWs+N8Og4bqhOOG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG6veG7k+G7qeG7qeG7k8O0LcOq4buTw7Xhu5PFqT43xalq4bq9Ijh9Nzh9Nzggezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG6veG7k+G7qeG7qeG7k8O0LUFs4bq/4bupaz43OeG7pcOBezfhur3hu5PFqeG6v+G7h8WpLeG6veG7k+G7qeG7qeG7k8O0Lcaw4bupw4DDteG7hz43xrDhu5PDtWzhur97N2vhu4dsamvhu6k+N8Ohw6DDoeG7pcOBezc2N+G6scO14bupLDbhu5Bq4bqzw4A3YeG6ry85L2E4OMOjfTfhu7nDrDfhu6ls4buRazfDqnbhurE3w4pyN+G7p+G7q+G6seG7kTdr4bqz4buRajfhu49r4bud4buRajfhu7l3N+G7qcWp4buvN8OU4bquNyLhu5DhurDGr+G6sCA3w6pr4buv4bulN+G7gXh1w6o34buRa+G7t+G7kWo3w7VxN+G7qWt24buRajfDtGTDgDfhu6nFqWjhu5E34bq9ZeG7qzfhu6nFqXRsN+G7qeG6tWw3w6rhurfDqjfhur3hurHhu5FqN+G7kuG7j8O14bqxa+G7k8O04bqxfTfhurDFqeG7j+G6seG7kcaw4bqxxrB9N8OV4buT4burbMawbOG6seG7keG6sTfhu7nhurM34buo4buHw4HhurHGsH03w5Thuq43NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly9BQUFb4bupbOG7h+G7keG7pWvhu5Phu5FqW+G7ueG7kS9Mw7ThurFq4buHS+G6seG7keG6v8O14buHxalb4bqxxrBrw4E84buoa+G7q8O04bq94buR4bqxbMO1TOG6viw5ODnhuq/Do8OgKUBs4bq/4bupayzDoOG6oTg2N2zDtOG6sWrhu4ds4bq/LDY5ODnhuq/Do8OgNjEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTDhu6nFqTEw4bup4bq/MeG7kGrhurPDgDdh4bqvLTktYTg4w6N9N+G7ucOsN+G7qWzhu5FrN8OqduG6sTfDinI34bun4bur4bqx4buRN2vhurPhu5FqN+G7j2vhu53hu5FqN+G7uXc34bupxanhu683w5Thuq43IuG7kOG6sMav4bqwIDfDqmvhu6/hu6U34buBeHXDqjfhu5Fr4bu34buRajfDtXE34bupa3bhu5FqN8O0ZMOAN+G7qcWpaOG7kTfhur1l4burN+G7qcWpdGw34bup4bq1bDfDquG6t8OqN+G6veG6seG7kWo34buS4buPw7XhurFr4buTw7ThurF9N+G6sMWp4buP4bqx4buRxrDhurHGsH03w5Xhu5Phu6tsxrBs4bqx4buR4bqxN+G7ueG6szfhu6jhu4fDgeG6scawfTfDlOG6rjdbMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEwL+G7qeG6seG6vcO14buHMTDhu6Ux4buoa+G7h+G7kzfhu6hsw63hu5E34bula+G7k+G7kWo=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khám phá bí ẩn ngôi mộ cổ Maya

Khám phá bí ẩn ngôi mộ cổ Maya
2011-07-01 07:17:00

Bên trong của một ngôi mộ cổ thời Maya niên đại 1.500 năm lần đầu tiên lộ ra ánh sáng và phơi bày lịch sử về một nền văn minh cổ đại, nhờ vào một camera tí hon được luồn sâu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long