Cập nhật:  GMT+7
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Eyw4DDksO64bub4bq4xqDDuuG7m+G7ueG6rOG7huG6vOG7m+G7ueG6rOG6qE3hu5vhu7nhu5DDuuG7m8OaMkDhu5vDgeG6tOG7m8OT4bua4bubQcOU4bq84bqm4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhu7nDueG7ueG7m8OST+G7jOG6vOG6puG7m8OSd+G6uuG7m0Hhu5zhu5vhurjhuqjhurLhu4zDtC/huqzhu6Phu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7nDsuG7t8O6w4pN4bqs4buMw5LhuqzDisOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o3BxL+G7o+G7n+G7n0Hhu6Hhu5114bujcOG7neG7ncOS4bujdOG7nXRz4buf4bq44bujw7JFTeG6psah4bubL+G7keG7jzPhuqbhu4xI4bq8buG7m+G6p8OA4buMw5LDgE/Dk8O1w7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buRM+G6rOG7peG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5vhurjhuqjhurzhuqzhu5vDieG6qOG6suG6vOG7m+G7t8O54bq84bubQeG7teG6vOG7m8OS4bqq4bu54bqs4bub4bqsSk3hu5vDgcO64bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OaQeG7osO64bq84bu5w4BB4bubMuG6qOG7uU/DiuG7m0DDgOG7ouG6qOG7ucOAw5Phu5vhu4/DmjJAw7Xhu5vhu7nhur7hu5vDkk/DlOG7m8OTS+G7m8OS4bun4bqo4bub4bqtw7rhurzDksO64bub4bu44bq4w7pPw7rDs+G7m+G7uMO64bq44bqo4bqkw4pP4bq84bqow7rhu5vhu48yVcO14bub4bq84bqm4bulUOG7m3Qv4buj4buj4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7fhuqjhurDDkuG7m+G6rOG7huG7m8OBxrDhu5vGoeG6uEbhuqjhu5vDieG6oMOKxqHhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5JQ4bubw5JP4buMUOG6tuG6vOG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m+G7ouG7peG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqbhuqzhurLhu5syVeG7mzLDgMOSw7rhu5vDouG6uMO6w5LhuqTDik/hurrDk+G7mz7hurzhu7nhu5vDkk9L4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vDieG6rMO54bu54bqs4bub4bqs4bul4bq84bqm4bub4bq64buMw7rhu5vhu7nhuqzhuqhN4bubw5JP4buM4bq84bqm4bubw5J34bq64bubQeG7nOG7m+G6uOG6qOG6suG7jMOy4bubI+G6qOG6tuG7jOG7m+G6vOG7pVDhu5vDieG6rOG6qOG6sOG6vOG7m+G6puG6qMO54bub4bu5w43hu5tN4bqs4bqo4bqw4buM4bub4bu54buQw7rhu5vDmjJA4bubw5Lhu6nhurzhuqbhu5vhuqzhu4rhurzhu5vhu6Phu6Nqw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw5pAMuG7m+G7ucOV4bq84bqm4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m8OBxrDhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bu3R+G7m+G6uknDkuG7m+G6uMOK4bunw5Lhu5vhu7nhuqzhuqhN4bub4bq64buI4bqo4bub4bq84bqs4bux4bq64bub4bu54bun4bq84bqs4bubw5JPw7rhurzhuqzhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7nDueG7ueG7m8OBR+G6qOG7m8OS4bqs4buQ4bub4bq44buI4bq84bub4bqs4buK4bq84bub4bq84bqs4buY4bubM+G7ouG6qEHhuqjDuuG7m+G7uMOKT03hu5vDkk/huq7hurzhu5vDkuG6rEPhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m8OT4bqo4bqu4buM4bub4bq6w7lQ4bubw5LhuqrhurzhuqzDs+G7m+G7ouG7peG7m+G7ucO54bu54bubw4FH4bqo4bubw5Lhuqzhu5Dhu5vhurzhuqzhu4Lhu5vhuqzhu4rhurzDs+G7m+G7t8O6w4rhu5vhuqZI4bq64bub4bu5xanhu5vDmuG6uk3DgE/DgOG7m+G7uMOK4bq6TeG7jMOS4bqo4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bubw5LhuqxD4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDgeG6qOG6suG6vOG7m8OSw4rDueG6vOG7m8OBw7nhurrhu5vhurp3UMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6rcO64buM4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bq84bup4bq64bub4bu3w7nhurrhu5vDgeG7jMON4bqo4bubw5PDucOS4bubPuG6vMOSw4Dhurjhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6usWp4bq84bqm4bubw5PFqeG6vOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m+G7ueG6rOG6qE3hu5vhu6B0csOz4bubw5oyQOG7m8OBxrDhu5vhu7nhur7hu5vDgeG7mErhu7nhu5vDkuG6rEPhu5tN4bqseeG6vOG7m8ON4bq84bubw4FD4bq84bqs4bub4bqs4buK4bq84bubw4nhurThu5vDkuG7luG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7o3PDs+G7m8OJ4bqs4bqo4bubKeG6qMO54bq64bubw4FH4bu54bubw4Hhuqjhurbhu4zhu5vhuqzhu6Xhurzhuqzhu5sx4bqow5PDuuG7m+G6reG7jOG7m8OB4buYw7rhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5JQ4bub4bq84bulUOG7m+G6rOG7mOG7iOG6vOG6puG7m8OB4bqw4bq84bub4bui4bqo4bqy4bu54bubw4nhuqzhu6/hurzhuqbhu5vDgUPhurzhuqzhu5vhu7nhuqzDjOG7m8OB4buU4bq84bqm4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurrFqeG6vOG6puG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5vhu7nhuqzhuqhN4bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m+G6vOG6rMO64bq84bqs4bub4bqs4buK4bq84bub4bu54buQw7rhu5s+4bq8w5LDgOG6uMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG6rMOAw4rhu5syw4BP4bu54buMT1Dhu5vhuqfDgMOTw4DDuk/hu7nhuqzDs+G7m8OaMkDhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu7nhuqzhuqjhurDhurrhu5vhuqZ54bq84bub4bujL3Dhu5vDkuG6rEPhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6qE3hu5vhu6B0cuG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vhu7l54buMw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqtw7rhu4zhu5vDieG6rOG6qOG7m8OB4buYSuG7ueG7mzLDgMOSw7rDs+G7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDklDhu5vhurrhuqLhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6uuG7p+G6vOG6puG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7myjDuuG7ucOA4bu3w4rDisOJw7Phu5vhurjGoMO64bub4bu54bqs4buG4bq84bub4bu5w7nhu7nhu5vDgeG7iuG6vOG7m+G7okPhu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bubw5JP4buM4bq84bqm4bubw5J34bq64bubw5oyQOG7mz3DouG7heG7uOG7m8OB4bq04bubw5Phu5rhu5tBw5Thurzhuqbhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G7ucO54bu54bubw5JP4buM4bq84bqm4bubw5J34bq64bubQeG7nOG7m+G6uOG6qOG6suG7jOG7m+G7ueG7kMO64bub4bqs4buGw7Phu5vDmjJA4bub4bu54buS4bq84bqm4bubw4HGsOG7m+G7ueG6vuG7m+G7ucO54bu54bub4bqm4bqow7rDiuG7m0FD4bu54bqs4bub4bui4buI4bqo4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw4nhuqzDueG7ueG6rOG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m+G6uOG7iOG6vOG7m+G6vOG6rHjDkuG7m+G7ueG7kMO64bubPuG6vMOSw4DhurjDsuG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDklDhu5vhurzhu6VQ4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bu54bq+4bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqbhuqjDusOK4bubQUPhu7nhuqzhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5spw4rDiuG6puG6uMOA4bub4bu44bq4w4rhu4xB4bub4bu54buQw7rhu5vDmuG6uE3huqzDuuG7t8OAw5Lhu5s+4bq84bu5w7Phu5vDmuG6usO6esOK4bq84bub4buHw4Dhu7fhu5vhuq3DgE/hu6Lhuqjhu7nDgMOT4bub4bu54buQw7rhu5vDmuG6usO6esOK4bq8w7Lhu7nDiuG6uuG7m+G7ouG7peG7m8OaeuG7jE/DgOG7m+G7ueG7kMO64bubMuG6qOG7uU/DisOTw4rhuqTDkuG7m+G7uMOKT03DssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu7jhuqxP4bqow5PDksOKTeG6rMOAT+G7m+G6p8OK4bq44bq4w7rhurxBw7Phu5vhurpJw5Lhu5vhurzhuqzhu6Xhu5tN4bqsd+G6vOG7m8OS4bqq4bu54bqs4bubw5Lhuqzhu4xJ4bu54bub4bqt4buMw5NO4buMw4DhuqzDuuG6vOG6vMO64bubPuG6vMOSw4BP4bq8w7rDkuG6qMOK4bq8w7rhurjhu5spT8OK4buMTcOz4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7fhuqjhurDDksOz4bubw5oyQOG7m0Hhu5jEqOG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7mOG7m8OBw7rhurzhuqbhu5vGoeG6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6uknDkuG7m03huqx54bq84bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurzhuqZ34bq84bubw5PDueG7ueG6rOG7m+G7ueG6rOG6qOG7m8OS4bqo4bqu4buM4bub4bq44buI4bq8xqHhu5vhu7nhu5DDuuG7mzLDgMOSw7rDs+G7m8OJ4bqs4bqo4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSUOG7m+G6vOG7pVDhu5vDgcO64bq84bqm4bub4bq64bun4bq84bqs4bubw5LDulDhu5vhu7nhuqzhuqjhu5vhu7nhuqzDiuG7m8OJ4bqw4bub4bqsw4rhu6fhu7nhuqzhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m+G7ouG7kuG7m8OST8OU4bubxanDiuG7m8OST+G6ruG6vOG7mz7hurzDksOAT+G6vMOAw5Lhu5vhu48+4bq8w5LDgE/hurzDgMOS4bub4bq6w4DDksO64buiw4BPw5PDgMO1w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw5oyQOG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G7ueG6rMOK4bubT8O64bub4bq64burw5Lhu5vDkuG6rOG6qOG6sMOS4bub4bu3Q+G7m+G6puG6qMO64bubw5JH4bu54bubQeG7gOG6vOG6puG7mz7hurzDk8OS4bqo4bq84bu5w5Lhu5syPuG7n+G7neG7ncOz4bubw5PFqeG6vOG7m03huqzhu7Phurrhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5JQ4bub4bq84bulUOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bq44bul4bub4bq84bqsw7rhurzhuqzhu5vhurzhuqx4w5Lhu5vDgeG6tOG7m+G7oOG7muG7m+G6uFHhu5vDieG6rEfhuqjhu5vhurjhu5hK4bq84bqm4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m8OB4bqo4bqy4bq84bubw5LDisO54bq84bub4bqs4bqo4bqy4buM4bubw5Phu4x4w5Lhu5vhu7nDusOK4bub4bui4bul4bubw5JP4bqq4bubw5Lhu4zhurLhu5vhurzhuqx34bq84bubw5Lhu6fDisOyL8Oyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG6rcOK4buMT+G7ucOAxqHhu5HhuqnhuqzDgMOK4bub4bqp4bqp4buD4buBM8O0L03hu5E=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sony ra máy ảnh full-frame 33 “chấm” quay video 4K

Sony ra máy ảnh full-frame 33 “chấm” quay video 4K
2021-10-26 09:09:00

Model mới trang bị cảm biến Exmor R CMOS full-frame độ phân giải 33 megapixel, hỗ trợ dải ISO từ 50 đến 204.800. Theo Sony, cảm biến có dải động là 15 stop. Kết hợp với cảm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long