Cập nhật:  GMT+7
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSw4M34buB4buk4buBNsSDNeG7pOG6ocOy4bukxIM2MMOj4buk4buu4bum4bukxIPhu7jDo+G7pMSCNMOdbeG7pOG7gTXDncSDNeG7pOG6ozrhurvhu6TDueG6qTbhu6Thu4DEguG7gOG6uuG7pMO94bqt4bukdTU34bukw4M2xIM14buk4bugxajhu7Av4buwL8WoV+G7qsWoLcWo4buwL+G7sC/Gr+G7psWoxahQUS81xahSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04bukWOG6ozY0xIPDlMOZ4bqjPDPhu4HDmeG7pOG6v8OqIcOUw5k14buB4buB4bq7xqAvLy5Y4bqv4bq7NeG7h+G7gTXhuq/hu6JqxIMv4bqv4bqjKChY4buBWC9rPC7hur824buBPC9qWMSDLTXhuq9YLWxYLTXhuq82L8av4bumxajGry/FqC/FqMaveOG7pVbhu6rFqOG7sOG7rOG7quG7pS/FqOG7qOG7puG7sMav4buuxajhu6zhu67hu6jFqOG7rsWoX8Wo4bqj4bqvNOG6r+G7ojQ2M8OZUi3EgjTDnW3hu6TFqMavL+G7sOG7nOG7pOG7geG7sjbhu6TEgjXDneG7pGrhu7jEg+G7pDXhurFY4buk4bqjWOG6r+G7pCnhuqnEgzThu6Thu4FhxIM14buc4bukdOG7gErhu6Thu4BhxIM14bukKeG6r8OdxIPhu5zhu6TDveG6qTbhu6Qp4bqtxIM04bukKeG6qTbhu6Thu4FhxIM14bukKeG7tuG7pOG7geG6q+G7pCE1w60h4bukw6M34buB4buk4buBNsSDNeG7pOG6ocOy4bukxIM2MMOj4buk4buu4bum4bukxIPhu7jDo+G7pMSCNMOdbeG7pOG7gTXDncSDNeG7pOG6ozrhurvhu6TDueG6qTbhu6Thu4DEguG7gOG6uuG7pMO94bqt4bukdTU34bukw4M2xIM14bui4bukw7nhuq3EgzThu6QhNTfhu6TDvcOd4buk4bqgIuG7pOG6vljEgy3hu6RHbeG7pGo2XcSD4bukdOG7gErhu6Thu4BhxIM14bukZ23hu5zhu6Thu4DDqmnDqcSDNOG7pC5YxIPhu6Thu4Dhu4dtXcSD4bukNDZZ4bqv4buk4buAYcSDNeG7pGdt4bukKOG7i+G7pOG6ozLhu6TDozfhu4Hhu6Thu4E2xIM14buiUS/hurtSUeG6u1JRNsOjNOG7pOG6v8OqIcOUw5k14buB4buB4bq7xqAvLy5Y4bqv4bq7NeG7h+G7gTXhuq/hu6JqxIMv4bqv4bqjKChY4buBWC9rPC7hur824buBPC9qWMSDLTXhuq9YLWxYLTXhuq82L8av4bumxajGry/FqC/FqMaveOG7pVbhu6rFqOG7sOG7rOG7quG7pS/FqOG7qOG7puG7sMav4buu4buo4bum4buoxahX4busVl/hu6rhu6I0NjPDmVJR4bq7UuG7gDVYbeG7pMOjPeG7geG7pHThu4BK4buk4buAYcSDNeG7pGdt4buc4bukKeG6rcSDNOG7pCE1N+G7pMO9w53hu6ThuqAi4buk4bq+WMSDLUdt4bukajZdxIPhu6R04buASuG7pOG7gGHEgzXhu6RnbeG7nOG7pOG7gMOqacOpxIM04bukLljEg+G7pOG7gOG7h21dxIPhu6Q0Nlnhuq/hu6Thu4BhxIM14bukZ23hu5zhu6Thu4E9xIM04bukLsOtIeG7pOG7gcOqaWTEgzThu6QhZ1jhu6R0dcO94bukw7nhu7TEgzThu6Qu4bqp4buk4buBYcSDNeG7pGpkNuG7pCjhurfEgzThu6QhNcSp4bukw5nhu4A1NiLhu4fhu6TEgzU24bukKSbhu4Hhu6Thu4Dhuqvhu6Q14bqzIeG7pOG7gTrhurvhu6Thu4Hhuqfhu4Etw6rDqMSD4buk4bqj4buHbTDEg+G7pOG7geG6p+G7geG7pGzDrcSDNOG7pClZxIM04buk4bqjw53hu6QhNVnhu4fhu6TEgzThuq9YxIPhu6R0WSHhu6TDveG6rcOZ4buiUeG6u1Lhu4Dhu7I24buk4bqjMuG7pMOjN+G7geG7pOG7gTbEgzXhu5zhu6QhWSHhu6Qp4buyNuG7pC42MeG7h+G7pCnhu7bhu6Qh4buFxIM04buk4bqlxIPhu6ThuqPhu7I24buk4buBw6rhu4dtIMSD4buk4buBNeG6p8SDNOG7pOG7ruG7puG7pMSD4bu4w6Phu6RsKm3hu6Qo4buLxIM04bukasOd4buk4buBw6ppw6nEgzThu6Thu4E1w53EgzXhu6QhZ1jhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pCnhuqk24bui4bukdeG7hcSDNOG7pGpkNuG7pOG7gTU2IuG7h+G7pMSDNTbhu6Qh4bu04bukxINpZCHhu5zhu6Thu4E1NiLhu4fhu6TEgzU24buk4buBw6pdxIPhu6Thur3hu4dd4bukNWljxIM04bukKSbhu4Hhu6Thu4Dhuqvhu6ThuqPhu4fhuqXEg+G7pOG6uzVZ4buB4bukNeG7h23hu6Thu4HDquG7h20gxIPhu6Thu4E14bqnxIM04bukIWdY4buk4buB4bqr4bukITXDrSHhu6TDueG6qTbhu6Qp4bqvw53Eg+G7pOG6oSLhu4Hhu5zhu6Thu4FpY8SDNOG7pOG7gTUqxIPhu6Thu4FpY8SDNOG7pFk24bukNDbhu4Phurvhu6TEgzVY4buH4buk4buBNiLEg+G7pC7huqnhu5zhu6RqaWXhu4Hhu6Thur3hu4dY4bukw6PhurM24buk4bqhNeG6seG7pOG6oTXhu7jEg+G7pOG7gTXhu4nhu6Thu4E1WSE14buk4buBw6rhuq/EgzThu6Qh4buH4bqpIeG7pOG6v+G6p8SDNOG7nOG7pDXhurMh4buk4buBOuG6u+G7pGrDneG7pMOqw6jEg+G7pOG6o+G7h20wxIPhu6Lhu6R14buH4bqpIeG7pGo6xIPhu6Qp4bqpxIM04buk4oCc4buANTYi4buH4bukxIM1NuG7pMO5JuG7geG7pOG7gOG6q+G7pOG7gTU24bukKeG7h1jhu6Thu4E14buLIeG7pDU2MMSD4buk4buB4bqn4buB4buk4buw4bukKTYg4buH4bukdFkh4bukw73huq3hu6Qo4buybeKAneG7pCnhu7bhu6Thu4Hhuqvhu6QhNcOtIeG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTVYNuG7pCkixIPhu6Thu7Dhu6zGr+G7pOG6ozZdxIPhu6Qp4bqpNuG7pGrDneG7pOG7gTU2IuG7h+G7pMSDNl3Eg+G7nOG7pMSDNTbhu6Qp4bqtxIM04buk4buBw6rhuq/EgzThu6Thu4FhxIM14bukKeG7uMSDNOG7pOG6oW7hu6Thu4E14buLIeG7pDU2MMSD4bukIVkh4bukxIPhuqk24bukKOG7h8SDNOG7pCFnWOG7pCHhu4fhuqkh4bukajrEg+G7pCnhuqnEgzThu6Lhu6TDvcOdxIM04bukxIPhu7jDo+G7nOG7pCFZIeG7pOG6uzXhuq/EgzThu6Thu4HDqsOd4bqvxqDhu6TigJzEgjQ1OMSD4bukajYwIeG7pOG7geG6p+G7geKAneG7nOG7pOKAnOG7gMOqP8SD4buk4bq84buH4bqnIeG7pOG7gOG6r+G7tMSD4oCd4buc4buk4oCcw7kgxIPhu6RjxIPhu6QpWeG6u+G7pMSDNDXDoVjigJ3hu5zhu6TigJzDteG6r+G7pOG6o2ZY4buk4buBPcSDNOG7pC7DneKAneKApuG7pCFZIeG7pDzDo+G7pCnhu7bhu6RqOsSD4bukKeG6qcSDNOG7nOG7pOG6veG7h21dxIPhu6Q04bqx4bq74bukKWllIeG7pMWo4buw4buw4bui4buu4buq4buu4bui4bum4bum4bum4bukKeG6rcSDNOG7pGrDneG7pCnhu7bhu6Thu4HDqljhuq/hu6QpaWUh4bukxajhu6JW4buw4buq4buk4bq/4buHJuG7geG7pOG6veG7h8Od4buc4bukxq/hu67hu6JXVsWo4bukxIM0w51t4bukIeG6pcSDNOG7nOG7pCjhurPEg+G7pMSDNcOd4buc4buk4bqjw53Do+G7pCHhurXhu5zhu6Thu4HDquG6rcSDNOG7pMOqWOG7h+G7pDQ24buD4bq74bukxIM0acSRNuG7pDQ2w53hu6TEgzzhuq/hu6QpY8SD4buc4bukNDZY4bukKTjEgzXhu6QhNTfEgzXhu6Thur9ZITXhu6Lhu6Thu4DDrOG7pMSDNOG7h+G6rcSD4buk4bq94buH4buN4bukw5nDmUo44bukLuG7ssSD4bukxIM0NcOo4bqvw5nDmeG7nOG7pMOZw7Xhuq/hu6Qmw6Phu6Thu4E9xIM04bukLuG7ssSD4oCd4bukIVkh4buk4bqjNl3Eg+G7pCnhuqk24buc4bukITU24bukKeG6qTbhu6Qp4bu24buk4buBw6pY4bqv4bukVlfhu6jhu6Thur/hu4cm4buB4buk4bq94buHw53hu6Thu4HDqjnhu6Q0Nlnhu6Q0P8SD4bukxajhu6bhu6bhu6Thu4HDqjYw4buH4bukKeG6rcSDNOG7nOG7pOG7gT3EgzThu6Q1Y8SD4buk4buo4bum4bui4bum4bum4bum4bukITU2IiHhu6Thur3hu4c/xIPhu6RZ4bqv4buc4buk4buw4bum4bum4bukITU2IiHhu6QhNeG7uMSD4bukJsOj4buc4bukNWPEg+G7pOG7rOG7puG7ouG7puG7puG7puG7pOG6veG7h20xxIPhu6Thur9ZITXhu5zhu6Rqw6nhu6Rqw53hu6Thu6rhu6LFqMav4buo4bukKeG6reG7pCjhu4XEgzThu6Q14bqzIeG7pOG7gTrhurvhu6QhNeG6r+G7pCFZIeG7pC7hu7LEg+G7pOG7gTU2IuG7h+G7pMSDNTbhu6Qh4bqx4bukNeG6r8OdxIPhu6Qh4bu0xIM14bukKT0h4bukLjYw4buB4buk4bqhNeG6seG7pOG6oTXhu7jEg+KApuG7pOG7gOG6r8OdxIPhu6Thu4FhxIM14bukNTYwxIPhu6Qo4buHbeG7pOG7gcOqOOG7pOG7geG6p+G7geG7pOG7qlbGr+G7pHXhuqJ04bukw6PhuqXEg+G7pDXhurMh4buc4bukIeG6seG7pFbhu6LFqOG7qOG7puG7pCnhuqU24bukLuG7ssSD4bukIeG7hcSDNOG7pOG7gTYixIPhu5zhu6QhWSHhu6Q8w6Phu6Rqw6xY4buk4bqjw53hu6Q14bqzIeG7pOG6vzbEgzXhu6Q0NuG6tTbhu5zhu6Rqw6xY4buk4bqjw53hu6QhWcSD4bukLuG6qeG7pMO54bqpNuG7pDRpY8SDNOG7pMOjLOG7h+G7nOG7pMSDNTYw4buB4buk4buBOMSDNeG7nOG7pOG6o8Od4bukxIM1xKnEgzThu6Qu4bqlxIM04bukNeG6r1jhu6QpNjHDo+G7pMOjacSRNuG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukamnEkcSD4bukNeG6r1jhu6TEgzQ1OMSD4bukajYwIeG7pOG7geG6p+G7geG7ouG7pHU1aWPEgzThu6Thu4HDqjjEgzXhu6TDqsOoxIPhu6ThuqPhu4dtMMSD4bukKeG6qTbhu6RqNl3Eg+G7pClpZSHhu6TDveG6qTbhu6Qp4bqtxIM04bukw7nhuqk24bukIVkh4bukISbhurvhu6Thur3hu4dYxIPhu6Thu4Eqw6Phu5zhu6Thu4HDqjYxxIPhu6ThuqE1WDbhu6TDo+G6qeG7geG7pCFZITXhu6Qp4bqtxIM04bukLuG6qeG7nOG7pCHhurHhu6Q1Y8SD4bukxajhu6bhu6bhu6Lhu6bhu6bhu6bhu6Qp4bqpNuG7pGo2XcSD4buk4buBNTYi4buH4bukxIM2XcSD4bukKeG7uMSDNOG7pOG6oW7hu6Thu4E14buLIeG7pDU2MMSD4bukIVkh4bukITXhu4dtXcSD4bukNTYw4buH4bukasOd4bukIeG6seG7pOG7gcOqXcSD4bukV+G7puG7ouG7puG7puG7puG7pCnhuqk24bukajZdxIPhu6QpaWUh4bukIeG6pcSDNOG7pMSDNTrEg+G7pCFZIeG7pCE14buHbV3Eg+G7pDU2MOG7h8ag4bukdTXhu7jDo+G7pDXhurMh4buc4buk4buP4buAeeG7gOG7nOG7pMSCNcOd4buk4bq/4buJ4bukNeG6syHhu6TEgzXhurXhu6Thu4Hhu4fhuqs24buc4bukxII0NTDhu6Thur/hu43hu6TEgzXhurXhu6Thu4Hhu4fhuqs24buc4bukxII0NTbhu6Thu4E1w60h4bukw7nhuqk24buc4bukSjrEg+G7pCnhuqnEgzThu6RqNl3Eg+G7pMSDNeG6teG7pOG7geG7h+G6qzbigKZR4bq7UuG6ujVZ4buB4bukLjYx4buH4buk4buB4buyNuG7pC7hu4fhuqs24buk4bqjMuG7nOG7pCnhuq3EgzThu6QhNTfhu6TDvcOd4buk4bqgIuG7pOG6vljEg+G7pCnhu7bhu6Q0NTbhu6TEgzU6xIPhu6Rqw53hu6QuNjHhu4fhu6QoaeG6ucSDNOG7pMSDNcSpxIM04buk4buBNcOdxIM14buk4buBNyE14bukbOG7hybhu4Hhu6Thur9AIeG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukIeG6pcSDNOG7pOG7gVkh4bukKeG6qTbhu6Rqw53hu6Thurs14bqvxIM04buk4buBw6rDneG6r+G7pOG7gTU2IuG7h+G7pMSDNTbhu6QhZ1jhu6Thu4FhxIM14bukxIM1xKnEgzThu6TEg+G7uMOj4buk4bq94buHWOG7ouG7pMO5MeG7pCHhuqXEgzThu6Thu4FZIeG7pCnhuqk24bukasOd4buk4bq7NeG6r8SDNOG7pOG7gcOqw53huq/hu6Thu4E1NiLhu4fhu6TEgzU24bukxIM0w51t4bukIcOdxIM04buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu5zhu6Qp4bqtxIM04bukITU34bukKSDhu6TEgzQ1Ocag4bukdVkh4bukISbhurvhu6RnbeG7pCnhu7TEgzThu5zhu6QhNTfEgzXhu6Thur3hu4dtIMSD4buc4bukLljEg+G7nOG7pMSDNMOdxIM14buc4bukKeG6r8OdxIPhu6Thu4E1MeG7pCHhu4XEgzThu6Thu4Hhuq/DncSD4buk4buBNTHhu6TEgzUqxIPhu6QoKsSD4buk4buBNiLhurvhu6Thu4FmIeG7pCE14bu4w6Phu6ThuqPhuq/hu5zhu6QpP+G7h+G7pOG7gWnhu6Q1Y8SD4bukxIPEqVjhu6Qp4bqnNuG7pGpkNuG7pCHhuqXEgzThu6Thu4FZIeG7pC7hu7Thuq/hu6RqMOG7nOG7pCE14bu4w6Phu6Thur/hurEh4bukasOd4bukNDZZ4bqv4bukKGYh4buk4buBw6p94bukPMOj4bua4bukw7nhuq/DncSD4buk4buAxIJ14bq+4bukw73huq3hu6R1NTfhu6TDgzbEgzXhu6Thu4Hhu7jEgzThu6QhacSRxIM04buk4bq/4buL4buk4bqj4bu2xIM14bukKeG7suG6r+G7pCnhuqc24bukamQ24bukNeG6r+G7suG7geG7pCnhuqnEgzThu6Qp4bqpNuG7nOG7pOG6o8Odw6Phu6Thu4Hhuqfhu4Hhu6Qh4bqlxIM04buk4buBWSHhu6Q0Nlnhuq/hu6QoZiHhu6ThuqNu4buk4buBacOpxIM04bukIVkhNeG7pMOj4buyxIM04bukITXhuq/hu6Thu4E1NiLhu4fhu6TEgzU24bua4buk4buBOuG6u+G7pOG7gcOq4buHxIM04bukxIMqxIM04bukIVjhuq/hu6QhNSbhu4Hhu6ThuqNpZcSDNOG7pOG7geG6q+G7pCE1w60h4bukKeG6qTbhu5zhu6Qp4bqrNuG7pMOjZDbhu6TEg+G6qTbhu6Qo4buHxIM04bukasOd4bukNTjEgzXhu6Thu4E1w60h4bukNeG6r+G7suG7geG7pCnhuqnEgzThu6QhNeG6r+G7pOG7gTU2IuG7h+G7pMSDNTbhu6Thu4HDql3Eg+G7pCk5WOG7pC7DncSD4bukKCrEg+G7pCFp4buc4buk4buBNiLhurvhu6Thu4FmIeG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTVYNuG7pCHhurHhu6Q1NjDhu4fhu6Thur3hu4fhu7Thu6Qh4buH4bqpIeG7pGo6xIPhu6Qp4bqpxIM04buk4oCc4buANTYi4buH4bukxIM1NuG7pEo2MOG7geG7pMSCWMOj4buk4buBNTbhu6Qp4buHWOG7pOG7gTXhu4sh4bukNTYwxIPhu6Thu7Dhu6QpNiDhu4fhu6R0WSHhu6TDveG6reG7pCjhu7Jt4oCd4buiUeG6u1LEgjUqxIPhu6QoOeG6u+G7pMSDw51t4buc4bukV+G7puG7pOG6uzVm4buk4buBw6pZITXhu6Q0NuG6tTbhu6QpaWUh4buk4buBPcSDNOG7pDXhu4dt4bukNTYw4buH4bukIWdY4buk4buASeG7pMO54bqvw53Eg+G7muG7pHR1w73hu6Thu4BhxIM14bukKeG6r8OdxIPhu6Thu4E9xIM04bukdCPEgzThu6ThuqE1PMSD4bukITXhuq/hu6TFqOG7qOG7pOG6uzVm4buk4buBw6pZITXhu6Qp4bqpNuG7pDQ24bq1NuG7pGrDneG7pMWo4buo4bukITVh4bukNeG7h23hu6Qp4bqpNuG7pDQ24bq1NuG7pCFnWOG7pCFZIeG7pDXhu4dtMMSD4buc4buk4buBNTnhu5zhu6Thu4E1w53EgzXhu6Qp4bqvw53Eg+G7ouG7pOG7gDXhu4fhu6TDvcOd


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử
2011-05-13 14:12:00

PTO- Có mặt tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Yên Lập vào những ngày đầu tháng 5, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử -...

Náo nức hướng về ngày hội lớn

Náo nức hướng về ngày hội lớn
2011-05-12 14:08:00

PTO- Những ngày đầu tháng 5, nhiều cơn mưa nối tiếp nhau khiến cho con đường đang thi công vào huyện Cẩm Khê ngầu bùn đất.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long