Cập nhật:  GMT+7
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WcOJxKlAN+G6peG7kcOt4bq5w6JAb23huqnhurnhuqVA4bu4w6Lhuqch4bq7QG7hu5FA4bqk4bq7LkDEkHBAw6Lhuqc84bq5w6JAOCnhu59AbynhuqdA4bua4bqn4bqxb0Dhurguw6nhu7hYL+G6pT1ZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhuqRhLjjhu7hZWG8uNmVhQG5v4bufZWHDmuG7uMOpLm3DouG6p+G6ueG7qCRr4bujQC7Ds2/hurvhu7hZWG9tWVhvOFlYa1nDicSpQDfhuqXhu5HDreG6ucOiQG9t4bqp4bq54bqlQOG7uMOi4bqnIeG6u0Bu4buRQOG6pOG6uy5AxJBwQMOi4bqnPOG6ucOiQDgp4bufQG8p4bqnQOG7muG6p+G6sW9A4bq4LsOp4bu4WC9rWVgvbzhZWC9vbVlYb21ZWG84WVgvbzhZWC9vbVlYb21ZWG84WVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7UhN0DhuqXhur83QMOi4bqnPEDhuqThursuQMSQcEBu4bqjQG9t4buVN0Bv4bqnxINrQMOi4bqnPOG6ucOiQDgp4bufQG7huqfhurnhuqVA4bub4bqnw6PhurlA4bua4bqn4bqxb0Dhurguw6lAb+G6peG7g+G6ucOiQGzDsy5AN+G6peG7kcOt4bq5w6JAb23huqnhurnhuqVAb20u4bq7QDlo4bqnQOG6peG6vzdAb+G6pcOzM29A4bu4w6Lhuqch4bq7QG7hu5FA4bqk4bq7LkDEkHBAw6Lhuqc84bq5w6JAOCnhu59AbynhuqdA4bua4bqn4bqxb0Dhurguw6nhu7hAw6koQGzDs3NAw4Lhuqch4bq7QDjhu483QOG7muG6p+G6sW9A4bq4LsOpQC1A4bqk4bq7LkDEkHBAb+G6peG7g+G6ucOiQDYh4bq7QOG6peG7g8OpQDsvPSThu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVhvLjZlYUBub+G7n2Vhw5rhu7jDqS5tw6Lhuqfhurnhu6gka+G7o0Auw7Nv4bq74bu4WVhvbVlYbzhZWOG6p8Opw6JA4bqlYeG6p8Oi4bqlb8Oa4bu4PTo64bu4QG5tN8Oa4bu44bqlb29r4buoLy82LuG6u2vhuqXDs2/huqXhurvhu6zhu5vhurkv4bq7ZTg4Lm8uL+G7nWE2buG6p29hL8Oi4bqnLuG6uy04w7M3LTgu4bq7LW8u4bq7LyQjIzsvLC89PUE9LCQ/JD/hu7PhurQvPSQkOzo7JCYqJiQ9O1/huqfDqS7DomFuPSU6LCY6P1/hu5th4bq14busZGvDouG7uEDhu53huqc4b+G6pcOa4bu4JD0s4bu4WVgvbzhZWC9vbVlYb21ZWG84WVhrWeG7tSE3QDfhuqXDs+G7n8Oj4bq5QMOi4bqnLkDhuqThursuQMSQcEBvbeG6u+G6ucOiQMOpZ29ANsOzaOG6p0Bv4bqlPOG6u0Blw7Mz4bq5QOG7m+G6r0A34bql4buRw63hurnDokBvbeG6qeG6ueG6pUA5KOG6u0BvKeG6u0A3w7UuQOG7ueG6pEDhu5rhuqfhurFvQOG6uC7DqeG7rEDhu6XhurnhuqXhu6hARS7hurlA4bqk4buRw63hurnDolgva1lYL284WVgvb21ZWC9vLjZlYVnhu5LhurnDokDhu5vhuqfDo+G6uUA34bql4bq7QDfhuqXhu5HDreG6ucOiQG9t4bqp4bq54bqlQGvhuqU84bqnQGUoQDfhu4PhurnDokA4MOG6uUDhuqThursuQMSQcEDhu5soQDfhur1AN+G6peG7kzdAOC7hurnhuqVAS+G6peG6vUDDgk7hu7BAw4JOQOG6peG6u103QMOi4bqnIeG6u0Bu4buRQDgu4bq54bqlQDjhu5VAVkHDqWFt4bqnb8Ozblfhu6xYa1nhu5LhurnDokDhu5vhuqfDo+G6uUBr4bqlPOG6p0DDouG7l+G6p0A54bqvQOG7o8OzMW9A4bub4bqvQDfhuqXhu5HDreG6ucOiQG9t4bqp4bq54bqlQMOi4bqnPOG6ucOiQDgp4bufQG8p4bqnQMOpZ29Ab23hu5Hhu4vhurnDokDhu7nhuqRA4bua4bqn4bqxb0Dhurguw6lAb+G7mUA9QDnEg+G6uUAkQOG6peG6vzdAxJFw4buwQG/huqVh4bq7QDchN0DhuqXhuqnhurnhuqVAb+G6peG7kzdAw6Lhuqc84bq5w6JAOCnhu59Ab23hu5U3QG/huqfEg2tA4bql4bq7XTdAbMOzLkA3MsOzQG9tw7Phu5/huq/hurlA4bql4bqp4bq54bql4busQMSQ4bql4bq9LkDhuqXhur83QGzDsy5ANzLDs0BvbcOz4buf4bqv4bq5QOG6peG6qeG6ueG6pUBr4bqlPOG6p0BlKEDEkeG6peG6vS5A4bql4bq/N0BvbeG7lTdAb+G6p8SDa+G7sEDEkeG6peG7g+G6ucOiQDnhu5Hhu4k3QGvhuqXDoWtAb+G6pcOzQDDDqUBvbeG7kcOsN0DhuqXhurtdN0Br4bqlIW9Ab+G6peG7j0A5Z+G6ucOi4busWGtZRWPhurnhuqVA4bub4buVN0DDouG6pzzhurnDokA4KeG7n0BvbeG6u+G6ucOiQDfhuqXhu5HDreG6ucOiQG9t4bqp4bq54bqlQOG6uSjhu59AZShA4bub4bqvQDchN0DhurnDoijhurnhuqVAxJHhuqXhursuQOG6peG6vzdAVm/hu5VA4bq54bql4bqnw6Phurnhu7BA4bubM29AZeG7oUDhu5soQMOp4buD4bqnQG9t4buR4buL4bq5w6JX4buwQG/hursh4bq5QOG6peG6vzfhu7BA4bufQDjhu5Hhu4k34buwQMSRc0Bv4bqlw7Mzb0Dhu5soQDfhu4PhurnDokDhurnDouG6peG6seG7rFhrWeG7mkHhurRAxJHhuqXDs+G7n8SD4bq5QMSR4bql4bqtN+G6pUA3ITdA4buT4bq5w6JA4bub4bqnw6PhurlAOCnhu59ANyE3QMOp4buD4bq5QOG6peG6vzdAN+G6vUBu4buXQDjhu4/hurnDokBr4bqlw6rhurnDokBv4bql4bqtQOG6ucOi4bql4bqn4bqxw6lA4bql4bq7XTdA4bub4bqnxINvQDnhuq9AIeG6uUDEkcOh4bq7QDgo4bqnQDc8QMSRcOG7sEA3ITdAw6nhu4PhurlA4bql4bq/N0Bu4buXQDjhu4/hurnDokA3ITfhuqVAb+G6p8SDa0A3M+G6uUA5LkDhurnDoijhurnhuqVA4bubKEA3ITdAw6nhu4PhurlA4bql4bq/N0A34buN4bq5w6JAOCnhu59A4bubw6zhuqdAw6Lhuqch4bq7QG7hu5FAxJHhuqUhN+G7rEDhu7lm4bq5w6JAb+G6peG7i+G6p+G7sEDEkeG6pcOz4bufxIPhurlA4bq5w6LhuqXhuqtANyE3QOG6peG6vzdAw6Lhuqc8QMOi4bqnxqFA4bq5w6LDs+G7n8Oj4bq5QMOp4buTN0A5Z0A2KOG6p0DDouG6pzzhurnDokBv4bqlYeG6u0Bv4bqnw6PDs0A34bqlw7M04bq5QDcu4bq7QOG6ueG6pTFvQDcy4bq5QGvhuqU84bqnQDfhur1A4bq54bql4buRQG8p4bqnQDchN0BvbeG7keG7i+G6ucOiQOG7ueG6pEDhuqThursuQMSQcOG7rFhrWeG7tSE3QOG7k+G6ucOiQOG7m+G6p8Oj4bq5QOG6uWdrQOG6pWZAbsOtQG9t4bq74bq5w6JAJEBv4bqlIeG6ucOi4buwQG/hu5lAb+G6pSHhurnDokA9LyQjIyzhu6xA4bq44bqlxqHhurnDokDhurnDouG7keG7i+G6p0A54buR4buJN0A34bql4bq/4bq5QG7huqNAb+G6pS7DqUDDouG6py5ANsOzaOG6p0A54bqr4bq54bqlQOG6peG7kcOs4bq5w6JANn1vQDbDs2c3QG9t4bq74bq5w6JAb+G6pSHhurnDokA/QOG7myhANn1vQDkyw7NAw6Lhuqc84bq5w6JAOCnhu59Ab+G7mUBv4bqlIeG6ucOiQDovJCMjLEA5xIPhurlAb+G6pSHhurnDokA7LyQjPSPhu6xYa1nhu5pB4bq0QOG6pWlAb23hu4lAb+G7heG6p0A5LkAmJuG7rCMjI0DDk07hu7dAN+G6peG6u0DDqWnhuqdAb23hu5Hhu4vhurnDokDhuqXhu4lr4busWGtZT23hurvhurnDokDhurl7w6lA4bql4bq/N0AkIyM7QC1AJCMjLOG7sEDhu5pB4bq0QDfhu43hurnDokDhu5vDrOG6p0Dhu5rhuqfhurHhurlA4bqkKOG6uUBlMMOpQGzDs+G7hTdAw6LhuqcuQOG6pOG6uy5AxJBwQDk+QG/Ds+G7n+G6t+G6uUA34bql4bq/4bq5QCpAw4JOQDnEg+G6uUDDouG6pzzhurnDokA4KeG7n0BvKeG6p0A/QG9t4buR4buL4bq5w6JA4bu54bqkQOG7muG6p+G6sW9A4bq4LsOpQG/huqVh4bq7QDfhuqXhu5HDreG6ucOiQG9t4bqp4bq54bqlQOG6uSjhu5/hu6xYL284WVgvb21ZWC9vLjZlYVlYa1lP4bqlYeG6u0Dhu5rhurjhurg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ có á khoa khối B toàn quốc

Phú Thọ có á khoa khối B toàn quốc
2024-07-18 08:39:00

baophutho.vn Theo dữ liệu điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT vừa công bố đã xác định được các thủ khoa, á khoa của Kỳ thi và theo các...

Vì sao SV ra trường không nói được tiếng Anh?

Vì sao SV ra trường không nói được tiếng Anh?
2008-12-08 13:04:00

Kết quả khảo sát đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc về kỹ năng sử dụng tiếng Anh của SV tốt nghiệp cho thấy khoảng 49,3% SV đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng,...

Khi trường học chưa là nơi thân thiện

Khi trường học chưa là nơi thân thiện
2008-12-08 08:10:00

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, trong nhiều trường công lập ở Hà Nội, học sinh nhận được ít sự tôn trọng. Nhiều trường, nhiều giáo viên trong cách xử lý trong từng trường...

Học sinh giỏi lớp 12: Không mặn mà với thi quốc gia

Học sinh giỏi lớp 12: Không mặn mà với thi quốc gia
2008-12-05 07:45:00

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT) vừa yêu cầu các địa phương chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2009, sẽ diễn ra vào ngày 25/2/2009.

Cẩm Khê: Thắp sáng những ước mơ hồng

Cẩm Khê: Thắp sáng những ước mơ hồng
2008-12-04 13:27:00

PTO- Là một huyện miền núi giàu truyền thống cách mạng và văn hoá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm khê luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp “trồng người”.

Coi chừng quay lại bệnh thành tích

Coi chừng quay lại bệnh thành tích
2008-12-03 13:30:00

Ngày 2/12, Hội nghị giao ban lần thứ I năm học 2008 – 2009 khu vực miền Đông Nam bộ đã được Bộ GD&ĐT tổ chức tại Tây Ninh.

Triển lãm giáo dục quy mô lớn

Triển lãm giáo dục quy mô lớn
2008-12-03 08:34:00

Từ ngày 3-5/12, diễn đàn các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam sẽ được khởi động với sự tham gia của các diễn giả và chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước.

Gập ghềnh cái chữ lên non

Gập ghềnh cái chữ lên non
2008-12-02 07:42:00

PTO- Những con đường ngoằn ngoèo qua những dốc núi thẳng đứng, những con suối hung dữ trong mùa nước lũ là con đường mà những con chữ đang ngày ngày được các thầy cô giáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long