Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyXUVNSuG6tMSQ4bqyReG7k+G6tuG6suG6tOG7k8O94buxTeG7k+G7scSQ4buTTEpFxJDhurbhu5ND4bqmeeG6suG7k0vhu5Lhu5Phurfhu7VxQ+G7k11xw71K4bq0w73Dsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOy4bq5SOG6tOG7k+G7lOG6tMODeeG7k+G7s+G7jnHhu5Phurfhu7VxQ+G7k11xw71K4bq0w73hu5N44buxTOG7k3h04bq04buTTEpFxJDhurbhu5Phu5Xhu5nhu5NMSuG7r8SQ4buT4buz4buxTeG7k0TDjOG7k0RzxJDhu5NMdOG6tOG7k1tx4buTW+G6tOG6tnHhu5PEkMO5ROG7k8SQceG7mmvhu5MsW+G6ueG7k3tFS+G7teG7k11FTUrhurTEkOG6skXhu5Phu7PDuuG7k3nDieG7k+G7s+G7jsONeeG7k3jhu45IeeG7k0LhurLDjOG6tOG7k+G7s+G7rU3hu5PGoE3hu7FM4buTS+G7pXnhu5NM4bqyw5Xhu5PGoeG7k0xKRcSQ4bq24buTQ+G6pnnhurLhu5NL4buS4buTWVtY4buT4buUSOG6tOG7k+G7oeG7k0xK4buvxJDhu5NM4bqy4bulxJDhurbhu5Phu5Rz4buT4buX4buTTErhu6/EkOG7k+G6suG6uHFsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6teG6snPEkOG6suG7k0zDgnnhurLhu5NM4buATOG7k8SQ4bqy4buxTOG7k0xKRcSQ4bq24buTQ+G6pnnhurLhu5NL4buS4buT4bq34bu1cUPhu5NdccO9SuG6tMO94buTQ3Phu5PDjOG7k3lyeeG7k0RPceG7k+G6tuG6tHXhurThu5Phu5VwcOG7lS1w4buX4buT4buUc+G7k+G7lXDhu6Phu6Et4bujcOG7k0LhurLhurThu5NM4bqy4bulxJDhurbhu5Nw4buTTErhu6/EkOG7k+G7lHPhu5PhurLhurhx4buT4buV4buTTErhu6/EkGvhu5PDvXfEkOG7k+G7s+G7rU3hu5NMTeG7msODTOG7k+G7s+G7gOG6tOG7k1tx4buTW+G6tOG6tnHhu5Phu5RI4bq04buT4buX4buhL8ah4buZ4buT4buz4bq0xIJE4buTTE3hu5rDg0zhu5Phu7Phu4DhurRsw7PhurRE4bq24buTS0zhu5pD4bu1aOG7kURxSuG6tuG6tMSQxKnhu5Phu53hu4jGoOG7keG7k0tKeWjhu5HhurJMTOG7iMSpLy/DvXHEkExK4bq0bOG7lHlE4bu1w73hurRxbOG7lMSQL8Oi4buIQ0Vxw73hu7XDvS/hu5fhu5nhu5Xhu5kv4buV4buVL+G7mXAvcOG7m+G7mXtFS+G7teG7mXDhu5Xhu5Xhu5Xhu5ls4bqq4buI4bq24buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7m+G7neG7meG7keG7k3FD4bq04bq2xJBo4buReeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5Nf4bqwQ2jhu5Hhu5HDssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JdRU1K4bq0xJDhurJF4buT4buzccSQ4bq24buTTOG6ssSC4buT4bqy4bq0w4PEkOG7k8O94buxTeG7k+G7scSQ4buTSsOK4buTSsODTOG7k0x04bq04buT4bq34bu1cUPhu5NdccO9SuG6tMO9w7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4buIw7Iiw7lE4buTxJBx4buaa+G7k+G6t+G7tXFD4buTXXHDvUrhurTDveG7k+G7s8O64buT4buzxILhu5PhurLhurhx4buT4bqyceG6tOG7k0xK4buvxJDhu5NMSuG7jkh54buTXXFDQ0VKeXHhu5Phu5Rz4buTW+G7teG7lHHEkEzhu7Xhu5Nu4buz4bqiTeG7k+G7lEjhurThu5NM4bug4buTS+G7gOG7k+G7mS3hu5lv4buTxJDhurLhu47EkOG6tuG7k+G6suG6uuG7k+G7s8O64buTTOG6suG7pcSQ4bq24buT4buh4buTTErhu6/EkOG7k3nhurjEkOG7k0N04bq04buT4buzxILhu5NLw4zhu5PhurLhu5hN4buT4buX4bujL8ah4buZ4buT4buz4bq0xIJE4buTTOG7gOG6tOG7k+G7s3Fs4buTWHFKeeG7tUNFxJBx4buTeHJE4buT4buzTeG7hOG6tOG7k+G6t+G7tXFD4buTXXHDvUrhurTDveG7k8OM4buT4buI4bqyw4Jx4buTS3FN4buTeeG7jMSQ4bq24buT4buUSOG6tOG7k+G7oeG7k0xK4buvxJDhu5NM4bqy4bulxJDhurbhu5PEkOG6suG7jsSQ4bq24buT4buzw7rhu5Phu7PEguG7k0zhurJNceG7k+G7leG7k0xK4buvxJDhu5NuTErhu45IeeG7kyzhu7VKeU1D4bu1S29sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOd4buOSOG6tOG7k0zhurJJ4bq04buTXUVNSuG6tMSQ4bqyRWvhu5Phurfhu7VxQ+G7k3nhu4zEkOG6tuG7k+G7s3HEkOG6tuG7k8O9d8SQ4buT4buz4butTeG7k0xN4buaw4NM4buT4buz4buA4bq04buTw4zhu5Nb4bq04bq2ceG7k+G7lOG6ouG7k0vhu4Dhu5N4c8SQ4buTTOG6suG7pcSQ4bq24buT4bq24bqy4bq04buT4buz4buOw4154buTbuG7l+G7n+G7k3hzxJBv4buT4buUc+G7k0vhu4Dhu5N4c8SQ4buTTOG6sk1x4buTw4JM4buTxJDhurLhu7FM4buTbuG7neG7k3hzxJBvbOG7k+G7suG7guG6tOG7k8ag4bqg4buI4buTTOG6ssOV4buT4buX4buTQ3Phu5NYcUp54bu1Q0XEkHHhu5NESOG6tOG7k+G6tuG6suG6tOG7k+G7s+G7jsONeeG7k+G7l+G7l+G7k3hzxJBr4buTxJDhurLhu47EkOG6tuG7k+G7s8O64buT4buzxILhu5NM4bqyw5LEkOG6tuG7k0Phu45I4bq04buT4buz4bqgxJDhu5Phu5/hu5ND4butxJBsw7Mv4buIw7LDs+G7iMOy4buy4bur4bua4buTeeG7jMSQ4bq24buTQ3Phu5NET3Hhu5PhurbhurR14bq04buTTOG6ssOV4buT4buh4buTQ+G6tMOAxJDhu5NM4bq04bqg4buIa+G7k3lyeeG7k+G7s+G7guG6tOG7k3jDicSQ4bq24buTw71F4buTXUVNSuG6tMSQ4bqyReG7k8O9d8SQ4buTw73hu6VM4buTeOG7sUzhu5N4dOG6tOG7k0xKRcSQ4bq24buT4buV4buZ4buTTErhu6/EkOG7k0TDjOG7k0RzxJDhu5NET3Hhu5N4w4nEkOG6tuG7k2554bqy4buOceG7k0LEguG7k0zhurLDgEThu5Phu5vhu5NMSuG7r8SQ4buT4buz4buxTeG7k8OM4buTWeG6snFE4buI4bq0RcSQS+G7k1vhu7Vx4bq2TeG7teG7k+G7lHPhu5Phu5Xhu5PDjOG7k1lO4buI4buTIuG6snPhu5Phu5RNcW9s4buTIuG6tkVz4bq04buTSnFr4buT4bq34bu1cUMtXUVNSuG6tMSQ4bqyReG7k3nhu4zEkOG6tuG7k+G6tuG6tHPEkOG6suG7k+G7leG7neG7k+G7s+G6tMSCROG7k0xN4buaw4NM4buT4buz4buA4bq04buTS3FN4buT4bud4buTTErhu6/EkOG7k+G7s+G7sU3hu5NMSsOAxJDhu5NL4burxJDhu5PEkOG6snPhu5NY4bu1SsSQcXjhu7VN4buTTHThurThu5Nb4bq04bq2cWzDs+G7iMOy4bqzReG7k+G7lEjhurThu5NM4bqySeG6tOG7k+G7s+G6tMSCROG7k3lPxJDhurbhu5NC4bui4buTxJDDuUThu5PEkOG6tkVy4bq04buTw73hu45I4bq04buTTOG6sknhurThu5NdccSQTeG7tUPhu5Phuq/hu7VDQ+G7teG6tkrhurTEkOG6tOG7k27hu6Hhu5NM4bqy4bulxJDhurZr4buT4buV4buT4bqy4bq4ceG7k+G7lHPhu5Phu5Xhu5NM4bqyTXFva+G7k+G6t+G7tXFDLV1FTUrhurTEkOG6skXhu5N54bq4xJDhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5PhurJHxJDhu5Phu5Xhu5Phu7PhurTEgkRs4buTIuG6suG7jsSQ4bq24buTw73hu45I4bq04buTS+G7kOG7k8O9d8SQ4buTw73hu6VM4buTecOSceG7k+KAnCLhurZz4bq04buT4buzxal54buTeOG6tMODTOKAnWvhu5Phurfhu7VxQ+G7k11xw71K4bq0w73hu5NM4bqyxILhu5PhurLhurTDg8SQ4buTROG7gkzhu5ND4buA4bq04buTeeG6skfhurThu5NM4bqyTeG7muG6oEzhu5Phu4jhurLDk3nhu5PhurJHxJBr4buT4buz4buGxJDhurbhu5NM4bqySeG6tOG7k3nhurjEkOG7k0tIROG7k+G6tuG6tHPEkOG6suG7k+G7lOG7t+G7k8O94buQ4buTWeG6snFE4buI4bq0RcSQS+G7k1vhu7Vx4bq2TeG7tWzhu5PhurXhurLhu7VF4buTw53hu6vEkOG7k+G6tUrDgg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

U23 Bahrain - U23 Việt Nam: Quyết chiến trận đầu

U23 Bahrain - U23 Việt Nam: Quyết chiến trận đầu
2010-11-08 14:00:00

Với tất cả sự cân nhắc, tính toán thì không còn nghi ngờ gì nữa, BHL ĐT Olympic Việt Nam đã xác định trận đầu là trận then chốt. Nếu thắng, ĐT Olympic sẽ khai thông cơ hội đi...

HLV Calisto không tới Quảng Châu cùng U23 Việt Nam

HLV Calisto không tới Quảng Châu cùng U23 Việt Nam
2010-11-08 07:42:00

Có quá nhiều việc ở tuyển Việt Nam, vì thế ông Calisto không thể tới Quảng Châu trực tiếp chỉ đạo đội U23. Nhưng ngay trước trận mở màn gặp Bahrain chiều nay, U23 VN đón nhận...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long