Cập nhật:  GMT+7
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaT/hu4TDtGpOxqHhurDhu7Nq4bun4bqo4buCauG6sOG7teG7k2rhu4Lhu4DDjOG6uuG6sOG7s2rhu4Lhu7XhuqzhurBoL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpacOaw4Fq4buC4buAw4zhurrhurDhu7Nq4buC4bu14bqs4bqwauG7guG7iGrDueG7teG6qOG7t2pM4bu3d8O5asODw5Nq4buz4bu3cU9qTuG7kcO5auG6sOG7tXPhurBqw4Phu6/hu4Jq4bu14bqs4bqwasO54bu14bq2auG6rkHhurDhu7Xhu4Nq4bu04bub4bqwauG7p+G7l2rhuqzhuq5q4bu1c+G6sGrEgnPDimrDg+G7r2rhu7Xhurbhu5nDueG7tWrhu6fhuqjhu4Jq4bqw4bu14buTauG6rOG6sOG7s2rhurDhu5NP4buDaC/Dimlo4buCw7TDusSCxalq4buG4buCT8SCxallxKnhuq7DtOG7gOG7s+G7t+G6sOG6v23Dik5qw7Thu4Thu4LhurbEqWlo4buC4buAaWjhu4Lhu6VpaOG7t+G6ruG7s2rhu4bhu4JPxILFqWXEqcO54buE4buA4buG4bq24buA4bq/asOK4bq24bu34bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4DDuWXEqeG7teG7guG7gsOK4bq/Ly/hu4Lhu7fhurDhu4Lhu4TDueG6tuG6sMSC4bu34bqwxanhu4PDueG6tuG6ruG7g0zhurAvJuG7t8O64buAw7Thu4BPL+G7t+G6rsO04buzxanhu4Yvw7PDtS9ta2xrL2xrL+G6sOG7s8O0T21uL8O5w7nDueG7g+G6osOK4buzxKlqw7rhurbhu4Dhu6XFqeG7gGXEqWzEqWrhuqLhur7hu4TFqeG7gE9sa2/Ds+G7j8OzbW/DtcOy4buNw7LDs2XEqWzDtWvEqWloL+G7guG7pWloL+G7guG7gGlo4buC4buAaWjhu4Lhu6VpOOG6tuG7k+G6sOG7h2rhu7Thu7fhu6/hu4RqTOG7k2rhu7Xhu7d34bqwauG7guG7gMOMw4nhurDhu7NqTuG7lU9q4buAw7RqTEhq4buR4bqwaC/hu4Lhu6VpaC/hu4Lhu4BpaC/hu4LDtMO6xILFqWlow4ppKuG7teG6tuG7leG6sOG7s2ps4bu1b8OzauG6sOG7s+G7k09qbMO1LWxr4buHauG7hsO04buEasOD4bu14bu3auG7p+G7l2rhu4ThuqjhurDhu7Nq4buAw4zhurjhu4RqTEXhu7dq4bqucU9q4bqw4buzw4zDieG7t2rDuuG7meG6sOG7h2rhu6bhu5PhurZq4bumxqHhurDhu7NqOOG6tuG7k+G6sGpmNzpqbMO1w7Vt4buHauG7tCo4OGrhu4Lhu5nhu7dq4buC4bu14bqs4bqwajjhu4Dhu4ThurDhu7Nq4bq1xqHhurDhu4dqTuG7l2o44buA4buE4bqw4buzauG6tcah4bqw4buHajjhu4hqJuG7t+G7reG6rmdq4bun4bu3ak7FqWrhuq7hu5FPauG7p+G7r+G6sGrhurDhu7Xhu5Nq4bqs4bqw4buzauG7puG7k+G6tmrhu6bGoeG6sOG7s2rhu7Thu4dqNzpqbMO1w7PDteG7h2o44buAw4zhurrhurDhu7Nq4buC4bu14bqs4bqwajjhu4Dhu4ThurDhu7Nq4bq1xqHhurDhu4dqTuG7l2o44buA4buE4bqw4buzauG6tcah4bqw4buHauG7p3hqTuG7t+G6sGpO4buRw7lq4bqw4bu1c+G6sGrhu6fGoeG6sOG7s2rDg8OTasOD4buv4buCauG7teG6rOG6sGrDuUnDtGo44bq24buT4bqwakxF4bu3asO64buZ4bqwauG7s+G7keG7t2rhurpqTuG7l2o/eWo44buAQeG7h2rhu7Xhu4RPd+G6sGo44buIaibhu7fhu63huq7hu4dqODRq4bu04buTajpC4bu34buDauG7puG7reG6rmrhu6fhu5dq4bq+4buE4buRasOD4bu14buET8O04buHasSC4buZ4bu3auG7guG7tXFPajjhurbhu5PhurBq4buG4bujw7lq4bquR+G7t2rhu4DDjOG6uOG7hOG7h2rEguG7k2rhurDhu7PDjMOJ4bu3asO5R+G6sOG7s2rhu4Lhu7XhuqzhurBq4bqw4bu14bu3duG7hGrhurDGoeG6rmrhurDDtE/hu4dqw7rhu7fhu6/hu4Jq4buA4bqmauG7guG7ueG6sOG7tWrDueG7kcO54bu1asO5ScO0ajjhurbhu5PhurBq4bqw4but4bqwauG6rOG6sOG7s2rhu7Rq4bun4buXauG6sOG7teG7qWrhurDhu7Xhu5PhurDhu7Nqw7rhu5XhurZqOOG6tuG7k+G6sGpMdmrhurDhu7Xhu5Nq4bquw7Thu7dq4bun4buv4bqwasSC4buT4bquakzhu7d3w7nhu4Now4ppN8O04buEauG6rkLhu4Jq4bu14bqq4bu3auG6sOG7k+G7t2rhurDDgGrDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhu6fDjOG6uMO54buHajjhurbhu5PhurBqw7rhuqRq4buAw7RqTHZqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4bq+4buE4but4bqwauG6ruG7m+G6sOG7s2rDueG7tUrhu7dq4bqs4bqw4buzauG7tOKApmo34buh4bqwasO54bqyauG7tcSQ4bu3auG6rsWp4bqw4buHauG6sOG7s+G7teG6oGrhu4JF4bu3akzhu7d3w7lq4bqs4bqw4buzauG7tGrigJzhu6Xhu5Hhuq7igJ1q4buC4buIasO54bu14bqo4bu3auG6rkHhurDhu7Vq4bqw4but4bqwajjhurbhu5PhurBq4buzw4Lhu7dq4bun4bu3d+G6sGrDueG7teG6tmo64buz4buET3nhurBqOuG7s8OCw7lq4bu04bu34buv4buE4buHajc6amzDtcO1bGrhurDhu7PDjMOJ4bu3asO5R+G6sOG7s2rhu4Lhu7XhuqzhurBq4bun4buv4bqwasO64buT4bqwasOD4buvauG7teG6tuG7mcO54bu1auG7p3hq4bul4bud4bqwauG6ruG7o+G7gmrhuqzhurDhu7NqOOG7gMOM4bq64bqw4buzauG7guG7teG6rOG6sGrhu6bhu5PhurZq4bumxqHhurDhu7Nq4bu04buDajfDtOG7hGrhu6fhurLhu4dq4bu04bu34buv4buEasO54bu14bq6ajjhurbhu5PhurBq4bun4buv4bqwauG6rkLhu4Jq4bqw4bu14buTauG7pXDhurBq4buC4buA4but4bqwauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBqTuG7l2o44buA4buE4bqw4buzauG6tcah4bqwauG6ruG7hMO0auG6rkLhu4JqxILhu7nhu4JqTsah4bqw4buzauG7p8So4bqw4buzauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rDucO04bqwauG6sOG7tcSow7Rq4buA4bqq4bu3asO54buVauG7tcO04bu3asOK4bu14bqy4bqw4buzak7FqWrhu6fhu6/hurBq4bqw4bu14buTauG6rOG6sOG7s2rhu7Thu4Now4pp4bum4but4bquauG7p+G7l2rDg+G7teG7hE/DtOG7h2o44bq24buT4bqwasO64buV4bq2auG7tOG7t+G7r+G7hGrhu6Xhu4jhurDhu7NqTsWpasO54buRw7nhu7Vq4bqw4bu14buTauG6rOG6sOG7s2rhu7Rq4bquQuG7gmrhu6fhurbhu5nhurBq4buC4bub4buCauG6ruG7kU9qw7nhu7XDieG7h2rDueG6tOG6sGrhuq5B4bqw4bu1asO5cuG6rmrDueG7tcO04bu3ak7GoeG6sOG7s2rEguG6tGrhu6XhurRq4bun4buv4bqwauG6sOG7teG7k2rhuqzhurDhu7Nq4bum4buT4bq2auG7psah4bqw4buzauG7tOG7g2o6ccOKakzhu5PhurZqw7pI4bu3auG7gHPhuq5qw7nhu5nhurDhu7Vq4bun4bqy4buHauG6vuG7hMO04bqwauG7huG7keG7gmrhu4Lhu7VxT2rhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7pXDhurBqTuG7hOG6sOG7s2rhur7hu4TDtOG6sOG7tWrhu6fhu5dq4bqw4buzSeG7h2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bqw4bu14buTauG6rOG6sOG7s2rhu7Rqw7nDjeG6sOG7s2rhu6fhu5dq4buC4bub4buCauG7p8Oo4bqw4buHajjhurbhu5PhurBqxILhu6vhurBq4bun4buv4bqwauG7huG7keG7gmrDuUrDtGrEgkfDtGrhurDhu7Xhu5Nq4bqs4bqw4buzauG7tGrhu6dDak7GoeG6sOG7s2pM4buT4bq2auG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rDuUrDtGrhu4Dhuqrhu7dqw7nhu7Vw4bquasSCSsO0auG7p+G6qOG7guG7g2oq4bu14bu3auG6sOG7s8OC4bqwasSCSsO0asO6R+G6sOG7s2rEguG7reG6sOG7h2o44bq24buT4bqwakzhu5Nq4bu04bu34buv4buEasSC4but4bqwak7FqWrDuuG6pGrDueG7teG7mU/hu4Now4ppN8O04buEasOD4bu14bu3asO54bu14bq6ajjhurbhu5PhurBqTHZq4bqw4bu14buT4buHauG7tOG7t+G7r+G7hGrEgnFPak7FqWrhuq7hu5FPasO5ScO0ajjhurbhu5PhurBqTHZq4bqw4bu14buTauG6rkHhurDhu7Vq4bqw4buzSeG7g2rDmeG6tOG6sGrhuqzhurDhu7Nq4bu04buHakzhu4jDtGrhu4Lhu5vhu4Jq4bunw6jhurBqxILhu63hurBq4buz4bu3w4zDieG6sOG7s2rhu4Lhu7VBauG6sOG7s+G7tcWpauG6rkLhu4Jq4buC4bu3duG6sOG7s2rigJzDukjDiuKAneG7h2rhuq5H4bu3ak7GoeG6sOG7s2pM4buTauG6rkfhu7dqw7nhu7Xhu5FPasOD4bu1xrDhu4Jq4bqw4bu1xKjDtGrDuuG6qMO5asSC4but4bqwauG6sOG6quG6sOG7s2rhurDhu6PDuWrhu4Lhu4hqw4rhu7Xhu7nDtGrDuUrDtGrDueG7teG7ueG6sOG7teG7g2rDmeG7teG7mU9q4buAw7RqTsWp4bqu4buHauG6rOG6sOG7s2rhu7Rq4buC4bu1cU9q4buz4bu3w7ThurBq4bu14buT4bqw4buzauG7teG6ssO0auG7s+G7t8O0auG7p0HhurDhu7Vq4bqs4bqw4buzasO64buTT2rDuuG7keG6sGrhu4Lhu4DDjEXDuWrDuUrDtGrhu6fDtOG6sOG7s2rDuuG6qMO5asO54bu14buRT2rhurDhu7NH4bqwauG6sOG7s0jhu4Lhu4NqPOG6sOG7s2rhu7RqTELhu7dqTOG7k+G6sOG7s2rhu7Xhuqxq4bu14bq24buR4bqwauG6rsOC4bu3auG6sOG7s8OMw4nhu7dq4buC4buA4bq24bqw4buzauG7s+G7t8O0auG7p0HhurDhu7VqTOG7k2rhu7Xhu5PhurDhu7NqTuG6suG6rmrhu4DDtGrhu6Vzw4pqxIJKw7Thu4NqNnHhu4Jq4bquw7RP4buHauG7peG6tmrDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu7d34bqwasODw4HDimrhu4Lhu7XDieG7t2rhurDhu63hurBq4bqw4buzw4LhurBqxIJKw7Rq4bquReG7t2rDueG7tcOAasO64bqow7lqw7nhu7Xhu5FPauG7huG6qGrhu7Xhu5PhurDhu7Nq4bu14bqyw7Rqw7rhu63hurBq4bqw4buz4bq24buT4bu34buDaMOKaTrhu7PDtE9q4buGw7Thu4Rqw4Phu7Xhu7dq4buGxKhqTOG7t3fDuWpO4buVT2rhu4DDtOG7h2rEgsSow7lqxILDjOG6uOG6sOG7s2rDmTfhu7Q3ai1qw5nDlOG7tGo44buIaibhu7fhu63huq7hu4dqODRq4bu04buTajpC4bu3auG7p+G7l2rDiuG7teG6qOG7t2rhu7XhurjDimrDuUfhurDhu7NqOOG7gOG7meG6rmrDmeG7leG6sOG7tWrhu4bhu5Hhu4JqOOG7gOG7hOG6sOG7s2rhurXGoeG6sOG7h2rDmeG6rOG6sOG7s2rDtOG6sGpO4buXajjhu4Dhu4ThurDhu7Nq4bq1xqHhurBqTOG7k+G6tmrDueG7hELDuWrhu6fhu7d24buEauG7guG7gMO0asSC4buT4bquauG7gOG6puG7g2o3w7Thu4Rqw4Phu7Xhu7dq4buC4bu14buEauG7guG7tXPDimrhu6dyT2rhu6dJasO54buRw7lq4buC4buT4bu3asSC4bu3d+G7hGrDueG7teG7iuG6sOG7s2rDueG7iuG7h2rhu4bhu5HhurDhu7NqbWstbGvhu4dq4bum4buT4bq2auG7psah4bqw4buzajjhurbhu5PhurBqTOG7k2o64buz4buET3nhurBqOuG7s8OCw7lq4bu04bu34buv4buEauG7p8OM4bq4w7lq4bquw4nhu7dqxILhu63hurBqw5nDlOG7tGo44buIaibhu7fhu63huq5q4buneGrEguG7k+G6rmrhu4Dhuqbhu4NqOOG7meG7t2rhu6dwT+G7h2rhur7hu4TDtGrhu6dx4buEauG7guG7gMO04bqw4bu1asOD4bu1w7Thu7dq4buC4bu14buRw7nhu4dqw7rDjEXDuWrhu6dy4buE4buHajjhurbhu5PhurBq4bun4buXasOD4bu1w7Thu7dq4bqw4bu1c+G6sGrhu7Xhu5PhurDhu7VqTOG7t2rhuq7hu4TDtGpOxqHhurDhu7Nq4bun4buv4bqwauG7p+G6qOG7gmrhurDhu7Xhu5Nq4bqs4bqw4buzauG7puG7k+G6tmrhu6bGoeG6sOG7s2rhu7Thu4NqNuG7t+G7reG6sOG7s2rhu6fhuqjhu7dq4buCw4zhurjhurDhu7NqOOG6tuG7k+G6sGrhu6fhu5dqw7nhurJqbWrhu4Lhu7d24bqwauG7hsSoakx2auG7teG7k+G6sOG7tWpM4bu3asO54bqoasOTauG7s3BPauG7guG7tcOMxJDhurDhu7Nq4buC4bu5w7nhu7Xhu4Now4pp4bu04bqs4bquam1tLWxr4buHasOZxJBq4bq+4buEw7ThurBqw5k34bumOGrDmcOU4bu0ajjhu4hqJuG7t+G7reG6rmrDueG7teG6tmrDuuG7t+G7r+G7gmrhu6fDtOG6sOG7s2rDg+G7tXThurBq4buC4buAw4zEkOG6sOG7s2rhu6fhu7d24buEauG7guG7gMO0asSC4buT4bquauG7gOG6pmrhu7Xhu5PhurDhu7VqTOG7t2rDueG6qGrDk2rhu7VJT2rhu7Xhurbhu5nhu7dq4buC4buT4bu3auG7huG7leG6sGrDuUnDtGrhu7XDtOG7t2rhu6fhuqjhu7dq4buCw4zhurjhurDhu7Nq4bum4buT4bq2auG7psah4bqw4buzajjhurbhu5PhurBqTOG7k2o64buz4buET3nhurBqOuG7s8OCw7lq4bu04bu34buv4buE4buDajjhu7XFqeG6tmo4OA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Màu xanh trên đá núi

Màu xanh trên đá núi
2024-07-20 07:38:00

baophutho.vn Đạn pháo công phá suốt ngày đêm khiến cây rừng cháy rụi, núi đá bị băm vằm, lửa nung trắng xóa thành “lò vôi thế kỷ”. Thế nhưng, vững chắc hơn...

Cuộc vây bắt trùm ma túy chạy trốn trên mái nhà

Cuộc vây bắt trùm ma túy chạy trốn trên mái nhà
2010-10-22 09:19:00

Sau cả đêm cố thủ, thấy cảnh sát phá cửa ông trùm ma túy lập tức trèo qua gần chục mái nhà, liều lĩnh nhảy từ tầng 3 xuống đất hòng thoát thân. Song mọi toan tính của hắn đều...

Chủ tịch Hội đồng quản trị siêu lừa bị bắt

Chủ tịch Hội đồng quản trị siêu lừa bị bắt
2010-10-21 13:42:00

Để đối tác tin tưởng, Hoàng Ánh đưa giấy xác nhận của ngân hàng ở nước ngoài rằng công ty của ông ta có khoản tiền 30 triệu Euro. Tuy nhiên, qua điều tra của cảnh sát đó là giấy tờ giả.

Đột kích sòng bạc vùng ven, tạm giữ 23 người

Đột kích sòng bạc vùng ven, tạm giữ 23 người
2010-10-20 14:37:00

Chiều 19/10, công an TP HCM bất ngờ ập vào căn nhà trên đường 460, ấp Thạch An, xã Trung An, Huyện Củ Chi phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long