Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPEg8OZ4buI4bq+4bun4buq4bugxILhu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhuqzEqOG7s+G7iOG7p8ONReG7nuG7p8av4buz4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iHIv4buAxrBzcuG7nnnDgsOM4bqo4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu4p54buc4bq+4buG4buI4bub4bupxqDhu6rhu6d54bug4buexKjhu6VzcuG7nuG7nHNy4bue4bqmc8SDw5nhu4jhur7hu6fhu6rhu6DEguG7iOG7p+G7iuG7kOG7huG7p+G6rMSo4buz4buI4bunw41F4bue4bunxq/hu7Phu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buIci/hu57huqZzci/hu57hu5xzcuG7nuG7nHNy4bue4bqmczzhuq7hu57hu6fhu4hV4buQ4bqk4bunxq/DmXnhu6fDglXhu5DhuqThu6fhu6J54buI4bq+4bun4buK4buM4bue4bun4buKUXnhu6fhu6rhu6DEguG7iOG7p+G7iuG7kOG7hi1t4bugxILhu4jhu6fhuqNX4bun4buB4bum4bug4bun4bupxanFqXjhu5/hu6fhuq9B4buK4bun4bupxanFqXgt4buK4buM4bue4bun4buIQeG7iuG7p+G6pErhu6fhu6zhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p8avT+G7p+G6pFHhu4jhur7hu6fhu5rhu6B54buI4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fGoOG7gOG6ruG7iOG7p+G6rOG6ruG7oOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6r+G6vuG7gEbhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bunPOG7teG7huG7p+G7gOG7jOG7huG7p8OM4bqw4buI4bun4bue4buAw5rhu6dt4bun4bqkU3nhu6c84bu34buI4bq+4buf4bunw6Phu7Phu6fhu4hB4buK4bun4buexKjhu7Phu4jhu6c84bu34buI4bq+4buj4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhuqbEguG7iOG7p8av4buz4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhu5rhu6DEguG7iOG7p+G7nuG6tsag4bun4bue4buc4bug4buI4bq+4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4pS4bqk4bun4bue4buGxJDhu6Dhu6fDjOG7kOG7iOG7m+G7p+G7iOG6vkHhu4jhu6fhuqThu4DhuqDhu4jhu6fhu6Lhu6Dhu7Dhu6fhur7hu4bhu7fhu4rhu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p+G7nkXhu6Phu6fhuqbhu6Dhu7Dhu6fhu57hu5zhu4Thu6fhu55B4buI4bq+4bun4bue4bucVeG7lOG7iOG6vuG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bueReG7p+G7gOG7mMag4bunw4zhu6zhu6Phu6fDguG7t8So4bun4bqs4bu34buK4buneeG7iOG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p+G7quG7ueG7p+G7gOG7jOG7huG7n+G7pzxK4buI4bun4buK4buM4bue4bun4buKUXnhu6fhu6rhu6DEguG7iOG7p+G7iuG7kOG7huG7p+G6pFN54bun4bui4buk4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhuqzhu47hu4bhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhuqxVeeG7p+G6rOG6ruG7nuG7p+G7iFXhu5DhuqThu6fhu57hu4ZF4buI4bunw4JV4buQ4bqk4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqTEqOG7iOG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu4BKeeG7o+G7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6rOG7teG7huG7p+G7gEp54buj4bunKOG7gFPhu6fhu55G4bqk4buA4bun4buIVeG7kOG6pOG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7p8SD4buG4buI4buA4bun4buH4buc4buGReG7nuG7p+G6vuG7puG7huG7p+G7nuG7kOG7huG7p+G6rMOS4buI4bq+4bunw4Lhu7PEqOG7o+G7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bqk4buA4buC4bunxq/hu7Phu6fhuqThu4Dhu4ZF4buI4bun4buiWOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4buKTOG7huG7p+G7iuG7hsOJ4buI4bun4buH4buO4bun4bua4bugw5PhuqThu6Phu6fDjeG7hsOJ4bug4bunw4Lhu7PEqOG7p+G7nnnhu6fhu5Thu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4buI4bq+xKjhu7Phu4bhu6fDjOG7kuG7huG7p+G6pOG7gFDhuqThu6fhu4rDmeG7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu57Dk+G7nuG7p+G6rELGoOG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7o+G7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4bum4buG4bun4bue4buQ4buG4bun4bqkw73huqThu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bue4buAReG7p+G6vuG7huG7kOG7huG7p8OM4buS4buG4bun4bqk4buAUOG6pOG7p+G7gEt54bunw4Lhu4Thu4jhu4Dhu6Phu6fhu4DFqOG7oOG7p+G7iOG6vuG7gEbhu6Phu6fhu4Dhu5jGoOG7p+G7nsO94bqk4bunxq/hu7Phu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bufci/hu57huqZzci/hu57hu5xzcuG7nuG7nHNy4bue4bqmc3Lhu555w4LDjOG6qOG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buKeeG7nOG6vuG7huG7iOG7m+G7qcag4buq4buneeG7oOG7nsSo4bulc3Lhu57hu5xzcuG7nuG6pnNyxqBzcuG7huG7iuG6vuG7p8OCxKjhu5zhuqbhuqjhu5zhu5Hhu6XFqeG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7peG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7peG7gOG7nuG7nsag4bubLy/hu6jhu6jhu6jhu5/huqThu4Dhu4bhu4jhu4DGoOG7gOG7oOG7n8av4buIL8agw4zhu6IvxqDEqOG7nOG7nnnDjC/huqbEqOG6pOG7oi/GsC/GsHbhu6vhu63GsMWp4bupeOG7n+G6oeG6vTXhu6Vzci/hu57huqZzci/hu57hu5xzcuG7nuG7nHNy4bue4bqmc3LGoHMo4buAU+G7p+G7nkbhuqThu4Dhu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4bqv4bq+4bug4buw4bq84buI4bunxIPhu4bhu4jhu4Dhu6fhu4fhu5zhu4ZF4bue4bun4bq+4bum4buG4bunw4zhu5Lhu4bhu6fhuqThu4BQ4bqk4bun4buHReG7nuG7p+G7nuG7kOG7huG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bue4buA4bq64bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fDguG7s8So4buj4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4Lhu6fGr+G7s+G7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhu6JI4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu4pM4buG4bun4buK4buGw4nhu4jhu6fhu4fhu47hu6fhu5rhu6DDk+G6pOG7o+G7p8ON4buGw4nhu6Dhu6fDguG7s8So4bun4bueeeG7p+G7lOG7p+G7iFXhu5DhuqThu6fhu4jhur7EqOG7s+G7hnIv4bue4bqmc3Iv4bue4bucc3Iv4bueecOCw4zhuqhzcsagcyjhu47hu4jhur7hu6fhu4fhu4BP4buI4bq+4bun4bue4buG4buI4bun4bqs4buG4bq44buI4bun4bue4bum4bunKOG7gOG7guG7iOG7gOG7p8ag4buAU+G7p+G7nuG7nMSC4buI4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G6vuG7huG7kOG7huG7p+G7nuG7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7h+G7gFXhu6fhuqThu4BQ4bqk4bun4buHReG7nuG7p+G6r+G6vuG7oOG7sMSQ4buI4bun4bqsw73hu4jhu6fhuqNX4bun4buB4bum4bug4bun4bupxanFqXjhu6fhuqRTeeG7pyjhu4BT4bun4bueRuG6pOG7gOG7p+G7iFXhu5DhuqThu6fhuq/hur7hu6Dhu7Dhurzhu4jhu6fEg+G7huG7iOG7gOG7p+G7h+G7nOG7hkXhu57hu5tyxqBz4buH4buAVXnhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p8OC4buzxKjhu6Phu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7guG7p8av4buz4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p+G7oljhu6fhuqThu7fhu6fhu4hV4buQ4bqk4bujcsagczxK4buI4bun4bqk4buA4buzxKjhu6dt4bugxILhu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhuqNX4bun4buB4bum4bug4bun4bupxanFqXjhu6Phu6fhu55P4buG4bun4bue4buAxILhu4jhu6fDveG7huG7p+G6vuG7puG7huG7p+G7nuG7kOG7huG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bue4buA4bq64bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fDguG7s8So4buj4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4Lhu6fGr+G7s+G7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhu6JY4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu4pM4buG4bun4buK4buGw4nhu4jhu6fhu4fhu47hu6fhu5rhu6DDk+G6pOG7o+G7p8ON4buGw4nhu6Dhu6fDguG7s8So4bun4bueeeG7p+G7lOG7p+G7iFXhu5DhuqThu6fhu4jhur7EqOG7s+G7huG7p8OM4buS4buG4bun4bqk4buAUOG6pOG7p+G7isOZ4buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p+G7iuG7kOG7huG7p+G7nsOT4bue4bun4bqsQsag4bun4buI4buA4bqu4bue4buf4bun4buH4buAeeG7sOG7p+G7iuG6oOG7nuG7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bqmxILhu4jhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7o+G7p+G7nk/hu4bhu6fhur7hu6bhu4bhu6fhu57hu5Dhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buM4bqk4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu57hu4BF4bun4bq+4buG4buQ4buG4bunw4zhu5Lhu4bhu6fhuqThu4BQ4bqk4bun4buAS3nhu6fDguG7hOG7iOG7gOG7o+G7p+G7gMWo4bug4bun4buI4bq+4buARuG7o+G7p+G7gOG7mMag4bun4buew73huqThu6fGr+G7s+G7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu59yxqBz4bqvQeG7iuG7p+G7qcWpxal34buj4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buA4buE4buI4buA4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu55F4bun4bue4buAReG7p+G6vuG7huG7kOG7huG7p8av4buz4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4bqkSuG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bun4bqm4buG4bq84buI4bunw4Lhu4ZF4buI4bunxqDhu4DDmuG6pOG7p+G7nuG7tcag4buj4bun4bq+xILhu7Dhu6fDjeG7gErhu6fDjeG7gEHhu4jhu6fDjOG7kOG7iOG7p+G6pOG7gMSo4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fhu6rhu6Dhuq7hu57hu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p8av4buz4bun4bqs4buS4buG4bun4buiw5Phu4jhur7hu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G6psSC4buI4buf4bun4bqv4buA4buS4bun4bui4buk4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57EguG7iuG7o+G7p+G7gOG7huG6uMag4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqRTeeG7p+G6rMOS4buI4bq+4bunw4Lhu7PEqOG7p8av4buz4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p+G7oljhu6fhuqThu7fhu6fhu4hV4buQ4bqk4buj4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu55F4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G6r3nhu4rhu6fGr+G6tOG7iOG7p+G6puG7oOG7sOG7p+G7nuG7nOG7hOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu4rDmuG6pOG7p+G7nkHhu4jhur7hu6fhu57hu5xV4buU4buI4bq+4bunw43hu4DDveG7o+G7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p+G7nuG7nEbhu6fhu6rhu7nhu6fhu4Dhu4zhu4bhu6fhu47hu4jhu6fhuqxG4buI4buA4buj4bun4bua4bugw5PhuqThu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6d54buI4bun4buI4buG4buI4buA4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6vuG7hsWo4bunxq/FqOG7iOG6vuG7o+G7p8avRuG7p+G7nuG7gEXhu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4bueeeG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7muG7oMOT4bqk4bun4bueReG7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G7nlLhuqThu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buIxILhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu59yxqBz4bqv4buAxajhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu6bhu6fhu57hu4DDveG6pOG7gOG7p+G7iEHhu4rhu6fhu5rhu6B54bun4bqs4bu54bun4bqk4buAxKjhu6fhuqThu4BQ4buI4bq+4bun4bueeeG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bunw4Lhu7Phu4bhu6fhu4BM4bqk4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjhu4rhu6fhu6LEguG7oOG7p+G7osOB4bqk4buf4bunIVXhu5DhuqThu6fhu6J54buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p+G7iuG7kOG7huG7o+G7p+G7nsSo4buz4buI4bunPOG7t+G7iOG6vuG7o+G7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bqmxILhu4jhu6fGr+G7s+G7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bua4bugxILhu4jhu6fhu5554bun4buA4bu54buw4bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fDjUXhu57hu6fhu4rhu4zhu57hu6fDjEvhu4jhur7hu6Phu6fGr8Wo4buI4bq+4bun4bue4buG4buI4bun4buU4bun4bueVcOU4buI4bq+4bunw4x54buG4buj4bun4bue4buG4buI4bun4bueVeG7lOG7iOG6vuG7p8av4buzxKjhu6fhu6Lhu6Thu6fDjOG7ueG7iOG7gOG7p+G6rOG7tcSo4bun4bqkU3nhu6c84bu34buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhuq/hu4Dhu7Phu6fhu4hV4buQ4bqk4buj4bun4bqsw5Phu4bhu6fGoOG7gErhu6fhu4Dhu4bhurjhu6Dhu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhu57hu5xV4buQ4bqk4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhuqbhu4bhurzhu4jhu6fDguG7hkXhu4jhu6fGoOG7gMOa4bqk4bun4bue4bu1xqDhu6fhuqRTeeG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bueReG7p+G7nuG7gEXhu6fhur7hu4bhu5Dhu4bhu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buIVeG7kOG6pOG7o+G7p8OC4bu3xKjhu6fhuqzhu7fhu4rhu6fhuqbhu6Dhu7Dhu6fhu57hu5zhu4Thu6fhu55B4buI4bq+4bun4bue4bucVeG7lOG7iOG6vuG7p+G7gOG7mMag4bunw4zhu6zhu6Phu6fhur7hu4bFqOG7p8avxajhu4jhur7hu6fhu47hu4jhu6fhuqxG4buI4buA4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bue4bucRuG7o+G7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fGr0Hhu4jhu6fhu4BKeeG7o+G7p+G7quG7ueG7p+G7gOG7jOG7huG7o+G7p+G6vuG7hsO9xKjhu6fhuqZS4bqk4buj4bun4buw4bun4bueReG7o+G7p+G7iMSC4buI4bq+4bun4bqkecSo4bun4bqs4buS4buG4bun4buiw5Phu4jhur7hu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G6psSC4buI4buj4bun4bua4bug4buwReG7nuG7p+G7nsSC4buK4bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu57hu4DDgeG7iOG6vuG7p8OM4buY4buG4bunw41F4bun4buAxKjhu7XhuqThu4Dhu6fhu63hu6fhu4hB4buK4bun4bupxanFqeG7r+G7py3hu6fhu6nFqcawxanhu6fhu4rhu7Phu6c84bu14buG4bun4buA4buM4buG4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhu5rhu6DDk+G6pOG7p8OM4bqw4buI4bun4bue4buAw5rhu6dt4bun4bqkU3nhu6c84bu34buI4bq+4bun4bqs4bu54bun4bqsw4nhu6fhu5x54bufcsagc+G6o+G7gErhu6fDjeG7gEHhu4jhu6Phu6fhu57hu4DDveG6pOG7gOG7p+G7nuG7gMOa4bqk4bun4bqkS+G7iOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4buj4bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhuqThu4BQ4buI4bq+4bun4bueeeG7p+G7okThu6fhur7hu4bhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bue4buAw4Hhu4jhur7hu6fDjOG7mOG7huG7p+G7iuG7kOG7huG7p+G7nsSo4bunw4zhu5Dhu4jhu6fhu4DDlOG7iOG7p+G7iMWoeeG7n3LGoHPEg8OZ4buI4bq+4bun4buq4bugxILhu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhuqzEqOG7s+G7iOG7p8ONReG7nuG7p8av4buz4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7oXIv4bue4bqmc3Iv4bue4bucc3Iv4bueecOCw4zhuqhz4buH4buA4bqoxKjhu6fhuqThu4Dhu4bhu4jhu4DGoOG7gOG7oOG7n8av4buI


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long