Cập nhật:  GMT+7
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G6qSR4RUt44buk4buKxajDiXjDjOG7iOG7qMOJeMOJ4buK4bqqw5J44bq44buu4bukeMOJ4bqqw5J4w51D4buMeDDhu6ZF4bqi4bupL+G7isO94bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34bur4bqpJHhFS3jhu6Thu4rFqMOJeMOM4buI4buow4l4w4nhu4rhuqrDknjhurjhu67hu6R4w4nhuqrDknjDnUPhu4x4MOG7pkXhuqLhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7q8SD4buUw5J4VeG7puG6osO5eMOAL8O94buzw7l4w4nDg8OJeFXhu6bhu5bDiXjDjOG7iOG6onjDncav4buMw4x4MOG6osOa4buIRUXhurx44bq64bq2eOG7pOG7isWow4l4w4zhu4jhu6jDiXjhu4nhu5zhu4zDjHjhu6Thu4rhu5bhu4zDjHjhuqkkeMOS4bug4buIeOG6uuG6tMOJeMOJWHgg4bqiw5rhuqLDiU94YkXhuqLDkuG6onjDieG7iuG6qsOSeOG6uOG7ruG7pHjDmVd4w4nhuqrDknjDnUPhu4x44buk4buK4bus4bue4buMw4x4w5Lhuq7hu4jDuXjDneG7luG7jHhPw4rhu4544bq4xILhu4h44bukVnjhu4rhu57hu4x44bu3eOG7pOG7ikNUeE89eFXhu6bhuqLDuXjhurrhu5bhu4h4w53hu6Dhu4h4MOG7pkXhuqLhu6Xhu6lU4bur4bup4buk4bqiRcOT4bq8eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F3w5LhuqLDmsOM4buI4buMdeG7s1Thu7R44bqi4bum4buk4buOd+G7q+G7qeG7pMOa4bur4bup4buk4bq44bur4bup4buIw5LDjHjDmcOaw4nhu6F34buK4buk4bukVHUvL0XhuqLhu45U4buK4bum4buk4buK4buO4bulw53hu4wv4buOw5PhurjhurjhuqLhu6ThuqIv4buy4bq8RcOZ4buI4buk4bq8L+G7pOG7iuG6vHgteMOM4buI4buO4buIL+G7s3l5w4Av4bqgL8O9w70zw70lw4HhuqPDvcOBMzAvw73hu7Phu7PDgMOAeeG7ucO94buzw73huqBBw4Bfw73DgEHhu7nhu7fhu7Phu6VOVMOMd+G7q+G7qS/hu6Thurjhu6vhu6kv4bukw5rhu6vhu6nhu6TDmuG7q+G7qeG7pOG6uOG7q+G7qVThu6vhu4nhu4rhu6p44buk4bus4bug4buMw4x4VeG7puG7lsOJeOG6uuG6sOG7jngl4buM4buk4buIw4zhu6bhuqJ4w53Egngg4bqiw5pF4bum4bq44bqieOG7pOG6ruG7iHjDieG7puG7msOJeOG7iuG7kFR4w4nhu6rhuqJ4w4nDg8OJeOG7jOG7isSCeMOT4bq24buM4buKeOG6uuG6ruG7jnjDncav4buMw4x4MOG6osOa4buIRUXhurx44buK4buUw5J4w4Avw73hu7Mv4buzeXnDgOG7peG7qS9U4bur4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qS/hu6ThuqJFw5Phurzhu6vhu6lU4bur4bq54buMw4x4YkXhuqLDkuG6osO5eMOZ4buGeOG7jOG7ikPDknjDieG7iuG7rsOJeMOdxILhu4544buMw4zEguG7tnjhu7N5L8O9eOG7pOG7oOG7iMO5eOG6uuG6tnjDieG6osOSeE/hu4Thu6R4w5nhu4Z44buM4bug4buIeMOT4buS4buMw4x4w4nDg8OJeOG7iuG6ruG7jHjDieG7iuG7hHjhurrhu5bhu4h4w53hu6Dhu4h44buMw4zhu6xQ4buIeOG6qSR4w4zhu5bDiXgw4bumReG6onjhurpIeOG7iuG7kHjDicOVeOG7pOG7ikh44bq64buIeMOT4bqu4buIeMOdxIJ4w4xY4buIeOG7pOG7iEbhu4x4w51GeOG7jOG7rOG7oMOJw7l44buM4buK4bus4buMw4x4w53EkOG7jHjDkuG7puG7luG7jHjhurjhu6bhu7Z44bukw5pKeMOJ4bqqw5J4w51D4buMeOG6ukh4ReG7puG7msOJeDDhu6ZF4bqieFThu4rhurDhu4h44buk4buK4bqi4bu2eOG6uuG7nOG7iOG7peG7qVThu6vhuqfhu4rhu5bhu4h4MOG6osOa4buIw4nhu47DknjFqcOMxqDDknjDveG7uXjhu4zhu6zhu6DDiXjhu6Thu4rEguG7jOG7injDneG7iOG7guG7jHjhu6Thu4rhu6bhu5rDiXjDncav4buMw4x4MOG6osOa4buIRUXhurzGsMO5eOG7pMOa4buO4buMw4x4w5Lhu5rhu6R44buk4buK4buU4buMw4x4w4nDg+G7jnjhurrhu6zhuqJ4w5rhuqJ4w53EguG7jnjDieG7puG7luG7iHjDieG7puG7msOJeOG7iuG7kFR44buk4buK4busUeG7jMOMeOG6ukzhu4zhu4p4Unjhu6Thu4rEguG7jOG7inhU4buK4buWeOG7i+G6ouG7jOG7pOG7iOG6osOM4buOeOG6uOG6vHgw4bumReG6onjFqTDhu6ZF4bqixrB44buK4buUw5J44buJ4buK4buueMSD4bqi4buIw7l44bq64bq2eOKAnE/hu4Lhu6Z4w4zhu5Dhu4h4w4nhu4rhuqrDknjhurjhu67hu6R4w4nhuqrDknjDnUPhu4x4T+G7iOG7jOG7injhu6Thu4TDuXjhu6Thu4rhu6zhu57hu4zDjHjDkuG6ruG7iHjDncSCeOG7pMSC4buIeMOJ4buKxKjhu4zhu4p4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjhu4zhu6zhu6DDiXgw4bua4buMw4x44buK4buOxIJ4MOG7pkXhuqLigJ3hu6Xhu6lU4bur4buJ4buK4buqeOG7pOG7rOG7oOG7jMOMeFXhu6bhu5bDiXjhurrhurDhu454JeG7jOG7pOG7iMOM4bum4bqieMOdxIJ4IOG6osOaReG7puG6uOG6osO5eOG6usag4buMw4x44buk4buKUOG7iHjDk8SCeOG7jMOM4busUOG7iHjhurrhu67hu4zDjHjhurpC4bumeE/hu4rhu5bhu4h4MOG6osOa4buIw4nhu47DknjDk8SCeOG7keG7pXgg4bqiw5Phurjhu7Lhu4jhu4x44buLVOG6vOG7jMOJ4bq8w5p44buMw5Xhu4jDuXjhu5HhuqLDmeG7iuG7iOG7jMOM4buk4buO4buMeMOJQuG7jHhU4buK4bqw4buIeOG6uuG7rOG6onjDieG7puG7msOJeMOJ4bqqw5J4w51D4buMeOG7jMSC4bu2eMOdxILhu454VeG7psODeE/hu4rhu67hu6Xhu6lU4burMFfhu6Z4w5Phurbhu4zhu4p44bq64bqu4buOeDDhu6ZF4bqieMOTxIJ44bqj4buI4bq44bq8w5N4MOG6osOZ4bukw5rhu47DuXjDicav4buMw4x44bq8w5J44bukw5rhuqLhu4h4w5PEgngw4buK4buqeOG7pEvDieG7injDrOG6ouG7psOTeDDhuqLDmeG7pMOa4buOw7l4w5Lhu6Dhu4h44bq64bqo4bu2eOG6ukbhu6Z4VOG7isOD4bukeEXhu4hI4bumeMOTxIJ44buK4buQeMOZ4bqs4buMeMOZxILhu4zDjHjDieG7iuG6qlR44buM4buKQ+G7jHjhurrhu5bhu4h44buk4buK4buO4bqu4buIeMOd4bug4buIeOG6qSR44bq6SHjDieG7iuG6qsOSeOG6uOG7ruG7pHjhu4zhu4pZ4buMw4x4w5Lhuqjhu6Z44buk4buK4bumxJDhu4x4w4zhu4hZ4bqieOG7iuG6ouG7iHhF4buC4buM4bul4bupVOG7q8SD4buIR+G7jHjhu5Thu4zDjHhiReG6osOS4bqieMOJ4buK4bus4bqieMOJw5V4RUrhu4zhu4p4w5Phu6ZD4buMeMOMSnjDnUZ44buM4buKWeG7jMOMeOG7uHhP4buI4buE4buMeOG7jMSC4bu24buleOG6q+G7iuG7rOG7jMOMeMOJw4PDiXjhurjhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjhuqkkeMOS4bug4buIeOG6uuG6qOG7tnjhurpG4bumeOG7tuG7guG7pnjDiULhu6Z44buU4buMw4x4YkXhuqLDkuG6onjhurhTeEXhu5J4w4nDg8OJeEXhu4hH4buMeFThu4rDg1R44bukw5pW4buMw4x4VOG7iuG6ruG7pOG7peG7qVThu6vhu4nhu4rhurzhu454w4nDg8OJeOG7jOG7isSCeFThu4rhuqjhu4x44bukxKjDieG7isO5eOG7pOG6qOG7jHjhu6Thu5zhu4zDjHjhu6Thu4rhu5bhu4zDjHjhuqkkeMOJw5V44buk4buKSHjhu4zhu6Dhu4h4w5Phu5Lhu4zDjHjDicODw4l44buK4bqu4buMeMOJ4buK4buEeMOdxIJ44buk4bqy4buMw4x4w4nhu6xQ4buMw4x44buKUVR44bukw4PDiXjDneG7oOG7iHgw4bumReG6onjDnUZ4w4nDg8OJeMOd4bqq4buMeOG6ukZ44buM4buK4buseMOJ4buK4buW4buMw4x4ReG7puG7lOG7jHhFw4Phu4x4w5LhuqJ44buk4bum4bu4eMOdxIJ44bq44buIeOG6uOG6qOG7jMO5eOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDieG7iuG6tMOJeMOJ4bum4buaw4l4w4zhuqRUeMOMU3jDjOG7iFnhuqJ4YkXhuqLDkuG6onjDncSCeMOs4bqi4bumw5N4MOG6osOZ4bukw5rhu454w5nhu4Z44buM4buK4bqi4buM4buKeMOJ4buKw5Xhu4zDjHjhurjhu4hJ4buMeMOa4bqi4bul4bupVOG7q8SD4bqiw53huqLhu4zhuqJ4w4nDlXhV4bum4bqi4buMeOG7ikd4w4nhu4rhuqThu6R4w4nhu4rhu4Z4w53hu6Dhu4h4w4nDg8OJeOG7jOG7rOG7oMOJeDDhuqItw5rhu4gtReG7guG7pXjEg+G7iEfhu4x4w4nDlXjhu4rhu57hu4x4w73hu6V5eXl4RcODw4l4w5lNeDDhu6ZF4bqieOG6uuG6ouG7jMOMeMOTxILDknjDneG7iEfDiXjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOJw4PDiXjhu4zhu4rhu4hG4bumeMOJ4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeFJ4w4nDg8OJeOG7jOG7rOG7oMOJeMOTw4Phu4zDjHjDjOG7iEbhu4zDjHjDncSCeOG7iuG7nuG7jHjhu7Phu6V5eXl4w5nhu4jhu4zhu4p4w53hu4jhu4Lhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHhP4buK4bumeMOdV8OJeOG6uuG6ouG7jMOMeOG7pOG7iuG6vOG7jnjhu4rhu5DDiXjhu6Thuq7hu4h44buM4bus4bugw4l44buMxILhu7bhu6V44buJ4buK4bq84buOeOG7iWli


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức khỏe Cựu Quốc vương Campuchia đang suy sụp

Sức khỏe Cựu Quốc vương Campuchia đang suy sụp
2008-12-09 09:34:00

Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk thông báo về tình trạng sức khỏe của mình và bóng gió rằng ông không sống được bao lâu nữa trong một lá thư đăng trên trang web của ông hôm 8/12.

Iran nhất quyết không ngừng chương trình hạt nhân

Iran nhất quyết không ngừng chương trình hạt nhân
2008-12-09 07:14:00

Iran sẽ không bao giờ ngừng chương trình hạt nhân và mong đợi Mỹ thay đổi chính sách củ cà rốt và cây gậy ’’thất bại’’ mà Mỹ sử dụng để giải quyết tranh cãi hạt nhân với...

Đảng Dân chủ Thái Lan hăng hái lập chính phủ mới

Đảng Dân chủ Thái Lan hăng hái lập chính phủ mới
2008-12-08 09:03:00

Tuần trước, đảng Dân chủ đối lập ở Thái Lan đã yêu cầu giải tán Quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn. Giờ họ lại yêu cầu Hạ viện họp khẩn cấp vào hôm nay (8/12)...

Obama cảnh báo kinh tế Mỹ có thể tồi tệ hơn

Obama cảnh báo kinh tế Mỹ có thể tồi tệ hơn
2008-12-06 14:17:00

Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama hôm qua (5/12) cảnh báo rằng, tình trạng tồi tệ nhất vẫn còn với nền kinh tế Mỹ, sau khi tỉ lệ thất nghiệp của nước này tăng tới 6,7% trong...

Fidel Castro: Cuba có thể nói chuyện với Obama

Fidel Castro: Cuba có thể nói chuyện với Obama
2008-12-05 13:57:00

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro hôm Thứ Năm nói rằng tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama là một người có thể nói chuyện và cho biết Cuba sẵn sàng gặp gỡ Obama bất cứ lúc nào ông muốn.

Nga kết thúc tập trận hải quân ở Caribbe

Nga kết thúc tập trận hải quân ở Caribbe
2008-12-04 16:21:00

Ngày 3/12, các tàu chiến Nga đã kết thúc cuộc tập trận đầu tiên kéo dài một tuần tại vùng biển Caribbe với Venezuela bằng một màn pháo hoa chào mừng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long