Cập nhật:  GMT+7
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6DDgG9Vw6nDqmp94bq9VS424bqhMlXhur0zfWVV4bq94buHO1Usw6pqVeG6veG6uTVVw6nDqj3huqFV4bq9WDNVxKhqLeG6uTPhu54vMsOZ4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXch4buuLFThu6Dhu57hur3hu646w6EhVeG6u+G6vWrDoSHhu4xUw6Dhu67hurkxM+G6oeG7mOG7pGXEqVXhu67DquG6veG6o1Thu6Dhu57hur3hurnhu6Dhu57hur0s4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu54zw6AxVeG7rsOh4bq94buMVFRV4bq74bq5O+G7jFQy4bq94bq9ZeG7mC8v4buJ4buJ4buJxqDhuqEy4buu4bqhLOG7ruG6ocagO+G6o8OgxqDhu4vhuqEvOyzhuqEv4buL4bqhL8OgISwz4buuL2Hhu6QvM+G6vSHDoOG6uy/hurvhurk7L+G7psav4bus4buwL+G7qOG7quG7pOG7qMOZw5rDmcOZ4busw5kh4buk4buq4buoOsavOuG7piwh4buw4buq4bum4buuIcOZ4buoLOG7qiHDmcOZxqA5ZTFUVS/hu6Dhu55l4bugw4FpO1XDoWZj4bqhMVU74buD4buuVcOAb1VkVcSoai3hurkzxqDhu54vZeG7oOG7ni/hur0s4bug4bueL+G6veG6ueG7oOG7ni/hur3hu646w6Eh4bug4bue4bq94buuOsOhIVXhurvhur1qw6Eh4buMVMOg4buu4bq5MTPhuqHhu5jhu6RlxKlV4buuw6rhur3huqNU4bug4bue4bq94bq54bug4bue4bq9LOG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq84bqn4bqhMVXhur0y4bq14bqhMVXDgG9VdMag4bq84bq54buyw6BVLsOdVeG6oTIk4bq9VeG6veG6uTRV4bq94bq54bqj4bqhMVXDoOG6peG6vVU7w6rhuqU7VTLhuq9lVXfhuqUzVS7DouG6oTFVw7PhuqFV4bqhM+G6oTJVw6nDquG6tTtVMTPhu65V4bq7PlXhur0zfWVV4bq94buHO1Usw6pqVeG6veG6uTVVOjPhuqEyVeG6uzhV4bq9WDNVxKhqLeG6uTPGoFXhurzDqmpV4bqhMjN74bqh4buWVeG6s+G6oTFVMTPDrFXDqcOq4buu4bqhVS4zIsOgVWEy4bqz4bqhMVXDoMOq4bq14bqhVS7Do+G6oTFVw6nDqj3huqFVLFczVTJY4bqhVeG6vVgzVS49asagVeG6vOG6uWbhuqs7VS7Do+G7llXhur0yIeG6o1XhurjhuqMzLeG6veG6qeG7llXhurzhuqfhuqExVeG6vTLhurXhuqExVcOAb1V0xqDhurzhurnhu7LDoFXhuqExV2pV4bumLcWoVTsy4bqjVTozfeG6veG7llXhurPhuqExVS7hu67huqExVTs94bqhVeG6oTLhu7Q7VeG7izNdO1Xhurnhur/hur1Vw6nDqj3huqFVLuG6pTNVw4BvVWEy4bqxM1XEqGot4bq5M1VhMjNV4bqhMjNdw6BV4buL4buHVTsyNOG6oTJVO+G7g+G7rlXDgG9V4bq9WDNVxKhqLeG6uTNVw6FXVcSpw6Phu65V4bq74bqnVeG6veG6p1U7Mmc7VeG6vWlVxKlm4bqhMVXhuqAyV1XhuqFm4bqrO1V3w6IzVTEzVuG6o1Xhu5x44bq64buiVTEl4bqhVeG6oTJmVS7DnVUy4bqjV+G6oVXhur0yV+G6oTLGoFV0PWpVYTLhurPhuqExVWUyWTNVw6El4bqhVS4lw6pV4bq84bqn4bqhMVXhur0y4bq14bqhMVV0xqDhurzhurnhu7LDoFXhur0y4bqz4bqhMVU6VuG6o1VrVS424bqhMlXhuqFXasagVeG6vMOqalXhuqEyM3vhuqHhu5ZVa1UuNuG6oTJVO+G7g+G7rlXhurPhuqExVeG7iyRlVWUyWTNV4bq7aVVlMlnhuqFVLuG6tTNVO+G7g+G7rlXDoOG6peG6vVXhurvhurVV4bqhMTI2VeG6uzhVLlnhuqExVXLhuqXhuqExVTLEg+G7rlXhu4tXVTEz4bqrM1U7Mmc7VcOpw6o94bqhVS7huqUzVcOAb8ag4bueL2Xhu6Dhu54v4bq9LOG7oOG7ni/hur3hurnhu6Dhu57hur3hurnhu6Dhu57hur0s4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DDlFVy4buB4bqhMVXhuqExV2rhu5ZV4bq94bq5w6pqW+G6oVXhur0y4bqz4bqhMVVhMsOqVeG7i2k7VeG6vOG6ucOq4bqhMVV04bqz4bqhMVUuZuG7rlXhur0z4bqhVTsy4bqjVTozfeG6veG7llXDgG9VLuG7ruG6oTFV4bq9MjN94bq9VcOhKmVVMuG7rjNVO+G7suG6oVU7Z1XDqcOqPeG6oVXhurtp4buWVS7DouG6oTFV4bq9MmIzVeG6veG7suG6oTFVO2Zi4bqhMVXhurtpVTIzXeG6oVUsM13huqFVZFXhu4vhu4HhuqExVcOA4buu4bqhLTo04bq9VeG6vTLDquG6pTtVw6AzW+G6oVU64bu0O1XEqGot4bq5M8agVXQ9alXhu4vhurXhuqFVw6FXVWEyw6pV4buLaTtVw6BXVeG6vOG6p+G6oTFV4bq9MuG6teG6oTFV4bq8MuG6p1XhuqAyOFVBbFXhur1o4bqhMVXhuqEyM1vDqlXDoSXhuqFVLiFVLOG6r+G7rlXhur0zfeG6oVU74bqz4bqhMVXhuqEy4bu2w6BV4buLV+G6o1XDoWk7VcOhZmPhuqExVeG6oTFmYjNVcsOq4bq1O1UuZmM7VcOAb1UyKsOqVeG6vTLDqj/huqHGoFXhuqAx4bqjVzNV4bq54buu4buWVeG7psOaw5pVOjPhuqEyVeG6uzhVw4BvVS7DnVUuZmM7VS4zW8OqVS7huqXhuqExVeG6veG6qzNVLiJV4bq94buy4bqhMVXhu4szXeG6oVU7MuG6o1XDgOG7ruG6oS06NOG6vVUuW1VlMsSD4bqhMVVhMllV4bqh4buy4bqhMVU6NlXhur0zfeG6oVU74bqz4bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oMOUVeG6vDLhuqdV4bqgMjhVQWxVLsOdVeG6veG6uTMi4bqhVWEy4buuM1XFqMagw5rDmsOaVTtZ4bqhMlXhurtW4bq9VeG6oTLhu7bDoFU6WeG6o1UuWcOgVeG7ruG6oVXhuqEz4bqhMlXhur3hurlm4bqrO1Xhur0yW8OgVTLhuqUzVeG6oTEyNlU7JGVVO+G7ruG6o1U64buuVTp74bqhVeG6vDLhuqdV4bqgMjhVQWxVLVXhuqAx4buuVS1VeC3hurnhu67huqFV4buLW1Xhur014bqhMlUyNeG6oTJVxKhqLeG6uTNVLDMg4bqhVeG6ueG7rlXhuqExV2pVxagtxahV4bq9WDNV4bq9MuG7g1Uu4bqzVcOz4bqhLTvhu64t4bq54buuxqBV4bq8MuG7rsOgVSxpVTLhuqUzVeG6oTEyNlXhuqFXalU7w6NV4bq84bqn4bqhMVXhur0y4bq14bqhMVXhurwy4bqnVeG6oDI4VUFsVeG6vMagw7o7LS7hurMtMeG7ruG6oeG7llXhuqExZmIzVS7DouG6oTFVOyRlVeG6oDHhu65V4buKxqBFw6ot4bq9M+G6oVXhu4tXVeG6vOG6p+G6oTFV4bq9MuG6teG6oTFVeC3hurnhu67huqFVd8ag4bq4w6otMuG7ri3huqEzxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugw5RV4bq84bqn4bqhMVXhur0y4bq14bqhMVXhuqAx4buuVeG7isagRcOqLeG6vTPhuqFV4bqhMVdqVcWoLcWoVTsy4bqjVeG6ueG7tuG6oTHhu5ZVeOG6ulUuw51VOjZVLlbhuqEyVTpYM1VkVcSoai3hurkz4buWVeG6vcOqalXhuqEyM3vhuqFV4bq94bqnVTsyZztV4bqhV2pV4buLP+G6oVU7w6NVYTJZVeG6oeG7suG6oTFVZTJWVTLhuqNYM1Xhu4tXVTvDo1Xhur0yIlXhur0zfeG6oVU74bqz4bqhMVU7VjtV4bqhZuG6qztV4bq94bq5e+G6oVXhur0yfVUxM+G6qzPGoFXhurLhuqExVUXDqi3hur0z4bqhVS7hu67huqExVeG6oeG6rVXDoWk7VeG6vTLhur87VS4malU7VjtVMTNZM1VlMlZlVTsyNOG6oTJV4bq94bq5NlU7MuG6o1XEqGot4bq5M+G7llXhur3DqmpV4bqhMjN74bqhVeG7iz/huqFV4bq9w6pqe+G6oVU64bq1VWEy4bqz4bqhMVXhuqFm4bqp4bqhMVXhur3hu65qVeG7i+G6qzNVO1Y7VeG6veG6p1U7Mmc7VWEy4buD4bqhMVU64bq1VWRVw6nDquG6tTtVMTPhu65V4bq84bq5w6rhuqExVXThurPhuqExVeG6oVdqxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugw5RVclY7VcOpw6rhu67huqFVOzJnO1Vy4bqz4bqhMVUuWeG6oTFVw7PhuqEyVeG6oTFXalXhu6YtxahVLsOdVeG6vTLhu7LDoFVhMsOqVeG7i2k7VeG6oeG7tsOgVSxm4bqrM1XhurtpVWEzIsOgVeG6u+G6o1bhur1VO+G7g+G7rlXhuqExZmIzVXLDquG6tTtVZFXEqGot4bq5M8agVeG6vFgzVS49auG7llU7VjtVw6nDquG7ruG6oVU7Mmc7VeG6oVdqVTvhu67DoFVhfeG6vVXhurs+VeKAnOG6u1bhur1VO1bhuqEy4oCdVTvhu4HhuqExVcOhaTtVw6FmY+G6oTFV4bqhMWZiM1Vyw6rhurU7VTsy4bq14bqhMVU7VjtVw6DhurUzVS4hVSzhuq/hu65V4bq9M33huqFVO+G6s+G6oTHGoFV0PWpVLmZjO1U74bqjM1XDoVdVLuG6peG6oTFV4bq9MlYzVeG6vTIiVTIzXeG6oVXhurtpVeG7g+G6oTFVMuG6pVU74buD4buuVcOz4bqhMlUu4bq1M1Xhu4vhuqszVcOAb1Xhu4tXVeG6oTFmYjNVcsOq4bq1O1Xhur3hurnhuqPhuqExVTvDquG6pTtVOzIzfeG6oVU7MuG6teG6oTFVeOG6ulVkVcSoai3hurkzxqDhu54vZeG7oOG7ni/hur0s4bug4bueL+G6veG6ueG7oOG7ni/hur3hu646w6Eh4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZcOzw6rhur0y4bqj4bq5VOG7oOG6vDIh4bqjVeG6oDLhu67huqEs4buu4bqh4bueL2Xhu6A=

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thái Lan mong muốn gia nhập CPTPP trong năm 2018

Thái Lan mong muốn gia nhập CPTPP trong năm 2018
2018-03-30 15:57:55

PTĐT-Ngày 29/3, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak thông báo nước này mong muốn trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long