Cập nhật:  GMT+7
e8OtMzHEkW7DoHV1JTByw5rDrMO6buG6uTB9w5PDgFXDgDHDusOtdjHDs2nDrcOs4buFbzHDreG7hTHDusOt4buZw7NpMcOtw7lBMXLDreG7jcOzaTFv4bujw6x7L8OtM317w7rDoGRu4bq5MXXDuuG7s27hurklMG/DoHRpw6zDsyw0csO9McOgw7nDusOyMH17w7p0fXvDumV9e3IxxJFuw6B1dSUwcsON4bq5w6BlMH17L8O6ZX17L8O6dH17w7p0fXvDumV9ey/DumV9ey/DunR9e8O6dH17w7plfXtyfcOTw4BVw4Axw6nhuq8xw7rDreG6o8Ozw60xxJHhu5PDs2kxw7p0w7LDs2kxeMOs4buFxJExw7rDrXYxw7Npw63DrOG7hW8xb+G7l8O6McOt4buFMcO6w63hu5nDs2kxw63DuUExcsOt4buNw7NpMW/hu6PDrDFpw6zhu6VyMcSR4bqhxJExcsOtw6wxw63huqPDs8OtMWnDrMOgMXThu53DrDHDvcO54buZw7NpMWThurPDs2kxZeG7pzFv4buXw7oxxJHhuqHEkcOtMcOgw7Mxw7rDsuG6o8OzMW3DrcOsMcO9xIPhu7MxdMOgMXXhu68xxJHhu5kxw7p0w7LDs2kxc8O54bqhMcO6dOG7icOzw60xcsOt4buNw7NpMcO64buBw7MxbnbDoCh7L3J9e8O6w6BkbuG6uTF1w7rhu7Nu4bq5JTBvw6B0acOsw7MsNHLDvTHDoMO5w7rDsjB9e8O6dH17w7plfXvDrG9pMXV0xJElMMOtw7rDunIsLy9kw6DDsnLDrcO5w7rDrcOyKHjDsy/Dsm5lZcOgw7rDoC954bq5ZHXDrMO64bq5L23DrcOyw6Atw63DssSRLcSRw7LDs2ktw7Npw63hurkvNDIzMi82LzM0NGEzM8SQRMOhw4A0LzM0Njk5Mjg4NDnDoTU5X8Osb8OgaeG6uXUzYTTDoTY0NV8zKGxyaTB9ey/DumV9ey/DunR9e8O6dH17w7plfXtyfUTDucahw6wxw7rDrXYxw7Npw63DrOG7hW8xT07DgFUxLTHDk2nDueG7lcOzMWXDoMOsbuG7s2/DoMOsbijEkcOyKMO5bXsvw7plfXsvw7p0fXsvw7rDoGRu4bq5fXtyfcSQ4bqhxJExcsOtw6wxw63huqPDs8OtMWnDrMOgMcSR4buNMW7hur8xw6nhuq8xxJHhu40xb+G7l8O6McSRw63hu6XDujF14buhMcOt4bqvw6wxw7p0w7LDs2kxdcO54buZw7oxc8O54bqhMcO6dOG7icOzw60xw7rhu4HDszFudsOgMcOp4bur4buhxJExcsOt4buNw7NpMW7hu4HDsygxTcOt4buTw7NpMW7DsjF14buhMXXDoMOyMcOp4bur4buhxJExbcOtw6wxxJHhu40xw7rhu6PDrDEzMcO6dMOs4buFw7kxacOgLW7hu5PDs2kxw7PDrcOs4buBw7MxbsOs4buFw7kxw6nDoMOzaTHDs8ahMWXhu6vhu6PDrDFpw63hu4cxw7Np4buVw6wxxJHGsMOgMcOtw7Uxw7p0w7LDs2kxw7rDreG7n8OsMWnDrMOgw7MxxJHhuq3DujHEkeG6ocOzw60oe3J9w5PDreG7q8OzaTFk4bqn4buzMWnDrOG7nzHDrcO1McSR4buNMcO6w61mMcO6w61wMXLDreG6o8OyMcOzw63hur0xw7PDreG7kW8xZHDDrDHDk8OAVcOAMcOp4bqvMcO6w63huqPDs8OtMcSR4buTw7NpMcO6dMOyw7NpMXjDrOG7hcSRMcO6w612McOzacOtw6zhu4VvMW/hu5fDujF4w7Qxw7rDrcOy4bqhw7oxw63DrGZvMWnDrOG7pXIxw63DtTF04budw6wxw73DueG7mcOzaTFk4bqzw7NpMWXhu6cxb+G7l8O6McSR4bqhxJHDrTHDoMOzMcO6w7LhuqPDszFtw63DrDHEkeG7jTHDusOtxINvMcOtw7XDoDHDvcSD4buzMXTDoCh7cn1P4buXw7oxw7rhuqPDuTF44bupMcO6dMWpMTUybzHDqeG7q+G7ocSRMcO6w612McOzacOtw6zhu4VvMcO6w6PDrDFtw63DuTFyw63hu43Ds2kxw7rhu4HDszFudsOgMVnDoG5uw7JydTHDjHVuw6DDs2UxSMOgxJHDrG7DrMO64buzMcSRxrDDoDHDk8OAVcOAMXAxWMOsdGnDrMOzw6zDoDHDs2nhuqPhu7Mxw6EvOCgxVcOgw7kxbcOtw6wxbuG6ucOyMcO64bujw6wxw6nhu5cxxJHDoMOyMTkoMjIyMWjhurnhurnDuiExb+G7l8O6MXLDreG7q+G7ncOzaTHDusOs4buFw7MxeOG6q8OzMcOt4bqjw7PDrTHDuuG7rzHDqeG7l8OzaTHDuuG7rTHDunThu4HDszHDuuG6o8O5McOp4bqvMcOtw6MxxJHhuqHDs8OtMcOgw7Mxw7rDsuG6o8OzMcO9w7nhu5nDs2kxw5rDreG6ocOsMUThu4nDs8OtMUXhu6vhu53Ds2kxeOG7o8OsMXXhu68xw7p04buhMWnDrOG7pXIxxJHGsMOgMcOhMcSR4bqhw6wxZeG7pzF44bqjMTM4McOp4buXw7NpMcSR4budMcO64buBw7MxbnbDoCh7cn3Dk8OAVcOAMcOp4bqvMcSRw63hu4cxw7rDo8OyMW/hu5fDujHDreG7hTHDusOt4buZw7NpMcSR4buNMcO64buBw7MxacO1w6wxT8Ogw70xTsOgw7nDs8SRw60xw4Bkw7J0w7oxVeG7s3XDuuG6uW8xPE9Ow4BVPjE8w63hu4Uxw7rDreG7mcOzaTHDrcO5QTFyw63hu43Ds2kxT8Ogw70+McSRw6DDsjE1NTFk4buXITHDqeG7q+G7ocSRMcOp4bq1w7oxw7rDreG6ucOyMcO64buBw7MxxJHGsMOgMU/DoMO9w6xvMUjDoHRp4bq5w7ohMcOzw63huqMxw7rDrcOs4buHw7oxbeG7hzHEkcaww6AxUnTDsmzhurnEkcO6MU/hurl0xJHDuXThu7MxxJDDoHJ1w7lu4bq5McO6w63hu5/DrDHDqcOsZm8xw6nhuqnDuTHDs8Otd8OzaTHDs+G6sW8xM8OhODIxeOG6ozHEkeG7qcOzaTFu4bqjMcOzaeG7q+G7n8OsMXLDreG6ocO6MW/DrMOzw60xdMOgMWThu4UxcsOt4buNw7NpKHtyfcON4buFMcO6w63hu5nDs2kxT07DgFUxdeG6vzHDqeG7q+G7ocSRMW3hu4vEkcOtMcOtw7LDo8O6McOz4buHw7kxw73Eg+G7szF0w6Axb+G7l8O6McO64buJw7PDrTHDrcO54buZw7NpMW3DrWLDszHEkeG6rXIxaeG7lW8xxJHEgzFtw63DrDHDuuG7gcOzMW52w6AxxJHhu4/DszHDunThu4HDszFk4buFMXLDreG7jcOzaSgxNjHDqeG7l8OzaTHEkeG7nTHDrcO5QTFyw63hu43Ds2kxw7rhu4HDszFudsOgMW/Do8Ozw60xb+G6vzF14bq/McOtw7LDo8O6McOp4buXw7NpMXjhuqMxw6li4buzMXLDreG7q+G7ncOzaTHDusOs4buFw7MxxJHhu40xw7p0w7XDs2kxbuG7q+G7ocOzaTE2OCgyMjJuZDE8MW7DrGR0w6AhMTNuZCUxNjc1IThpPjF0w6Axw73DoDHDuuG7gcOzMW52w6AxxJHDreG7i8Ozw60oe3J9VcOgw7kxOTFpw6zhuqfhu7MxxJHhuqHEkTHDqeG7l8OzaTHEkeG7nTF14bq/McO64bqhxJHDrTF0w6AxeOG6ozHDoTFpw6zhuqfhu7MxdcOgw7khMcSR4bqhxJExw6nhu5fDs2kxxJHhu50xw6nhu6vhu6HEkTFp4bq3w7MxeOG6o8OyMcO64buBw7MxbnbDoDHDuuG6ocSRw60xw7rhuqnDs2kxxJHhu6nDs2kxw6nhu6vhu6HEkTHDuuG6ocSRw60xdMOs4buBw7NpMXTDoDFtw63DtMOsMcO64buBw7MxbnbDoCh7w7rDoGRu4bq5MXXDuuG7s27hurklMG/DoHRpw6zDsyw0csO9McOgw7nDusOyMH17w7p0fXvDumV9e8Osb2kxw63hurnDrGnDrcO6JTA2MjIwMcOgbsO6JTAwMXV0xJElMMOtw7rDunIsLy/DrG/DoGnhurl1KHjDrOG6ucO6w7PDoG/Ds+G6ucO6KHjDsy9lw6DDusOgw6xvw6Bp4bq5dS80MjLDoTI5L8OydMOsacOsw7PDoG4vw6xvw6Bp4bq5dTNhNMOhNjQ3XzQobHJpMDF5w6xlw7rDrSUwNDLDoTAxw6Buw6xpw7MlMG/DrGVlbuG6uTB9ey/DumV9ey/DunR9e8O6dH17w7plfXtyfcON4buJw7PDrTHEg8Ozw60xxJHGsMOgMU9Ow4BVMS0xw5Npw7nhu5XDszFlw6DDrG7hu7Nvw6DDrG4oxJHDsijDuW17L8O6ZX17L8O6dH17L8O6w6BkbuG6uX17cn3DieG6qcO5MW/DoMOzaTFtw63hu4sxxJHFqTFtw63DssOgMcOtw7XEkTF44bujw6wxxJHhuqHEkTFyw63DrDHDreG6o8Ozw60xacOsw6AxZOG7gcOzMcO6dMOyw7NpMXXhur8xw6nhu6vhu6HEkTHDqcSpw7PDrTHDreG7q+G7o8OzaTF44bqjMcSRw63Do+G7szHEkcOt4bqrbzFuw6PDrDF44bujw6wxdeG7rzHDunThu6ExacOs4bulcjHEkcaww6Axw7PDrXfDs2kxxJHhuqHDrDFl4bunKDFNw63DssOgw7NpMcSRw63hu7HDoDHDs2nhu6vhu5/DrDF1w6DDuTFtw63DrDHDqeG7q+G7ocSRMWnDrMSDw6wxcsOt4buNw7NpMXTDoDFtw63DtMOsMcOp4bqpw7kxw7rhu4HDszFudsOgITE2McSR4bqhw6wxZeG7pzHEkcaww6Axw7Phu40xdeG6vzFk4bqrw7oxdMOgKDHEkOG6ocSRMcOzw63huqMxZcO5McOt4bqjw7PDrTF14bq/MW7hu50xbnbDs2kxw7p0w7LDs2kxbcOt4buTw7NpMWnDrMOgw7MxdOG7lcOsMcO6w6zhu4dyMcOp4bqtw7oxw6DDszHDusOy4bqjw7MoMcSQxIMxc8O54bqhMcO6dOG7icOzw60xcsOt4buxxJExw7rDo3Ixw7p04buBw7MxxJHDrWoxZcOsZ8OzMXTDoDHDunTDssOzaTHEkcOt4burw6Axw6nhuqnhu7MxMzFyw63hu6XDuih7cn3DjeG7hTHDusOt4buZw7NpMU9Ow4BVMcOp4bur4buhxJExw7rDo8OyMXTDoDHDs8Ot4bqzbzHDusOtw6Dhu7Mxw7rDreG7hzHEkcOtw7Ixw63hu4Uxw7rDreG7mcOzaTHDrcO5QTFyw63hu43Ds2kxw5J0w6zDssOzMXjhuqMxdeG6vzHDqeG7q+G7ocSRMXV2MWXFqcOzaTHEkcOtw7IxcsOtw6wxw63huqPDs8OtMcOpw7LhuqPDszHEkcaww6Axw7rhuqPDuTHDusOt4bqhbzHDrcOsZm8xeOG7qTHDunTFqTHDknTDrMOyw7MxxJHGsMOgMcOTw4BVw4Aoe3J9w5rhuqPDuTF44bupMcO6dMWpMcOSdMOsw7LDszFl4buvMW3DrOG7h8OzMXXhur8xw6nhu6vhu6HEkTFyw63hu43Ds2kxbuG7gcOzMcO6dMOjbzFtw63hu5PDs2kxacOsw6DDszFzw7nhu5nEkTHDuuG7hzHDjFVVMXjhuqPDsjHDs+G6sW8xNDIzNyExw7rhu7HEkTE3McOz4bqxbzF1w6DDuTFtw63DrDHDuuG6o8O5McSRw7LDszHDusOtw7LDrDHDusOt4buTw6wxbuG6o28xeMOs4buFxJEoMcOTaeG7q+G7n8OsMcO6w6Axw63hu7MxeMO1w7NpMXXDoMO5McOp4buNMcOz4buNMXXhur8xw6nhu6vDoDHDs8Otd8OzaTHDusOt4buHMcOt4buFMcSR4bqhxJExw7PDreG6ozFlw7kxw63huqPDs8OtMXjhu6kxw7p0xakxw7rDrOG7h3Ixw7rDreG6ucOyMW7hu4HDszFv4bq1w7oxw7p04bqxw7NpMcOpZjF1w6zDs8OtMXXhu5nDs2kxeOG6ozFu4bqjbzF4w6zhu4XEkSh7cn3DmnTDssOzaTFtw63DrDFPTsOAVTF4Y8OzMcSR4buPw7MxxJHDreG7q8OgMcOp4bur4buhxJExbuG7gcOzMW3hu4cxw63DssOjxJHDrTHDqWYxw7rDrcOg4buzMcO6w63hu4cxw63hu4Uxw7rDreG7mcOzaTHDrcO5QTFyw63hu43Ds2kxw5J0w6zDssOzITHDs+G7jTF14bq/MWnDrOG7pXIxxJHhuqHEkTFtazF14burMcSR4buNMcOzw63DrOG7g8O5MW3DrMOzw60xw7Npw63DrOG7hW8xw7p0w7LDs2kxeMOs4buFxJExw7rDrXYxw7Npw63DrOG7hW8xw7rhuqPDuTF44bupMcO6dMWpMXjhuqMxaeG7ocOsMXTDoDHDs8Otd8OzaTHhu7Uxw7rhu6tww7NpMW/hu6PDrDHEkcOtw7IxeMOs4buFxJExw7rDrcOs4buHw7oxbeG7hzF0w6Axw7PDrcOs4buDw7kxcsOt4bur4budw7NpMcO6w6zhu4XDszFtw63hu4sxw6nhu5fDs2kxbuG7r8SRMcOt4budw7Moe3J9w5rhuqPDuTHDknTDrMOyw7Mxw6nhu6vhu6HEkTHDveG6p+G7szFl4buvw7NpMWXhu6/DoDHDunThu4HDszHDs8Otd8OzaTHDs2nDueG7s+G7gcOzMcO64bq3xJExbcOBMcO6w63DueG6q8O6McOp4bur4buhxJExw7rDrcOs4buHw7oxbuG6q3Ixw7p0w7LDs2kxdcO54buZw7oxw7rDreG7n8OsMWnDrMOgw7Mxw7rDrOG7h8OzMcOt4bqjw7PDrTHEkcOt4bur4budw7NpMcO6dOG7icOzw60xw7rhuqPDuTHEkcOyw7Mxw7rDrcOyw6wxeOG6ozHDuuG6o8O5McOAcsOybm7DsiExw7PDreG7q8OzaTHDqeG7q+G7ocSRMW3hu4fDujHDreG7oXIxw7PDrXfDs2kxxJHhu5PDs2kxw7Npw63hu4Uxb+G7o8OsMcOzw63huq3Duih7cn1Nw63DrDHDgHLDsm5uw7IxMzMxw6nhuqFyMcO9w7nhu5nDs2kxb+G6tcO6McO6dOG6scOzaTHEkeG6ocSRw60xw6nhuqfhu7MxNjIxw7PhurFvITHDs+G7jTFu4bqjMW/huqHhu7Mxw7rhu4vDs8OtMcOp4bqpw7kxw7rDrOG7gcOzMcO6dOG7gcOzMcO6w63hu4cxacOs4bujw6wxw7rhu4vEkcOtMcOt4buhcjF4w6wxb8OjxJHDrTF44bqjMcSRw61qMcSR4buNMcO6w61mMcOtw7LDo8O6McOp4buXw7NpMcO6w63hurnDsjFv4buXw7oxxJHDreG7q+G7ncOzaTHDunThu4nDs8OtMcOp4bqvMXjDo8SRw60xdOG7kSh7L8O6ZX17L8O6dH17L8O6w6BkbuG6uX3DmsOt4bq5w7IxWMOTw5M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhật sẽ có côn trùng mang não nhân tạo

Nhật sẽ có côn trùng mang não nhân tạo
2009-07-16 07:20:00

ảnh sát thả một đàn bướm để tìm kiếm ma túy trong thùng hàng, đàn ong luồn lách qua khe hở trong đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân động đất. Những cảnh tượng đó có thể xảy ra...

100 năm phát hiện nền văn hóa Sa Huỳnh

100 năm phát hiện nền văn hóa Sa Huỳnh
2009-07-15 13:30:00

huộc thời đại đồ sắt sớm cách nay 2.000-2.500 năm, văn hóa Sa Huỳnh (miền Trung) cùng với Đông Sơn (miền Bắc) và Óc Eo (miền nam) là 3 cái nôi văn minh xưa, tạo thành tam giác...

Nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ

Nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ
2009-07-15 08:34:00

áng 22/7, đợt nhật thực toàn phần có thời gian dài nhất thế kỷ sẽ bắt đầu từ Ấn Độ, Nepal, Myanmar... rồi vượt ra ngoài Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, nhật thực quan sát rõ...

Mèo biết cách sai khiến người

Mèo biết cách sai khiến người
2009-07-15 07:19:00

hiều người nuôi mèo thừa nhận họ luôn cho mèo ăn mỗi khi chúng phát ra tiếng kêu giục giã. Một nghiên cứu cho thấy những tiếng kêu như thế là công cụ để mèo "điều khiển"...

Cây tổng hợp - “máy” hút khí độc CO2

Cây tổng hợp - “máy” hút khí độc CO2
2009-07-14 16:05:00

ỗi cây tổng hợp có thể khử khí thải cacbon và các khí độc hại khác gấp hàng nghìn lần cây tự nhiên. Trong chiến dịch giảm khí thải mà Mỹ cam kết, nhà sáng chế Klaus Lackner mới...

Đĩa bay xuất hiện nhiều kỷ lục tại Anh

Đĩa bay xuất hiện nhiều kỷ lục tại Anh
2009-07-14 09:02:00

Số các vật thể bay không xác định (UFO), hay còn gọi là đĩa bay, xuất hiện trong năm 2009 được dự đoán sẽ lập kỷ lục nhiều nhất từ trước đến nay tại Anh, sau khi ngay từ nửa...

Loài người thông minh hơn nhờ siêu thảm họa

Loài người thông minh hơn nhờ siêu thảm họa
2009-07-13 10:06:00

ột vụ phun trào núi lửa khủng khiếp từng làm giảm mạnh số lượng sinh vật trên địa cầu thời tiền sử, song nó cũng góp phần giúp loài người đạt được trí tuệ như ngày nay.Núi lửa...

Phát hiện loài khỉ mới

Phát hiện loài khỉ mới
2009-07-13 08:32:00

iệp hội Bảo tồn thiên nhiên Mỹ tuyên bố họ vừa tìm thấy loài khỉ chưa từng được biết tới trong rừng Amazon.Hình họa khỉ sóc đầu bông Mura. Ảnh: Reuters.Khỉ sóc đầu bông Mura -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long