Cập nhật:  GMT+7
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G7qyRd4buQ4bqzVF064buQW1NdOuG7kOG6u1Xhu5A7Nyzhu5DhurLhurks4bqz4bqz4buy4bqx4buQWDRdOuG7kFc14buQ4bqv4bq14bq94buQ4bqzw5lY4buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5Bbw6EsTy874buYw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg3Lhu7JQWcOUw5Phu49RWOG7kOG6r+G6teG6veG7kOG6s8OZWOG7kFvDoSzhu5BY4bqtUOG7kOG6suG6uSzhurPhurPhu7LhurHhu5BdOjssI1vhu5BY4buqW+G7kF07ZV064buQO1JdO+G7kMOdN1064buQXTvhuqvhu5BYOOG7kOG6u8Oi4bq94buQV1Mi4buQfWRYSuG7kFg74bqt4buQXTo7PFDhu5B7O+G6rV064buQVzVK4buQfVNb4buQWeG6p1064buQ4bqzIV074buQWeG6p1jhu5DhurPhurHhu7jhu5Dhu7Jb4buQw6lS4buQ4bqv4bq14buq4bq94buQ4bqxNSzhu5BYIOG7kFg74bqt4buQw50uWDvhu5DhurPhurEjXeG7kF0kXeG7kOG6s1RdOuG7kF1S4bq9S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bui4bua4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5DGoOG7nuG7ksSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hLV1AixIM74bq14bqzOyJLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buUxqDhu5ov4buY4buY4buYWeG7lOG7mOG7mOG7ksag4buS4bua4bqz4bue4buW4buW4bucfcagLT9QWOG7slciInst4bqz4bq5LOG6s+G6s+G7suG6sS3hu5jhu5ZLPsSDOsOU4buQUH3hurNHw5Thu6skXeG7kOG6s1RdOuG7kFtTXTrhu5DhurtV4buQOzcs4buQ4bqy4bq5LOG6s+G6s+G7suG6seG7kFg0XTrhu5BXNeG7kOG6r+G6teG6veG7kOG6s8OZWOG7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQW8OhLMOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bui4bua4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OUxqDhu57hu5LDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4burOlLhur3hu5Dhu6Iv4buY4buYSuG7kF0kXeG7kOG6s1RdOuG7kFtTXTrhu5DhurtV4buQOzcs4buQ4bqy4bq5LOG6s+G6s+G7suG6seG7kMOdVeG7kFg0XTrhu5BXNeG7kFhRWOG7kOG6r+G6teG6veG7kOG6s8OZWOG7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQWeG6q8OhLOG7kOG6szvDoCzhu5DhurPhu6hd4buQcSxRW+G7kMOdNVjhu5DDnSwk4bq14buQO1JdO+G7kOG7kX0iXeG7kOG7qeG6teG6t3tLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurI74buyIuG7kMSDOyBdOuG7kMOpLCNd4buQ4bqy4bqy4bq6w4nhu6vhu5DhurNTLOG7kOG6uFDhurc7LF064bqzIl1K4buQWFFY4buQ4bqv4bq14bq94buQ4bqzw5lY4buQW8OhLOG7kFjhuq1Q4buQ4bqy4bq5LOG6s+G6s+G7suG6seG7kF06OywjW+G7kFjhu6pb4buQXTtlXTrhu5A7Ul074buQw503XTrhu5BdO+G6q+G7kFg44buQ4bq7w6Lhur3hu5BXUyLhu5B9ZFhK4buQWDvhuq3hu5BdOjs8UOG7kHs74bqtXTrhu5BXNUrhu5B9U1vhu5BZ4bqnXTrhu5DhurMhXTvhu5BZ4bqnWOG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG7slvhu5DDqVLhu5Dhuq/hurXhu6rhur3hu5DhurE1LOG7kFgg4buQWDvhuq3hu5DDnS5YO+G7kOG6s+G6sSNd4buQXSRd4buQ4bqzVF064buQXVLhur1L4buQ4bqy4bq5LOG6s+G6s+G7suG6seG7kFjhuqldOuG7kDtTXeG7kFg7PeG7kF064bqrw6As4buQWeG6pV064buQW1Mi4buQWVBdO+G7kF064bqrw6As4buQeztRWOG7kMOpUuG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kFdUXeG7kOG6szs0XTrhu5DhurMsXeG7kFhR4buQXTvhu6hd4buQ4oCcezs0XTrhu5BYOy5dO+G7kFg74bqtS+KAnU8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bup4bumWOG7kFnhuqXhu5DDqeG7rOG6vUrhu5BYUVjhu5Dhuq/hurXhur3hu5DhurPDmVjhu5A7IlPhurPhu5DDnTddOuG7kFvDoSzhu5BY4bqtUOG7kOG6suG6uSzhurPhurPhu7LhurHhu5B7OzRdOuG7kFdQIuG7kDo2W+G7kFs34bqz4buQ4bq3NeG7kFg7Ll074buQ4bq3UVg74buQW1Lhu5BdJF3hu5DhurNUXTrhu5BdUuG6veG7kMOdVeG7kFHEg+G7kFnhuqddOuG7kOG6s+G6seG6q8OhWOG7kHs7LOG7kDRdOuG7kOG7qeG6teG6t3vhu5DhurMsPcSD4buQ4bqv4bq1VF3hu5BYNF064buQ4bqz4bq9SuG7kF074bqr4buQOixUW+G7kOG6szssKuG6teG7kOG6szs0XTrhu5DhurMsXeG7kOG6t1As4buQfSVYO+G7kMOpJOG7kOG7j+G7scOJc8O1LeG7mOG7oErhu5BY4buqW+G7kMOdw5pdOuG7kOG6syxd4buQ4bqzO1Ai4buQ4bqzw6JdOuG7kDsi4bumWOG7kFhQXeG7kOG6szssJcSD4buQV+G7sOG6teG7kFjEkeG7kDtQ4bq94buQ4bqzOzRdOuG7kOG6syxd4buQ4bq3UCzhu5B9JVg74buQfSwjXeG7kOG6r+G6tVBd4buQ4bqzIV074buQOyFdO+G7kHs74bqtXTrhu5A7IlRdOuG7kOG6s1Ms4buQWFFY4buQezvhurXhu5DDqWRY4buQWCDhu5DhurvhurVdOuG7kMOdN+G6s0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8WpOyzhu5DDneG6q+G6oVjhu5A7Mizhu5DDqSThu5BdO2VdOuG7kOG6t2Thu5DDnSwk4bq14buQWDspXTvhu5BdUuG6vUrhu5BdOuG6q8OgLOG7kMOdYl064buQw53hu7DhurXhu5BXN+G7kMSDO+G7rF3hu5BQXeG7kOG6syJSXeG7kMOpUuG7kH0sI1vhu5BYOy5dO+G7kFjhuq1Q4buQ4bqy4bq5LOG6s+G6s+G7suG6seG7kC3hu5A0XTrhu5Dhurwi4buyfeG7kOG6sCLhurM74buQezvFqF064buQw50oXTvhu5BYNF064buQ4bqz4bq94buQw6lWXeG7kOG6syw9xIPhu5DhurPhuqdY4buQWDsuXTvhu5DhurdRWDvhu5DigJxdICzhu5DFqTs0XTrhu5DDqcOhLOG7kOG6szs0XTrhu5DhurMsXeG7kOG6t1As4buQfSVYO0vigJ1PL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6suG6sSJdOuG7kHs7LOG7kMOdIErhu5DhurPhu4fhu5DEgzvDouG7kOG7qeG6teG6t3vhu5BdO+G7ql3hu5BbU1074buQXTtlXTrhu5Dhuq/hurXhur3hu5DDnShdO+G7kF1S4bq94buQ4oCc4bq3QOG7kMOd4bqr4bqhWOG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5DhurM74buyIuG7kOG6szvDoCzhu5A6LFBd4buQ4bqzO+G7siLhu5A74bqrw6FdOuG7kFBd4buQ4bqzIlJd4buQO2Fd4buQXTtlXTrhu5A6IeG7kMOdVeG7kOG6szZd4buQ4bqzUyzhu5DhurPhurHhuqvDoVjhu5DDneG7qOG6vUvigJ1PL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8OJLCVY4buQ4bqz4bqxLCpd4buQeztQLOG7kFg7Ll074buQ4bq3UVg74buQW8OhLOG7kFjhuq1Q4buQ4bqy4bq5LOG6s+G6s+G7suG6seG7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5DhurPhurEiXTrhu5BXNSzhu5BYVF074buQWeG6q+G7kH3hurXhu6xd4buQXTpS4bq94buQWFJdOuG7kOG6r+G6tVBd4buQXTpTLOG7kMOpJOG7kF064bq14bq94buQWGHhu5BbU1064buQ4bq7VeG7kDs3LOG7kF1S4bq94buQV+G6tTRdOuG7kH0yXTrhu5B7LCpb4buQ4bq3IlHhurPhu5BYUVjhu5DhurM7NF064buQw50sJcSD4buQOixQ4buQ4bqzw5pdOuG7kOG6syFdO+G7kOG6s+G6sVNdOuG7kHsuWDvhu5DDnTddOuG7kOG6szvhuqXhu5A74busXeG7kMOpUuG7kOG6szs0XTrhu5DhurMsXeG7kOG6t1As4buQfSVYO0rhu5DDneG7pljhu5BXLCXhurPhu5DhurdQ4bq14buQezss4buQ4bqz4buH4buQxIM7w6Lhu5Dhu6nhurXhurd74buQ4bq3UOG7kOG6sztULOG7kDtSXTrhu5B9IlPhurPhu5BdO+G7qF3hu5DDqSwjXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7jyDhu5DhurPDoSzhu5Dhu5rhu5JJ4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqzOF064buQ4bq3NeG7kOG7okvhu5rhu5Lhu5Lhu5BdO+G7qF3hu5DDqSwjXeG7kFjhuq1Q4buQ4bqy4bq5LOG6s+G6s+G7suG6seG7kMOdVeG7kFfhurU3WOG7kMSDO1Qs4buQXTo7KeG7kMOpLCVY4buQw5034bqz4buQXTo34bqz4buQw6kh4buQfcOq4buQWSLhu5DigJxZIlBdO+G7kOG6szvhurXhu5A6LFRb4buQW1NdO+G7kHs7LOG7kFhRWOG7kOG6szvhuqthXTrhu5A7LCXhurXhu5DDnVXhu5BXw5nhurPhu5DDneG7sOG6teG7kDosVFvhu5Dhuq/hurVUXTrhu5BYUSLhu5DhurPhurEjXeG7kF0kXeG7kOG6s1RdOuG7kF1S4bq9S+KAnU8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw7UoWDvhu5DDqeG6p+G7kOG6r+G6tVRdOuG7kFhRIuG7kMOpNV3hu5BYOyw9W+G7kOG6s8OhLOG7kOG7oOG7kknhu5BZIlBdO+G7kOG6szvhurXhu5BY4bqtUOG7kOG6suG6uSzhurPhurPhu7LhurHhu5DhurNj4buQ4bqz4bqx4bqrw6FY4buQ4bqzw6Es4buQXVDhur1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhurYi4bq14bqxWOG7ssOUw5PhurI74buyIuG7kOG6suG6suG6usOJ4burTy/Eg8OT

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

5G đang thúc đẩy phát triển cảng thông minh ra sao?

5G đang thúc đẩy phát triển cảng thông minh ra sao?
2022-11-04 09:49:00

Ứng dụng 5G cùng các giải pháp AI, IoT, Cloud vào cảng thông minh sẽ góp phần tăng khả năng hoạt động của các cảng biển, mắt xích quan trọng giúp đẩy nhanh tốc độ cung ứng trên...

Lý do iPhone 14 và iPhone 14 Plus thất bại

Lý do iPhone 14 và iPhone 14 Plus thất bại
2022-10-26 09:21:00

Với thành công của nhiều thế hệ liên tiếp, Apple tin rằng chỉ cần giữ nguyên giá của dòng cơ bản, nâng cấp mạnh mẽ dòng Pro để tạo ra khác biệt lớn.

Tuổi trẻ sáng tạo

Tuổi trẻ sáng tạo
2022-10-24 08:35:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Phú Thọ đã và đang nỗ lực, hăng say nghiên cứu, sáng tạo với nhiều mô hình, giải pháp, sáng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long