Cập nhật:  GMT+7
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG7iOG6vzbhu7E+XXs+4bueZeG7nz0+w4I0PuG7i+G7h8Op4buJPuG7icOh4buJ4bq/PuG6rWLGoSU+xqHhu4Hhu4M0PsOCw6HhuqU+4buJ4bq/NuG7sT7huq/hu4s+NcahPsawNj7huq3EkeG7iz7hu5/hu53hu5Phu4c+4bud4bqr4bufOy/hu4F9LDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6pSrDojTEqcah4buB4buh4buf4buBxKkqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bfXswLyIz4bqnInsxeyIgIuG7n30xICJ9XcOsfSppxqHhur88Pi8sO8ahLOG7nuG7geG6qcSpPuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7hu5/Eg+G7iz7huqbhu6U+w6I1xKk+w43hu4Hhu4M+4bufdeG7meG7ieG6vz7hu57hu4Fz4buxPsawYeG7iT7hu5rhu6HDs+G6pT7hur/hu4c0JT7hu4nhur824buxPl17PuG7nmXhu58+P+G7n8O64bqlPl17PuG7n+G7gTXhu4nhur8+4bqk4buBN8ahPuG7ieG6vzbhu7E+fX0vWzolPuG7n+G7geG7k+G7hz7hu5/hu4dl4bufPuG6pTg+w6I0PuG7i+G7h8Op4buJPuG6rcOp4buhPsOt4buBNT7huq1ixqE+xrDhu5Hhu4c+4buf4buHZeG7nz7hu5/hu53hu5Phu4c+4bqv4buLPjXGoSo+w43hu4Hhu6E+xrDhu6XhuqU+4buL4buHw6nhu4k+w4LDoeG6pT7huqVqPuG7o3XDtOG7ieG6vz7hu4txPuG7ieG7gWIlPuG7icOh4buJ4bq/PuG7q+G7oeG6r+G7nz7hu4Hhu4fhurnhu4k+xrA2xKk+4buf4buddTQ+xrA2PuG6peG7geG7h8Op4buhJT7hu4nhu4Hhu4fhurnhu58+4bqt4buNPuG6pTTEqT7hu4nhu4Hhuq/hu58+w6zEkeG7iT7hu5/hu5Hhu4c+W1stWzA+4bqt4buNPuG6pCU+4buf4buHZeG7nz7hu5/hu53hu5Phu4c+4bqv4buLPjXGoSo+4bqsZeG7iT7huq3EkeG7iz7hu4nhu4Hhu4fhurnhu58+4bqt4buNPsawceG7ieG6vz7hu4lw4buHPuG7q+G7ocOz4buJ4bq/PuG7n+G7geG6r8ahJT7huqVqPuG7icO04buHPuG6p3Xhu5Hhu4c+fXs+4bqt4buNPuG6pCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu57hu53EqeG7ieG6vz7hu5/hu4Xhu4nhu4E+4buB4buF4buJ4buBPuG6p2bhuqXhu4E+4bqkxKjGr+G7huG6pi19Mz7huq004buJ4bq/PuG6p+G7h+G6veG7iT7DouG7h2Xhu4k+xqHhu4HDuuG6pT7hu583xqE+4buVPuG7ieG7geG7h8Op4buhPuG6rWY0Psah4buBdcO04buJ4bq/JT7huqU14bqlPuG6peG7geG7oeG7scSR4buJPuG6v+G7hzQ+4buxPuG7n2U+w63hu4Hhu6Hhu7Fl4buJPuG6pTXEqT7hu4nhur914buT4buHPuG6p8SD4buJPuG6peG6seG7iT7hu59h4buJ4bq/PuG7o8O64bqlPuG6rcOpPsOt4buBNeG7ieG6vz7huqVzND7huqXDtD7hu5/hu4Hhurs+w6LDoOG7ieG6vz7GsOG7h+G6ueG6pT5h4buJPuG7ocOz4buJ4bq/PuG6reG6seG7sT7huq1zPuG6pTXhuqU+4bql4buB4bqv4bufPuG6p+G7h+G7ieG7gT7huqd14buX4buJ4bq/JT7DouG7jz7hu6Phu6Hhu4nhur8+4budNOG7oT7hu6s04buJ4buBJT7hu5/hu5014buHPuG6pcSD4buxPuG6rTjhu4s+w6I4xKk+4bqtcz7hu4nhu4Hhu4fhurnhu58+4bql4buBxKk+4bqlw7Q+4buf4buB4bq7JT7hu5/hu5014buJ4buBPuG7ocOz4buJ4bq/PuG7nXXhu5nhu6E+4buf4buddeG7keG6pT7DreG7geG7hz7hu500PuG7ieG6v8SpNuG7hz7hu5/hu53hu5Phu4c+w6w34buJ4buBJT7hu5/hu4Hhu6XhuqU+4buB4buH4bq54buJPuG7ieG6v+G7geG7h8SR4buLPuG7m+G7oeG7sT7huq1m4buJ4buBPiDDjT7huqVzND7DguG7jT7hu7A+4bufZT4/w63hu4HhurPhu6E+4buf4budNOG7ieG6vy3DreG7geG7pz7DreG7geG7oeG6s+G7iS3DreG7gcSpOOG7ieG6vz7huqU14bql4buBLcOt4buBb+G7ieG6vz7hu5/hurfGoT7hu5/hu53hu6Hhu4nhur8+4bqtb+G7ieG6vz7hu4nhur914buT4buHLcOt4buBNOG7hz7DojXEqT7hu7E+4bufZToqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bue4buB4buT4buHPuG7n+G7h2Xhu58+4buf4buBNOG7sT7huq3hu4/hu4c+4bq/4buHxak0PuG7ieG6vzbhu7E+xrA2PuG6rcSR4buLPuG7lT7GsHHhu4nhur8+4buJcOG7hz7hu6NkPjjhu4nhu4E+4buBdeG7leG7ieG6vz7hu6vhuq/hu6E+4bqtZeG7iT7hu6PDuuG6pT7DreG7gW3huqkqPsON4buB4buHPuG7ieG7geG7h+G6ueG7nz7huq3hu40+4bur4buhw7Phu4nhur8+4buf4buB4bqvxqElPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bqnxIPhu4k+xrBx4buJ4bq/PuG7iXDhu4c+4bql4bqx4buJPsOi4buHZeG7nz7huqU14bql4buBPsah4buBa+G7ieG6vz7huqXhu4HDs+G7ieG6vz7hu53huqvhu58+4bql4buBxKk+w6I44buJPuG7n+G7gcSD4buJPsawNj7hur/hu4c0PuG6reG7heG7ieG7gSU+4bqt4bqh4bqlPsOi4buH4bq54bufPuG7m+G7oTThu4k+4bufxIPhu4s+4buf4buR4buHPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bq/4buHNj7GsDY+4buf4budYz7huqnhu4s+4bqlaj7DreG7gTg+4buJYeG7ieG6vz7hu4vDoeG6pT7huqU14bqlPsOi4bq54buJ4buBPsOs4butPuG7ieG7gXU+4buB4bqp4buJPsah4buBZT7hu5vhu6E44buJJT7DouG6ueG7ieG7gT7GoeG7geG7j+G7hz7hu5/DoeG6pT7hu4nhur/hu4Fk4buJPuG7izfhu4k+4buf4buD4buJ4buBJT7hur/hu4c54buJPsah4buBZT7hu5vhu6E44buJJT7hu59h4buJ4bq/PuG7geG7oeG7sWXhu58+NcahJT7hu5804buHPsOi4buHZeG7iT7hu4s34bql4buBPuG7izXhu6E+4buJOcSpJT7hu6t1w7Thu4nhur8+w63hu4Hhu5HGoSoqKj7huqXhurHhu4k+xqHhu4E44buHPuG6rXXhu5nhuqU+4bqt4buHw6nhu6E+4buf4budZj7DrWbGoT7hu5/hu4Hhu5Phu4c+4bqt4bq7PuG7n+G7nTXhu4nhu4E+xrDhu4fEkeG7iz7GoeG7geG7j+G7hyU+4buj4buh4buxPuG7gW8+4buB4bqvxqElPuG6reG7jeG7nz7hu5vhu6F2JT444buJ4buBPuG7gXXhu5Xhu4nhur8+4bqtZeG7iT7hu5/hu4Phu4nhu4E+4buLN+G7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhuqbhu6U+w6I1xKk+4bql4buB4buHPuG7n+G7h2Xhu58+4bql4buBxKk+4bqlNeG6pT7DreG7geG7oT7GsOG7peG6pT7hu4nhur824buxPsawNj7huq3EkeG7iz59fS9bPT7GoOG7geG7gzQ+4buexIPhu7E+w4LDoeG6pT7DguG7jT7huqVqPuG7i8SD4buxJT7hu6M14buJ4bq/PuG7o+G7keG7iz7huqVqPuG7o3XDtOG7ieG6vz7hu4txPsawNj7hu6N1w7Thu4nhur8+4buLcT7hu4nhu4FiJT7hu4nhur824buxPuG7icOh4buJ4bq/JT7huq3EkeG7iz7DreG7gW/hu4nhur8+4buLdTQqPuG6vuG7h2o+4buJ4buBYio+4buiNeG7ieG6vz7hu6Phu5Hhu4s+xrA2PuG6rcSR4buLPuG7n+G7neG7k+G7hz7hu53huqvhu58qPuG7iOG7geG7h+G6ueG7nz7huq3hu40+4buf4buB4bqvxqE+4buJ4buB4bqv4bufPn1bLX0gPuG6reG7jT7huqQlPuG6pWo+4buJw7Thu4c+4bqndeG7keG7hz59ez7huq3hu40+4bqkJD7huqU0xKk+4buJ4buB4bqv4bufPltdLVswPuG6reG7jT7huqQlPuG6pWo+4buJw7Thu4c+4buf4budxJHhu4k+WzA+4bqt4buNPuG6pCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzGoOG7geG7gzQ+4bqsb+G7ieG6vz7DgsOh4bqlPsOC4buNPuG6pWo+4buLxIPhu7ElPuG7ozXhu4nhur8+4buj4buR4buLPuG6pWo+4bujdcO04buJ4bq/PuG7i3E+xrA2PuG7o3XDtOG7ieG6vz7hu4txPuG7ieG7gWIlPuG7ieG6vzbhu7E+4buJw6Hhu4nhur8lPuG6rcSR4buLPsOt4buBb+G7ieG6vz7hu4t1NCo+4bq+4buHaj7hu4nhu4FiKj7hu6I14buJ4bq/PuG7o+G7keG7iz7GsDY+4bqtxJHhu4s+4buf4bud4buT4buHPuG7neG6q+G7nyo+4buI4buB4buH4bq54bufPuG6reG7jT7hu5/hu4Hhuq/GoT7hu4nhu4Hhuq/hu58+fV0tfTA+4bqt4buNPuG6pCU+xrBx4buJ4bq/PuG7iXDhu4c+4bqlNMSpPuG6pWo+4buJw7Thu4c+4bqndeG7keG7hz59ez7huq3hu40+4bqkJD7huqU0xKk+4buJ4buB4bqv4bufPltbLVsgPuG6reG7jT7huqQlPuG6pWo+4buJw7Thu4c+4buf4budxJHhu4k+WyA+4bqt4buNPuG6pCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzDjeG7geG7oT7GsOG7peG6pT7hu4A2PuG7iOG7jeG7hz7huqVqPuG7i8SD4buxJT7hu6M14buJ4bq/PuG7o+G7keG7iz7huqVqPuG7o3XDtOG7ieG6vz7hu4txPuG7ieG7gWIlPuG7ieG6vzbhu7E+4buJw6Hhu4nhur8lPuG6rcSR4buLPsOt4buBb+G7ieG6vz7hu4t1NCo+4bq+4buHaj7hu4nhu4FiKj7hu6I14buJ4bq/PuG7o+G7keG7iz7GsDY+4bqtxJHhu4s+4buf4bud4buT4buHPuG7neG6q+G7nyo+4buI4buB4buH4bq54bufPuG6reG7jT7hu5/hu4Hhuq/GoT7hu4nhu4Hhuq/hu58+fV0tfTA+4bqt4buNPuG6pCU+4bqlNMSpPuG7ieG7geG6r+G7nz5bXS1bMD7huq3hu40+4bqkKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6pDXhuqU+4bufZ+G7ieG7gT7hu5/DuT7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0PuG6rWXhu4k+4bue4buBw7k0PuG7nuG7geG7h8SR4buJLeG7gOG7oWU+4bqlaj7hu4vEg+G7sSU+4bujNeG7ieG6vz7hu6Phu5Hhu4s+4bqlaj7hu6N1w7Thu4nhur8+4buLcT7GsDY+4bujdcO04buJ4bq/PuG7i3E+4buJ4buBYj7hu5044buHPuG7nTXhuqUlPuG7ieG6vzbhu7E+4buJw6Hhu4nhur8lPuG7neG7h8SR4buJ4bq/Psah4buB4buDND7hu4g04buLPuG6rcSR4buLPuG6pWo+4buLdTQ+xrA24buHPuG7icO04buHKj7hur7hu4dqPuG7ieG7gWIqPuG7ojXhu4nhur8+4buj4buR4buLPsawNj7huq3EkeG7iz7hu5/hu53hu5Phu4c+4bud4bqr4bufKj7hu4jhu4Hhu4fhurnhu58+4bqt4buNPuG7n+G7geG6r8ahPuG7ieG7geG6r+G7nz59IC19Mj7huq3hu40+4bqkJT7huqU0xKk+4buJ4buB4bqv4bufPltbLVsgPuG6reG7jT7huqQqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bqkNeG6pT7hu59n4buJ4buBJT7hu5/hu4E24buJ4buBPsah4buBw7M+4bufw7k+4bqsNj7hu4jDo+G7ieG6vz7huq1l4buJPsOC4buF4buJ4buBPuG7nuG7geG7oeG6t+G7iSU+xqHhu4Hhu4M0PsOCw6HhuqU+4buJ4buB4buHw6nhu6E+4buLxIPhu7ElPuG6pWo+4buLdTQ+xrA24buHPuG7icO04buHJD7GoeG7geG7gzQ+4buINOG7iz7huqVqPuG7i8SD4buxJT7hu4nhur824buxPuG7icOh4buJ4bq/JT7huq3EkeG7iz7huqVqPuG7i3U0PuG7nTbEqT7GsDbhu4c+4buJw7Thu4cqPuG6vuG7h2o+4bqsb+G7ieG6vz7DgsOh4bqlPuG6peG6r8ahPlstXSo+xqDhu4Hhu4M0PsOCw6HhuqU+4bqtxJHhu4s+4buf4bud4buT4buHPsOsN+G7ieG7gSo+4buI4buB4buH4bq54bufPuG6reG7jT7hu5/hu4Hhuq/GoT7hu4nhu4Hhuq/hu58+W3stW10+4bqt4buNPuG6pCU+xqHhu4Hhu4M0PuG7iDThu4s+4bqlaj7hu4nDtOG7hz7hu5/hu53EkeG7iT5bXT7huq3hu40+4bqkJD7huqU0xKk+4buJ4buB4bqv4bufPsah4buB4buDND7DgsOh4bqlPltdLVswPuG6reG7jT7huqQlPsah4buB4buDND7hu4g04buLPlsyLV19PuG6reG7jT7huqQqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4buexIPhu7E+4buI4bq/4buh4buxxJHhu4k+4bqlaj7hu4vEg+G7sSU+4buJ4bq/NuG7sT7hu4nDoeG7ieG6vyU+4bqtxJHhu4s+4bqlaj7hu4t1ND7GsDbhu4c+4buJw7Thu4cqPuG6vuG7h2o+4bqsb+G7ieG6vz7DgsOh4bqlPuG6rWXhu4k+4bqsb+G7ieG6vz7huqXhuq/GoT5bLV0qPuG6rMSR4buLPuG7n+G7neG7k+G7hz7hu53huqvhu58qPuG7iOG7geG7h+G6ueG7nz7huq3hu40+4buf4buB4bqvxqE+4buJ4buB4bqv4bufPn0xLVt7PuG6reG7jT7huqQlPuG6pTTEqT7hu4nhu4Hhuq/hu58+WzAtWzM+4bqt4buNPuG6pCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu4g04buLPsOC4buNPuG6pWo+4buLxIPhu7ElPuG7ieG6vzbhu7E+4buJw6Hhu4nhur8lPuG6rcSR4buLPuG6pWo+4buLdTQ+4budNsSpPsawNuG7hz7hu4nDtOG7hyo+4bq+4buHaj7huqxv4buJ4bq/PsOCw6HhuqU+4bqtZeG7iT7huqxv4buJ4bq/PuG6peG6r8ahPlstXSo+4buI4buB4buH4bq54bufPuG6reG7jT7hu5/hu4Hhuq/GoT7hu4nhu4Hhuq/hu58+W1stWyA+4bqt4buNPuG6pCU+4bqlNMSpPuG7ieG7geG6r+G7nz5dey1dXT7huq3hu40+4bqkKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoXnhu6Hhu5/hu4HEqeG7nTws4bue4buB4bqpxKk+4bue4bue4buqxq/hu4g7L8ahLA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gói, nấu bánh chưng ngày Tết

Gói, nấu bánh chưng ngày Tết
2021-02-10 19:00:23

PTĐT - Trong lịch sử ẩm thực truyền thống của dân tộc và tâm thức của người Việt, bánh chưng luôn có vị trí đặc biệt nhất là vào dịp Tết. Những năm gần đây, các gia đình đã...

Chăm lo Tết cho công nhân

Chăm lo Tết cho công nhân
2021-02-10 15:54:44

PTĐT - Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn, các...

Lo Tết cho người nghèo

Lo Tết cho người nghèo
2021-02-10 09:18:19

PTĐT - Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến rất gần, những ngày này, việc chăm lo Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách...

Nhộn nhịp làng bánh chưng Cát Trù ngày Tết

Nhộn nhịp làng bánh chưng Cát Trù ngày Tết
2021-02-09 22:10:43

PTĐT - Đến hẹn lại lên, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều người dân và du khách thập phương lại về xã Cát Trù (nay là xã Hùng Việt), huyện Cẩm Khê để tìm mua Bánh chưng...

Xuân sớm về Bến Thân

Xuân sớm về Bến Thân
2021-02-09 14:24:34

PTĐT - Trong tiết trời giá lạnh của những ngày cuối Đông, những bông hoa Trạng nguyên nở rực rỡ khoe sắc thắm cùng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở đầu hiên nhà, hình ảnh Bến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long