Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhu4Hhu4xCLMODw43hu4bDncODWcOVS+G7osODSOG7uOG6qMOD4buiReG7nMOD4bqwxILhuq7huqZ4w4PDocOJSMODw6HDmcODWUPhu6Lhu47Dg1fhuqrhu554w4Phu4Hhuqjhu5zDg8Ohw5nDg+G7osOJ4bui4buMw4PDjeG7iOG7ruG7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NYV0jGsOG6oi8vSHlH4bqo4bue4buu4buOw51Z4buO4bueeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6ruG6psSC4bquL+G6suG6pknhuq7huq7hurDhurDhuqbhuq7hurBZ4bqu4bq04bq0xILhuqzhurDhu5rhuq554buW4buu4buM4bqiw4Mv4bu5XeG7ouG7jsODSOG7juG7mMODSOG7oMODWcOU4bui4buOw4Phu5zDleG7ouG7jsOD4buOUeG6qHnDg+G7s13hu6Lhu452w4NwU8ODw7Phu44jxajhu6Lhu4wvcMOVw4xZ4bui4bqo4bucK+G7teG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuYsOM4bqoSeG6ouG7ucO14buOw4zhu57Dg8O1V8Od4bui4buMw4NZ4bq+4bucw4PhuqElw4NH4bqq4buew4Phur3hu47DlMODWSPhu6rhu6Lhu4zDg8O14buO4bu4LMODP0Xhu6LDg8O1V8Od4bui4buMw4Mjxajhu6Lhu4x4w4Phu6Lhu4xCLMOD4bquL+G6ri3Dg+G7ouG7jEIsw4PDjeG7hsOdw4NZw5VL4buiw4NI4bu44bqow4Phu6JF4bucw4PhurDEguG6ruG6pnjDg+G7osOJ4bui4buMw4PDjeG7iOG7rsODWVdL4buiw4NIRMOD4buO4bqow5XDg8ON4buGw53Dg8ON4buAWcOD4buiI8avSHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhur3hu45U4bui4buMw4PGoOG7jsOUw4Phu5pD4bui4buOw4NYw50sw4MsTMOdw4NJ4buG4buiw4PGoOG7jsOVTOG7osODWeG7juG7qMOVw4NZw5VMWcODSOG6qkjDgz/hu7Thu6Lhu4zDg1lXS+G7osODSETDg+G7oiPGr0jDg8ONTcOdw4NZV+G7nuG7ouG7jMODO8Odw4Phu44jxq/hu6Lhu4zDg1lVWcOD4buOxajhu6J5w4PDoOG6qkjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg+G7nMOVTeG7osODw6HDiUjDg8OUWcOD4bucI+G6qHjDg1lD4bui4buOw4NX4bqq4bueeMODWcOVTFnDg1lX4buow5XDg+G7osOJ4bui4buMw4Phu4Dhu5zDg0nhu4bhu6J54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7Phu47DlOG6qMODw7Xhur4sw4PDocOJSMODw6HDmcODR+G6qOG7osOD4bui4buMQizDg0jhu6DDg+G7nCPhuqjDg1dEw5XDg1fhuqpIw4M/QsOVw4Phu6LFqMOVeMOD4buaI+G7quG7ouG7jMODxqDhu45U4bui4buMw4PDjeG6quG7ouG7jMODxqBPeMOD4bui4buOw5VOWcODw43DmcODSOG6qOG7nsOD4bui4buO4buAWcODR+G6qOG7osOD4bui4buMQizDg+G7ruG7juG7pMODR8OVTOG7osOD4bqu4bqmLeG6sOG6rsODw43DmcODw6B4w4PDjUvhu5zDg+G7ouG7jsOVTlnDg1nhu47hu4Dhu67DgzvDnVXhu6Lhu4zDg+G6ruG6sC3huq7hurTDg8ONw5nDg8Ogd8ODSOG6qkjDg1nhu5jhu6Lhu47Dgz/hu7Thu6Lhu4zDg+G7ouG7ssOVw4Phu6Lhu4xCLMODSOG7juG7mMODxqDhu47hu55E4bui4buMw4Phuq7hurDDg8ONw5nDg8OgeMODw41L4bucw4PhuqzDg8ONw5nDg8OgeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOz4buOw5ThuqjDg+G6o1Thu6Lhu4zDg8Ohw4lIw4PDocOZw4NIQOG7ouG7jMOD4bui4buOI8ODxqDhu47DncODPyVIw4NiQsOD4buBw5nDlcODWVfhu6jDlcODSOG7jsOdLE/hu6LDg1lD4bui4buOw4NX4bqq4bueeMOD4buOKuG7ouG7jMOD4buiw4nhu6Lhu4zDg8ag4buOw5XDg+G7ouG7jsOVTlnDg8ONw5nDg0fhuqjhu6LDg+G7ouG7jEIsw4NZReG7ouG7jMODWeG7jkvhu5zDg1kkw4PhurAt4bqyw4PDjcOZw4PDoHjDg0jhuqjhu57Dg+G7ouG7juG7gFnDg+G7mkvhu6LDg+G6ruG6rC3hurDhuq7Dg8ONw5nDg8OgeMODw41L4bucw4NZV+G7qMOVw4NX4buKWcODxqDhu47DlcOD4bui4buOw5VOWcODw43DmcODWeG7juG7gOG7rsOD4bui4buO4buAWcOD4bqu4bqyLeG6ruG6tMODw43DmcODw6B4w4M/4bu04bui4buMw4Phu6Lhu7LDlcOD4bqsLeG6ruG6rsODw43DmcODw6B4w4M/4bu04bui4buMw4Phu6Lhu7LDlcODSOG6qOG7nsODSSPGr8OVw4PhuqbDg8ONw5nDg8OgeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG6veG7jsOdw4M/JUjDg+G7nMOVTeG7osODw7VXw53hu6Lhu4zDgz9G4buiw4NIUOG7osOD4bucI+G6qMOD4bui4buOUsODV0TDlcODV+G6qkh5w4PDtSTDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqow4PDjUzhu6LDg8O14buOJOG6qMODw7Xhu47DlUvhu6ItYsOdTMODR+G6qOG7osOD4bui4buMQizDg1lX4buow5XDg1fhu4pZw4PGoOG7jsOVw4Phu6Lhu47DlU5Zw4PDjcOZw4NI4bqo4buew4Phu6Lhu47hu4BZw4NZV+G7nuG7ouG7jMODxqDhu47hu55E4bui4buMw4Phuq7huqYt4bqw4bq2w4PDjcOZw4PDoHjDg8ONS+G7nMOD4buMw5VE4bucw4NIUOG7osOD4bqu4bqyLeG6ruG6psODw43DmcODw6B5w4PDtSTDg+G6o0LDg+G7gcOK4bui4buMw4PDjUzhu6LDg8Oh4buQ4bui4buOw4PDteG7jsOd4buC4buiw4NI4bugw4Phu5rhu7JIw4NI4bugw4Phu5wj4bqoeMOD4bui4buOw5VOWcODw43DmcODSOG6qOG7nsOD4bui4buO4buAWcOD4buu4buOw5ThuqjDg8Ohw4lIw4PhurDhurTDg8ONw5nDg8OgeMOD4bui4buOw5VOWcODSELhu6Lhu4zDg1lF4bui4buMw4M/TcOD4buu4buOw5ThuqjDg+G7geG6qOG7nMODxqDhu47DlcODw41DWcODw41M4buiw4Phurbhuq7Dg8ONw5nDg8Ogw4Phu7DDg8Oh4buQ4bui4buOw4PDteG7jsOd4buC4buieeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO14bq+LMOD4buB4buMw50sS+G7osODSOG7oMOD4bucI+G6qMODV0Lhu57Dgz9Cw5XDg+G7osWow5XDg+G7okvhu6LDg+G7ouG7jEIsw4NYw4zDg+G7mkPhu6Lhu47Dgz/Gr8OVw4Phu5w9SMOD4bui4buOw5VOWcOD4bqw4bq0LeG6sOG6psODw43DmcODw6B4w4PDjUvhu5zDg+G7jMOVROG7nMODO8OdVeG7ouG7jMOD4bqu4bqkLeG6sMSCw4PDjcOZw4PDoHnDg+G7jcOVS+G7ouG7jMODWeG7jkLhu6Lhu47Dg+G7ruG7jlXDg+G6o0LDg8OqQ1nDg0jhu45L4bui4buOw4Phu5pOSOG7jsOD4bucPUjDg+G7ouG7jsOVTlnDg+G7msav4buiw4PGoOG7jsOVw4Phu6Lhu4xCLMOD4bqu4bqsLeG6sMSCw4PDjcOZw4PDoHjDg8ONS+G7nMOD4bqu4bq2LeG6ruG6ssODw43DmcODw6B54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6DhuqpIw4NZ4buY4bui4buOw4Phu4Hhuqjhu5zDg8Ohw5l4w4PDteG7jkLhu6Lhu47Dg+G7ruG7jlXDg2LDmsODw6Dhu47DlMOD4bq/w5Xhu6Lhu47Dg0jhu6DDg1nhu47hu6jDlcODWcOVTFnDg8ON4buI4buuw4Phu6Lhu47hu4BZw4NIRMOD4buiI8avSHjDg1jhuqrhu6Lhu4zDg0jhu6DDg1gjxajhu6Lhu4zDg+G7nOG7tMOD4bui4buO4buIeMODWMOMw4Phu5pD4bui4buOeMOD4buiw4nhu6Lhu4zDg+G7mkvhu6LDg1jGr+G7nHjDg+G7ouG7jsOVTlnDg8ONw5nDg1jhuqrhu6Lhu4zDg1jGr+G7nMODSOG7juG7mMOD4bqu4bqsw4PDjcOZw4PDoHjDg1lX4bue4bui4buMw4Phu6Lhu4xCLMOD4bui4buOw5VOWcODWUXhu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg+G7ouG7juG7gFnDg+G6sOG6rC3hurbhurDDg8ONw5nDg8OgeMODw41L4bucw4Phu6Lhu47DlU5Zw4Phu4zDlUThu5zDgz9Nw4Phu5w9SMODSSPGr8OVw4PhurDhurTDg8ONw5nDg8OgeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO1V0vhu6LDg0fDlU/hu6J4w4Phu6Lhu4xCLMODP0LDg8ONS+G7nMOD4bquL+G6rnjDg0nhu57Dg0Thu6Lhu47Dg+G7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg0jhu7jhuqjDg8ag4buOVOG7ouG7jMODxqDhu47DlMOD4buaQ+G7ouG7jsODScOa4buiw4M7w51V4bui4buMw4Phu6JL4buiw4M/4bu04bui4buMw4NHw5VP4buiw4NZJMODw6Hhu5Dhu6Lhu47Dg8O14buOw53hu4Lhu6Itw6BCw4Phur/huqjDncODP0LDg8ag4buOw53Dgz8lSMOD4buMw5Um4bqow4PDocOVT+G7osOD4bqjVOG7ouG7jMODSOG7oMOD4buMw5Xhu6DDg+G6o1Thu6Lhu4zDg8Ohw4lIw4Phu5xD4bui4buOw4NI4buA4buuw4PDgnjDg+G7jMOV4buCWcODSOG7gOG7rsOD4bqmecOD4bq94buOw53Dgz8lSMODw6HDiUjDg8Ohw5VP4buiw4PhuqNU4bui4buMeMODP+G7tOG7ouG7jMODR8OVT+G7osODVsOd4buG4buiw4PDjUThu57Dg2Lhu55C4bui4buMw4Phu4/huqjDg0jhu6DDg+G7jMOV4bugw4PhuqNU4bui4buMw4PDocOJSMOD4bucQ+G7ouG7jsODSOG7gOG7rsODw4J4w4Phu6Lhu4xCLMODSOG7oMOD4bua4buySMODSOG7gOG7rsOD4bqkeMOD4buMw5Xhu4JZw4NI4buA4buuw4PhuqZ4w4NY4bug4bui4buMw4NHw5VP4buiw4NI4bqo4buew4NZJMOD4bqwLeG6suG7nHjDg0fDlU/hu6LDg8ONw5nhu6Lhu4x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu64+w51Z4buO4bueV+G6ouG7ucO14buOw4zhu57Dg8O1w7VycOG7geG7ty/hu67hu7k=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nét mới chương trình giảm nghèo

Nét mới chương trình giảm nghèo
2018-01-01 08:20:50

​​​​​​​PTĐT - Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg (QĐ 59) của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020...

Những người “trên lưới’’

Những người “trên lưới’’
2018-01-01 08:08:44

PTĐT - Những khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai sần vì kéo cáp, áo ướt đẫm mồ hôi lẫn bùn đất… là hình ảnh thường thấy về người thợ điện sau những ngày mưa bão...

Đường mới mở - Dân ấm no

Đường mới mở - Dân ấm no
2017-12-31 07:32:08

PTĐT - Với người dân miền núi huyện Yên Lập, niềm vui đón Xuân năm nay được nhân lên bởi họ không còn vất vả đi trên những con đường đất đỏ, nắng thì bụi, mưa thì trơn trượt...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
2017-12-30 08:37:49

10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi...

Tuần lễ hồng EVN lần thứ III năm 2017

Tuần lễ hồng EVN lần thứ III năm 2017
2017-12-28 14:06:35

PTĐT - Ngày 28-12, Công ty Điện lực Phú Thọ và Truyền tải Điện Tây Bắc phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tuần...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long