Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74buKw6p04buR4buBPOKAnGnhur/DteG7gTzhu4vDquG7n8Oz4buL4oCdPOG7l+G6v+G7ieG7i8OqPOG7o+G7mzXhu4k84buZPMOi4bq/4buBPOG6v8Oy4buBPMOM4buB4buL4bq/POG7osOjw6w6L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7gcOsw6o84bud4bubw6LDnSkvL8OiJeG6tTPhu4nhu5fhur/hu5/hu6Phur/hu4klxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99PnsiL10y4bqlfT4xW1siW+G7o3swPn0iMsOteyVo4buXw6opPC87w4Lhur/hu4U8xajhu4E84bui4bq/4buFPMOC4bq/w6PDrDwm4buj4bq/dTzhur8z4buBJDzhu6PDujzhu6Phu5s04buBPOG7nTPhu4vDqj884buj4bubM+G7iTzhuqfhu43hu4E84buL4bq/4buBw6nDrDzFqXE8w6Ju4buLw6o84bujNMOiPMOi4bq/4buBPOG6v8Oy4buBPMWpw7Thu4E84bq/w7Lhu4E8xanhu4Fk4buLPOG7l+G6v3E84buL4bunPGnhur/hu588w4zhu4Hhu4vhur884buiw6PDrCU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq+4bqtM+G6pSk74buW4bui4bqm4buiPC084buKOcOsPH0+e3skPMOi4bq/4buFPMWo4buBPOG7ouG6v+G7hTzDguG6v8Ojw6w84bqndOG7k8OiPOG7o+G7h+G7izzhu4vhur/hu4HDqcOsPOG6teG6r+G7nzzDrTXDrDzDguG6v+G7gTzhur/DsuG7gTzhu6Phu5t04buZ4buLw6o8w6Lhur/hu4E84bq+w7Lhu4E84buX4bq/cTzhu4vhu6c8aeG6v+G7nzzDjOG7geG7i+G6vzzhu6LDo8OsPOG7qTg8w4zhu4Hhu4vhur884bqmNeG7gSQ84bq/4buf4burw6nhu4s84buiw6Phu4s84bucw7Xhu4s8xanDtOG7gTx7Ij484bq/w7Lhu4E8xanhu4Fk4buLJDzDouG6v3I84burxJHhu588w601PMOi4bq/4buFPOG6rcOsPOG6pcOj4buLPOG7o8Oyw6I8w4x04buR4buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bq0NMOsPOG7nTThu6M8w6I0w6I84buL4bq/4buBw6nDrDzFqXE84buj4buba+G7i8OqPOG7o8Ojw6wkPMWpw7Thu4E84budw7k8w6Lhur9mPOG6pzbhu4k8w6JyMzzhur7DsuG7gTzhu5fhur9xPOG7i+G7pzzhu6k4PMOicOG7i8OqPOG7ncO5PMOtOOG7i+G6vzzhuqc24buJJDzhu6M24buJPOG6p+G7gWXhu588aeG7gcOp4buLPMOicjM8w6LEg+G7lzxy4burJDzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzGoeG7n+G7q2Xhu4s8aeG6v+G7nzzhuqXDo+G7izzDonQkPMOi4bq/4buFPMOC4bq/w6PDrDzhuqc4POG7o+G7jTzDouG6v3XDojzhu6Phu5vhu4Hhurnhu4s8aeG6vzPhu4E8w6LEqTzhur/hu4HDqeG7nzzGoeG7nzc8w6I0w6I84buX4bq/4buJ4buLw6o84buj4bubNeG7iTzDonIzPOG6vsOy4buBJDzDqsSp4buXPOG7l+G6v+G6r+G7izzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPGnhur/hu5884bqlw6Phu4s8w6J0PMWpOeG7izzDrOG7geG7i+G6vyQ84buj4buBxJHhu4s84bq1w7IkPMOq4buB4buh4buXPMOiNMOiPMOq4buBMzzhuqfhu4Phu4vhur884bq/w7Lhu4E8xanhu4Fk4buLPOG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPGnhu4Hhu4vhur884bujxJEkPOG7qcSpMzzhuqfEqeG7gTzDquG7gTfDrDzhu4vDquG6v8Oo4buJJDzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPMOq4buBMzzhuqfhu4Phu4vhur884bq14buD4buL4bq/POG6p+G6oeG7i8OqJDzhu6Phu4HEkeG7izzhurXDsiQ84bq/NuG7i+G6vzzhu5fhur/hu6HDoiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhurRh4bujPOG6p+G6r+G7nzzhu6PDujzhu4vDo+G7i8OqPMOiM+G7iTzDouG6v8SD4bujPMOtdOG7k+G7i8OqPOG7neG7geG7i+G6vzzhur/hu4k24bujPOG6v8Oy4buBPMWpw7Thu4E8w6I0w6I84buLw7Lhu4E84bql4buf4buLw6o84buj4bq/4buBxJHhu6M84buj4bq/w7nDoiQ84bq14buNPOG7h8Oi4bq/PTzDouG6v+G7gTzhur/DsuG7gTzhuqc4POG7o+G6v+G7nzzhur/hu6Hhu6M84buj4bq/ZMOsPH0yPOG6v8Oy4buBPMWp4buBZOG7izzhu6Phur8zw6w8w6rhu4EzPOG7neG7geG7i+G6vzzhur/hu4k24bujJDzDouG6v+G7gcSRw6w8MSLhu7Q84budbzzhu5fhur9xPOG7i+G7pzzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhuqfDsjzhu6Phu5/hu43hu4ElPOG7qMOj4burPOG6pcO54buLw6o84buj4buNPMOi4bq/dcOiPOG6v8Oy4buBPMWp4bun4buLw6o8w6w24buL4bq/JDzDouG6v+G7hTzDguG6v8Ojw6w84buj4buHw6Lhur88w6LDucOiPOG7o+G7n+G7q2Thu4s84buj4bub4buf4burZeG7izzhuqfhurk8w6I04buLPOG6tcOyJDzhur/DsuG7gTzFqeG7gWThu4s84buj4bq/w7nDojzhur/hu4HDqeG7izzhu6Nv4bujPMOi4bq/cjzhu6Phu5t0w7Xhu4vDqiQ84bqndOG7keG7i8OqPMOtb+G7gTzDonIzPOG6pjfhu4vDqiQ8w6Lhur/hu4fhu4vhur884budNMOi4bq/JDzhu5fhur804buXPMOt4buf4bqx4bujPMOicjM84buK4bq/NTzhu4t0w7TDoj084buLYcOsPOG6tWHhu6M8aeG6v+G7iTM84bq/a8OiPGl3POG7o+G6v+G7n+G6seG7ozzhuqfhurk8deG7i8OqPOG6pXHhu4vDqjzFqTXhu4k84budN+G7izzhu6nhu5/Eg+G7oyU84bq0ZOG7izzDojbhu4vhur884bqnxKkkPOG7o8O6POG7i8Oq4bufw7Phu4s8xqHhu593PMOi4bq/4buBPOG6v8Oy4buBPOG6peG7iTzDouG6v+G7hTzhuq3DrDzhuqfEqeG7i8OqPMOqxKnhu5ckPOG7o8O6POG7o+G7gcSR4bujPGnhu4HDqcOsPMOicjM8w6I0w6I84buj4buNPOG7l+G6v3E84buL4bunJDzDouG6v+G7gTzhur/DsuG7gTzhuqc4PMOq4buB4buh4buXPOG6p+G7lTxbIjzDrXThu5Phu6M84bq/w7Lhu4E8xanhu4Fk4buLPMOixKk84buj4bq/ZMOsPMWpb+G7izzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxp4buB4buL4bq/POG7o8SRPMWpw7Thu4E8w6I0w6I8w6xuPOG6v+G7g+G7i+G6vyM84buK4bufbuG7gTzDqjUkPOG7o+G7m8Oz4buLw6o84bubw7rhu4vDqiQ8w601w6w84buj4bubM+G7i8OqPOG7o+G7mzbhu4E84buj4buN4buLw6o84bq/4buT4buXJTzhuqZ04buTw6I8w61n4buL4bq/POG6v8Oy4buBPGnhu4HEkeG7izzhu6Phur91w6I8xak1PGnhu4Hhu4vhur884buLw6rhur/hu4HDqcOsPMOtNcOsPDnhu4skPOG6p3Thu5PDojzhur/hu4884buj4bub4buTPMWpb+G7iyQ8Mjzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu51vPFsiPMOq4buBMzzhuqfhu4Phu4vhur884bq/w7Lhu4E8xanhu4Fk4buLPOG6pzg84buj4bq/4buJNOG7ozzhu4vDquG6v8Oo4buJPMWpNTzDosSpPMOi4bq/4buf4bur4bq54buLPOG6teG7gcSR4buLPOG7m2084bubw6nhu6M8xallPOG6p+G7keG7gTzhu51v4buLw6o9PMOqxKnhu5c84buX4bq/4bqv4buLPMOq4buBN8OsPOG7o3Y8w63DqTzhur/Dsjzhu4vDquG6v8Oo4buJPMOicjM84buj4buJNeG7izzhu6k4POG7o8O6PH194bu0POG7qeG7n2/hu4vDqjzDomrhu4s8MCQw4bu0JTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG6v8O5w6I84bq/4buBw6nhu4s8w6Lhu5/DssOiPMWp4bqx4buLPOG6p8Oy4buLw6o84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzigJzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/PCI8aeG6v27hu4vDqjxbPOG7nTbDouG6v+KAnSQ8w6Lhur/hu4U8w4Lhur/Do8OsPOG6pzg84buX4bq/NOG7ozzhuqfDsuG7i8OqPMOi4bq/4buFPOG6rcOsPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPMOi4bq/4buBPOG6v8Oy4buBPOG7o+G7m8Oz4buLw6o8Wz4+w6w84bqndOG7keG7i8OqPOG6v+G7iTMkPOG7qcOj4burPH0xPMOtajzhu6nhu6U8w63hu7E84bubNMOiPOG7o+G6vzfhu4E84bujNuG7gTzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/JDzhuqXhu5/hu6s84buj4bub4buDPOG7o2/hu6M8w63hu4XDouG6vzzFqcOpPOG7neG7geG7i+G6vzzhuqd04buR4buLw6o8w6014buLw6okPOG7i8OqbTzhu6nEqcOsJDxp4bq/YcOiPOG7l+G6v3HDojzhu6Phu4Phu4vhur884buj4bubNuG7i8OqPMWpdeG7ozzhu5s0w6I84buj4bq/N+G7gTzhurXDujM84bq1OOG7gTzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjxp4bq/4bufPOG6pcOj4buLPMOidD08xanhurHhu4s84bqnw7Lhu4vDqjzDouG6v+G7hTzhuq3DrDxp4bq/buG7i8OqPOG7neG7pTzhuqVx4buLw6o84buj4buh4buBPOG7i+G7gS3DreG7ieG7izzFqTU8w6I0w6I8xanhurHhu6M8w63hu4HDqeG7nzxp4bq/xKk84buX4bq/w6Phu4s84bq/cuG7qzzhuqfhurk84bq1N+G7iTzFqcOpPMOsbuG7gTzhu6Phu5t04buR4buLw6olPMOC4bq/4buFPMOC4bq/w6PDrDzDouG6v+G7gTM84budYiM8w4I0w6I84bqn4buJNuG7izzhuqd04buR4buLw6o84buj4bubdMO0w6I84bqnw6Phu6s84bub4bqxw6w84bubNuG7lyQ84buj4bq/4bqxw6w8w6Lhur/hu4c8w6Jq4buLPMOtNTzhu4vDteG7gTzDouG6v3UzPOG7mzTDojzDonIzPOG7i8OqdOG7keG7gTzhuqXDo+G7iyQ84buL4bq/4buBZeG7nzzDosOj4burPOG6pTbhu4E8xal0w7Xhu4s84bubMzzhuqd04buR4buLw6okPMOi4bq/4bqtPGnhur/hu5/Eg+G7ozzhu6Phuq/DrDzhu4vhur/hu4Phu4s8w6JyMzzhu4vDqnThu5Hhu4E84bqn4buBZeG7nzxp4bq/4buB4bq54buLPOG7l+G6v3TDteG7i8OqPOG7o+G7gcOp4buLPOG7i2Thu4s84bql4bq7POG7qTfhu6s84bubMzzhu6Mz4buBPOG7izbhu4s8w6rhu4Ez4buJPOG7o+G6v27hu4vDqiU84bucM+G7nzxp4bq/4buBPOG7o+G6v2/hu4vDqjzhu4vhur/Eg+G7ozzFqcO04buBPMOtOOG7i+G6vzzhuqc24buJPGnhur/hu58kPMOi4bq/4buFPOG6rcOsPMOi4bq/4buh4buLw6o84bujbuG7gTzhuqfEkeG7izzhu6PhurHhu4s84buL4bq/NTzFqeG6seG7izzhuqfDsuG7i8OqPMOiNMOiPOG6v8OyPOG7o8O5POG7i8Oq4buf4burw6nhu4s8w6Lhur/DoOG7ozzDosOj4burPOG6teG7kTzhu5s14buJPOG6p+G6uTzDrTXDrDzDojTDojzhuqd04buR4buLw6o84bq/4buJMyU84bqk4buJPMWp4bqx4burPOG6p8SR4buLPOG7izPhu6s84buL4bq/4buBZeG7nzzhuqd04buR4buLw6o84bq/4buJMzzhu4vDqjPhu6s84buLw6ph4buLPOG6pzg84bq/4buD4buL4bq/POG7o+G6vzXhu4vhur8kPOG7o+G7m+G7mTzhu6Phur814buL4bq/POG6p3Thu5Hhu4vDqjzhur/hu4kzPGnhu4Hhurnhu588w6zhurPhu58kPGnhur9u4buLw6o8w6Jq4buLPOG7qTfhu6s84bubMzzhu6Mz4buBPOG7izbhu4s8w6rhu4Ez4buJPOG7o+G6v27hu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu4rDquG7iTXhu4E84bubMyQ8w6Lhur/hu4U8w6Jw4buLw6o8w6Lhur/hu4E84bq/w7Lhu4E84buX4bq/b+G7gTzhur/hu5Phu5c8xanDtOG7gTzhurQz4buLPMOibuG7i8OqPOG7ozTDojzDrMOg4bujPOG7o+G7m+G6seG7iyQ8w6Lhur/hu4E84bq/w7Lhu4E84buLbuG7i8OqPOG6pcOj4buLPOG7o+G7n+G7q2Thu4s84buj4bub4buf4burZeG7iyQ8xanhurHhu4s84bqnw7Lhu4vDqjzDouG6v+G7hTzhuq3DrDzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPOG7o2/hu6M8w6Ju4buLw6o84bujNMOiPOG6pcOj4buLPOG7nW88LTxpxJE84bq/4buJNsOi4bq/POG6v8SpMzzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/JTzFqOG7gzzFqeG6seG7qyQ84buL4bq/4bun4buLw6o84buLOcOsPMah4bufMyQ8w6Lhur/hu4E84bq/w7Lhu4E8w4zhu4Hhu4vhur884buiw6PDrDxp4bq/buG7i8OqPMOixKk84buLw6p04buR4buBPOG7neG7geG7i+G6vzzDouG7ieG7izzhu6Phur91POG6tTM8xak1PMOt4buBZOG7izzhu6Nxw6I84buj4bub4buJ4buLw6o84bq1Mzzhu4s5w6wjPH0+eyAkPH0+ezAkPH0+ezE84bqndOG7k8OiPOG6vsOy4buBPMON4bq+4buW4buKPOG7qTg84bupxJHhu5c8w63hu4k24buBPOG6v+G7iTXhu4s84buj4bq/NeG7i+G6vzzhu6nhu5/Eg+G7ozzhu51hw6I84buL4bq/4buBw6nDrDzFqXE9POG6p3Thu5PDojzhuqY34buLw6o8cuG7qzzhu6k4PMOM4buB4buL4bq/POG6pjXhu4E84bujw6Dhu4vDqjzDquG7gcSD4burPGnhur/huq3hu4slPMWow7Thu4E84buL4bq/4bun4buLw6o8w6JvPMOqYeG7i8OqPMOicjM8w6zhu4Phu4vhur8kPMWpw7ozPMah4bufMyQ8w6Lhur/hu4U8xajhu4E84bui4bq/4buFPMOC4bq/w6PDrDzhuqc4POG6p3Thu5PDojzhuqdlPOG7i8Oq4bq/4buFPOG7ouG7m+G7n+G7i8OqPHTDteG7i8OqPOG6vsOy4buBPMON4bq+4buW4buKPMWo4buBw6nhu6M84buKM8OsPOG7qeG6qeG7ozzhu6PDoOG7i8OqPOG6tMOh4buLw6o8aeG6v+G6reG7iyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXeOG7n+G7o+G6v+G7ieG7myk74bui4bq/M+G7i+G6vzzhu4rDqjM6L+G7lzs=

Thanh Nga

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mang đũa Việt ra thế giới

Mang đũa Việt ra thế giới
2024-06-05 16:02:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong việc mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương, anh Nguyễn Ngọc Ánh, ở...

Đôi bạn có hơn 20 lần hiến máu

Đôi bạn có hơn 20 lần hiến máu
2020-04-07 17:55:03

PTĐT - Cùng sinh năm 1984, có tới hơn 20 lần hiến máu và là những thành viên cốt cán của Câu lạc bộ Ngân hàng máu dự trữ của tỉnh. Hồ Phi Tiến và Lê Thuỳ Dương là những tấm...

Làm giàu từ chăn nuôi

Làm giàu từ chăn nuôi
2020-04-07 09:39:24

PTĐT - Với mong muốn làm giàu trên vùng đất quê hương, sau nhiều năm học hỏi kinh nghiệm, anh Nguyễn Cao Cường ở khu Giáp Xuân, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê đã mạnh dạn vay vốn xây...

Làm giàu từ nghề nuôi rắn hổ mang

Làm giàu từ nghề nuôi rắn hổ mang
2020-03-26 07:55:25

PTĐT - Gắn bó với mảnh đất Hạ Hòa suốt những năm tháng thơ ấu, cuộc sống khó khăn đã thôi thúc anh Nguyễn Thành Được ở khu 4, xã Hiền Lương nung nấu ý chí lập nghiệp. Trước...

Giám đốc đeo quân hàm nhiều sáng kiến

Giám đốc đeo quân hàm nhiều sáng kiến
2020-03-25 08:08:18

PTĐT - Trong 3 năm qua, Xưởng X78, Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được giao. Kết quả đó là do có sự đoàn kết, thống...

“Anh Hai lúa” trên quê hương Đất Tổ

“Anh Hai lúa” trên quê hương Đất Tổ
2020-03-15 11:45:00

PTĐT - Cuộc hành trình của Phạm Quang Nhuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây lắp công nghiệp và thương mại Hải Hà chứng minh ông là sự hòa trộn tinh túy giữa người nghệ sỹ với...

“Cây” sáng kiến ở X78

“Cây” sáng kiến ở X78
2020-03-11 07:40:17

PTĐT - Ở Xưởng X78, Cục Kỹ thuật, Quân khu 2 có một người lính thợ không chỉ tâm huyết với công việc chuyên môn, giỏi nghề mà còn có nhiều sáng kiến, cách làm mới đem lại hiệu...

Đảng viên trẻ lập nghiệp từ nghề sơn

Đảng viên trẻ lập nghiệp từ nghề sơn
2020-03-04 07:57:06

PTĐT - Xuất phát từ 2 bàn tay trắng, bằng ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, đảng viên trẻ Nguyễn Đình Luyện, sinh năm 1988 ở xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì đã hiện thực hóa ước...

Bác sĩ của những người chạy thận

Bác sĩ của những người chạy thận
2020-03-03 08:27:44

PTĐT - Năm 2006, Khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập, trên cương vị là Trưởng khoa, chị Thiều Thị Thanh Thủy - Giám đốc Trung tâm thận, lọc máu Bệnh viện Đa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long