Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShL4buFZuG6vXJb4bqtZsOqa1vhu6Phu4U44buj4buj4buFbmvhu4M/W+G6qeG7heG7j2vhu4Nb4buERuG7sC/hu7VG4bqqUCEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4NbcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qTrhuq03bOG7o+G7hXJx4buFbDrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyI0MiIvMTXhuqswXTUgMCIxcSIyMTQ0M8SpIjrhu4vhu6Phu4N9Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqsw6pr4buFW2vhu4XhurdrW2Jm4bq9cltx4buhaVvhuq3Do2vhu4NbSmNx4buFN+G6q2xrY1tx4buFN3ZbceG7heG6u1vhuqk44bqpW+G6qeG7heG6s3Fb4bqrYWvhu4NbceG7hXLhu4/huqlb4buj4buFZsOqa1txYWZbUeG7oWFqW3ZbceG6u1tx4buFaVtx4buh4bqza1tCbDdrW+G7hHRr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7olFCUS1L4buF4buXW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4nhu4U3Zltiw7Vr4buDW+G6rcO0P1vhu4lp4bujW3Hhu4Xhu5dmP1vhu4Vmw6pyW+G7n3LDoVvhuqk44bqpW+G6rWbDqmtb4buj4buFOOG7o1vhu6Phu4Vua+G7gz9b4bqp4buF4buPa+G7g1vhu4RG4buwL+G7tUbhuqpQW3Hhu6HhurlrW2JpN1vhuq05a1txw61r4buFW2LDoFvhu4Nmc+G7o1tr4buD4bqha1vhuqnhu4XEg2tb4bqraeG6qeG7hVvhu4RG4buwW8Sp4bq3dlvEqTdrW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqnDtGvhu4NbYsO1a+G7gzpbUGxr4buDW3Bsa+G7g1vhu7Hhu5VmW2LhuqV2W2pha+G7hVtxcnbhurlrW3Hhu6FyduG6vWs/W+G6qTjhuqlbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4Nb4bqpbmtbcWfhuqnhu4Vb4bqpxrDhuqlbceG7oWbhur9rW+G7ieG7hTdmW+G6qTjhuqlb4bqraeG6qeG7hVvhu7F1W+G6q8awW+G7o+G7hW5r4buDP1vhuqnhu4XhuqFqW3Bt4bqpW+G7sTlbYmbhur1yW3Hhu6FpW+G7g2Zz4bujW2vhurdr4buDW+G6qTdsW3Dhu6fhuqlb4buJ4buFw7NjW2vhu4Phu6Xhu5dmW2vhu4Vm4buBaj9b4buDZsOhaltwxrBb4buJeFtx4buFaVti4bq/W3Fm4bq7a1tx4buVZlti4bqldlvEqXRmW+G6q2nhuqnhu4Vb4buERuG7sC/hu7VG4bqqUFvhu7E5bFtr4bqhalsgXTBdOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KErhu5VmWzRb4buDZuG7l1twOGvhu4M/W3Fm4bq7cVtx4buh4buXZlvhuqlua1vhu4nhu4U4W8SpYWvhu4VbcGxr4buDW1Hhu6Fhalt2W3HhurtbceG7hWlbceG7oeG6s2tbQmw3a1vhu4R0a+G7g1tiw6Bb4bqpbVti4buNa+G7g1tr4buD4bul4buXZltx4buVZlvhu4nhu4U4alvhu7E5W3Lhu49r4buDW3Hhu4Vy4buP4bqpW0pjceG7hTfhuqtsa2M6W0Lhurd2W8SpOVtqw7RxW3Hhu6Fsa+G7g1tr4buF4bura+G7g1vhuqnhu5lbcOG7m1vhuqnhurPhu6Nb4buj4buFOHFbSmNx4buFN+G6q2xrY1vhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlbYuG7j2ZbceG7pcaha+G7g1tr4buD4buFZsOqa1vhuqk44bqpW+G6qeG7heG6s3Fb4bqrYWvhu4NbceG7hXLhu4/huqlb4buj4buFZsOqa1tx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWtb4buFcnbDqmtb4buxOVvhu7F0a+G7g1vEqeG6t2tb4bqpw6JrOltC4bq/W3Hhu4VyW+G7hXNxW2Lhu6XGoeG6qVsxMFvhuq3Dqmvhu4Vba+G7heG6t2tbceG7heG7peG7l2vhu4Nb4buvcnbhurlrW2Jm4bq9cltx4buhaVvhuq3Do2vhu4NbSmNx4buFN+G6q2xrYz9b4buFcnbDqmtbYsOgW3HhuqFr4buDW+G6qeG7peG7l2vhu4NbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buNa+G7g1tx4buh4bq5a1tr4buFZuG6vXJb4buJ4bq5a+G7hVtx4buF4buNa+G7g1txZmtb4bux4buVZltrw7RmW+G6q3Jr4buDW+G7o+G7hWxr4buDW+G7o+G7hXM/W+G7o+G7hXRb4buFxqHhu6NbceG7lWZba+G7hWbhur1yW2Lhu49mW3Hhu6XGoWvhu4M/W2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW2vhu4Vtalti4buPZltx4bulxqFr4buDW+G6qW1ba+G7g3J2W+G6qeG7mVvhuqk3bDpbSmFr4buDW8Sp4bul4buVZlvhuqk4a1vhuq3DtFvhuqnhu4VyduG6uWtbceG7oTjhuqnhu4Vb4buj4buFbmvhu4M/W+G6qeG7heG7j2vhu4Nb4buERuG7sC/hu7VG4bqqUD9b4bqpw7Rr4buDW3E44bqpW+G7sWbhurlrW3ZbceG6u1tx4buF4buNa1vhuq3DoWtbceG7heG7peG7l2vhu4Nb4buvcnbhurlrW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnDumvhu4Nb4bqp4buPP1txw6Lhu6Nb4buFcuG6s2s/W2I5bFtxYWxb4buxOVvhuqlya+G7g1vhuqnhurPhu6Nb4buJZuG6u2tbceG7heG7p+G6qVvhu6Phu4Vua+G7gz9b4bqp4buF4buPa+G7g1vhu4RG4buwW3FhZlvhuqnhu5lbcOG7mz9b4buDbeG7o1vhu6Phu4XhurVrW+G7n3I3a1tx4buhb2vhu4NbceG7oWxr4buDW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4bufcsOha1vEqXdb4buDZjhqW3A4cT9b4bqpN2tbceG7hWbDquG7o1vhuqvGsFvhu6Phu4Vua+G7g1vEqeG6t3Zba+G7hWbhu4FqW+G6qcO5a+G7g1tr4buF4bulW+G6qeG7heG6oWpbcG3huqk/W+G7heG7k1tx4buhxqFb4bux4bq9W3ZbceG6uz9b4buvw6Bb4buFw7RmOiEv4bujKOG7hGxhcVtiw7Rr4buDW3FyduG6uWtbceG7oXJ24bq9a1vhu4lm4bq7a1tx4buF4bun4bqpP1tx4buFxrDhuqlb4buFOWvhu4Vb4buj4buFbmvhu4M/W+G6qeG7heG7j2vhu4Nb4buERuG7sC/hu7VG4bqqUFtx4buF4buNa+G7g1vhu59yN1vhuqk44bqpW+G7o+G7heG7peG7mWvhu4NbcWbDqmtbceG7heG7jWvhu4NbcWZrW2JhZlvhuqnhu4Vza+G7g1vhu7E5W3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7jWvhu4NbceG7ocaw4bqpW3Fm4bq74bujW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4buFw61bceG7oWbhur9rW+G7ieG7hTdmW2pha+G7hVvhu5tb4buFcnbDqmtbQmw3a1vhu4R0a+G7g1tqOVvhuqlua1vhu6HDtGvhu4Nb4buJ4buF4bqj4bujW3HFqVtxw61r4buFW2LhurtrW+G6qeG7mVtw4bubOltL4bqhalsgXSI0P1tiw6Bb4bqpbVvhu4U5a+G7g1tx4buh4bqhaltxZms/W+G6rTlmP1vDoWvhu4U/W+G7o+G7hW1r4buDW3DGsFtxcnbhurlrW3Hhu6FyduG6vWtb4bux4bq9W+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4buj4buFbmvhu4M/W+G6qeG7heG7j2vhu4Nb4buERuG7sC/hu7VG4bqqUFti4bulxqHhuqlbYuG6oWvhu4NbccOhZltx4buh4bq5a1vhuqk44bqpW+G7o+G7heG7peG7mWvhu4NbcWbDqmtbceG7heG7jWvhu4NbcWZrW2JhZlvhuqnhu4Vza+G7g1vhuqnDujdbccOta+G7hTpbQsSD4bqpW+G6rWbDqnE/W3HFqVtx4buFOGvhu4NbNS0gXSI0P1tR4buhcmvhu4NbceG6t2pb4bui4buFbmvhu4M/W+G6qeG7heG7j2vhu4Nb4buERuG7sC/hu7VG4bqqUFtiw6Bb4buj4buF4buPZlvhu4XGoeG7o1vhu7Hhu5VmW1Hhu6Fya+G7g1tx4bq3alvhuqjhu5Fr4buDW+G7gmY3bFtxZuG6u+G7o1tiZsOqa1tx4bupW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G7o+G7hThxW2LDtGvhu4Nb4bqocsO04bqpW3Hhu4VmW+KAnFFoalvhu4Vm4bq/clvhu4lm4bq7a1tx4buF4bun4bqpP1tx4buFxrDhuqlb4buFOWvhu4Vb4bux4bq9W+G7hEbhu7Av4bu1RuG6qlDigJ1b4buxOVvhuqhyw7ThuqlbceG7hWZb4oCcUWhqW+G7hWbhur9yW+G7seG6vVvhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7o+G7hTjhu6NbYmbhur1yW3Hhu6FpW2vhu4Phu4Vmw6prW+G6qTjhuqlb4bqp4buF4bqzcVvhuqtha+G7g1tx4buFcuG7j+G6qVvhu6Phu4Vmw6prW+G6rcOja+G7g1tx4buFcuG7j+G6qVtKY3Hhu4U34bqrbGtj4oCdW3Hhu6HhurlrW+G6qOG7kWvhu4Nb4buCZjdsW3Fm4bq74bujW2Jmw6prW3Hhu6lbceG7hXJb4buFc3FbcMawW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhuqnDujdbYuG7jWvhu4NbYsOhbFvhuqk44bqpW3HhurVr4buDW8Sp4buV4bujW2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2s6W1Hhu6Fsa+G7g1tr4bqhaj9ba+G7gzlr4buFW1ZbceG6u1vhuqlua1tma1vhurNrP1vhuqnhurPhu6Nb4buj4buFOHFbceG7oeG6uWtbMTM6XV1dW3Hhu5db4buh4buZZj9bMzogXV1b4bqt4bqha+G7g1tiw6w3P1s0NjJb4bqt4bqha+G7g1t64buNa1txcnbhurlrW3Hhu6FyduG6vWs/WyIgW+G6qXVqW+G7ozdrbFvhuqnhu49bYmlr4buFW2LhurtrW+G6qTjhuqlb4buFcnbDqms/W3Hhu4U5a+G7hT9bceG7hWk/W+G7r8OgP1vhu6Phu4Xhu6Xhu5dr4buDP1tx4buFaVtx4buh4bqzaz9b4bulcltxZuG6uWtb4bqpOOG6qVvhu7F0a+G7gz9b4bqpOOG6qVtr4buFbWpb4bqpbVtr4buDcnZb4bqp4buZW+G6qTdsOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6rOG6uWtb4bqpYWvhu4Vb4buxZsOq4bqpW2LhuqV2W2pha+G7hVtxcnbhurlrW3Hhu6FyduG6vWs/W+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW+G6qTdrW3Hhu4Vmw6rhu6Nb4buDZsOhaltxOOG6qVvhu4VhZlvhuqvGsFvhu6Phu4Vua+G7g1vEqeG6t3Zba+G7hWbhu4FqW+G7hEbhu7Bb4bqpw7lr4buDW2Lhu6XGoeG6qVtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1tx4buF4bul4buXa+G7g1vhu69yduG6uWs6W+G7sOG7lWZbYsO0Zltr4buDw7lb4buDw7VqW+G7heG7mWtbM11dW2vhu4XhurdrW+G7sWbhurlrW3Fm4bq74bujW+G6qcOia1vhuqnDtGvhu4NbYsO1a+G7g1tiN2vhu4Nb4buFOWvhu4Nba+G7gzl2W+G7g2Zz4bujW2Lhu50/W+G6qcOhalvhu4VtN1vhuqk44bqpW2Lhu49mW3Hhu6XGoWvhu4NbxKnhurVqW8Sp4budP1vhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G6q+G6p2tba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3az9ba+G7heG6s3FbxKk5W2vhu4VtalvhuqltW+G7hTlr4buFW+G7sWZba+G7g3J2W+G6qeG7mVvhuqk3bFtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhuqk44bqpW+G6rWbDqmtb4buj4buFOOG7o1vhuqvGsFvhu6Phu4Vua+G7g1vEqeG6t3Zba+G7hWbhu4FqW+G7hEbhu7A/W+G6qeG7heG6oWpbcG3huqk/W2Jm4bq9cltx4buhaVvhu4RG4buwL+G7tUbhuqpQP1tiZuG6vXJbceG7oWlbSmNx4buFN+G6q2xrYzpbS+G6oWpbIF0iND9b4bqpOOG6qVtr4buFbWpbcXJ24bq5a1tx4buhcnbhur1rW+G7sWbhurlrW2LDtWvhu4NbYuG6r2vhu4Nb4buxOVtr4buF4bq3a1vhu7Fm4bq5a1txZuG6u+G7o1vhuqnDomtb4bqpw7Rr4buDW2LDtWvhu4NbYsOgW+G6qeG6s+G7o1vhu6Phu4U4cVtqZuG7gWtb4buj4buFZ1vhu4Xhu5lrWyI6NTFdW+G6reG7mWpb4buJZmpbcWbhurlqW+G6qeG7hWxba+G7g+G7peG7l2Zba+G7g+G7hWbDqmtb4bqp4buFZ+G6qeG7hVtqN1txc3Zb4buxOVvhu4U5a+G7g1tr4buD4buFaGtb4bqtN2xb4bqpN2xbcHJb4bqp4buFbFtr4buD4bul4buXZlvhuq04a1vhuqvhurdqP1txZuG6u+G7o1vhu7Fm4bq5a1tr4buFOVvhu4U5a+G7g1vhu4nhu4U44bqp4buFW3Bha1vhu7E5W+G6qTjhuqlbYuG7j2ZbceG7pcaha+G7g1vhuqltW2vhu4Nydlvhuqnhu5lba+G7hWbhu4FqW+G7hEbhu7A6IS/hu6Mo4bqo4buNa+G7g1txOOG6qVvhu59yw6FrW8Spd1tr4buD4bul4buXZltr4buFZuG7gWo/W3Hhu6Vb4bux4bqza1vhuqnhu4XhuqFqW3Bt4bqpP1tiZuG6vXJbceG7oWlb4buF4buTW3Hhu6HGoVvhuqnhu4VsW2vhu4Phu6Xhu5dmW2vhu4Vm4buBalti4bulxqHhuqlbceG7oWbhur9rW+G7ieG7hTdmW8SpZuG6uWtbcXXhuqlb4bubW+G6qTjhuqlb4bqp4bqz4bujP1vhuqk44bqpW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW8SpOVvhuqnhu5lbcOG7m1ti4bq/W+G6qTdrW3Hhu4Vmw6rhu6Nb4bqrxrBb4buj4buFbmvhu4NbxKnhurd2W2vhu4Vm4buBaiZbYsO1a+G7g1tx4buF4buXZltxYWxbYmbhur1yW+G7iWbDqmtb4buDZnPhu6Nb4bqpw7Rr4buDW2LDtWvhu4NbcWbhurvhu6Nb4bqpw6JrW+G6qTjhuqlb4bqraeG6qeG7hVvhu7F1W+G6qeG7heG6oWpbcG3huqlbYmbhur1yW3Hhu6FpW+G7hEbhu7Av4bu1RuG6qlA/W+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1vhu59yduG6u3FbYmlr4buFW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buFOWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1vhuqnDujdb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhu6Phu4Vua+G7g1vhuqnhu4Xhu49r4buDW+G6q2nhuqnhu4U6W0LhurtrW2s3dj9bcWw5a1txw61r4buFW+G6qW1b4buJ4buFbMOha+G7g1siOjRdXVvhuq3Dqmvhu4Vba+G7heG6t2tba+G7hWbhu4FqW+G7hEbhu7BbYuG7pcah4bqpW3Fm4bq74bujW+G6qcOia1vhu7E5W2Jm4bq9cltx4buhaVvhu7Xhu6Dhu7BbceG7oWxr4buDW3Hhu5Fr4buDW3Dhu49b4buD4bq1a1siOjZdXVvhuq3Dqmvhu4Vba+G7heG6t2tb4buERuG7sC/hu7VG4bqqUFtiN2vhu4NbYuG7pcah4bqpW+G7n3LDoWtbxKl3W3FhZlvhuqnDtGvhu4NbYsO1a+G7g1vhu7E5W3Dhu49ba+G7g+G7peG7l2ZbYjdr4buDW2Jm4bq9cltx4buhaVvhuq3Do2vhu4NbSmNx4buFN+G6q2xrY1vEqTlbNDBdW2vhu4Phu6Xhu5dmP1tx4buhbGvhu4NbYm1b4buF4buZa1siXV1ba+G7g+G7peG7l2ZbcWbhurvhu6Nb4bqpw6JrW2Jm4bq9cltx4buhaVtq4buVZjpb4buEbGFxW2LDtGvhu4NbceG7pVvhu7HhurNrW+G7r2RxW2vhu4Phu4Vmw6pqW3HGsFtr4buDcnbDqmtbYuG7pcah4bqpW3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW3FhZltx4bqzcVvhuqnDoVvhuqk44bqpW+G6qeG7mVtw4bubW3ZbceG6u1tx4buhbGvhu4NbccOta+G7hT9b4bqp4buZW+G6rcOha1tiOOG7o1vhu6dr4buDW2vhu4VyW+G6qeG6tXJb4bqpw7o3W2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tb4buJ4buFZltqcuG7j2tb4bqtZuG6u3FbcWhr4buFW3Hhu6Fha+G7g1tr4buFZuG7gWpb4buERuG7sFvhu7E5W3Fm4bq74bujW+G6qcOia1vhuqk44bqpW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVvhuqvGsFvhu6Phu4Vua+G7gz9bYmbhur1yW3Hhu6FpW+G7hEbhu7Av4bu1RuG6qlA6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUcWpW2LhurVyW2vhuqFqW2LhurtrW2s3dltiw6Bb4bqpbVvhu4Xhu5lrWyIwOl1dXVtr4buD4bul4buXZlti4bulxqHhuqlbceG7pVvhu7HhurNrW+G7r2RxW2vhu4Phu4Vmw6pqW+G7hEbhu7BbccawW2vhu4NydsOqaz9b4bufcjdbYm1b4buj4buFOHFb4buFZsOqa1vhu4Xhu5lrWyIzXVtx4buh4bul4buXa+G7g1vhu4XGoeG7o1vhuqvhu6Xhu5lr4buDW3Fna+G7hVvhu7Hhu5VmW+G7hEbhu7A6W1A3clvhu4nhu4VmW2Lhu6XGoeG6qVvhu6Phu4U4cVvhu4Vmw6prW2vhu4Vm4buBalvhu4RG4buwP1tr4buF4bura+G7g1tr4buD4bul4buXZltrOXZbcMOpW2Lhu6XGoeG6qVtx4bulW+G7seG6s2s/W+G6qeG7heG6oWpbcG3huqk/W+G7heG7k1tx4buhxqE/W2Jm4bq9cltx4buhaVvhu4lp4bujW3Hhu4Xhu5dmOltL4buF4buXW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4nhu4U3Zlvhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVtiZuG6vXJbceG7oWlb4bqrxrBb4buj4buFbmvhu4NbxKnhurd2W3Hhu6FyduG6vWtb4buERuG7sFtxxalbasSRW3A3a+G7g1vhuqlsa1ti4bq/W2vhu4Phu6Xhu5dmW2rEkVvhuqnhu4XDultiw7Rr4buDW+G7r2RxW2vhu4Phu4Vmw6pqW+G7hEbhu7BbcOG7lWpbLHHhu6Hhu6Xhu5XhuqlbMFtx4buFOGvhu4NbceG7hTdmW+G7iXguW+G7sTlbYmbhur1yW3Hhu6FpW+G6q8awW+G7o+G7hW5r4buDW3Dhu5VqW2vhurtyW+G7o+G7hThxW+G7hWbDqmtb4bqpbVvhu4RG4buwW2LDoFtqN2vhu4NbxKlhZlvhu4Vmw6pyW+G7n3LDoT9bYsOhalvhuq3DoWxbcMawW3Hhu4U5a+G7hVvhuqnhu41r4buDW+G6qcO6N1vhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hTpb4buEZsOqaz9b4bqpOGtb4bqtw7RbcWFmWyIyXVtx4buhYWpbdltx4bq7W+G7r8OgP1tx4buFaVtx4buh4bqza1tiw6BbYuG7pcah4bqpW3HDouG7o1vhu4Vy4bqza1vEqeG6s3ZbauG6p3JbajhyW8SpOWpbcWNwcVtr4buFN2vhu4VbYuG7j2Zb4bux4buVZlvhu6Phu4V1W2vhu6tbajdr4buDW3Hhu4U3ZlvhuqltW2vhu4Nydlvhuqnhu5lb4bqpN2xba+G7hWbhu4FqW+G7hEbhu7A6W+G7nnI3W2JtP1vhu4Nmc+G7o1vhu6Phu4U4cVvhu4Vmw6prW+G7iWnhu6NbceG7heG7l2Zba+G7heG7q2vhu4NbceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4buFxqHhu6Nba+G7hWbhu4FqW+G7hEbhu7BbYuG6v1tiZuG6vXJbceG7oWlb4buJ4buF4buNa+G7g1vEqeG6t3ZbceG7oXJ24bq9a1twN2vhu4Nb4bqpbGs6WzZbceG7hThr4buDW2LhurVyW2vhuqFqWyBdIjRbYsOgW+G6qW1bceG7oeG6uWtbNTo1XV1b4buj4buFdVtr4burW2o3a+G7g1tx4buFN2ZbYuG7pcah4bqpW+G7r2RxW2vhu4Phu4Vmw6pqW+G7hEbhu7BbccawW2vhu4NydsOqaz9bceG7oWxr4buDW2JtW+G7o+G7hThxW+G7hWbDqmtbIl1bceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4buFxqHhu6Nb4buERuG7sFvhuqvhu6Xhu5lr4buDW3Fna+G7hTpb4bqoOOG6qVtx4buh4bul4buXa+G7g1vhu4XGoeG7o1trOXZbYuG6vXJbYuG7pcah4bqpW2Jm4bq9cltx4buhaVvhuqvGsFvhu6Phu4Vua+G7g1vEqeG6t3ZbceG7oXJ24bq9a1tqxJFb4bqpbGs/W3Hhu6FlW3Bma+G7hVvhu6E3W3HFqVtqxJFba+G7hWbhu4FqW+G7hEbhu7Bb4bqpw7lr4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhu69kcVtr4buD4buFZsOqalvhuqnhu4XhuqVrW2JsOGtbcOG7lWpbceG7oeG7peG7leG6qVsiNVtx4buFOGvhu4NbcXLhu5FmOiEv4bujKEvhu4Xhu5dbcMawW+G7n3I3a1tx4bq3altxZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVtxxalb4bqpw7Rr4buDW2LDtWvhu4M/W+G6qTjhuqlbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4bqp4buFZ2vhu4VbceG7oWlb4buvw6Bb4buFw7RmW2vhurlrW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4buj4buFbmvhu4M/W+G6qeG7heG7j2vhu4Nb4buERuG7sC/hu7VG4bqqUFtx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWtbccOta+G7hVtx4buF4buXZlvhu4NmN2tb4bufcjdb4bqpbVtr4buFZuG6vXJb4bqp4buFcnbhur9rW+G6rWbhurtrW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpP1vhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xba+G7hcOia1tx4buF4bun4bqpW+G6qcO6N1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrP1vhuqltW+G6rWbDqmtb4buj4buFOOG7o1vhu6Phu4Vua+G7g1vhuqnhu4Xhu49r4buDP1vhu4Vha1vhuqnhu4XhurtbceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4buFxqHhu6NbceG7qVvhu7Fsa+G7g1vhuqtsW+G7tUbhuqpQOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bu1cnHhu4Vs4buhfSjhu4TDtWvhu4NbS+G7hXJr4buDIS/hu6Mo

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gần 100 lái xe taxi Thanh Tuyền ngừng việc tập thể

Gần 100 lái xe taxi Thanh Tuyền ngừng việc tập thể
2017-12-19 13:12:01

PTĐT- 8h sáng nay, ngày 19-12, rất đông lái xe của hãng taxi Thanh Tuyền đã tập trung tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, trước cổng trường Cao đẳng Thực phẩm để phản đối công...

“Cần câu” cho nữ công nhân lao động nghèo

“Cần câu” cho nữ công nhân lao động nghèo
2017-12-19 08:03:53

PTĐT-Thời gian qua, tình hình việc làm, đời sống của công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Song do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, một bộ phận CNLĐ...

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động
2017-12-18 08:36:36

PTĐT-Mặc dù được các cấp công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm, có nhiều biện pháp chủ động tham gia với người sử dụng lao động đưa bữa ăn ca của người lao động vào nội dung đối thoại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long