Cập nhật:  GMT+7
%C3%8D%E1%BB%B8NL%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6A%40a%3A%E1%BB%A8K%C3%8Cs%E1%BB%B8%40X%C3%A1L%2C%E1%BB%B6%E1%BA%AF2%40La%E1%BB%B8%40YaL%3B%E1%BB%96%2C%E1%BB%B6La8.%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A6%E1%BB%98%E1%BB%A6L%E1%BA%A5%E1%BA%A3LaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6L%3F%E1%BB%B8%C3%A3%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A4%7DL4L%E1%BB%89%C3%A18%3F%40%2C%E1%BB%92L%E1%BB%93%E1%BB%929.%C3%8D%2F%E1%BB%B8N%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%89.%C5%A8%E1%BA%A9K%C3%8C%C3%8D%40%3B%E1%BB%B6L98%E1%BB%A6%E1%BA%B8K%2F%2F%E1%BB%A6F%E1%BB%A4%E1%BB%92.6%E1%BB%B8%C3%A1a%E1%BB%B8.F%E1%BA%A5%2C%2F%C5%A8%E1%BB%A89%3Fa.6%2F%2C%E1%BB%A8%E1%BA%A79%2FOOOM%2FNOO%C5%A8%E1%BB%8CM%E1%BB%90%C3%93%E1%BB%8CMMaN%C3%94%C3%92%C3%93%C3%94N%3ANF%266%E1%BB%B6KL%2F%C3%8C%E1%BB%89%40%2C%E1%BB%B8L9%C4%91L%E1%BB%89%C3%A18%3F%40%2C%E1%BB%92L%E1%BB%93%E1%BB%929.La%C3%A1T%2CLa8%E1%BB%92La%E1%BB%96%40Lt%C3%A1%E1%BB%B8%40%E1%BB%B6.%C3%A1%E1%BA%A9%E1%BB%92FLH%E1%BA%BD%2C%E1%BB%B8%E1%BB%86Le%E1%BB%93%E1%BB%B3%2FAA%E1%BA%AC%E1%BA%A4sI%C3%8D%2F6%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%95%E1%BB%A8%E1%BB%92%C5%A8K%C3%8CA%E1%BB%B8%E1%BB%A8.L6%E1%BB%B8%21%2C%E1%BB%B6L%E1%BA%A5%40V%2CLAA%E1%BA%AC%E1%BA%A4sLa%E1%BB%96%40L%E1%BB%A6%E1%BB%B8R%C3%A1L%E1%BB%B3%E1%BB%B8%40%E1%BB%84L%2C%E1%BB%B6%E1%BB%94%E1%BA%A9LN%E1%BB%90%2F%E1%BB%8C%E1%BB%84L%E1%BB%A6%E1%BB%98%E1%BB%A6L%2C%E1%BB%B6%C3%A1%5B%2CLa%40%2CL%C6%AF%24%E1%BB%92L6%E1%BB%B8%E1%BA%AF0%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A6%E1%BB%B8.L%E1%BB%A4%40WaL%23aL%2C%E1%BB%B8SaL%C3%95L%E1%BB%A4%40%2C%E1%BB%B8L9%C4%91L%E1%BA%A5%E1%BB%94LNL%C5%A8R%2CLa%E1%BB%B8%E1%BA%AF2%2C%E1%BB%B6L4L%E1%BB%89%C3%A18%3F%40%2C%E1%BB%92L%E1%BB%93%E1%BB%929.L%C6%AF%E1%BB%9AL%E1%BB%A4%24L9%E1%BB%98aL%E1%BB%B8%E1%BB%96%40La8.%2C%E1%BB%B6LOL%E1%BA%A5%E1%BA%A3LaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6L%2C%E1%BB%B6%E1%BB%B8%40L%C5%A8.L%E1%BB%A6%E1%BB%98%E1%BB%A6L6%E1%BB%B8T%2CLa%E1%BA%B5La%E1%BB%B8%E1%BB%98%2C%E1%BB%B8L%E1%BB%A6%E1%BB%B8%40W%2CLa%40W%2CL%E1%BB%B8%E1%BB%94%2C%E1%BB%B8F%C3%8D%2F6%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%89.%C5%A8%E1%BA%A9K%C3%8Cr%5DaL%E1%BA%A5%E1%BA%A3LaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6L%2C%E1%BB%B8%E1%BB%9E%3BL%E1%BA%A5%E1%BB%94.L%3B%5DaL%C6%AF0%2CL%E1%BA%A5%24L7%C3%A1R%2CL%C6%AF%5D%40L4L6%E1%BB%B8%23%E1%BB%92Lk%7B%2C%E1%BB%B6L%3F%E1%BB%B8%40W%2CL%23aL%2C%E1%BB%B8SaL%C3%95L%E1%BB%A4%40%2C%E1%BB%B8L9%C4%91La%E1%BB%B8%40YaL%3B%E1%BB%96%2C%E1%BB%B6%E1%BB%84La8.%2C%E1%BB%B6L%3F%E1%BB%B8%40L%3B%5DaL%E1%BA%A5%E1%BA%A3LaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6L%3F%E1%BB%B8%E1%BB%98%E1%BB%A6L4L6%E1%BB%B8%23%E1%BB%92L%E1%BB%89%E1%BB%A2%E1%BB%A6L%2C%E1%BB%B8%E1%BB%9E%3BL%E1%BA%A5%E1%BB%94.L%3B%5DaL%E1%BB%A6%E1%BB%B8%40W%E1%BB%A6L%E1%BA%AD%E1%BB%A8L%E1%BB%A4%C3%A1%E1%BA%ABaL%3F%E1%BB%B8%40W%2CLNL%E1%BB%B8%E1%BB%94%2C%E1%BB%B8L%3F%E1%BB%B8%E1%BB%98%E1%BB%A6%E1%BB%B8La%E1%BB%B8%40YaL%3B%E1%BB%96%2C%E1%BB%B6L%E1%BA%A5%E1%BB%94L%E1%BB%B8%E1%BB%94%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A6%E1%BB%B8%E1%BA%A3%E1%BB%A6L%2C%E1%BB%B6%E1%BA%AF2%40L%3F%E1%BB%B8%E1%BB%98%E1%BB%A6L%E1%BB%A4%24La%E1%BB%B8%E1%BA%AF0%2C%E1%BB%B6F%C3%8D%2F6%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%89.%C5%A8%E1%BA%A9K%C3%8Cr%5DaL%2C%E1%BB%B6%C3%A1%5B%2CLa%40%2CL%E1%BB%92%2CL%2C%40%2C%E1%BB%B8L%E1%BB%A6%E1%BB%B8.L%E1%BB%B8%E1%BB%92%E1%BA%A9%E1%BB%86L%E2%80%9Ck0%2CL%E1%BA%A5%24L7%C3%A1R%2CL%C6%AF%5D%40L%E1%BB%A6%C3%A3%E1%BB%92Lr%E1%BB%92%C5%A8%26.%E1%BB%928%40%E1%BB%84L%3B%5DaL%E1%BA%AD%E1%BB%9AL%2C%7B%2C%E1%BB%B6La%E1%BB%B8%7B%2CLa%E1%BB%B8%C3%A1%5D%E1%BB%A6La%25%2C%E1%BB%B8Lp.%3B6%40%E1%BB%A8%2C%E1%BB%B6%E1%BB%92L4L%3B%40X%2CLk%7B%2C%E1%BB%B6%E1%BB%84L%3A%E1%BB%94L%3B%E1%BA%A3%E1%BB%A6La%40V%C3%A1L%E1%BB%A6%C3%A3%E1%BB%92L%3B%5DaL%E1%BA%A5%E1%BA%A3LaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6L%3F%E1%BB%B8%C3%A3%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A4%7DL%C5%A8%C3%A2L%C5%A8%5D%40L%E1%BA%A5%E1%BB%94.L9%E1%BB%98%2C%E1%BB%B6L91%3BL%2C%E1%BB%92%E1%BA%A9FLA%E1%BB%B8%E1%BA%AF0%2C%E1%BB%B6L%E1%BA%A5.%2C%E1%BB%B6La%E1%BB%B8%E1%BB%A8.La%E1%BB%B8%7D%2C%E1%BB%B6L%3FVLa%E1%BB%96%3BLa%E1%BB%B82%40L%3A%E1%BB%94L%C3%95L%E1%BB%A4%40%2C%E1%BB%B8L9%C4%91La%E1%BB%B8%40YaL%3B%E1%BB%96%2C%E1%BB%B6L%E1%BA%A5%E1%BB%94La%E1%BB%B8%40YaL%E1%BB%B8%E1%BB%96%40L%C6%AF%E1%BB%98%2C%E1%BB%B6L%3F%C3%9DL%E1%BA%A5XL%E1%BA%A5UaL%E1%BB%A6%E1%BB%B8SaFK%C3%8D%2F6%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%89.%C5%A8%E1%BA%A9K%C3%8Cr%5DaL%E1%BB%A6%E1%BB%B8%23%2C%E1%BB%B8La8%24L%E1%BB%B6%40%E1%BB%92L%C6%AF%24%E1%BB%92L6%E1%BB%B8%E1%BA%AF0%2C%E1%BB%B6L%C6%AF%E1%BB%9AL%E1%BA%AD%E1%BB%98%E1%BB%A6L%2C%E1%BB%B8U%2CL%E1%BA%A5%E1%BA%A3LaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6%E1%BB%84L%C6%AF%5B%2C%E1%BB%B6La%E1%BB%B82%40L%E1%BB%A4%E1%BB%94%E1%BA%A9La%3CL9%E1%BA%B3La%E1%BB%B8%E1%BA%AF0%2C%E1%BB%B6La%40W%E1%BB%A6L%C6%AF%7D%40L%E1%BA%A51%40L%3BSaL%3B%E1%BB%98aL%E1%BB%A6%C3%A3%E1%BB%92L%E1%BB%A6%C3%A3%E1%BB%92L%C6%AF0%2CL%E1%BA%A5%24L7%C3%A1R%2CL%C6%AF%5D%40F%C3%8D%2F6%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%89.%C5%A8%E1%BA%A9K%C3%8C%E1%BA%A4%24L7%C3%A1%E1%BB%92%2CL%E1%BB%A6%E1%BB%B8%E1%BA%B1%E1%BB%A6L%2C%E1%BB%94%E1%BA%A9L%3B%7BLa%C6%A0L%C6%AFR%E1%BA%A9L%3A%E1%BB%94LK6%E1%BB%B8%E1%BB%98.L%C6%AF%E1%BB%94%40L%E1%BB%A6%C3%A1%7D%40L%E1%BB%A6%E1%BA%A1%2C%E1%BB%B6KL%E1%BB%A6%C3%A3%E1%BB%92Lr%E1%BB%92%C5%A8%26.%E1%BB%928%40L%E1%BB%A6%E1%BB%B8%7D%2C%E1%BB%B6L%3A%E1%BB%96%40L%E1%BB%A6%E1%BB%98%E1%BB%A6L%2C%E1%BB%B8%21%3BLa%E1%BB%B8%E1%BB%98%2C%E1%BB%B8L%E1%BB%A6%E1%BB%B8%40W%2CF%C3%8D%2F6%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%89.%C5%A8%E1%BA%A9K%C3%8CA8.%2C%E1%BB%B6L%E1%BA%A5%E1%BA%A3LaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6La%E1%BB%B8%E1%BA%B1L%E1%BB%B8%E1%BB%92%40%E1%BB%84L%2C%E1%BB%B6%E1%BA%AF2%40L%C5%A8R%2CL%C6%AF%24%E1%BB%92L6%E1%BB%B8%E1%BA%AF0%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A6%E1%BB%B8.L%E1%BB%A4%40WaL%2C%E1%BB%B8%C3%A2%2C%E1%BB%B6L%3F%E1%BB%ACLaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A6%21L%E1%BA%A5%C4%83La8%E1%BB%92%2C%E1%BB%B6L%C6%AF%E1%BB%9AL%2C%E1%BB%B8%E1%BB%A2%3BL%3B%E1%BA%A3%E1%BB%A6La%40V%C3%A1L%E1%BA%A5%E1%BB%94.L%E1%BB%A6%E1%BB%B8%40W%E1%BB%A6L%E1%BA%AD%E1%BB%A8L%E1%BB%A4%C3%A1%E1%BA%ABaL4L%E1%BB%B9%E1%BB%A8%E1%BA%A9a%E1%BB%A8%2C%E1%BB%B6%E1%BB%92%E1%BB%84L6%E1%BB%B8%23%E1%BB%92L%E1%BB%89%E1%BB%A2%E1%BB%A6La%25%2C%E1%BB%B8L%E1%BB%B9%E1%BB%A8%2C.L%E1%BB%A6%C4%83%2C%E1%BB%B6L%E1%BA%A5%E1%BB%94.L9%E1%BB%98%2C%E1%BB%B6LN%E1%BB%90%2F%E1%BB%8CF%C3%8D%2F6%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%89.%C5%A8%E1%BA%A9K%C3%8C%E1%BB%89%C3%A18%3F%40%2C%E1%BB%92L%E1%BB%93%E1%BB%929.L%C6%AF%E1%BB%9AL%E1%BB%A4%24L%E1%BB%A6%E1%BB%98%E1%BB%A6L%E1%BB%A6%C3%A1%5D%E1%BB%A6LaS%2CL%E1%BB%A6%7B%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A6%C3%A3%E1%BB%92L%E1%BB%A6%E1%BB%98%E1%BB%A6L6%E1%BB%B8T%2CLa%E1%BA%B5La%E1%BB%B8%E1%BB%98%2C%E1%BB%B8L%E1%BB%A6%E1%BB%B8%40W%2CLa%E1%BB%94%2CL6%E1%BB%B8%E1%BB%98L%3F%C3%9DLa%E1%BA%B7L%2C%E1%BB%9C%3BLOMN%E1%BB%8C%E1%BB%84L%E1%BA%A51%40L%E1%BB%A6%E1%BB%98%E1%BB%A6L%2C%E1%BB%B8%21%3BL%3A%40V%2CL%3FWaL%E1%BA%A51%40L%2C%E1%BB%B8%C3%A2%2C%E1%BB%B6La%22L%E1%BB%A6%E1%BB%B8%E1%BA%B1%E1%BB%A6L%3F%E1%BB%B8%C3%A3%2C%E1%BB%B6L%E1%BB%A4%7DL%E1%BB%92%3A-%E1%BB%B5%E1%BB%92%E1%BB%A8%C5%A8%E1%BB%92L%E1%BA%A5%E1%BB%94Ls%E1%BB%B8%E1%BB%94L%2C%E1%BA%AF1%E1%BB%A6L%E1%BB%95%5B%40L%E1%BB%B6%40%E1%BB%98.LH%E1%BB%97%E1%BB%B9ILa%E1%BA%B3L%E1%BA%AD%E1%BA%AF%2C%E1%BB%B6FL%E1%BA%AC%C3%A1%2C%E1%BB%B6L%C6%AF%5DaL%C6%AF%E1%BB%9AL%3F%E1%BB%B8%40W%2CL%E1%BB%B80%2CLOFMMML%2C%E1%BB%B6%E1%BA%AF2%40La%E1%BB%B8%40YaL%3B%E1%BB%96%2C%E1%BB%B6L%E1%BA%A5%E1%BB%94LN%E1%BB%84%C3%94La8%40Y%C3%A1L%2C%E1%BB%B6%E1%BA%AF2%40L6%E1%BB%B8%C6%A0%40L82%40L%E1%BB%A4%3CL%2C%E1%BB%B8%E1%BB%94L%E1%BB%A6%E1%BA%B5%E1%BB%92F%2FF%C3%8D%2F6%C3%8C%C3%8D6L%E1%BB%A6%3A%E1%BB%9299%E1%BA%B8K6%E1%BB%B9.%C3%A18%E1%BB%A6%E1%BB%A8K%C3%8CA%E1%BB%B8%E1%BB%A8.LAA%E1%BA%AC%E1%BA%A4s%C3%8D%2F6%C3%8C

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tử nạn

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tử nạn
2024-05-20 13:03:00

Ngày 20/5, trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Iran Mansouri xác nhận, Tổng thống nước này Ebrahim Raisi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng xảy ra một ngày trước đó.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long