Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buX4busw6BA4buwR+G7nj9A4buwR+G7rCNNR+G7nuG7ljBHMMOhw4ov4busSeG6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW29STVBG4bq+4bup4buvZuG7r0ctR+G7g07hu6Dhu6xHUeG7lMSDR8OMw41HQOG7juG7uEVHQOG7sE/Eg0dJ4buKL8OML0lMS0tFR1Hhu4xHUOG7ruG7qEBHIk1H4bugMSzhu6BH4bug4bus4buu4bukQEdR4buWMUfhu6A1TUfhu6BOQEfhu54sRUfhu6Dhu6zhu67hu6RARyDDnUdvw5Lhu65HXTHhu5RAR0Dhu6zhu5RAR1Dhu5RAR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4R+G7oOG7rDpA4buwR+G7tsOT4buuR+G7tFVHMOG7rDNHw6Phu5Thu7hH4bu2Nz7hu6BHUcavR+G7nsOSI0fhuqHFqEfhu6Dhu6w1R10xxIPhu6ZAR+G7nuG7rsavQEdRw5IjRzDhu6zhu5RAR8SDw5kxR+G7oDVNR+G7oOG7rDJA4buwRzBNw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7huqAp4buuR+G6r0fhu6Dhu6xWR10xxIPhu6QwRzDhu5Thu7hH4oCc4buHw5IjR+G6ocWoR+G7nuG7rsavQEVHUcOSI0fhu6A1TUfhu68uR10xOuG7oEfhu7ZPR0Dhu7Dhu6zDnU1H4bqhNEcw4bus4buuw5lA4buwR+G7tuG7rsOZQOG7sEfhu6BNI0fhu6DDkkVH4bu2T0fhu7jFqEDhu6xH4bu2xahA4busRzAiTuG7rkcw4buu4bu4R+G7oDVNR0Dhu7A3POG7rkfhu7ZWQOG7rOKAnUVH4bugTuG7oEfhu7Zh4bugR+G7tjc+QOG7sEdvw5Lhu65HXTHhu5RAR+G7tk9H4bugTkBH4bueLEVH4bug4bus4buu4bukQEcgw51H4bugTuG7oEcwTzFH4bqh4buaQEcww5Lhu65H4bqhT0fhu7Zh4bugR+G7tjc+QOG7sEfhu6A/QOG7sEfhu57hu65A4busR8Oj4buUxINHUGFA4buwR1HDkiNFRzAiI0Dhu7BHME3Eg0fhu6Dhu6xZR+G7oD1H4bugMTrhu6BFR8OjVUDhu7BFR8OjT0fhu55SQOG7sEfhuqFPRyAyQOG7sEfhu54sR+G7nuG7rkDhu6xFR0Dhu6w3QOG7sEdR4buMR+G7uDcxRzAiVkcgTkDhu7BHMMOTI0VHUDZA4buwR+G7oMOS4bu44bug4busNUdRLEDhu7BFR+G7tOG7ruG7puG7uEfhu6Dhu6zhu6RHUeG7pEBH4bu4OOG7oEcwOuG7rkdRTUcw4busYeG7oEfhu6zhu67FqEBHQOG7sOG7rOG7rsOZ4bu4R1E64buuRyBO4bug4busRUfhu55XQOG7rEcww51A4busR+G7tOG7rD9AR+G7tOG7rFMjRzAiI0Dhu7BHw6PDoUfhu7bhuq9H4bugTuG7oEcwV0Dhu6xH4busMTpA4buwR1HGr0fhu7Dhu67DoEfhuqHDoEDhu7BH4bug4busNUddMcSD4bumQEfhu57hu67Gr0BFR1HDkiNH4bugNU1H4buvLkddMTrhu6DDiUfhu68iI0Dhu7BH4bugMSzhu6BH4bug4bus4buu4bukQEfhu7Thu6w/QOG7sEfhu6Dhu5RARyA44bugR1E9R1Hhu4xHw6Mx4buWMEfhu6zhu67FqEBHQOG7rOG7ruG7pjFHMOG7luG7uEfhu7A3KEDhu7BHQOG7sDzhu65HIE5A4buwR+G7oDVNR+G7oE5AR+G7nixFRzDhu6wx4bqzRzDhu6w1R+G7oE7hu6BHME8xR2/hu6tH4buISOG7iEVHb+G7q0fEqEjhu4pFR2/hu6tHxKhI4buIRzDhu6wxLOG7oEfhu5nDoEdRI09AR0nDjeG7iEVH4bqgM0Dhu7BHw43EkEfhu6BOQEfhu54sRUfhu6Dhu6zhu67hu6RARyDDnUfhu5nDoEdRI09AR0nhu4rEqEfhuqEzQOG7sEfhu4pH4bqhT0fhu68iMUDhu7BHUSNPQEfhu4M/QOG7sEfhu57hu65A4busR0vDjEdvw5Lhu65HXTHhu5RAw4lH4buHTiNH4bup4busMkfhu6/hu6wlR1Hhu67FqEBHMMOhR8Oj4buuQEfhu7Dhu64p4buuRzDhu6zhu67FqDFH4bu4LDBHIDpH4busV0Dhu6xHw5JA4busR1EjT0BH4bugP0Dhu7BHME7hu6BHIDpHw41FR+G7hyxH4buvN0fhu7bFqEDhu6xH4bqhM0Dhu7BH4buKR2/DkuG7rkddMeG7lEBFR+G7oE5AR+G7nixFR+G7oOG7rOG7ruG7pEBHIMOdRzBPMUfhu4jEqElHMCJNQOG7sEcwIiVA4buwRzAuR+G7oOG7rDjhu6BH4bu24buoRzA3e0Dhu7BHQOG7rsWo4bu4R8So4buKR+G7oE5AR+G7nixFR+G7oOG7rOG7ruG7pEBHIMOdR+G7rMSDRyDhu65A4busRzAiI0Dhu7BH4bu04bus4buuR+G7tk/hu7hHQOG7rOG7rsWo4bu4R+G6oTRHMMOT4buuR+G6oTNA4buwR+G7nuG7rsavQEdRw5IjR+G7gz9H4buZ4buuQEVH4buZUkBHZk0jR+G6oU9HbsOT4bugR+G7lU1HMCIjQOG7sEdRPUfhu6A9R8ONR+G7oOG7rOG7ruG7pEBHIMOdR10xw5lH4bup4busMkfhu6/hu6wlRy1HbyVH4bqh4buiQEfhu7ZPR0Dhu6zDoEDhu7BH4bueP0Dhu7BH4busI01H4bue4buWMEcww6FHMD9HMOG7rMOV4bu4RzDhu6zDmeG7uEcwIjHEg+G7pkBHMOG7rDpA4buwR1Hhu5YxRzAiTUDhu6xH4buw4buuw6BHQDcp4bugR+G7oDVNR1Dhu5RARzAs4bugR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4w4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw41ISUgv4buKTFDEqEhMw4xIw4zhu4owScSoTErhu4rEqOG7tknDieG7slvhu7BGRy/hur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOK4buu4bu44buwRyAi4bug4bqmRi8v4bugw4nhu55NI1vhu6wxMOG7rCPDieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC/DjUhJSC/hu4pMUMSoSEzDjEjDjOG7ijBJxKhMSuG7isSo4bu2w43DieG7slvhu7BGRy/hur7Dilvhur5mI09AR+G7oD9A4buwRzBO4bugRyA6R8ONR+G7oDVNR+G6oDNA4buwR+G7ikdvw5Lhu65HXTHhu5RAR+G7oDNA4buwR+G7oE5AR+G7nixFR+G7oOG7rOG7ruG7pEBHIMOdRzBPMUfhu4jEqElHMC5H4bug4busOOG7oEfhu5nhu6hHMDd7QOG7sEdA4buuxajhu7hH4bugTuG7oEdNQOG7rEfhu6wzQOG7sEfhu7bhu67FqDBHIMOdR1Hhu4xH4busxINHIOG7rkDhu6xHMCLDmUBHXTHGoEBHUcOSI0fhu68iNzxA4buwR+G7rU3Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw41ISUgv4buKTFDEqEhMw4xIw4zhu4owScSoTErhu4rEqOG7tsOMw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buX4busw6BA4buwR0BTQEfhu6w3KEDhu7BHMOG7rE3Eg0fhu7Y84buuRzAi4buuR+G7lEBH4buww6Hhu65HUeG7pEBH4bugTuG7oEdNQOG7rEfhu6wzQOG7sEfhu7bhu67FqDBHIMOdw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BHICLhu6DhuqZGLy/hu6DDieG7nk0jW+G7rDEw4busI8OJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONSElIL+G7ikxQxKhITMOMSMOM4buKMEnEqExK4buKxKjhu7bhu4rDieG7slvhu7BGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5fhu6zDoEDhu7BHTUDhu6xH4busM0Dhu7BH4bu24buuxagwRyDDnUdR4buMR+G7rMSDRyDhu65A4busR1HGr0fhu57DkiNH4bqhxahH4bue4buuxq9AR1HDkiNHXTHDmUfhu6w3KEDhu7BH4bu44buM4buuR+G7tk9HQOG7rMOgQOG7sEfhu54/QOG7sEfhu6wjTUfhu57hu5YwRzDDocOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOK4buu4bu44buwRyAi4bug4bqmRi8v4bugw4nhu55NI1vhu6wxMOG7rCPDieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC/DjUhJSC/hu4pMUMSoSEzDjEjDjOG7ijBJxKhMSuG7isSo4bu24buIw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buX4busw6BA4buwR+G7oOG7rOG7ruG7pEBHIMOdRzAiVUfhu7bGoEBHUcagMUdRNz7hu6BHMOG7rE3hu7hHUGFH4bu24buoRzA3e0Dhu7BHQOG7rsWo4bu4w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BHICLhu6DhuqZGLy/hu6DDieG7nk0jW+G7rDEw4busI8OJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONSElIL+G7ikxQxKhITMOMSMOM4buKMEnEqExK4buKxKjhu7bEqMOJ4buyW+G7sEZHL+G6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7h+G7rk1HMDd7QOG7sEdA4buuxajhu7hHxKjhu4pH4bu24buuxagwRyDDnUfhu6zEg0cg4buuQOG7rEcww5Phu65HUcOSI0duw5Phu6BH4buVTUcwIiNA4buwR1E9R+G7oD1Hw41HQOG7sDc84buuR+G7oCNAR2bhu5YwR+G7ry5HUTc+4bugR1Hhu5AwRzDDk+G7rkdRw5IjR+G7reG7rkDhu6xH4buvO0DDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw41ISUgv4buKTFDEqEhMw4xIw4zhu4owScSoTErhu4rEqOG7tkrDieG7slvhu7BGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5fhu6zDoEDhu7BH4bug4busMkfhu6zDk+G7oEfhu7Dhu67hu5bEg0dRNz7hu6BHMOG7rMOSR8OjMTpA4buwR+G7nuG7rsavQEdRxq9HMCLhu65H4buUQEdA4busw6BA4buwR+G7tuG7rsWoMEcgw51HUeG7jEfhu6zEg0cg4buuQOG7rEcwIsOZQEddMcagQEdRw5IjR+G7ryI3PEDhu7BH4butTcOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvDojEw4busIyJG4bq+4bup4busNyhA4buwR+G7r+G7rE1A4busw4ovW+G6vg==

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Rau xanh ở đảo chìm

Rau xanh ở đảo chìm
2020-02-09 07:04:02

PTĐT - Các đảo chìm ở Trường Sa không có những điều kiện thuận lợi để trồng rau xanh nhưng với bàn tay chăm chút của cán bộ, chiến sĩ nơi đây cùng với từng bao đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long