Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7nOG7jcOD4budw7LhuqPhu63hu43DvXjhuqPigJzhu53DteG7neG6o3jhu43hu6vigJ3huqPEgsO04bqj4bus4buN4buf4bqjWOG7jeG7t+G6o3hBxanhu53Dsjcv4buNxIM4N3jhuq1mxqHDreG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhu5vhuq12w7Lhu4/hu50w4bqv4but4bqw4bqj4bqteXjhu6PhuqE4N3h2ODd4aDg3L3hoODcveHY4N3h2ODd4aDg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhOOKAnEfhu5/huqNoeeG6tmrhu53igJ3huqPEgsWp4buP4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPDsuG7j+G6qzLhuqN4duG7ieG6o2fhu6Phu50z4bqjSeG7j+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2bhu49reOG6o+G7m214MuG6o+G7neG7n+G7j+G6o3jhu43DtOG6o3dlZ+G6o3dj4bujMuG6o+G7jeG7n+G7m+G6o+G7jeG7k+G7neG7jTLhuqPhu6zhu43hu5/huqNY4buN4bu34bqjeEHFqeG7ncOyMuG6o0bDuuG6o3h2QeG7q+G7ncOy4bqjRsO64bqjw5JILUlY4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o1jhu43hu49t4bud4bqj4buc4buNw6rhu53huqPhu43huq3hurbhuqPGoeG6q+G7m+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o+G6sHnhu53DsuG6o+G7r3nhuq3hu53hu43huqPigJzhu53DteG7neG6o3jhu43hu6vigJ3huqPEgsO04oCmZuG6v3jhuqPhu53DssawM+G6o1jDueG7ncOy4bqj4buN4bup4but4bqjaEHFqeG7j+G6o2nDquG6tuG6o8ah4bqr4bqjaeG7j23hu63huqPhu5fhu43DvWfhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o8ah4buB4bud4bqj4oCc4budw7Xhu53huqN44buN4bur4oCd4bqj4bud4buNQeG6o8SC4buH4bq2Mzfhu6044bucw7Xhu53huqN44buN4bur4bqjxILDtOG6o+G7m8O6eOG6o8ahxrDhu4/huqPhu43DgeG6reG6o8ah4buP4bud4buN4bqjeOG7jeG7j2rhu53Dsjfhu604WOG7jeG6qeG7ncOy4bqj4bqzL+G6r8Ojw6PhuqUy4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7m8O6eOG6o2fhu4154bq2a+G7neG6o+KAnMSC4buP4bqj4buN4bqr4bud4buN4oCd4bqjxIJs4bqj4bucw7Lhu41t4bqj4bqs4budMuG6o+G7rOG7jeG7n+G6o1jhu43hu7fhuqN4QcWp4budw7LhuqNn4buf4bqjw7Lhu43DrOG6o3jhu43EkeG7m+G6o+G7l+G7jXnhuqNo4buP4bqjeMO1Z+G7jeG6o8ah4buRZ+G7jeG6o3fhuqLhuqPhu5zDsmThuqNm4bqt4bqjSXXhu53DsuG6o8agw7pnMuG6o+G7neG7p+G7j+G6o8SDw6PhuqNnc+G6o8Oy4bqp4buP4bqjeOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7neG7j2rhu53huqPhurB54budw7LhuqPhu63hu43hu6Phu53DsuG6o2lk4bqj4buN4bq24bqjd+G7j+G7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjeGLhu6PhuqPhu51q4bud4bqj4buNeeG6tmzhu53huqN44buN4bujYuG7j+G6o+G7m+G6reG7ncOy4bqjeGrhu53huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjaeG7o+G6qeG6o+G7jeG7o+G6reG6o2bhur944bqjeOG6ojM34butOOG7luG7jeG7j+G6o2nhu58y4bqjeOG7jWXhu63huqPhu41B4bun4budw7LhuqN4YuG7j+G6o+G7luG7jXnhuqNo4buP4bqjeMO1Z+G7jTLhuqNz4budw7LhuqPhu5zhu43DquG7neG6o3jhu43hu4Hhu5vhuqPhu5fhu43hur/hu53huqPhu43DgeG6reG6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1Z+G6o3fEqeG6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o2nhu7HhuqNp4buBeeG6o2fhu43EkeG7m+G6o3fhu59n4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7nMOyZOG6o2bhuq3huqPGoeG7kWfhu43huqN34bqi4bqj4bud4bqr4bq2M+G6o8agxrDhu4/huqPEgsOA4bqt4bqjaMOBeDLhuqNm4bqpeOG6o+G7jUHhu6fhu53DsuG6o2fhu4154budw7LhuqN44buNxrDhuqPEg8Oj4bqjeHbhu4/hu53hu43huqPGoeG7j2144bqj4bq/4bq24bqjaWThuqN2w4Dhu53DsuG6o3bhuqBn4bqjZ+G7jeG6qeG6tuG6o+G7neG7jUHhuqPhu5vDunjhuqNm4buf4bqjaXl0Z+G6o+G7neG7jXHigKY34butOOG7jOG6reG7j+G6o3jhu43huqnhu53DsuG6o3fhuq154bqjaeG7nzLhuqNz4budw7LhuqPGoWLhu4/huqN4duG7q+G6o8SCbOG6o2nDquG6tuG6o3h24buj4budw7LhuqPhu5fhuqThuqPhu53hu49t4bub4bqj4bq3w6PhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7nMOyZOG6o2bhuq3huqNJdeG7ncOy4bqjxqDDumfhuqPEguG6q+G6o+G7l+G7jeG7j2vhu53huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNp4buP4bqjeOG7jcOt4buj4bqj4bubw7Thu53hu43huqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqj4oCc4budw7Xhu53huqN44buN4bur4oCd4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2bhur944bqj4budw7LGsOKApjfhu6044bucw7Xhu53huqN44buN4bur4bqjxILDtOG6o2fhu4154bq2beG7neG6o+KAnGfDueG6o3jDtWfhu43igJ3huqNn4bu34bqt4bqjZ+G7teG6o2bhuqsy4bqjZ+G7teG6o3Phu53DsuG6o+G6sMOB4bqj4bucw7Lhu41tN+G7rTg3eOG6rWbGocOt4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nTDhuq/hu63hurDhuqPhuq15eOG7o+G6oTg3eHY4N3hoODfhu4/hu5vDsuG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6r8Ojw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHEg+G6s8Oj4bqh4bqj4bqtxqHhu4/DsuG7nXvhuqHGocOtw7N44bqh4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8v4buP4bub4bqtw7LDrXczxILhu4/DrXjhu53huq3hu5vhu53DrXgzxILhu50vaOG6rXjhuq3hu4/hu5vhuq3DssOtdy/huq/Do8Oj4bqnw6PEgy/hu6N24buPw7Lhu4/hu53huq3GoS/hu4/hu5vhuq3DssOtd8SDw6LDo+G6r+G6p8Oj4bqxX+G7m8OtSOG6reG7mzPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqHhuqE4Ny94aDg3L3h2ODd4djg3eGg4N+G7rTjhu5rhu4vhuqMm4buPbXjhuqPhu5zhuq3hu5vhuqPhuq3hu53hu43huqPhu43hu7Phu53DsuG6o1h24buB4bud4bqjWOG7jeG7keG6o0nhuqvhu5vhuqPEguG6q+G6o0bDuuG6o3h2QeG7q+G7ncOy4bqjw5Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1Z+G6ozV44buN4bqp4budw7LhuqPDoi/huq/Do8Oj4bqlNjcveGg4Ny94djg3L3jhuq1mxqHDrThYYuG7j+G6o1lG4bucSOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjR+G6reG7neG6o8agw7pnMuG6o+G7m+G7i+G6oybhu49teOG6o+G7nOG6reG7m+G6o+G6reG7neG7jeG6o+G7jeG7s+G7ncOy4bqjWHbhu4Hhu53huqNY4buN4buR4bqjSeG6q+G7m+G6o2lk4bqjc+G7m+G6o2fhu43hu4Hhu5vhuqPGoeG6v+G6tuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjacOB4budw7LhuqNp4buBeeG6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1ZzM34butOOG7muG7i+G6o+G7ncSR4bub4bqj4bud4bqt4bq24bqjaWThuqPhu43hu6fhu53huqPhuqfDo+G6o3h5w7nhu48y4bqjacOB4budw7LhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPEgsOD4budw7LhuqPEguG6q+G6o+G7m2V44bqjw7Lhu4Hhu53huqPhu53hu41B4bqjaWThuqPGoeG7o+G6qzLhuqPhu53DsuG7jcOt4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjZ+G7oeG7neG6o3Zy4bqj4budw4Phuq0zN+G7rTjhu5bhu41z4budw7LhuqNm4buPa3jhuqPGoeG7j+G7neG7jeG6o2dj4bub4bqj4bud4bqr4buj4bqjaWThuqPhu5fhu43hu49r4bud4bqj4bub4buL4bqj4bubw7p44bqj4bub4bqgZ+G6o+G7l2p54bqjc+G7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhuqFn4buj4bud4bqjeHbhuq3hu4/huqHhuqPEguG6q+G6o+G7l+G7jeG7n2fhuqPhu5vDgOG7ncOy4bqj4bud4buf4bqjZuG7j2zhu53huqNm4buPbXjhuqNm4bqt4buj4bqj4budxJHhu5vhuqPhu53huq3hurbhuqPhu5vFqeG7j+G6o3h24bur4bqjxIJsM+G6oybDgOG6reG6o2dBxrDhu48y4bqj4bub4buL4bqjxILDgOG6reG6o3bhu6fhu5vhuqN2xanhu5sw4oCcU+G7jzThuqNH4buj4bud4bqjeHbhuq3hu4/huqPhu5vhu4s04bqjR+G7o+G7neG6o3h24bqt4buP4bqj4bub4buL4bqj4bud4bqt4bq24bqjaWThuqN4duG7q+G6o8SCbDTigJ0zN+G7rTjhu5zhu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhurB54budw7LhuqPhu6954bqt4bud4buN4bqj4budw7Xhu53huqN44buN4bur4bqj4buX4buN4buP4bqjZ+G7jcOB4budw7LhuqPhu5fhu49r4budMuG6o2fhu5/huqPhu53DskHGsOG7j+G6o3Zx4bqj4budQcWpZ+G6o+G7m2V4Mzfhu604R+G7ueG7ncOy4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2fhu4154bq2a+G7neG6o2nhu4/huqPhu53huqvhurYy4bqj4buX4buN4buP4bqjaWvhu53huqN44buNxJHhu5vhuqPhu53hu43huqvhuqNn4bu14bqjSEHhu6fhu53DsuG6o+G7rnnhurIy4bqjZnThuqNp4buJ4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhu43hu5HhuqNIQeG7p+G7ncOy4bqjWOG7jeG7keG6ozp5w6rhu50y4bqj4bubw7p44bqjeHbhu6Phu53DsuG6o8SDw6PhuqNnc+G6o8Oy4bqp4buP4bqjaWThuqPhu43hurbhuqN34buP4bud4buN4bqj4bur4bqj4bucw7Jk4bqjZuG6reG6o0l14budw7LhuqPGoMO6ZzLhuqNz4budw7LhuqPhu5zhu43DquG7neG6o+G7jXHhu4/huqNn4bu1MOG6o+KAnMOS4buPxrAy4bqjZ+G7teG6o2fhu5/huqPhu5t5dOG7neG6o2jhurnhu53huqPhu43huq3hurbhuqPhu5t5dOG7neG6o+G7neG7jWXhu53huqPhu53hu43hu7fhuqNn4buN4buj4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqNn4buj4bud4bqjaeG7j2x54bqjw7LDtOG6o+G7l+G7jXPhu53DsiDigJ034butOFjhu43hu4d44bqjZuG6v3jhuqPhu53Dssaw4bqj4buX4buN4buP4bqjZ+G7teG6o8Oy4buP4bqr4bqj4bqnxIPhuqN4ecO54buP4bqjZ+G7n+G6o8SC4bufZ+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4bud4buNceG6o3jhu43hu5/huqNp4buf4bqj4budw7Lhuq3hurbhuqPGoeG7h+G7reG6o3jDgWfhuqN34bqt4budw7LhuqN3Y+G7ncOy4bqj4oCc4but4buN4bqr4bud4bqj4bud4bqr4bud4oCd4bqj4bubw7Thu53hu43huqNpZOG6o3jDgOG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqN4dnnhu53DsuG6o2nDuuG7j+G6o3h2QeG7q+G7ncOy4bqjaMOq4bud4bqjZ3Phu53DsuG6o+G7jeG7o2PhuqN4eeG6tmvhu50y4bqjeOG7j2554bqjacO64buP4bqjeHZB4bur4budw7LhuqNoeeG6o+G7l8O1Z+G7jeG6o+G6sGThuqN44buNxrDhu4/huqNn4buNdOG7ncOy4bqj4bus4buN4bqp4but4bqj4bub4bqr4bqjaWvhu53huqPDsuG7j8aw4bqjxILhu4Xhu53huqNn4buNQeG6reG6o2lB4bupZ+KApuG6o+G7l+G7jcOt4bud4bqjeOG7jUHhu6vhu53DsuG6o8Oyw7Qz4bqj4bus4buN4buf4bqjWOG7jeG7t+G6o3hBxanhu53DsuG6o2lk4bqjduG6v3jhuqNmxJHhu53huqPhu5fhu43hu6PEkeG7neG6o8SC4bqr4bqj4buNw4Hhuq3huqN3xKnhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPigJzhu695auG7neKAneG6o+G6tmp54bqjZ+G7gXnhuqNn4bu34bqt4bqjZ+G7teG6o+G7rnnhurIzN+G7rThYduG7o+G7ncOy4bqjw7Lhu4Hhu53huqPhurPhuqN44buN4bqp4budw7LhuqN34bqteeG6o2nhu58y4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhuqvhu5vhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7VnMuG6o2lk4bqjZ+G7jWLhurbhuqNpc+G7neG6o2fhu41i4bq24bqjaeG6qeG7o+G6o3jhu4154bq2a3jhuqPhu63hu43hu7Vn4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4buveeG6tmzhu53huqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqj4buX4buPauG7neG6o+G7neG7jeG7heG7neG6o+G6sOG6qWfhuqPhu5vhu4/hu53hu43huqN44buN4bqr4bud4buN4bqjeMO1Z+G7jeG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o+G7l+G7jeG6qeG7ncOy4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqNn4buNdOG7ncOy4bqj4bus4buN4bqp4but4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhu7XhuqPhu6554bqy4bqjeMOA4bqj4buN4bun4bud4bqj4bud4bqi4bqt4bqjeOG7jWvhuqPhu5fhuqThuqN4dkHFqWcz4bqj4bucw7LhuqvhurbhuqPhuq/hurUvxIPEgy/huq/Do8Oj4bqlMuG6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o1lG4bucSOG6o3jhu5Phu53hu43huqPhu4zhuqvhuqNY4buZ4bud4buN4bqjaWThuqPhu5fhurLhuqN44bq54budw7LhuqNmw6nhu53DsuG6o+G7l+G7jcOt4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhu7UzN+G7rTjhu5zDteG7neG6o3jhu43hu6vhuqPEgsO04bqj4oCc4bqweeG7j+KAneG6o+G7jXBn4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o+G7reG7jWPhu4/igKZn4buN4bun4buPN+G7rTg3eOG6rWbGocOt4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nTDhuq/hu63hurDhuqPhuq15eOG7o+G6oTg3eHY4N3hoODfhu4/hu5vDsuG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6ocSD4bqzw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhuq/Do8Oj4bqh4bqj4bqtxqHhu4/DsuG7nXvhuqF24buPw7Lhu4144bqh4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8v4buP4bub4bqtw7LDrXczxILhu4/DrXjhu53huq3hu5vhu53DrXgzxILhu50vaOG6rXjhuq3hu4/hu5vhuq3DssOtdy/huq/Do8Oj4bqnw6PEgy/hu6N24buPw7Lhu4/hu53huq3GoS/hu4/hu5vhuq3DssOtd8SDw6LDo+G6r+G6p8Oj4bqnX+G7jFdI4buj4budw7JI4bqsM+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oeG6oTg3L3hoODcveHY4N3h2ODd4aDgmxanhu4/huqPhu4xX4bqjWHZBxrDhu53DsuG6o1jhu4xHV+G6o0l04budw7LhuqNJ4bqtNy94aDg3L3h2ODcveOG6rWbGocOtOMSDw6Iv4bqv4bqx4bqj4buNcGfhuqN34buP4bud4buN4bqjZ+G7t+G6reG6o1jhu4xHV+G6o0nhurnhu53DsuG6o1jhu43huq3hu4/huqPhu5rhuq3hu4/huqM14bucw7Lhu41t4bqj4bqs4budNuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2lB4bupZ+G6o+G7jXHhu4/huqNnY+G7m+G6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o2nhu4F54bqjeOG7j2rhu53huqPGocO9Z+G6o8Oy4bq54but4bqjRsO64bqjeHZB4bur4budw7LhuqPDkuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqj4oCceOG7jeG7h3jigJ3huqNn4buNw4HhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu63hu41j4buP4bqj4buveeG6reG6o3jhu48txILhu4/huqNpbHnhuqNpZOG6o3h2Y+G6o8ahxrDhu48w4bqj4oCcRuG6qWfhuqN44buN4buHeOG6o2fhuq3hu6PhuqPGocWp4budMuG6o2nhu4vhu63huqN4duG6reG7j+G6o8SC4bqr4bqjZ0HGsOG7j+G6o3bhur944bqjeEHhu6fhu4804oCdN+G7rThYduG7o+G7ncOy4bqj4bubw7p44bqjZnnDueG7j+G6o3h24buh4bqjZ+G7jXnhurZt4bud4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqj4buMV+G6o1h2Qcaw4budw7LhuqNY4buMR1fhuqNJdOG7ncOy4bqjSeG6reG6ozXhu4zhuqvhuqPhu5zDuuG7jzbhuqPEguG6q+G7o+G6o3h2eeG7ncOy4bqjeHnhu4Hhu53huqN44buN4bqp4budw7LhuqPEg8SDL+G6r8Ojw6PhuqUy4bqjRsO64bqjeHZB4bur4budw7LhuqPDkuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o1jhu43hu49t4bud4bqj4buc4buNw6rhu53huqNpZOG6o8ah4bqr4bub4bqjZ+G6qWfhuqN44buN4buB4bq24bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o+G7q+G6o2nDquG6tuG6o+KAnOG7ncO14bud4bqjeOG7jeG7q+KAneG6o+G7l+G7jeG7j+G6o3Phu53DsuG6o+G7l+G7jXnhurZr4bud4bqj4buX4buNw7Vn4buN4bqjZ+G6qWfhuqPhu4xXMOG6o+KAnElk4bqjxqHhuqvhuqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu43huqPGoeG6q+G6o+G7reG7jWPhu4/huqN44buNw7Vn4buN4bqjZ+G7jeG7p+G7j+G6o2fhu43DgTThuqPhu5bhu41z4budw7LhuqN44buNw7Vn4buN4bqjZ+G7jeG7p+G7j+G6o3jhu43DtOG6o2nDqnnhuqPhu63hu41j4buP4bqjxqHhuqvhuqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu4004oCdMzfhu6044buc4buNQeG7ncOy4bqj4budw7Lhuq3hurbhuqN34bqteeG6o2nhu58y4bqjc+G7ncOy4bqjw7Lhu49j4buP4bqjeOG7jcO1Z+G7jTDhuqPigJxH4buN4bun4buP4bqjxqHhuqvhuqPhu41wZzLhuqPhu41wZ+G6o2fhu7nhu53DsuG6o8ah4bqr4bqjZ+G7jeG7p+G7jzPhuqMmw7ThuqN44buNazLhuqNGw7rhuqPhu5vFqeG7j+G6o2fhu5/huqNn4buN4bu34bqjeHZB4bun4budw7LhuqNpQeG6reG6o2fhuqln4bqjeHbhu6HhuqNn4buN4bun4buP4bqjaMOq4bud4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqPEguG6q+G7o+G6o3h24buj4budw7LhuqPhu53hu43huqvhuqN4dkHGsOG7ncOyM+KAnTfhu6044buc4buNw7Thu53huqPhu53hu43hu4fhu53huqN3w6p54bqj4buN4bun4bud4bqjxIJs4bqjd+G6oOG6o+G7l+G7jXnhurZr4bud4bqj4buX4buNw7Vn4buN4bqj4oCcZ+G7jeG7p+G7j+KAneG6o+G7neG6q+G6tjLhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2nDgeG7ncOy4bqjaeG7gXnhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqPhu63hu43DquG7neG6o3jDtWfhu40w4bqj4oCcR+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o3jhu43hur/hurbhuqN2w6nhu53DsuG6o2lu4bqjeGLhu6PhuqN3w4Fn4bqj4bubYuG7neG7jeG6o3jhu6Phuqvhu53huqPhurBk4bqj4buNw7rhu4/huqNn4buNxJHhu5vhuqPGoeG7o+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWcy4bqj4buNQcWp4budw7LhuqN4xanhu4/huqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o2jhu49t4bud4bqjeOG7jcO04bqjZ+G7geG7neG6o+G7reG7jWPhu4/huqNn4buf4bqj4but4buN4buj4budw7LhuqN4duG6q+G7o+G6o3jhu43hu4/huqNpeeG6rTLhuqNn4bu14bqjeOG7jW7huqPhu43hu5/huq3huqPEgmzhuqPhurZqeeG6o2fhu4F54bqjaGLhurbhuqN4dHgy4bqj4buNcGfhuqN4dHjhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjaeG7j2x54bqj4buX4buPbeG7neG6o2bDquG6tuG6o8Oy4buPxrAz4bqjV+G6rXnhuqPhu5fhu43hu4/huqN44buNY+G7o+G6o8aheeG7h+G7neG6o3jDgOG6o3jhu43huqBn4bqjeOG7j2/hu53huqPEguG6q+G6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7m+G6o2fhuqln4bqj4budQcWpZzLhuqN4w4DhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7jXBn4bqj4bqvw6PDo+G6pS3huqPhuq/Do8Oj4bqnMuG6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1Z+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7reG7jeG7o+G7ncOy4bqjeHbhuqvhu6PhuqN44buN4buP4bqjaXnhuq3huqPigJx4dkHGsOG7ncOy4bqj4buNcGfhuqN44buNw6rhu53huqN44buN4buPbeG7nTLhuqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu43huqN4w7Vn4buN4bqjZ+G6oGfigJ3huqN4duG7o+G7ncOy4bqjaeG7n+G6o3hi4buj4bqj4bubc+G7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqPGoeG6q+G7neG7jeG6o+G7m2Lhu53hu43huqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqPDreG7m+G6o+G7jXBnMuG6o2lr4bud4bqj4buNcGfhuqN44buN4bq/4bq24bqjxIJ54buPM+KAnTfhu6044bucw7Xhu53huqN44buN4bur4bqjxILDtOG6o+KApuG6oWdB4bux4budw7LhuqNmw4Fn4bqh4bqjxILhuqvhuqPhuqF2eeG6o+G7ncOy4bu34bqhNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODd44bqtZsahw63huqN3eOG6tsahw6174bqh4bub4bqtdsOy4buP4budMOG6r+G7reG6sOG6o+G6rXl44buj4bqhODd4djg3eGg4N+G7j+G7m8Oy4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqvw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6ocSD4bqzw6PhuqHhuqPhuq3GoeG7j8Oy4bude+G6ocahw63Ds3jhuqHhuqN3dmd74bqh4buNeHjhu60wLy/hu4/hu5vhuq3DssOtdzPEguG7j8OteOG7neG6reG7m+G7ncOteDPEguG7nS9o4bqteOG6reG7j+G7m+G6rcOyw613L+G6r8Ojw6PhuqfDo8SDL+G7o3bhu4/DsuG7j+G7neG6rcahL+G7j+G7m+G6rcOyw613xIPDosOj4bqzw6PDouG6tV/hu5fhurZ4w63hu50z4buV4butw7LhuqHhuqPhuq3GoXh74bqh4bqhODcveGg4Ny94djg3eHY4N3hoOOG6oeG7luG6suG6o+G7m3Hhu4/huqN44bqt4bq24bqhNy94aDg3L3h2ODcveOG6rWbGocOtOOKAnFhi4buP4bqjd+G6reG7o+G6o8ahYuG7j+G6o2fhu5/huqPhu43hu49t4bud4bqjeEHhu6nhu53DsuG6o8Oy4buPY+G7ncOy4bqjaGLhurbhuqPhu5fhu49ueeG6o2lwZ+G6oy3huqNn4buNw6zhu63huqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buN4bqr4bqjeHZBxrDhu53DsjLhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqNn4buN4buT4bqj4bur4bqjZuG7h2fhuqPhu63hu43DueG6o3jhu41z4budw7LhuqPhu5vhuqvhuqN4deG7neG6o3hi4buP4bqj4budw7Lhuq3hurbhuqNnY+G6o+G7q+G6o2bhu4dn4bqjSeG7jCDigJ0t4bqjRsO64bqjeHZB4bur4budw7LhuqNGw7rhuqPDkuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjaeG6uXjhuqNnw6p54bqj4buNceG7j+G6o3h2QcWpZ+G6o8Oy4buB4bud4bqj4bqxw6PDo+G6o2fhuqnhu53huqNmw7oy4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPEguG7j2rhu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bubw7p44bqjZ3nDumfhuqPhu43DuuG7j+G6o3jhu41j4buj4bqjxIJs4bqjacO54buP4bqj4bubxanhu4/huqPhu63hu41B4bun4budw7LhuqPhu63hu43huqnhu63huqNoYuG6tuG6o+G7jXBn4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o3hi4buP4bqj4bucw7Lhu41t4bqj4bqs4bud4bqjaeG7gXnhuqN44buN4bqp4budw7LhuqPEgy/huq/Do8Oj4bqnMzfhu604VuG6v3jhuqPhu53hu43hu49seeG6o2fDqnnhuqN4dmPhuqPGocaw4buP4bqjaUHhu6ln4bqjaUHhuq3huqN24bqtM+G6o+G7nOG7jUHhu53DsuG6o3fhuq154bqjaeG7n+G6o2dj4bqj4buNw7rhu4/huqN4dkHGsOG7ncOy4bqjaWThuqPhu53DteG7neG6o3jhu43hu6vhuqPEguG6q+G6o8SC4bul4bqjeOG6reG6tuG6o8SCxanhu4/huqNnw6p54bqjeHZj4bqjxqHGsOG7jzDhuqPigJwmw7ThuqNz4budw7LhuqN44buN4buB4bq24bqjZ+G7jeG7k+G6o+G7neG7jcO04bud4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPhuqnhu53huqNpbuG6o2lwZ+G6o3jhu43huq3hurbhuqPEgsO04bqjw7Lhu49j4budw7Iz4bqj4buca3nhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqNn4buNxrDhuqPhu4xX4bqjZ+G7jcOs4but4bqjeOG7jcO04bqjxqHhur/hurbhuqPDssO04bqj4bub4bqr4oCmaXBn4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7jWt44bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqPhu5vDunjhuqN44buPa3jhuqNoYuG6tjTigJ034butOOG7jOG6reG6tuG6o2jhu7Phu53DsuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNpw7rhu53DsuG6o3jDgOG6o+G7m2Lhu53hu40y4bqjRsO64bqjeHZB4bur4budw7LhuqPDkuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjxqHhuqvhu5vhuqNn4buN4buj4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhu5fhu43huqln4bqj4budw7Xhu53huqN44buN4bur4bqj4buX4buN4buP4bqj4bubw7nhuqPhurDhu4nhuqNn4bqpZ+G6o8SC4bq/4bud4bqjaWzhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7VnMzfhu604R+G7jeG6u+G7ncOy4bqj4buNYuG7nTLhuqNn4bu54budw7LhuqPEgmzhuqNpw7nhu4/huqPhu5vFqeG7j+G6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o2hi4bq24bqj4buNcGfhuqM14bus4busSOG7jDYy4bqjc+G7ncOy4bqjZ+G7n+G6o3fhuqDhuqPGoeG7j2rhu53huqPhu5dreOG6o2bhur944bqj4budw7LGsDDhuqPigJzhu5xreeG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o+KAnGdB4bux4budw7LhuqNmw4Fn4bqj4oCdMuG6o2fhu43DveG7ncOy4bqjeOG6reG6o2fhu43hu5PhuqPigJx2eeG6o+G7ncOy4bu34oCd4bqj4bud4buN4bqteTTigJ034butOFPhu53DsuG6o+G7reG7jcOq4bud4bqjeMO1Z+G7jTDhuqPhuqFHQeG7seG7ncOy4bqjZsOBZ+G6o+G7q+G6o2nDquG6tuG6o3jhu41u4bqj4buN4buPbeG7neG6o3jhu41r4bqj4bud4bqr4bujIOG6o1jhu41u4bqj4buN4buPbeG7neG6o+G7r3nhuq3huqPEguG7j21n4bqj4bud4buN4bqr4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o+G7reG7jWPhu4/huqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjxqHhur/hurbhuqPhurLhuqPhu5fhu49r4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7jFfhuqNp4bqp4bud4buN4bqjw7Lhu4/huqnhuqPEgmzhuqPhu63hu41B4bun4budw7LhuqPhu63hu43huqnhu63huqNoYuG6tuG6o2fhu7fhuq3huqN44buN4buB4bq2MuG6o2dzMuG6o+G7reG7jWPhu4/huqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjZ+G6qWfhuqNnecO6Z+G6o8Oy4buf4but4bqj4bqy4bqjZ+G7t+G6reG6o2l14budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu60z4bqj4buaw7p44bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqPEguG7j2rhu53huqNoYuG6tuG6o8Oy4buPceG7jzLhuqNm4buPa3jhuqNpw7nhu4/huqPhu5vFqeG7j+G6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o+G7reG7jWPhu4/huqNpQeG7qWfhuqPhu4xXMuG6o2l14budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqN44buNw4Dhuq3huqPhu53hu43hu4fhu50z4oCdN+G7rThYw4DhuqPigJxnQeG7seG7ncOy4bqjZsOBZ+KAneG6o3fhuq3hu53DsuG6o+KAnHZ54bqj4budw7Lhu7figJ3huqNpQeG7qWfhuqPGoeG7j2rhu53huqPhu5dreOG6o+G7neG7jUHhuqN34bqteTDhuqPigJzhu5zhu41B4budw7LhuqNo4buz4bqjeOG7jWvhuqPhu53huqvhu6PhuqN44buNw7ThuqNpw7nhu4/huqPhu5vFqeG7j+G6o+G7rOG7rEjhu4zhuqNn4bu54budw7LhuqPGoeG6q+G6o8ah4bqr4bqj4bubw7p44bqj4buveeG6qeG6o3h2w7Thu53hu43huqPhu63hu41j4buP4bqjZ+G7jXnhurZr4bud4bqjZuG7j2vhu53huqN4w4DhuqPhurLhuqNn4buNw7XhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjeMO04bud4buN4bqjZ2Phu5sy4bqj4but4buNY+G7j+G6o3hi4buj4bqjacO64budw7LhuqPGoeG6oGfhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqN44buN4buB4bq24bqjZ3PhuqNpbuG6o2nDueG7j+G6o+G7m8Wp4buPM+G6oybhuqvhuqPhu5fhu43hu4/huqNpZOG6o2nDueG7j+G6o+G7m8Wp4buPMuG6o+G7reG7jWPhu4/huqPhu41x4buP4bqj4buMVzLhuqPhu51reeG6o2fhuqln4bqjw63hu5vhuqPEguG7heG7neG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o3jhu43hur/hurbhuqPhu5vhu6Xhu4/huqPDsuG7j8aw4bqj4buNcGfhuqN44buN4bqgZ+G6o3fhuqDhuqPGoeG6q+G6o+G7m8O6eOG6o8Oy4buPxrDhuqPEgnnhu4/huqN44buNw7ThuqPhu5dreOG6o+G7r3lj4bqjZ+G7t+G6reG6o2nDueG7j+G6o+G7m8Wp4buP4bqj4bus4busSOG7jOG6o2fhu43hu5PhuqPGoeG6q+G6o2fhu43DveG7ncOy4bqjeOG6reG6o2lk4bqj4oCcdnnhuqPhu53DsuG7t+KAneG6o+G7neG7jeG6rXk04oCdN+G7rTgm4bqr4bqj4budw7Xhu53huqN44buN4bur4bqjxILDtOKApuG6o2fhu43Dg+G6o+G6sOG6v3k3L+G7rTg34butOEfhu7nhu53DsuG6o3hi4buP4bqj4buNw7rhu4/huqPhu53DsuG7jeG7keG6o2nDueG7j+G6o+G7m8Wp4buP4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqj4but4buN4bqp4but4bqjaGLhurbhuqPEguG6q+G6o+G7jXBn4bqj4bur4bqj4bucw7Lhu41t4bqj4bqs4budMuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2dj4bqj4buNw7rhu4/huqN4dkHGsOG7ncOy4bqjaeG6reG7ncOy4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjZ+G7jcO94bqjxqFl4budw7LhuqPhu53DsuG7jcOt4bqjRsO64bqjeHZB4bur4budw7LhuqPDkuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjeMO54budw7LhuqPhu5dreOG6o8SC4bqr4bqj4buXa3jhuqPGoXnhu4fhu50z4bqjR+G6qWfhuqPhu53hu43hu4fhu53huqPhurDDrHgy4bqj4buXa3jhuqPGoXnhu4fhu53huqPhu53huqvhurbhuqNpQeG7qWfhuqNz4budw7LhuqPEguG7j2t44bqjduG6reG6o2bDqeG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqPDsmJn4buN4bqjaeG7gXnhuqNo4buh4budw7LhuqN4dmrhu53huqPhu5vDunjhuqPhurDhu4fhu63huqPDsuG7j+G6v+G6tuG6o+G6rOG6tzM34butOEnhuq3hu53DsuG6o3jhu4154bq2a3jhuqN4dsO04bud4buN4bqjduG6v3jhuqPhu43EkeG7ncOy4bqjd+G6reG6tjLhuqNpw7p44bqj4bud4buN4buPauG7neG6o0bDuuG6o3h2QeG7q+G7ncOy4bqj4buP4bub4bqjxqHhurnhu53DsjPhuqNHY+G6o+G7jcO64buP4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o+KAnOG7ncO14bud4bqjeOG7jeG7q+KAneG6o8SCw7ThuqPhu5fhu41z4budw7LhuqNm4buPa3jhuqNpZOG6o+G6sGPhurbhuqN24bqt4bqjZ+G7jXnhurZt4bud4bqjw7LDtDM34butOCbhuqvhuqN34bqteeG6o2nhu58y4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNpw4Hhu53DsuG6o2nhu4F54bqj4budw7Lhuqvhu53hu43huqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjaWThuqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqj4bubYmfhu43huqNnY+G7m+G6o+G7jcOB4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqj4bubw7Thu53hu43huqNmw6nhu53DsuG6o2fDqnnhuqPhu53hu5/hu4/huqN34bqteTDhuqPigJxH4buNw4PhuqPhurDhur954bqj4buveeG6qTLhuqPhu5vDtOG7neG7jeG6o2fhu7nhu53DsuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o8aheeG7h+G7neG6o2lB4bupZ+G6o2fhu43Dg+G6o+G7m8O04bud4buN4bqj4budauG7neG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqj4bubZOG7j+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o3bhuq004oCdNy94aDg3L3h2ODcveOG6rWbGocOtOFjhu43DreG7o+G6o8SC4buPw6144bud4bqt4bub4budw614


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tặng quà cho học sinh nghèo huyện Yên Lập

Tặng quà cho học sinh nghèo huyện Yên Lập
2009-01-22 09:23:00

PTO- Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, Phòng GD-ĐT phối hợp Hội chữ thập đỏ thành phố Việt Trì đã đi thăm, tặng quà cho các học sinh nghèo ở huyện Yên Lập.

Thêm 29 trường học đạt chuẩn quốc gia

Thêm 29 trường học đạt chuẩn quốc gia
2009-01-21 15:27:00

PTO- Được quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ngành giáo dục và các tầng lớp nhân dân, học kỳ 1 năm học 2008-2009 toàn tỉnh đã có thêm 29 trường học được công nhận đạt...

48 sở có tiền trợ cấp Tết

48 sở có tiền trợ cấp Tết
2009-01-21 13:27:00

Đến hết chiều 20/1, tài khoản của Văn phòng Bộ GD&ĐT nhận được tiền hỗ trợ Tết cho giáo viên- hưởng ứng lời kêu gọi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, từ năm...

Thanh Sơn hưởng ứng thư của Phó Thủ tướng

Thanh Sơn hưởng ứng thư của Phó Thủ tướng
2009-01-20 10:06:00

PTO- Ngay sau khi Tiền Phong đăng tải bức thư của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân,mong muốn các địa phương cùng chung tay chăm lo cho thầy, cô giáo dịpTết, huyện Thanh Sơn, Phú...

Giáo viên cần lương cao, lãnh đạo cần chuyên nghiệp

Giáo viên cần lương cao, lãnh đạo cần chuyên nghiệp
2009-01-16 15:56:00

Các nhà giáo của Hà Nội cho rằng giáo viên cần được trả lương cao, cán bộ quản lý giáo dục cần được đảm bảo tính chuyên nghiệp thì các giải pháp đột phá của chiến lược giáo dục...

Đồng tâm hiến đất xây trường

Đồng tâm hiến đất xây trường
2009-01-15 11:54:00

PTO- Chỉ với một mong ước giản dị là làm sao cho bọn trẻ sớm có lớp học mẫu giáo để nhận mặt cái chữ, học những điều hay sau này làm người có ích, hơn 60 hộ dân khu 3 xã Xuân...

Niềm đam mê trên bục giảng

Niềm đam mê trên bục giảng
2009-01-15 09:37:00

PTO- Sinh năm 1961, tốt nghiệp khoa Toán Trường cao đẳng sư phạm PhúThọ năm 1981, cô Trần Thị Lan Hương nhận công tác tại huyện Vĩnh Lạc (thuộc tỉnhVĩnh Phúc bây giờ)

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long