Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfhu5rDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buteHNm4bqhw7Phu43huqfhuqFm4buj4bqh4bubw7Lhu41reOG6oWjhuqvhu53huqFmw7Lhu49mw7LhuqHhu5vDssOqd+G6oXfDsmrhuqHDs+G7jeG7p+G7jTYvw7LDozc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8agdXfhuqF34bqr4bux4bqhZsOy4buP4bqh4buV4buN4bubw7LhuqF3auG6oeG7rXhzZuG6oXdq4bqhaGPhuqF34buNauG7m+G6ocOy4bqp4bubw7LhuqF3w7J44bqhd8Oy4buB4bux4bqhw4Nr4bqh4bub4bqr4bub4bqhd+G7r3XGoeG6oWbEkeG7seG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWbhuq1m4bqhduG7jcSpeOG6oXfDssO04bqhw4PhuqnhuqFm4bqg4bqn4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oeG7heG6reG7m+G6oeG7l+G7i+G6oeG7qeG6oeG6scOj4bqh4buteHNm4bqhw7Phu43huqcyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc2d+G6p+G7heG7l2nhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DGoeG6p+G7r8Oz4buN4bubIMSD4bux4bqu4bqh4bqneHfhu53DoDc2d+G7rzc2d2c3NuG7jcahw7PhuqF24buvZj7DoMOyd3fhu7EgLy/hu4Xhuqfhu53hu7HDsnh3w7Lhu50yw4Phu5sv4bud4buXZ2fhuqd34bqnL8SCaeG7hXbhu413aS93w7JpLcOz4buN4bud4buNLeG7rXjhuqfhu5vDsi134bqnL8Oj4bqj4bqjRk9GxIPhuq/hurfhurPhurEvxIPhuqPDo+G6oy/Do8SDL8OjxIPhurfEg+G6r+G6pk/hurPhuqPDouG6sS/Do8SD4bq34bql4bqjxIPhurHhuqPhurXhurHEg+G6t+G6o1/Eg+G6r8SDw6PhurPEgzLhu5nhu7HDs8OgNzYvd2c3Ni934buvNzZ34buvNzZ3Zzc24buxN1fEqeG7m+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu614c2bhuqHDs+G7jeG6p+G6oWbhu6PhuqHhu5vhuqvhu5vhuqF34buvdcah4bqhZsSR4bux4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7m8Oyw6p3Ni/hu7E3Ni93Zzc2L3fhu683Ni934bqn4buF4buXaTc24buxN+G7msOy4bqi4bubw7PhuqHhu614c2bhuqHDs+G7jeG6pzHhuqHhu5XDsnjhuqHDg8OAZuG6oWhB4bubw7PhuqFo4bq/eOG6ocODw7XhuqFm4buj4bqh4bubw7Lhu41reOG6oWjhuqvhu53huqFmw7Lhu49mw7Ix4bqhw7Lhu53DqWbhuqHhu4XDtOG6ocahw6p34bqhZsSR4bux4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7m8Oyw6p34bqh4buX4bqpIOG6ocOK4bub4bqhSHUx4bqhxqDhuqfhu69zZjHhuqHGoGnhuq7hu41m4budMeG6oeG7muG6p8ah4bqh4buww7Lhu40x4bqhV8Oyw7rhuqHhu5rDsuG7k+G6oeG7lOG6sjHhuqHhu4Thu6/huqd64buN4buXMeG6ocag4bqkMeG6oUbhuqfhu5vhuqdn4bqnMeG6oeG6pnh2d+G7r+G6p+G7l+G7jeG6pzHhuqHDknjhu5vDs+G6p+G7r+G7jeG6pzHhuqHhu7DDsuG6reG7sTHhuqFXw7Lhu7PhurDhuqFI4buNbeG7mzHhuqHhuqbhu5vDsjHhuqFX4bq94bqw4bqh4buE4bqn4bub4bqh4buaw7Lhuqcx4bqh4buMd+G6p+G7l+G7jeG6pzHhuqFX4buveOG7m8Oz4bqh4buseHNmMeG6oUjhuqnhu43huqHhu5bhu53huqfhu5syNuG7sTfhu5Rqd+G6oeG7rXhi4bqhd8Oy4buBd+G6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqnhu5vDszHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHDg+G7n+G7m8Oz4bqhxqF1d+G6oeG7m2TGoeG6oXfDgeG6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqh4bqzL8SD4bqj4bqjw6LhuqFoauG7m+G6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqh4bqzL8SD4bqj4bqj4bqlMeG6oWbhuq1m4bqhduG7jcSpeOG6oXfDssO0MeG6oWbhuqDhuqfhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhaGPhuqHhu4XDtOG6ocahw6p34bqhZsSR4bux4bqhd+G7p+G7jeG6ocOjw6PhurfhuqF3w4LhuqFYVkcy4bqhV8Oy4bu14bqh4buxw7LhuqvGoeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5XDsuG7jeG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqHDg+G7jcSp4bub4bqhZuG6rWbhuqFm4bqg4bqn4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oWThu5vhuqFmxJHhu7Ex4bqhduG6p+G7jeG6oXbhu6N34bqh4buVw7Lhu43huqF34buP4bubw7LhuqF34buNa+G7m+G6oXfhuqvhu43huqHhu6144bq/4bqwMeG6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqFmw7Lhu7XhuqHhurBqeOG6oeG7l+G6qeG6oeG7heG7oeG7m+G6oXfhu691xqHhuqF34buv4bqp4bqhd+G7r3Xhu5vhuqHDg+G6qeG7neG6oeG7lcOy4bqtZsOy4bqhxqF44bqn4bqhw7Lhuqnhu5vDszLhuqFXw7rhu5vDs+G6oeKAnOG7leG7jcah4bqh4bubw7Phuqtmw7LigJ3huqHhu4XDtOG6oXfhu691xqHhuqF3ZOG7m8Oz4bqh4bq3MeG6pX3huqF24bud4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5tkxqHhuqF34buv4bu54bunZuG6oWjhu6MyNuG7sTfhu5rDsuG6ouG7m8Oz4bqhxqHDqXfhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhaOG7ucawZuG6oeG7heG7oeG7m+G6oWjhuqvhu53huqFmw7Lhu49mw7LhuqHDoOG7ueG6p+G6oXfDsuG7j2bDssOg4bqh4bubw7LDqnfhuqHhu5fhuqnhuqFm4bqtZuG6ocah4buj4bub4bqhd8Oyxanhu43huqF34buv4bqn4bubw7PhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhw7Lhu41seDHhuqHGoeG6pOG6oeG7scOy4buHxqHhuqFm4bqn4bud4bqhZsOq4buxMeG6oWbhuq1m4bqhxqHhu6Phu5vhuqFodOG6oeG6ruG6p+G6oeG6ruG7kTLhuqHhu5rDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7r+G6pzHhuqHhu7HDsuG7s+G6oXfDveG7m8Oz4bqh4bquaeG6ocOy4bul4buN4bqhw4PhuqnhuqFodOG6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6oXfhu6/hu4/huqHhu5t14buN4bqhd8Oyw6p34bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhaOG7ucawZuG6oWbDsnnhu5vDs+G6ocOg4buteOG6p+G7m+G6oXfhur3GocOg4bqh4bubw7Lhu41reDLhuqHhu67hu43EqeG7m8Oz4bqh4bup4bqhZsOy4bq9eOG6oeG6vHgx4bqhd8OyQeG6oeG7heG7oeG7m+G6oWjhuqvhu53huqFmw7Lhu49mw7LhuqHhu5XDsuG7neG6reG7jeG6oeG7m8Oyw6p34bqh4buX4bqr4buN4bqh4buX4bqp4bqhZuG6rWbhuqFodOG6oWThu5vhuqHhu5vDs+G7neG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqFmw7Jq4bqh4buF4buNauG7m+G6oXfDgeG6oXfDssO0dzI24buxN+G7ruG7jcSp4bubw7PhuqHhuqZ4dnfhu6/huqfhu5fhu43huqcx4bqhZsOy4buR4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhxqF1d+G6oeG7m2TGoeG6oeG7m8Oz4bqp4bubw7LhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqHhu5fhu4vhuqFoY+G6oeG7hcO04bqhxqHDqnfhuqFmxJHhu7HhuqF34bun4buN4bqhxIMxxIPhuqF3w4LhuqFYVkcx4bqhZsOy4buNasah4bqhd+G7p+G7jeG6ocOjMeG6t33huqF3w7rhu5vDs+G6oeG7leG7jcah4bqh4bubw7Phuqtmw7LhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqHhu5fhu4vhuqF34bud4bqp4bub4bqh4buteHNmMuG6oSrDteG6ocOD4buB4bqwMeG6oeG7m+G7ueG7p2bhuqHhu5vhuqnhurDhuqFoQeG7m8Oz4bqhaOG6v3jhuqFn4bqn4bubw7LhuqF24bqtZsOy4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHGocOq4bqw4bqhw4Phu4vhuqHDg+G6p+G7m8Oz4bqhd+G7r8Sp4bubMuG6oT/DrXfhuqHDg2vhuqFm4bud4bub4bqhdnMx4bqhdsOA4bqh4buxw7Lhuq3huqHDsuG7neG6q+G7jeG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oWjhuqvhu53huqFmw7Lhu49mw7LhuqHhuqZ4dnfhu6/huqfhu5fhu43huqfhuqHhu5fhuqnhuqFo4bqt4bubw7PhuqF2xrDhuqHhu5vDssOqdzI24buxN0bhuq1m4bqh4buFZOG7m8Oz4bqhaOG6q+G7neG6oWbDsuG7j2bDsuG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqj4bqjw6LhuqF3w7Lhu49mw7LhuqHhu7HDsuG6reG6oWbhuq1m4bqhxqHhuq3hurDhuqHhuqZXxqDhuqFobeG6oXfhu691xqHhuqF34buNa+G7mzHhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhduG6p+G7m8Oz4bqh4bubZMah4bqhxIPhuqPhuqPhuqXhuqF3w7LDteG6oWbDsnnhu5vDs+G6oeG7rXjhuqfhurDhuqF24bqn4bubw7PhuqF2ZOG7m+G6oXfDtcah4bqhZuG6rWbhuqHGoeG7o+G7m+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqHDsuG7jWx44bqhw7Phu43huq3huqF34buvw7ThuqFm4bqn4budMjbhu7E3SOG7o+G6oeG7l+G6qeG6oXbDgOG6oeG7leG7jWzhu5vhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6ocOiL8OjL8SD4bqj4bqj4bql4bqhd+G6q+G7jeG6oWbhuqDhuqfhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqh4buF4bqt4bub4bqhdmLhu5vhuqHhu7HDsuG7h8ah4bqh4buW4budeOG7jXbhuqEqeOG7jXd34bud4bub4bqh4bup4bqhRuG7hEfhuqHDg+G6qeG6oXbhuq3hu5vDs+G6ocOj4bqlL8OjMeG6oXfhuqvhu43huqFm4bqg4bqn4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6ocOSeMOz4bud4bqh4buE4buddnbhuqHhu6nhuqHhu7HDsnPhuqHhu5zhuq5v4bud4buvZzHhuqHhu5XDsnjhuqHDg8OAZuG6oeG7sOG6p2dn4buN4bubw7N34bud4bubMeG6oeG7heG7oeG7m+G6oWjhuqvhu53huqFmw7Lhu49mw7LhuqFn4buh4bub4bqhduG6q2bDsuG6ocah4buh4buN4bqhxqHhu6Phu5vhuqFodOG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWbhuqDhuqfhuqHDsuG6qeG7m8OzMjbhu7E34buaw7Lhu6PGoeG6oWjhuqvhu53huqFmw7Lhu49mw7LhuqF34bqt4bud4bqhd8aw4bub4bqhw7N0xqHhuqHDsuG6p+G7jeG6oXfEqeG7m+G6oWhj4bqh4buxw7Lhuq3huqHhu5XDsuG7neG6reG6oWbhuqDhuqfhuqHDg+G6qeG6oeG7lcOyeOG6veG7m+G6ocOyanfhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhZsOy4buNambhuqF3eeG7jeG6oWjEkXfhuqF34buNa+G7m+G6oWbDssOqd+G6oeG7l8Sp4bub4bqhxqF1d+G6oWbDsuG7jWpm4bqhcuG6oXdy4bqh4buvdOG7jeG6oXfhu4d44bqhd8Oy4bud4bqtdzLhuqHDk+G7jeG6reG6oXfhu6/DtOG6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhaHThuqHhu4XDtOG6ocahw6p34bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buxw7Ji4buN4bqhd+G7p+G7jeG6ocOy4bqp4bubw7PhuqFmw7Lhu7Nm4bqh4bubw7Phuqnhu5vhuqFYVkcy4bqhV8OyaeG7neG6oVfhu7Dhu5w=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dân dã tô bún cá ngừ

Dân dã tô bún cá ngừ
2024-07-25 06:53:00

Bún cá ngừ là món ăn đặc trưng, hấp dẫn ở thành phố Đà Nẵng, nổi bật với hương vị tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng. Điểm nhấn của món ăn này là nguyên liệu cá ngừ tươi, được...

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì bị chê béo

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì bị chê béo
2009-11-23 09:15:00

nh minh họa của Livescience.Một bác sĩ nhãn khoa tại Mỹ có thể mất giấy phép hành nghề sau khi một nữ bệnh nhân kiện ông vì chê bà có quá nhiều mỡ.Tờ News & Obsevers cho biết,...

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì bị chê béo

Bệnh nhân kiện bác sĩ vì bị chê béo
2009-11-23 09:15:00

nh minh họa của Livescience.Một bác sĩ nhãn khoa tại Mỹ có thể mất giấy phép hành nghề sau khi một nữ bệnh nhân kiện ông vì chê bà có quá nhiều mỡ.Tờ News & Obsevers cho biết,...

Dịch vụ đặt tên cho con

Dịch vụ đặt tên cho con
2009-11-23 08:19:00

ặp vợ chồng sao Tom Cruise và Katie Holmes hẳn sẽ đổi ý nếu trước khi đặt tên con gái là Suri, họ biết từ này có nghĩa là "móc túi" trong tiếng Nhật, "chua lòm" trong tiếng...

Dịch vụ đặt tên cho con

Dịch vụ đặt tên cho con
2009-11-23 08:19:00

ặp vợ chồng sao Tom Cruise và Katie Holmes hẳn sẽ đổi ý nếu trước khi đặt tên con gái là Suri, họ biết từ này có nghĩa là "móc túi" trong tiếng Nhật, "chua lòm" trong tiếng...

Quả bí hay con vịt

Quả bí hay con vịt
2009-11-21 15:05:00

ột quả bí có hình dạng giống hệt một con vịt đang nằm trong ổ, với đầy đủ cổ, mắt và mỏ, được tìm thấy trong khu vườn ở Anh.Quả bí này được phát hiện trong vườn rau nhà ông bà...

Quả bí hay con vịt

Quả bí hay con vịt
2009-11-21 15:05:00

ột quả bí có hình dạng giống hệt một con vịt đang nằm trong ổ, với đầy đủ cổ, mắt và mỏ, được tìm thấy trong khu vườn ở Anh.Quả bí này được phát hiện trong vườn rau nhà ông bà...

Cậu bé 2 tuổi đỡ đẻ cho mẹ

Cậu bé 2 tuổi đỡ đẻ cho mẹ
2009-11-20 08:27:00

rở dạ đột ngột tại nhà, người phụ nữ đã sinh con trên ghế sofa và được con trai 2 tuổi đỡ em bé. Bobbye Favazza, 27 tuổi, ở bang Mississippi, Mỹ không nghĩ cô sẽ sinh con vào...

Cậu bé 2 tuổi đỡ đẻ cho mẹ

Cậu bé 2 tuổi đỡ đẻ cho mẹ
2009-11-20 08:27:00

rở dạ đột ngột tại nhà, người phụ nữ đã sinh con trên ghế sofa và được con trai 2 tuổi đỡ em bé. Bobbye Favazza, 27 tuổi, ở bang Mississippi, Mỹ không nghĩ cô sẽ sinh con vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long